/*(- {3. 3 l-t;13
N6jomni zmluva i. 813079031-1-2013
o nijme pozemkov, uzavreti podl'a $ 663 a nasl. zhkona E. 4011964 Zb.
Obiianskeho zikonnika v zneni neskor5ich predpisov
(dalej len,,zmluY&"),
medzitymito zmluvnymi stranami:
1) Prenajfmatel'
:
Obchodn6 meno
Leleznice Slovenskej republiky, Bratislava
Sidlo
Pr6vna forma
Registrricia
v skritenej forme "ZSR"
Klemensova 8 , 813 6l Bratislava
ln6 pr6vnick6 osoba
Obchodnj' register Okresn6ho sridu Bratislava I,
oddiel Po, vloZka (,.31218
ICO
DIE
tc opn
Statut6my orgrin
Od5tepnf z|vod
31 364 501
2020480121
sK2020480121
Ing. Stefan Hlinka, generSlny riaditef
: Lelez.nrce Slovenskej republiky - Stredisko hospodarenia
s majetkom Bratislava, Holekova 6, 811 04 Bratislava
(d'alej len,,SHM")
Osoba splnomocnen6
na
podpis zmluvy
: Ing. I3ubomir
Bielik, riaditel'SHM
Adresa
pre dorudovanie pisomnosti : ZsR - SHM, RP KoSice Stef6nikova 60, KoSice
prenajimatef je platitef DPH
Udaje k DPH
(d'alej len,prenajimatel'o')
L
U
2\ N6jomca:
Obchodn6 meno
Sidlo
Pr6vna forma
reo
Obec Kostol'any nad Hornidom
Ko 5ick6 ulica 3 4, 044 3 1 Kostol'any nad HornSdom
ln5 pr6vnick6 osoba
35 550 091
Osoba splnomocnen6
na
podpis zmluvy
Bankov6 spojenie
eislo ridtu
Adresa
pre dorudovanie pisomnosti
Udaje k DPH
Vladimir Redaj, starosta obce
VUB, a.s. pobodka Ko5ice
169010585810200
Ko5ick6 ulica34,044 3lKostolany nad
n6jomca nie je platiteli DPH
(dalej len rrnijomca")
(spolu d'alej len,,zmluvn6-strant'')
Hornddom
'l
CI.
I
Predmet a fiiel nijmu
je
spr6vcom majetku 5t6tu a to pozemku parc. d. 53612, druh pozemku
zastavanl plochy a n6dvoria, o celkovej vyrnere 893, nach6dzajircom sa v k.ri. Kostoliany nad
Horn6dom, ktor'jje zapisany na LV ().1431.
1. Prenajimateli
2. Prenajimatel' prenech6va do uZivaria n6jomcovi dast' pozemku parc.d. 53612, drah
pozemku zastavanl plochy a n6dvoria, o celkovej vymere 648 rfi, nachildzajici sa v k. ri.
Kostol'any nad Horn6dom (d'alej len,,predmet n6jmu").
Cetkovi vymera predmetu nijmu je 648 m2.
Predmet nSjmu je zakreslenf v k6pii snimky katastr6lnej mapy, ktor6 je uvedenS v prilohe d. 1
tejto zmluvy a tvori jej neoddelitel'nil sridast'.
3. N6jomca sa zav'dat1e platit'prenajimatelovi za predmet n6jmu dohodnut6 n6jomn6 v sirlade
s
el. rv tejto zmluvy.
4. N6jomca je opr6vneny dast' predmetu nSjmu o vfmere 287 m2 uZivat vyludne za ridelom
udrZiavania a kosenia a dast' predmetu n6jmu o vymere 361 t:r:2 uiivat v!'ludne za ridelom
parkovania osobnfch motorovych vozidiel.
ilu
Doba n6jmu
1. Prenajimatef prenech6va predmet n6jmu do uZivania n6jomcovi na dobu
neuriiti
za
dodrZania dohodnutych zmluvnych podmienok.
2. TLto zmluva nadobirda platnost'driom jej podpisu oboma zmluvnfmi stranami a ridinnost'
diom nasledujricim po dni jej zverejnenia v zmysle Obdianskeho zhkonrika v spojeni so zdk.
E. 21112000 Z.z. o slobodnom pristupe k inform6ci6m a o zmene a doplneni niektorlich
zilkonov v zneni neskor5ich predpisov.
CI. III
Prevzatie a odovzdanie predmetu n6jmu
1. Prenajimatel' protokol6rne odovzdi n6jomcovi predmet n6jmu na zitkJade pisomn6ho
protokolu o odovzdani aprevzati predmetu n6jmu. Predmetom tohoto protokolu bude
vymedzenie stavu, v akom sa predmet n6jmu nachidzav dase jeho odovzdania n6jomcovi.
n6jomcom pisomne nedohodli inak, ku dflu ukondenia n?ijmu je
n6jomca povinn;i predmet n6jmu uvol'nit', vypratat' a protokol6rne ho odovzdat'
prenajimatellovi v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutim na obvykl6 opotrebenie.
2. Pokiaf sa prenajimatef
s
3. V pripade zistenia rozdielneho stavu predmetu n6jmu od odovzdania predmetu n6jmu
ndjomcovi do vrStenia predmetu n6jmu prenajimatellovi nad r6mec obvykl6ho opotrebenia, je
n6jomca povinny uhradit' prenajimateliovi sp6sobenir Skodu za nadmern6 opotrebenie
predmetu n6jmu alebo inir Skodu, ktorS tyrnto vznikla.
CI. IV
N6jomn6 a platobn6 podmienky
l. Zmluvn6 strany sa v srilade so z6konom d.18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich
predpisov dohodli, Le za prendjom predmetu n6jmu uhradi n6jomca prenajimatefovi n6jomn6
vo vy5ke:
0,20 €koVm2 pozemku o qimere 287 m2, t.j. 57,40 €/rok
1,30 €lroWm2 pozemku o vymere 361m2, t.j.469,30 €/rok
Celkov6 roin6 nijomn6 za predmet nijmu je 526,70 €
(slovom: Piit'stodvadsat'5est' Euro a sedemdesiat centov).
Dohodnut6 n6jomn6 je uveden6 bez DPH. DPH bude fakturovan6 podl'a platnjrch pr6vnych
predpisov.
2. N6jomn6 je n6jomca povinnf uhrddzat prenajimatelbvi vopred Stvrt'roine na ziklade
faktury vystavenej prenajimatel'om na dislo bankov6ho ridtu uveden6 v zdhlavi faktury.
Faktura bude vystaven| prenajimatefom vZdy do 20. dria prv6ho mesiaca prisluSn6ho
kalend6meho Stvrt'roka. splatnost'fakturyje 14 dtiodo df,a jej r,ystavenia.
3. Prvd faktur6cia n6jomn6ho za obdobie odo dria irdinnosti tejto zmluvy do prv6ho
dria
zalatia zmluvne dohodnut6ho pravideln6ho fakturadn6ho obdobia bude vykonan6 najnesk6r
do 7 dni od posledn6ho dfla obdobia, na ktor6 sa platba vztahuje. Splatnost' faktury
ii ru ani
odo
diajej vystavenia.
4. Prenajimatell bude u/.trhdzat za predmet nSjmu dai. znehnutelhosti v zmysle zdkona d.
58212004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komundlne odpady a drobn6
stavebn6 odpady v zneni neskorSich predpisov. Vf5ka dane znehnutefnosti je zahrnutf do
ceny n6jmu.
5. Prenajimatef si vyhradzuje pr6vo jednostrann6ho zqi5enia nSjomn6ho formou pisomn6ho
ozndmenia o zqi5eni n6jomn6ho zapredrnet n6jmu vzSvislosti od rirovne inflScie jedenkr6t
N6jomn6 platn6 k 31.12. beZn6ho roka sa zqi5i o mieru infl6cie ofici6lne vyhl6senri
1odne.
Statisticklim riradom SR a to od 1.1. nasledujirceho roka.
Zvylenl n6jomn6 bude n6jomcovi pisomne ozn6men6 a n6sledne dofakturovan6 najnesk6r do
60 dni odo df,a dorudenia oznimenia o ,r'!Ske infl6cie prenajimatel'ovi od Statistick6ho riradu
SR. Faktura bude splatn6 do 14 dni odo df,a jej vystavenia
6. Ak ni$omca o viac ako 30 dni meSk6 s platenim n6jomn6ho, povaZuje sa to za zhvain;
poruSenie tejto zmluvy, v d6sledku doho mii prenajimatel pr6vo ukondit'tento n6jomnjr vztah
vypoved'ou v zmysle et. V ods.1 pism. b2) tejto zmluvy.
7.
Ak zisti prenajimatel' poruSenie
dohodnuQich ustanoveni tejto zmluvy, alebo povinnosti
uloZenych ndjomcovi v5eobecne zdvaznymi pr6vnyrni predpismi a ktor6 n6jomca neodstritni
I
v dohodnutej lehote
ani
po
predchidzaiucom .niso31om
'adBw';*";xrffi
:fl"tr#;{:H**?:ff
je
upozorneni prenajimatefa'
;;"%ti;kporuseniupovinnos'1i
povinnosti
nSjomcu,ktor6m6p"Jiai"ii'*1"y-3""*"*"""3'a"1a'6hoporuSeniatejtozmluvy'
ptipui;"i"51" kporuSeniu z6vain6
;;;'"*
DPH;.k
(bez
b) 20% zrodneho-n6jmu
;,2"0t," p"*s"*a t!3to 1*1,.,y,
m6 poaru tejto zmluvy ,".,"1
v!'siovne oznaden6 ako
n6jomcu, ktore
poruSenie pori*o.li
ziva1nd Poru5ente'
j" ,.t" po*s",iiJ ktor6 je v tejto I*t.,'"
stav odstr6nenv v urdenel
zhvadrry
o?akova-netf
moinbyl"?t'
pr6yo prenajimatefa na
^i*Jrr
pokutu
ie
a"*""t6
Zmluvn0
,i"
:.
Tjmto
z,vadyopat orur.
rehote, arebo ak .,
po*st"iu tfchto povinnosti'
:1Y:
nShradu Skody,
**i*" t^nt"t t^d;;il'
(najnesk.r do
a to bezodkladne
8.NSjomcasazavdz,t4evdase.Tlyun6jomn6hovz|ah.upisomneomhmit.prenajimatel,ovi
po
platiter"il#;;;".irr"arJi,
za
registricii
v
v registr6cii bezodkladne
d6tum zmien
Tpipua", zJiaioil;;;:;1^*i"i"ivn6jomca sa zavdzvje zaplatit
5 dni) po tomto uir#".
,i.aa-..lTbi nrJ""i'"'1te1.o!"11kutu'
du"t naz(klade faktury'
tomto d6tume u daro,.i
aodatoene r,nrb"*3
r?Jtln"
,orenajimateliovi tirto ,r*u*t,nor..rt
je 14 dni odo dila jej vystavema'
"soi"ii,"rii"r,-t"
dt. v
UkonEenie nSjmu
t
.
N6jomni' vzt ah zanikne:
po dorueenipisomnej vipovede'
ilTi:#rffi*-"1"1".1":;ilHT#:;l1tp".,edn6lehot,i".":rT::adni'laza(ina
,r,"riu"u,u't"all3i""t'o
vvpljvajricich
plynrit' pn{m diom kalend6rneho
zbvainiho p"t'S;;; fot'i*otti
je, tejto zmluve
b2) pisomnou W"ttAgi' . 'Uul:ll
.-uto
z n6jomn6h o urtui.-zivaLrr6po*s#
v
ktor6
,**";g:: itt1r"*#e'
i"t'otu je 'v tomto pripade
VipoveAiaporirS",,i"'
ziriairvb
po dorudeni
vyslovne orrrue.rri'
k;l."darnetro rrr*i'* ""sreiujirceho
#;
prrnjm
iednomesad 16 azadinaplynrit'
ridinky odpredaja predmetu
pr."*r"1y,ln::*
y a to diom kedy nastanir
u o z6pise
. rcz^sss z.,. 2"[,"'*-""t'""t"r"o'ii
predpisov'
lr*nl'ru,Y"-1ffiJ:j'?r?Tl,:X
k nehnutefno-siiam v znenineskorSich
vlastnickych a inych pr6v
alebo tu
ak to ,r*oZf.rri" ,akon
zmluvy,
oO
odstripenim
d)
"'1o*
strany pisomne dohodli
v onadn3m pripade bude
2.N6jomcasazavdn$e,Le'v.zlkskutodnostiuvedenychvct.vods.lpism.c|,c2ac4
p'""uii-u*rovl
piroiri.
dni)
do 5
W te3to
"-r",a,'ir
bezodkladne lnaSnest<or
n6jomneho.v zmvsle Cl'
;sk;;;J;",6#
ozn6menia prenajimatellovi'
n6jomca povinnj, platit' gapluT ""
pr"a*"t r#o
zmluvy az do dia io*e"rriu
plro*er'o
*T-t' bvt'
'
"
vyhotoven6
zmluvy
V ods' pism' -bl) 'tU3l 1;jto
prenajimatefa
3. Vjpoved' v zmysle Ct'
^1cxedzat. pisomn6 uqgzornenie
*ozJ'pJ
uvedenia d6vodu'
v pisomnej r"r.I"'vSi"r"aiolrem vlpovede aanei uez
poarniJnot
rr.ry,"tr
,*t
n6jomcovi o poruseni
CI.
VI
Doruiovanie
I Zmluvnd strany sa dohodli, Ze pisomnosti zo strany n6jomcu alebo prenajimatella budri
dorudovan6 na adresy prenajimatel'a alebo n6jomcu uveden6 ako adresy pre dorudovanie
pisomnosti uveden6 v zdhlavitejto n6jomnej zmluvy.
2. Y pipade pisomnosti dorudovanlich prostrednictvom po5ty na adresu uvedenf ako adresa
pre dorudovanie pisomnosti vtejto zmluve ako doporuden6 listovl zhsielky alebo z6sielky
s dorudenkou sa tieto pfsomnosti povaZujri za doruden6 n6jomcovi aj ked':
a) n6jomca odoprel prijatie zilsielky; zfusielka sa povaZuje za dorudent dflom odmietnutia
pijatia z6sielky,
b) z6sielka bola na po5te lloZend a n6jomca ju neprevzal do troch dni od uloZenia; poslednli
deil tejto lehoty sa povaZuje za deidorudenia, i ked' sa n6jomca o uloZeni nedozvedel,
c) bola z6sielka witenb prenajimatefovi ako nedoruditeln| nalmdt preto, Ze nebolo moZn6
n6jomcu na adrese uvedenej v tejto zmluve ani na adrese jeho sidla uvedenej v obchodnom
registri alebo v inom registri, v ktorom je zapisany, zistit a jeho in6 adresa nie je
prenajimatelovi zndm4 ateda nie je moLnd pisomnost' dorudit'; pisomnost' sa povaZuje po
troch dioch od vr6tenia nedorudenej z6sielky za dorudent, a to aj vtedy, ak sa n6jom"u o to.r,
nedozvie.
3. Pisomnosti sa dorudujri zamestnancom oprSvnenym ich za n6jomcu alebo prenajimateta
prijimat'. Ak taklichto zamestnancov niet, doruduje sa pisomnost', ktord je urden6 do vlastnlich
ruk prenajimatefa, tomu, kto je opr6vneny zaprenqimatel'a konat'. Pisomnost', ktor6 je urdend
do vlastnych ruk n6jomcu, sa doruduje osobe, ktor6 je opr6vnen6 za n6jomcu konat' a ostatn6
pisomnosti urden6 n6jomcovi, ktor6mukofvek jeho zamestnancovi, kto4ipisomnosti prijme.
ir. vrr
Prhva a poyinnosti zmluvnych str6n
1. N6jomca je povinnjr zdrZat sa na predmete n6jmu akejkol'vek dinnosti obmedzujricej, di
ohrozujricej Zeleznidnie. pr ev ildzkt.
2. Ndjomca je povinnf uiivat predmet nSjmu riadnym a hospod6rnym sp6sobom, bude
dodrZiavaf v5eobecne zivdzn| pr6vne predpisy, vzt'ahujrice sa na predmet najmu. Niljomca
smie uZivat'predmet n6jmu len na ridely, uveden6 v it. t ods. 4 tejto zmluvy. V pripade, ak sa
n6jomca bez viZnych d6vodov nestar6 o predmet n6jmu dlh5ie ako 1 .ok poraZuje sa to za
zivain5 poruSenie tejto zmluvy, v dOsledku doho ma prenajimatel' priivo utoneif n6jomnf
vzt'ahvypoved'ou v zmysle it. V ods. I pism. b2) tejto imfuvy.
3. Prenajimatef sa s n6jomcom dohodol na zdklade g 6 odsek
2 zikona d. 3l4l20}l
Z.z.
o ochrane pred poZiarmi v zneni neskor5ich predpisov, Ze nijomca je povinny zabezpedit,
na predmete n6jmu v5etky rilohy ochrany pred poZiarmi podlia ustanoveni tohto z6kona.
NSjomca sa z6rovei zavazttle dodriiavat aj ostatn6 povinnosti, ktor6 mu v srivislosti s
uZivanim predmetu n6jmu vypljvajri z platnych pr6vnych predpisov, najm[ z1kona t,.
364/2004 Z.z. o vodSch a o zmene zitkona SNR o priestupkochv zneni neskoisich predpisov
(vodnf zdkon), zfukona i,.22312001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorlich zilionov
v zneni neskor5ich predpisov a zfkona (,. l7ll992 Zb. o Livotnom prostr edi v znenineskorSich
v pripade' ak podas twaniandjomn6ho vztahtvznikne
na.predmete n6jmu skl6dka odpadu je
ndjomca povinnli na zdklade vi,zvy
zo stranyprenajfmatel,a odstr6nit, predmetnri
skl6dku na
vlastn6 n6klady.
11' N6jomca je povinnf umoznit'vstup
na predmet niijmu opr6vnenfm zamestnancom
prenajimatela za tdelom opr6v
a odstrariovinia fo*.tr"ru p"dr;;A
vedeniach, resp. zariadeni achumi estnenych
na prenajimanom pozemku.
a
nadzemnych
12' N6jomca moze..na predmete n6jmu-umiestnit'
svoje oznadenie podl,a ridelu dohodnut6ho
v zmluve' maximdlne na dvoch paneloch
o
.or-"L
2 m2 kazdy. Dalsia reklama bude
predmetom samostatnej zmluvy.
il vrrr
Z6vereiln6 ustanovenia
1' Yztahy medzi zmluvnymi
HHffr
stranami, ktor6 nie
z6konnika v platnom
;H|irobdianskeho
st
upraven6 touto zmluvou, sa riadia
a d,alsimi ,rs*b""r" zlvaznymi
,rni
2' Prdva a povinnosti prenajimatel'a vyko nivajrtjednotliv6
organizadn| zloikyprenajimatel,a
v zmysle platn6ho organizadneho
poriadku
p*;q,i_;i;il.
3' Tdto zmluva je uzawet6 slobodne, vdine, nie
podmienok' bola pred podpisom predftan
5 anaznak
vtiesni
ani za n6padne neqihodnlich
srihlasu zmluvnlimi stranami podpisan6.
4' Ak6kolvek
zmeny obsahu zmruvy, m6zu byl' vykonan6
iba formou pisomn6ho
odislovan6ho dodatku podpisan6ho
,-r"""y-i
stranami,
okrern
ndjmu v zmvsle "*l"T:
it. rv ods. s tejto zmtuvy u tir,i"n)^ien, oznitmenia
ktor6 tiito
lu1wu"'
ffHil]fl;1
5'
Zmluvn6
strany beru na vedomie a sridasne vyjadrujri
sfhlas so zverejnenim tejto zmluty
i jej pripadnfch dodatkov v zmysle
obdiansk eno-iawiika v spojen i so zdk. (,.2rr/2000
z.z.
o slobodnom prisfupe k inform6ci6m a o zmene
a
doplneni niektoqich zilkonov vzneni
neskor5ich
predpisov.
6' Tdto zmluva je vyhotoven6 v 4 exempl6roch,
z toho
v
Bratisrave,
I
obdrzi nfjomcaa 3 prenajimatel,.
dia......I.l.l!l&.tgtJ ,&thb"(*^
Prenajimatelr:
Zeleznice Slovenskej republiky,
Bratislava
v skritenej forme "ZSR*
Bie
?or'3
..(?. 0r"
Nr{jomca:
Obec Kostol'any nad Hornfdom
r*
KdPrA z rarnsrnA LN EJ
Pre potreby
Kot. 0zemie:
Obec:
Kostolony n/H
MAPY
SHM
Okres:
Kostolony
Ko5ice
n,/H
-
okolie
Ndjomco:
dtum:
Obec Kostolony n/H
04.12.2012
omerol:
lng.Miroslov Zaifau
Predmet ndjmu:
Irocovol:
lng.Miroslov Zaifa*
Vfmero: (m2)
ierko:
1
:1
0O0
ROEP
JlM
pozemkovd plocho
pozemkovd plocho
351
dost d.p.
536/2
d.p.
s36/2
Download

stiahnúť