Moderný komín
Legislatíva
V zmysle súčasnej legislatívy je nutné,aby každá celoročne obývaná stavba v ktorej bude
umiestnený spotrebič slúžiaci na vykurovanie priestorov obsahovala aj komín na odťah
splodín horenia od daného spotrebiča.Komín musí spĺňať slovenské technické normy,v
ktorých sú zakotvené aj predpisy európskeho spoločenstva,ktorého Slovensko je
súčasťou.Nedielnou súčasťou je revízna správa na komín a pripojený spotrebič,podliehajúca
kolaudačnému konaniu stavby.
Základom prevádzky je podmienka na bezpečnosť komína z hľadiska požiarneho,ochrany
zdravia a ochrany ovzdušia.Komín musí bezpečne odvádzať spaliny do ovzdušia tak,aby čo
najmenej ohrozovali zdravie a životné prostredie.Na splnenie týchto podmienok je nutné,aby
ústie komína bolo v minimálnej výške 4m.nad úrovňou terénu.Komín musí presahovať hrebeň
sedlovej strechy pri spotrebiči na tuhé palivo a pri plynovom spotrebiči s atm.horákom
min.0,5m.Pri plochej streche platí pri tuhom palive 1,5m. nad atikou a pri plynovom
postačuje 1,0m.Ak sa jedná o turbo kotly s núteným odťahom spalín,nadstrešná časť sa rieši
s ohladom na okná a strešné výlezy,samozrejme sa nič nepokazí ak sa dodržia uvedené výšky
pre plyn.spotrebiče.
S ohľadom na váhu komína,tento potrebuje únosný základ.Napr.pri UN1 sú to rozmery
50x50x80cm.do hĺbky.Komín je nutné oddilatovať minerálnou vlnou od nosných častí stavby
a zároveň je potrebné dodržať odstupové vzdialenosti od horľavých predmetov.Plášť komína
musí byť vzdialený od horľavých materiálov min.5cm a táto medzera vyplnená tepelnou
izoláciou.Použitá min.vlna na oddilatovanie aj izolovanie komína musí mať objemovú
hmotnosť min.100kg/m3.
Typy komínov
Okrem požadovanej výšky a vyústení nad strechou ,komín musí byť aj správne
nadimenzovaný,čo sa týka prieduchu.Tu záleží od typu spotrebiča,jeho výkonu a účinnej
výšky komína.To znamená výšky od pripojenia dymovodu do komína po ústie.Základná
požiadavka je,aby bol komín viacvrstvový čiže min.dvojvrstvový.Najefektívnejšie sú komíny
trojvrstvové so zadným odvetraním,ktoré sa skladajú s prieduchu,izolácie a plášťa.Pri takejto
skladbe a fungovaní zadného odvetranie je tvorba tepelných mostov minimálna.Zadné
odvetranie tvorené teplým suchým vzduchom okrem vypudzovania vlhkosti a prípadných
netesností prieduchu splňa aj funkciu dokonalého izolanta.Pochopitelne musí byť komín
postavený v zmysle montážneho návodu výrobcu a spĺňať jeho záručné podmienky.Komíny
môžu byť založené vo vnútri stavby,pri obvodovej stene-externý a rovnako zavesený
pomocou nosnej konzoly na fasáde-kovové.S ohladom na skladbu a použitie ich delíme na
podtlakové a pretlakové.Ďalej na murované a kovové.Kovové sú vyrobené z antikorového
pružinového plechu odolávajúceho poveternostným vplyvom ako aj pôsobeniu kondenzátu
a dechtu.Zloženie materiálu splňa požadované normy.Oba systémy majú svoje výhody aj
nevýhody.Murovaný komín so šamotovou vložkou je najvhodnejší pre suchú a podtlakovú
prevádzku,dobre drží teplo a tým dochádza k rýchlemu odvodu spalín,ale je pomerne ťažký
a výstavba je náročná na čas a zručnosť.Nerezové systémy majú výhodu rýchlej výstavby
a viac zapadnú do modernej stavby,avšak ich cena je vyššia a vplyvom použitého materiálu sa
spaliny rýchlejšie ochladzujú,čo môže znižovať ťah.Pochopitelne správnym nadimenzovaním
a umiestnením sa táto nevýhoda do určitej miery eliminuje.Výhoda spočíva aj
v univerzálnosti použitia s ohladom na typy spotrebičov a rýchlosti použitia.Nehovoriac
o možnosti jednoduchého demontovania a prípadného premiestnenia.
Výstavba
Výstavba moderných komínových systémov je jednoduchá a zvládne ju každý priemerný
remeselník.Montáž prebieha v podstate ako lego skladačka a robia sa len minimálne
úpravy.Pri murovaných komínoch je dôležitý únosný základ a pri oboch typoch aj
umiestnenie s ohľadom na strop,nosné priečky a strešnú konštrukciu.Veľmi dôležitá je aj
povrchová úprava komína.Je nutné opatriť plášť min.v nadstrešnej časti paropriepustnou
omietkou z dôvodu pórovitosti tvárnic a tým vyššej nasiakavosti.Odporúčajú sa hlavne
silikátové a silikonové omietky.Kovové komíny môžu byť tiež založené vo vnútri stavby buď
na základ alebo na stenovú konzolu.Dôraz sa kladie na pevnosť uchytenia do steny a nie je
dôležitý základ,pretože sú mimoriadne ľahké.Pri umiestnení kovových komínov vo vnútri
stavby však legislatíva upravuje,že komín musí byť opláštený nehorľavým
materiálom,nakoľko povrchová teplota pri plnej prevádzke je vyššia ako pri murovaných.V
prípade zavesenia na fasádu samozrejme tento problém zaniká.Pri výbere správnej dimenzie
prieduchu berieme do úvahy typ a výkon spotrebiča ako i výšku komína.Neplatí zaužívané
pravidlo,že prieduch pre turbo kotol resp.kondenzačný vyhovuje DN140 a pre krb to je
DN200.Len tak pre okraj pri výkone krbu okolo 10kW a účinnej výške min.5m. bohate
postačuje DN180.Nie je dobré poddimenzovať ale ani predimenzovať.Veď si predstavte,keby
sme koryto Moravy presunuli do koryta Dunaja.Ako by sa spomalil tok vody?A tak to je aj so
splodinami horenia.Odviesť ich treba bezpečne ale rýchlo.
Prevádzka
Komín môže byť spustený do prevádzky jedine vtedy ak je na komín a pripojený spotrebič
vydaná revízna správa.Platí to aj v prípade,že neprebehla kolaudácia,ale majitel chce pripojiť
a používať dočasný spotrebič.V tomto prípade používame termín:predbežná revízna
správa.Ak tak majitel nespraví,riskuje,že v prípade akejkoľvek závady na spotrebiči
resp.komíne mu nebude uznaná prípadná reklamácia resp.v prípade poistnej udalosti mu
poisťovňa odmietne plniť poistnú udalosť.Komín je samostatná stavba v stavbe a podlieha
prísnym predpisom.Výrok:do komína môžem pripojiť hocičo nie je na mieste.Mnohí
reklamujú komín,ktorý vyhorel a popraskal šamotový prieduch z dôvodu,že sa do prieduchu
dostal oheň.Komín je stavaný len na odťah spalín resp.dymu.Pri spúšťaní do prevádzky treba
dodržať postupné tepelné zaťažovanie komína.Treba si uvedomiť,že komínové komponenty
na skladoch sú vychladnuté a mnohé aj nasiaknuté vodou.Rovnako aj tmel s ktorým sa lepia
šamotové vložky sa zarába s vodou.Je jasné že vlhkosť a vysoká teplota sa neznášajú.
Údržba
Každý spotrebič potrebuje údržbu a komín ju potrebuje obzvlášť,hlavne ak v spotrebiči
dochádza k nedokonalému spaľovaniu.Prieduch je zo zákona potrebné čistiť min.2x ročne a to
pred a po vykorovacej sezóne.Hovorím minimálne,pretože príkl.komíny slúžiace na odťah
spalín od drevosplyňujúcich kotlov,treba čistiť častejšie,nakoľko dochádza k zvýšenému
dechtovaniu.Správne postavený a nadimenzovaný komín,povrchovo upravený je zárukou
spokojnosti majitela a bezporuchovej prevádzky.
Miroslav Obrcian : certifikovaný komínový technik - Prespor
Download

Moderný komín