„Jedným zo základných predpokladov na to, aby bola
firma v podnikaní úspešná, je bezpečné a zdravie nepoškodzujúce pracovisko, kde pracovný výkon realizuje
zdravý zamestnanec – MEDI RELAX sa o Vás postará.“
Spoločnosť MEDI RELAX M+M s.r.o. bola založená
v roku 1999. Od roku 2007 je členom skupiny AGEL,
ktorá je jedným z najväčších súkromných poskytovateľ
zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.
Hlavným programom spoločnosti MEDI RELAX M+M s.r.o.
je pracovná zdravotná služba (PZS), komplexná starostlivosť o zdravie zamestnancov výrobných aj nevýrobných podnikov v súlade so štandardom Európskej
únie a v rozsahu a kvalite požadovanej platnou legislatívou v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci.
Rozsah poskytovaných služieb:
Zdravotný dohľad – dohľad nad pracovnými
podmienkami
PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ
SLUŽBA (PZS)
www.medirelax.sk
Prvým krokom je realizácia vstupného zdravotnohygienického auditu:
fyzická obhliadka všetkých pracovísk klienta,
identifikácia nebezpečenstiev v pracovnom prostredí, hodnotenie faktorov práce a pracovného prostredia, hodnotenie zdravotných rizík, ktoré ohrozujú
zdravie zamestnancov,
písomné vypracovanie dokumentácie zdravotno-hygienického auditu a oboznámenie klienta s opatreniami, ktoré je nevyhnutné uskutočniť pre zosúladenie pracovných podmienok so všeobecne záväznými
právnymi predpismi SR a následné vytvorenie plánu
optimalizácie pracovných podmienok s ohľadom na
zdravie zamestnancov,
vypracovanie návrhov na zaradenie prác do kategórií
z hľadiska zdravotných rizík,
vypracovanie náplne lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci.
Priebežne je vykonávaný zdravotný dohľad:
ročná previerka pracovísk s hodnotením zdravotného rizika a pri každej podstatnej zmene pracovných
podmienok,
vypracovanie programov ochrany a podpory zdravia
zamestnancov, edukačná činnosť,
poradenská činnosť,
sledovanie dodržiavania stanovených podmienok
v oblasti hygieny a fyziológie práce,
hodnotenie ručnej manipulácie s bremenami,
hodnotenie podmienok práce so zobrazovacími jednotkami,
hodnotenie psychickej pracovnej záťaže,
vypracovanie písomného dokumentu o posúdení rizika (posudok o riziku) s návrhom opatrení na zníženie
alebo odstránenie rizika,
spolupráca pri vypracovaní prevádzkových poriadkov
na jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia.
Zdravotný dohľad – posudzovanie zdravotnej
spôsobilosti na prácu výkonom lekárskych
preventívnych prehliadok
spoločnosť MEDI RELAX M+M s.r.o. vám zabezpečí
výkon lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci prostredníctvom lekárov v tíme PZS a aj
prostredníctvom zmluvných partnerov (nemocnice,
polikliniky, lekári) na území Slovenskej republiky.
Vzdelávanie vybraných zamestnancov
na poskytovanie prvej pomoci
Vo vašej spoločnosti náš inštruktor vykoná vzdelávanie
zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci aj s praktickým výcvikom zamestnancov a záverečným hodnotením získaných vedomostí.
Pracovná zdravotná služba MEDI RELAX pre vás
pripravila novinku nad rámec základných služieb:
DNI ZDRAVIA
Zamerané na prevenciu:
civilizačných kardiovaskulárnych ochorení,
edukácia zamestnancov a poradenstvo (stravovacie
návyky, pohybová aktivita), meranie krvného tlaku,
výpočet BMI a meranie obvodu pása, zistenie hladiny
glykémie, cholesterolu a triglyceridov v krvi, poskytnutie letákov.
onkologických ochorení,
edukácia zamestnancov a poradenstvo (samovyšetrovanie jednotlivých častí tela), preventívne vyšetrenie na okultné krvácanie, poskytnutie letákov.
Postup pri objednávaní služieb:
oslovte nás telefonicky, alebo e-mailom,
zašleme vám krátky dotazník elektronickou formou,
na základe odpovedí v dotazníku vám bude navrhnuté zloženie služieb a cena,
náš odborný tím vás bude kontaktovať a podá vám
potrebné informácie.
Každý náš klient je posudzovaný individuálne, pravidelne vás informujeme o potrebných zmenách, ktoré
vyplývajú z platnej legislatívy. Sme flexibilní a šetríme
váš čas ponukou vyšetrení vašich pracovníkov na konkrétny termín.
V spoločnosti MEDI RELAX M+M s.r.o. Vám
tieto služby zabezpečí odborný tím v zložení:
vedúci lekár tímu PZS,
klinický pracovný lekár a toxikológ,
lekári v tíme PZS so špecializáciou služby zdravia
pri práci,
lekári so špecializáciou všeobecné lekárstvo,
vedúci verejný zdravotník,
verejní zdravotníci,
diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie,
inštruktori prvej pomoci s platným osvedčením na
túto činnosť, vydaným akreditovanou spoločnosťou.
MEDI RELAX M+M s.r.o.
Prepoštská 6
811 01 Bratislava
Slovenská republika
Telefón: +421 918 831 775
E-mail: [email protected]
www.medirelax.sk
Download

Informačný leták PZS