7.1. P LY N O V É O H R I E V A Č E
7.1 .1 . P R O T H E R M
Plynové prietokové ohrievače na zemný plyn alebo propán sú určené len na prípravu teplej vody.
OBJEDNÁVACIE Č.
Panda 19 POG
Panda 24 POG
Panda 24 PTP
VERZIA
komín
komín
turbo
VÝKON
7,7 – 19,2 kW
9,8 – 24,4 kW
8,6 – 23,7 kW
CENA [€]
231,09
273,11
403,36
7.1 . 2 . T A T R A M A T
7.1. 2 .1. H K
Plynové ohrievače vody.
OBJEDNÁVACIE Č.
227600
227601
227602
TYP
HK 80 K
HK 100 K
HK 120 K
ROZMERY
45x93,9
Ø 45x102,4
Ø 45x117,4
OBJEM
80 l
100 l
120 l
Ø
VÝKON
5,3 kW
5,3 kW
5,6 kW
CENA [€]
331,94
348,54
365,13
7.1 . 3 . Q U A D R I G A
7.1. 3 .1. C A
CA sú konštruované ako závesné plynové zásobníkové ohrievače úžitkovej vody s odťahom spalín do komína. Všetky
typy je možné prevádzkovať ako na zemný plyn, tak aj na propán-bután.
OBJEDNÁVACIE Č.
50V CA
80V CA
100V CA
120V CA
TYP
50V CA
80V CA
100V CA
120V CA
OBJEM
50 l
75 l
95 l
115 l
VÝKON
3,5 kW
5,1 kW
5,1 kW
6,8 kW
CENA [€]
332,30
356,20
366,66
387,04
7.1. 3 . 2 . C A – E
Tieto závesné plynové ohrievače s odťahom spalín do komína sú určené pre domácnosť, menšie a stredne veľké prevádzky. Prípojky na vstup studenej, výstup teplej vody a plynová prípojka sú umiestnené v spodnej časti ohrievača,
čo uľahčuje pripojenie na rozvod plynu. Elektronické zapaľovanie prispieva k väčšej bezpečnosti prevádzky a výrazne
znižuje spotrebu plynu. Elektronické funkcie taktiež prispievajú k jednoduchej a bezproblémovej obsluhe spotrebiča.
OBJEDNÁVACIE Č.
50V CA-E
80V CA-E
100V CA-E
120V CA-E
TYP
50V CA-E
80V CA-E
100V CA-E
120V CA-E
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
OBJEM
50 l
77 l
95 l
115 l
47
VÝKON
3,5 kW
5,2 kW
5,2 kW
6,8 kW
CENA [€]
400,12
414,92
428,27
450,14
7. Z Á S O B N Í K Y A O H R I E VA Č E T Ú V
7.1.1.1. PA N D A
7.1. P LY N O V É O H R I E V A Č E
7.1 . 3 . Q U A D R I G A
7.1. 3 . 3 . M I C R O
Nová generácia závesných plynových ohrievačov s rýchloohrevom a odťahom spalín do komína MICRO ponúka výhody, ktoré doteraz mali len zásobníkové ohrievače vody. Vďaka vlastnostiam a vysokému výkonu, ktoré zaručujú veľké
množstvo teplej vody, je spoľahlivou alternatívou za prietokové ohrievače. K ich prednostiam patrí: stála teplota vody
nezávisle na odbere; okamžitá dispozícia veľkého množstva teplej vody; nízka spotreba plynu a vyšší výkon v porovnaní s prietokovým ohrievačom vody s výkonom 10 l/min. a možnosť súčasného odberu teplej vody z viacerých
odberných miest.
OBJEDNÁVACIE Č.
MICRO
TYP
MICRO
OBJEM
42 l
VÝKON
5,2 kW
CENA [€]
373,20
7.1. 3 . 4 . E U R O
Typová séria EURO sú stacionárne ohrievače s odvodom spalín do komína, určené pre domácnosti, malé a stredne
veľké prevádzky. Sú vybavené troma podpornými nohami, ktoré slúžia ako nosné prvky. V porovnaní s typovou
sériou GORS, sú tieto ohrievače užšie a vyššie.
OBJEDNÁVACIE Č.
EURO 80P
EURO 120P
TYP
EURO 80P
EURO 120P
OBJEM
75 l
115 l
VÝKON
5,2 kW
7,0 kW
CENA [€]
356,20
390,76
7.1. 3 . 5 . C A – G O R S
Spotrebiče sú konštruované ako stacionárne plynové zásobníkové ohrievače úžitkovej vody s pripojením na komín.
Všetky typy je možné prevádzkovať na zemný plyn, aj na propán-bután.
OBJEDNÁVACIE Č.
120P CA
150P CA
200P CA
300P CA
500P CA
TYP
120P CA
150P CA
200P CA
300P CA
500P CA
OBJEM
115 l
155 l
195 l
300 l
500 l
VÝKON
7,3 kW
8,2 kW
8,6 kW
16,7 kW
22,0 kW
CENA [€]
401,55
445,76
486,22
1 136,49
2 604,33
7.1. 3 . 6 . S T Y X
Stacionárny ohrievač s otvorenou spaľovacou komorou a odvodom spalín do komína s elektrickým zapaľovaním.
OBJEDNÁVACIE Č.
STYX 12HP CA-E
STYX 16HP CA-E
STYX 20HP CA-E
300P CA-E
TYP
STYX 12HP CA-E
STYX 16HP CA-E
STYX 20HP CA-E
300P CA-E
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
OBJEM
115 l
155 l
195 l
300 l
48
VÝKON
7,3 kW
8,2 kW
8,6 kW
16,7 kW
CENA [€]
619,60
649,72
677,69
1 342,47
7.1. P LY N O V É O H R I E V A Č E
7.1 . 3 . Q U A D R I G A
Ohrievač COMETE stacionárny, plynový zásobníkový ohrievač vody s odťahom spalín do komína je kombinovaný s kotlom pre vykurovanie nízkoteplotných systémov. Okrem ohrevu TÚV sa môže využívať aj ako netradičný zdroj tepla na vykurovanie menších objektov, ak tepelné straty objektu sú nižšie ako samotný výkon
spotrebiča.
OBJEDNÁVACIE Č.
COMETE 20
TYP
COMETE 20
OBJEM
172 l
VÝKON
14,2 kW
CENA [€]
809,13
7.1. 3 . 8 . C A – F I – E
Stacionárne ohrievače s otvorenou spaľovacou komorou a odvodom spalín cez stenu ventilátorom.
OBJEDNÁVACIE Č.
12P CA-FI-E
16P CA-FI-E
20P CA-FI-E
TYP
12P CA-FI-E
16P CA-FI-E
20P CA-FI-E
OBJEM
115 l
155 l
195 l
VÝKON
8,0 kW
8,9 kW
9,0 kW
CENA [€]
668,18
701,04
733,90
7.1. 3 . 9 . K N
Ohrievače typu KN sú závesné plynové ohrievače bez potreby odťahu spalín. Sú určené na miesta s menšími
nárokmi na množstvo a periodicitu odberu TÚV. Musia byť umiestnené mimo obytných priestorov a priestorov
nepriamo vetrateľných. Ich umiestnenie musí byť v súlade s STN EN 1775 v náväznosti s TPP 704 01 (STN 38
6441).
OBJEDNÁVACIE Č.
80V KN
120V KN
TYP
80V KN
120V KN
OBJEM
80 l
120 l
VÝKON
2,0 kW
2,0 kW
CENA [€]
354,18
395,87
7.1. 3 .10 . F B
FB sú plynové ohrievače vody s uzavretou spaľovacou komorou a prirodzeným odťahom spalín (falošné turbo)
s koaxiálnou sadou. Odvod spalín je cez odvodový múr, a nevyžaduje pripojenie na komín. Prívod spaľovacieho vzduchu a odvod spalín je možný koaxiálnou rúrou, alebo na želanie zákazníka je možné použiť rozdeľovač a prívod vzduchu a odvod spalín zaistiť separátnymi rúrami. Všetky typy je možné prevádzkovať na zemný plyn aj na propán-bután. Vyhotovenie VFB je závesné, PFB stacionárne.
OBJEDNÁVACIE Č.
80V FB
100V FB
120P FB
150P FB
200P FB
TYP
80V FB
100V FB
120P FB
150P FB
200P FB
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
OBJEM
75 l
95 l
115 l
155 l
195 l
49
VÝKON
3,3 kW
3,3 kW
4,3 kW
4,7 kW
5,2 kW
CENA [€]
482,37
576,74
659,36
704,94
782,45
7. Z Á S O B N Í K Y A O H R I E VA Č E T Ú V
7.1. 3 . 7. C O M E T E
7.1. P LY N O V É O H R I E V A Č E
7.1 . 3 . Q U A D R I G A
7.1. 3 .11. F F I – E
Závesné plynové ohrievače vody s uzavretou spaľovacou komorou a núteným odťahom spalín – turbo.
OBJEDNÁVACIE Č.
80V FFI-E
100V FFI-E
120V FFI-E
TYP
80V FFI-E
100V FFI-E
120V FFI-E
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
OBJEM
77 l
100 l
120 l
50
VÝKON
6,4 kW
6,4 kW
6,4 kW
CENA [€]
705,00
718,30
795,90
7. 2 . E L E K T R I C K É O H R I E V A Č E
7. 2 .1 . T A T R A M A T
Malé elektrické ohrievače vody.
OBJEDN. Č.
227883
227884
130100
110300
110400
390100
TYP
EO 5 P
EO 5 N
EO 944 P
EO 10 N
EO 10 P
EO 15 P
EO 10 N
POPIS
Elektr. beztlak. ohrievač pod umývadlo s batériou
Elektr. beztlak. ohrievač nad umývadlo s batériou
Elektr. beztlak. ohrievač nad umývadlo s batériou
Elektrický tlakový ohrievač nad umývadlo
Elektrický tlakový ohrievač pod umývadlo
Elektrický tlakový ohrievač pod umývadlo
ROZMER
42x25,2x21,5
42x25,2x21,5
46x33x25
44x29x29
44x29x29
45x30,2x30,2
EO 5 P
EO 15 P
OBJEM
5l
5l
10 l
10 l
10 l
15 l
EO 944 P
VÝKON
2 kW
2 kW
2 kW
2 kW
2 kW
2 kW
CENA [€]
105,55
105,55
122,68
121,23
121,23
136,63
7. 2 .1. 2 . E O V
Elektrické tlakové ohrievače vody.
OBJEDNÁVACIE Č.
430100
440100
240100
250100
260100
227992
450001
460001
480001
TYP
EOV 32
EOV 52
EOV 82
EOV 122
EOV 152
EOV 202
EOV 81
EOV 121
EOV 151
EOVxx1
ROZMER
39x61,7
Ø 39x87,3
Ø 47,0x78,0
Ø 47x108,7
Ø 47x132,2
Ø 47x162,5
Ø 50x83,5
Ø 50x114,0
Ø 50x137,5
Ø
EOVxx2
OBJEM
30 l
50 l
80 l
120 l
150 l
200 l
80 l
120 l
150 l
VÝKON
2,0 kW
2,0 kW
2,0 kW
2,0 kW
2,0 kW
2,2 kW
2,0 kW
2,0 kW
2,0 kW
CENA [€]
154,05
161,03
173,67
195,91
214,70
310,33
199,86
229,40
256,16
OBJEM
80 l
120 l
150 l
200 l
VÝKON
2 kW
2 kW
2 kW
2 kW
CENA [€]
226,92
257,59
282,68
316,47
7. 2 .1. 3 . E L O V
Elektrické tlakové ohrievače vody – ležaté vyhotovenie.
OBJEDNÁVACIE Č.
ELOV 81
ELOV 121
ELOV 151
ELOV 200
TYP
070100
080100
090100
820001
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
ROZMER
50x83,5
Ø 50x114,0
Ø 50x137,5
Ø 52x162,5
Ø
51
7. Z Á S O B N Í K Y A O H R I E VA Č E T Ú V
7. 2 .1.1. E O
7. 2 . E L E K T R I C K É O H R I E V A Č E
7. 2 .1 . T A T R A M A T
7. 2 .1. 4 . E O – G L
Elektrické tlakové ohrievače vody s rýchloohrevom.
OBJEDNÁVACIE Č.
227847
227848
227848
227851
227852
TYP
EO 30 GL
EO 50 GL
EO 80 GL
EO 120 GL
EO 150 GL
ROZMER
67,6x38x38
93,1x38x38
89,3x47,5x47,5
120x47,5x47,5
143,5x47,5x47,5
OBJEM [ l ]
30 l
50 l
80 l
120 l
150 l
VÝKON
2/3 kW
2/3 kW
2/3 kW
2/3 kW
2/3 kW
CENA [€]
262,80
271,53
276,74
300,11
318,23
7. 2 . 2 . H A K L
7. 2 . 2 .1. H A K L P M
Ohrievač nie je tlakový, montuje sa len s uvedenou špeciálnou
batériou. Má hydraulické zopínanie, okamžitý a nepretržitý
ohrev, signalizáciu ohrevu. Na pripojenie stačí iba prívod studenej vody a elektrická sieť s príslušným istením.
TYP OHRIEVAČA + KOMBINÁCIA
HAKL PM samostatný ohrievač
HAKL PM ohrievač + drezová batéria
HAKL PM ohrievač + kombinovaná batéria
HAKL PM ohrievač + sprchová batéria
HAKL PM ohrievač + poddrezová batéria
HAKL PM ohrievač + páková drezová batéria
HAKL PM ohrievač + páková kombi batéria
HAKL PM ohrievač + páková sprchová batéria
HAKL PM ohrievač + páková poddrezová batéria
HAKL PM ohrievač + drezová batéria SL
HAKL PM ohrievač + kombinovaná batéria SL
HAKL PM ohrievač + sprchová batéria SL
DIZAJN BATÉRIE
a
a
a
a
a
b
b
b
b
c
c
c
CENA [€]
72,25
102,93
116,88
116,88
111,30
121,06
137,80
133,61
136,12
104,93
118,88
118,88
Poznámka: „a” – klasická batéria, „b” – páková batéria, „c” – SL batéria.
OBJEDNÁVACIE Č.
HAKL PM 135
HAKL PM 145
HAKL PM 155
TYP
HAKL PM 135
HAKL PM 145
HAKL PM 155
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
PRÍKON
3,5 kW
4,5 kW
5,5 kW
ISTENIE
16 A
20 A
25 A
52
NAPÄTIE
230 V
230 V
230 V
TLAK VODY min.
0,09 MPa
0,10 MPa
0,12 MPa
TLAK VODY max.
0,00 MPa
0,00 MPa
0,00 MPa
7. 2 . E L E K T R I C K É O H R I E V A Č E
7. 2 . 2 . H A K L
Tlakový ohrievač s montážou do vodovodného systému na existujúcu batériu. Má hydraulické zopínanie, okamžitý a nepretržitý ohrev, signalizáciu ohrevu. Na pripojenie stačí iba prívod studenej vody a elektrická sieť s príslušným istením.
TYP OHRIEVAČA + KOMBINÁCIA
HAKL PM–T samostatný ohrievač
OBJEDNÁVACIE Č.
HAKL PMT 135
HAKL PMT 145
HAKL PMT 155
TYP
HAKL PMT 135
HAKL PMT 145
HAKL PMT 155
CENA [€]
88,98
PRÍKON
3,5 kW
4,5 kW
5,5 kW
ISTENIE
16 A
20 A
25 A
NAPÄTIE
230 V
230 V
230 V
TLAK VODY min.
0,09 MPa
0,10 MPa
0,12 MPa
PRIETOK 1
2,0 l/min.
2,4 l/min.
3,0 l/min.
PRIETOK 2
1,2 l/min.
1,5 l/min.
1,9 l/min.
Prietok 1: uvedený prietok vody pri 35° C výstupnej zohriatej vode, hodnota vstupnej vody 10° C
Prietok 2: uvedený prietok vody pri 55° C výstupnej zohriatej vode, hodnota vstupnej vody 10° C
7. 2 . 2 . 3 . H A K L M K – 1
Montáž na uvedené špeciálne batérie (pre všetky príkony ohrievačov). Elektronické zopínanie, elektrická poistka a tlakový systém zabránia poškodeniu ohrievača.
TYP OHRIEVAČA + KOMBINÁCIA
HAKL MK–1 samostatný ohrievač
OBJEDNÁVACIE Č.
HAKL MK 135
HAKL MK 145
HAKL MK 155
CENA [€]
102,93
TYP
HAKL MK 135
HAKL MK 145
HAKL MK 155
PRÍKON
3,5 kW
4,5 kW
5,5 kW
ISTENIE
16 A
20 A
25 A
NAPÄTIE
230 V
230 V
230 V
TLAK VODY min.
0,04 MPa
0,04 MPa
0,05 MPa
TLAK VODY max.
0,6 MPa
0,6 MPa
0,6 MPa
7. 2 . 2 . 4 . H A K L M K – 2
Tlakový ohrievač s montážou na pôvodnú batériu (pre všetky príkony ohrievačov) alebo montáž na špeciálne
batérie (pre všetky príkony ohrievačov. Elektronické zopínanie, elektrická poistka a tlakový systém zabránia
poškodeniu ohrievača.
TYP OHRIEVAČA + KOMBINÁCIA
HAKL MK–2 samostatný ohrievač
OBJEDNÁVACIE Č.
HAKL MK 207
HAKL MK 209
HAKL MK 211
TYP
HAKL MK 207
HAKL MK 209
HAKL MK 211
CENA [€]
116,88
PRÍKON
7,0 kW
9,0 kW
11,0 kW
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
ISTENIE
2 x 16 A
2 x 20 A
2 x 25 A
53
NAPÄTIE
400 V
400 V
400 V
TLAK VODY min.
0,06 MPa
0,08 MPa
0,10 MPa
TLAK VODY max.
0,6 MPa
0,6 MPa
0,6 MPa
7. Z Á S O B N Í K Y A O H R I E VA Č E T Ú V
7. 2 . 2 . 2 . H A K L P M – T
7. 2 . E L E K T R I C K É O H R I E V A Č E
7. 2 . 2 . H A K L
7. 2 . 2 . 5 . H A K L M X
HAKL MX–1255 je ohrievač s možnosťou prepnutia dvoch výkonových stupňov. Tento jednofázový tlakový
ohrievač vody je určený pre montáž na pôvodnú vodovodnú batériu, alebo na špeciálne vodovodné batérie
Hakl. Elektronické zopínanie a elektrická poistka zabránia poškodeniu ohrievača.
TYP OHRIEVAČA
HAKL MX – 1255 samostatný ohrievač
CENA [€]
115,76
HAKL MX 2207, 2209, 2211 sú ohrievače s možnosťou prepnutia dvoch výkonových stupňov. Tieto dvojfázové
tlakové ohrievače vody sú určené pre montáž na pôvodnú vodovodnú batériu, alebo na špeciálne vodovodné
batérie. Elektronické zopínanie a elektrická poistka zabránia poškodeniu ohrievača, montáž na viac odberových miest.
TYP OHRIEVAČA
HAKL MX – 2207 samostatný ohrievač
HAKL MX – 2209 samostatný ohrievač
HAKL MX – 2211 samostatný ohrievač
CENA [€]
130,82
130,82
130,82
HAKL MX 2308, 2310 –sú ohrievače s možnosťou prepnutia troch výkonových stupňov. Tieto dvojfázové
tlakové ohrievače vody sú určené pre montáž na pôvodnú vodovodnú batériu, alebo na špeciálne vodovodné
batérie. Elektronické zopínanie a elektrická poistka zabránia poškodeniu ohrievača, montáž na viac odberových miest.
TYP OHRIEVAČA
HAKL MX – 2308 samostatný ohrievač
HAKL MX – 2310 samostatný ohrievač
CENA [€]
133,61
133,61
HAKL MX 1035, 1045, 1055 sú jednofázové tlakové ohrievače vody určené pre montáž na pôvodnú vodovodnú batériu, alebo na špeciálne vodovodné batérie. Elektronické zopínanie a elektrická poistka zabránia poškodeniu ohrievača.
TYP OHRIEVAČA
HAKL MX – 1035 samostatný ohrievač
HAKL MX – 1045 samostatný ohrievač
HAKL MX – 1055 samostatný ohrievač
CENA [€]
108,51
108,51
108,51
HAKL MX 2007, 2009, 2011 sú dvojfázové tlakové ohrievače vody určené pre montáž na pôvodnú vodovodnú
batériu, alebo na špeciálne vodovodné batérie. Elektronické zopínanie a elektrická poistka zabránia poškodeniu ohrievača, montáž na viac odberových miest.
TYP OHRIEVAČA
HAKL MX – 2007 samostatný ohrievač
HAKL MX – 2009 samostatný ohrievač
HAKL MX – 2011 samostatný ohrievač
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
CENA [€]
125,24
125,24
125,24
54
7. 2 . E L E K T R I C K É O H R I E V A Č E
OBJEDNÁVACIE Č.
MX – 1035
MX – 1045
MX – 1055
MX – 2007
MX – 2009
MX – 2011
MX – 1255
MX – 2207
MX – 2209
MX – 2211
MX – 2308
MX – 2310
TYP
MX – 1035
MX – 1045
MX – 1055
MX – 2007
MX – 2009
MX – 2011
MX – 1255
MX – 2207
MX – 2209
MX – 2211
MX – 2308
MX – 2310
PRÍKON
3,5 kW
4,5 kW
5,5 kW
7,0 kW
9,0 kW
11,0 kW
3,5/5,5 kW
4,5/7,0 kW
5,5/9,0 kW
5,5/11 kW
3,5/4,5/8,0 kW
4,5/5,5/10,0 kW
ISTENIE
16 A
20 A
25 A
2 x 16 A
2 x 20 A
2 x 25 A
25 A
25 + 11 A
20 + 16 A
25 + 25 A
20 + 16 A
25 + 20 A
NAPÄTIE
230 V
230 V
230 V
2 x 230 V
2 x 230 V
2 x 230 V
230 V
2 x 230 V
2 x 230 V
2 x 230 V
2 x 230 V
2 x 230 V
TLAK VODY min.
0,04 MPa
0,05 MPa
0,06 MPa
0,08 MPa
0,09 MPa
0,11 MPa
0,05 MPa
0,08 MPa
0,09 MPa
0,11 MPa
0,9 MPa
0,10 MPa
TLAK VODY max.
0,6 MPa
0,6 MPa
0,6 MPa
0,6 MPa
0,6 MPa
0,6 MPa
0,6 MPa
0,6 MPa
0,6 MPa
0,6 MPa
0,6 MPa
0,6 MPa
7. 2 . 2 . 6 . H A K L VA
HAKL VA beztlakový ohrievač s montážou na pôvodnú batériu alebo montáž na špeciálne batérie
pre všetky príkony ohrievačov. Ohrievač má mrazuvzdornú poistku, termostatický ohrev, ekonomický režim ohrevu vody.
TYP OHRIEVAČA + KOMBINÁCIA
HAKL VA – V vrchný beztlakový ohrievač
HAKL VA – S spodný beztlakový ohrievač
HAKL VA – V vrchný beztlakový ohrievač, klasická batéria s hadicami
HAKL VA – V vrchný beztlakový ohrievač, klasická batéria s rúrkami
HAKL VA – V vrchný beztlakový ohrievač, páková batéria s rúrkami
HAKL VA – S spodný beztlakový ohrievač, klasická poddrezová batéria
HAKL VA – S spodný beztlakový ohrievač, páková poddrrezová batéria
OBJEDNÁVACIE Č.
HAKL VA 114
HAKL VA 123
HAKL VA 136
TYP
HAKL VA 114
HAKL VA 123
HAKL VA 136
CENA [€]
72,25
72,25
104,32
109,90
122,45
111,30
136,12
PRÍKON
1,4 kW
2,3 kW
3,6 kW
ISTENIE
6A
10 A
16 A
NAPÄTIE
230 V
230 V
230 V
TLAK VODY min.
0,01 MPa
0,01 MPa
0,01 MPa
7. 2 . 3 . A R I S T O N
7. 2 . 3 .1. B E Z T L A KO V É O H R I E VA Č E
Beztlakové elektrické ohrievače vody s batériou.
OBJEDNÁVACIE Č.
ARKSH 5 O
ARKSH 5 U
TYP
ARKSH 5 O
ARKSH 5 U
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
VYHOTOVENIE
nad umývadlo
pod umývadlo
OBJEM
5l
5l
55
PRÍKON
2 000 W
2 000 W
CENA [€]
105,72
105,72
7. Z Á S O B N Í K Y A O H R I E VA Č E T Ú V
7. 2 . 2 . H A K L
7. 2 . E L E K T R I C K É O H R I E V A Č E
7. 2 . 3 . A R I S T O N
7. 2 . 3 . 2 . M A L É T L A KO V É O H R I E VA Č E
Malé tlakové elektrické ohrievače s umiestnením nad a pod umývadlo.
OBJEDNÁVACIE Č.
TI–SHAPE 10 OR
TI–SHAPE 10 UR
TI–SHAPE 15 OR
TI–SHAPE 15 UR
TI–SHAPE 30 OR
TYP
TI–SHAPE 10 OR
TI–SHAPE 10 UR
TI–SHAPE 15 OR
TI–SHAPE 15 UR
TI–SHAPE 30 OR
VYHOTOVENIE
nad umývadlo
pod umývadlo
nad umývadlo
pod umývadlo
nad umývadlo
OBJEM
10 l
10 l
15 l
15 l
30 l
PRÍKON
2 000 W
2 000 W
2 000 W
2 000 W
2 000 W
CENA [€]
101,53
101,53
108,76
108,76
123,01
OBJEM
10 l
10 l
15 l
15 l
30 l
PRÍKON
2 000 W
2 000 W
2 000 W
2 000 W
2 000 W
CENA [€]
146,16
152,58
161,51
161,51
195,26
OBJEM
50 l
80 l
100 l
120 l
PRÍKON
1 800 W
1 800 W
1 800 W
1 800 W
CENA [€]
122,73
136,12
147,56
183,54
OBJEM
50 l
80 l
100 l
120 l
PRÍKON
1 800 W
1 800 W
1 800 W
1 800 W
CENA [€]
133,89
144,49
155,93
190,24
Zásobníkové ohrievače vody z nerezovej ocele s umiestnením nad alebo pod umývadlo.
OBJEDNÁVACIE Č.
SI 10 V
SI 10 U
SI 15 V
SI 15 U
SI 30 V
TYP
SI 10 V (nerezová nádrž)
SI 10 U (nerezová nádrž)
SI 15 V (nerezová nádrž)
SI 15 U (nerezová nádrž)
SI 30 V (nerezová nádrž)
VYHOTOVENIE
nad umývadlo
pod umývadlo
nad umývadlo
pod umývadlo
nad umývadlo
7. 2 . 3 . 3 . Z V I S L É O H R I E VA Č E
Zvislé oválne ohrievače vody s bipolárnym termostatom.
OBJEDNÁVACIE Č.
PRO R 50V
PRO R 80V
PRO R 100V
PRO R 120V
TYP
PRO R 50V
PRO R 80V
PRO R 100V
PRO R 120V
VYHOTOVENIE
závesné zvislé
závesné zvislé
závesné zvislé
závesné zvislé
Zvislé oválne ohrievače vody s exkluzívnym dizajnom.
OBJEDNÁVACIE Č.
PRO ECO 50V
PRO ECO 80V
PRO ECO 100V
PRO ECO 120V
TYP
PRO ECO 50V
PRO ECO 80V
PRO ECO 100V
PRO ECO 120V
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
VYHOTOVENIE
závesné zvislé
závesné zvislé
závesné zvislé
závesné zvislé
56
7. 2 . E L E K T R I C K É O H R I E V A Č E
Zvislé oválne ohrievače vody s exkluzívnym dizajnom a LCD displejom.
OBJEDNÁVACIE Č.
PRO PLUS 50V
PRO PLUS 80V
PRO PLUS 100V
TYP
PRO PLUS 50V
PRO PLUS 80V
PRO PLUS 100V
VYHOTOVENIE
závesné zvislé
závesné zvislé
závesné zvislé
OBJEM
50 l
80 l
100 l
PRÍKON
1 800 W
1 800 W
1 800 W
CENA [€]
157,88
178,80
195,54
OBJEM
50 l
80 l
100 l
PRÍKON
1 800 W
1 800 W
1 800 W
CENA [€]
148,95
172,66
185,77
VYHOTOVENIE
závesné zvislé
závesné zvislé
závesné zvislé
OBJEM
50 l
80 l
100 l
PRÍKON
1 800 W
1 800 W
1 800 W
CENA [€]
185,50
212,55
229,57
VYHOTOVENIE
závesné zvislé
závesné zvislé
závesné zvislé
závesné zvislé
závesné zvislé
OBJEM
50 l
80 l
100 l
120 l
150 l
PRÍKON
2 000 W
2 000 W
2 000 W
2 000 W
2 000 W
CENA [€]
232,64
264,44
283,40
320,50
428,17
Zvislé hranaté ohrievače vody s inovatývnym dizajnom.
OBJEDNÁVACIE Č.
SHAPE ECO 50V
SHAPE ECO 80V
SHAPE ECO 100V
TYP
SHAPE ECO 50V
SHAPE ECO 80V
SHAPE ECO 100V
VYHOTOVENIE
závesné zvislé
závesné zvislé
závesné zvislé
Zvislé hranaté ohrievače vody s inovatývnym dizajnom a LCD displejom.
OBJEDNÁVACIE Č.
SHAPE PREMIUM 50V
SHAPE PREMIUM 80V
SHAPE PREMIUM 100V
TYP
SHAPE PREMIUM 50V
SHAPE PREMIUM 80V
SHAPE PREMIUM 100V
Zásobníkový ohrievač vody z nerezovej ocele.
OBJEDNÁVACIE Č.
SI 50 V
SI 80 V
SI 100 V
SI 120 V
SI 150 V
TYP
SI 50 V (nerezová nádrž)
SI 80 V (nerezová nádrž)
SI 100 V (nerezová nádrž)
SI 120 V (nerezová nádrž)
SI 150 V (nerezová nádrž)
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
57
7. Z Á S O B N Í K Y A O H R I E VA Č E T Ú V
7. 2 . 3 . A R I S T O N
7. 2 . E L E K T R I C K É O H R I E V A Č E
7. 2 . 3 . A R I S T O N
Zvislé ohrievače vody so suchou keramickou špirálou.
OBJEDNÁVACIE Č.
SAGEO 150V
SAGEO 200V
TYP
SAGEO 150V (suchá špirála)
SAGEO 200V (suchá špirála)
VYHOTOVENIE
závesné zvislé
závesné zvislé
OBJEM
150 l
200 l
PRÍKON
2 400 W
2 400 W
CENA [€]
285,08
297,91
Zvislý zásobníkový ohrievač vody.
OBJEDNÁVACIE Č.
TI 150
TI 200
TYP
TI 150
TI 200
VYHOTOVENIE
závesné zvislé
závesné zvislé
OBJEM
150 l
200 l
PRÍKON
2 200 W
2 600 W
CENA [€]
225,10
268,90
7. 2 . 3 . 4 . S T A C I O N Á R N E O H R I E VA Č E
Stacionárne elektrické ohrievače 200 – 250 – 300 l.
OBJEDNÁVACIE Č.
SAGEO 200P
SAGEO 250P
SAGEO 300P
TYP
SAGEO 200P (suchá špirála)
SAGEO 250P (suchá špirála)
SAGEO 300P (suchá špirála)
VYHOTOVENIE
stacionárne
stacionárne
stacionárne
OBJEM
200 l
250 l
300 l
PRÍKON
3 000 W
3 000 W
3 000 W
CENA [€]
403,07
429,57
513,25
OBJEM
80 l
100 l
80 l
100 l
50 l
80 l
100 l
150 l
200 l
PRÍKON
1 500 W
1 500 W
1 800 W
1 800 W
1 800 W
1 800 W
1 800 W
2 400 W
2 400 W
CENA [€]
165,97
177,13
179,08
186,89
154,25
182,71
189,12
355,93
378,80
7. 2 . 3 . 5 . H O R I Z O N T Á L N E O H R I E VA Č E
Ležaté (horizontálne) oválne ohrievače vody s bipolárnym termostatom.
OBJEDNÁVACIE Č.
PRO R 80H
PRO R 100H
PRO ECO 80H
PRO ECO 100H
SHAPE ECO 50H
SHAPE ECO 80H
SHAPE ECO 100H
SAGEO 150H
SAGEO 200H
TYP
PRO R 80H
PRO R 100H
PRO ECO 80H
PRO ECO 100H
SHAPE ECO 50H
SHAPE ECO 80H
SHAPE ECO 100H
SAGEO 150H (suchá špirála)
SAGEO 200H (suchá špirála)
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
VYHOTOVENIE
horizontálne
horizontálne
horizontálne
horizontálne
horizontálne
horizontálne
horizontálne
horizontálne
horizontálne
58
7. 3 . K O M B I N O VA N É O H R I E V A Č E
7. 3 .1 . T A T R A M A T
Kombinované tlakové ohrievače vody.
OBJEDNÁVACIE Č.
850300
850300
830005
970006
810001
810002
860300
860400
890300
890400
TYP
OVK 81 L
OVK 81 P
OVK 120
OVK 150
OVK 201 L
OVK 201 P
OVK 121 L
OVK 121 P
OVK 151 L
OVK 151 P
OVKxx0
ROZMER
Ø 50x83,5
Ø 50x83,5
Ø 52x112
Ø 52x135,5
Ø 52x162,5
Ø 52x162,5
Ø 50x114
Ø 50x114
Ø 50x137,5
Ø 50x137,5
OBJEM
75 l
75 l
120 l
150 l
195 l
195 l
115 l
115 l
145 l
145 l
VÝKON
20/2 kW
20/2 kW
8/2 kW
7,5/2 kW
18,5/2 kW
18,5/2 kW
19/2 kW
19/2 kW
17/2 kW
17/2 kW
7. 3 .1. 2 . L O V K
LOVKxx1
LOVKxx0
Kombinované ohrievače vody – ležaté vyhotovenie.
OBJEDNÁVACIE Č.
320300
170001
180001
350001
330300
340300
OVKxx1
CENA [€]
251,31
251,31
277,63
310,43
348,47
348,47
277,63
277,63
310,43
310,43
TYP
LOVK 81
LOVK 120
LOVK 150
LOVK 201
LOVK 121
LOVK 151
ROZMER
50x83,5
Ø 52x110,7
Ø 52x134,5
Ø 52x162,5
Ø 50x114
Ø 50x137,5
OBJEM
75 l
120 l
150 l
195 l
115 l
145 l
Ø
VÝKON
20/2 kW
9/2 kW
8,5/2 kW
18,5/2 kW
19/2 kW
17/2 kW
CENA [€]
260,87
300,87
326,53
363,87
300,87
326,53
7. 3 . 2 . A R I S T O N
7. 3 . 2 .1. D V O J P L Á Š Ť O V É O H R I E VA Č E
Kombinované ohrievače vody – BDR dvojplášťový výmenník.
OBJEDNÁVACIE Č.
BDR 120
BDR 150
BDR 200
TYP
BDR 120 (výmenník 0,99 m2)
BDR 150 (výmenník 1,12 m2)
BDR 200 (výmenník 1,49 m2)
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
VYHOTOVENIE
univerzálne
univerzálne
univerzálne
59
OBJEM
120 l
150 l
200 l
PRÍKON
1 500 W
1 500 W
2 500 W
CENA [€]
282,46
295,39
324,14
7. Z Á S O B N Í K Y A O H R I E VA Č E T Ú V
7. 3 .1.1. O V K
7. 3 . K O M B I N O VA N É O H R I E V A Č E
7. 3 . 2 . A R I S T O N
7. 3 . 2 . 2 . R Ú R KO V É O H R I E VA Č E
Kombinované ohrievače vody – PRO R KOMBI TD/TS – rúrkový výmenník s bipolárnym termostatom.
OBJEDNÁVACIE Č.
PRO R KOMBI 80 V TD
PRO R KOMBI 80 V TS
PRO R KOMBI 100 V TD
PRO R KOMBI 100 V TS
TYP
PRO R KOMBI 80 V TD (sprava)
PRO R KOMBI 80 V TS (zľava)
PRO R KOMBI 100 V TD (sprava)
PRO R KOMBI 100 V TS (zľava)
VYHOTOVENIE
zvislé
zvislé
zvislé
zvislé
OBJEM
80 l
80 l
100 l
100 l
PRÍKON
2 000 W
2 000 W
2 000 W
2 000 W
CENA [€]
189,21
189,21
214,44
214,44
Kombinované ohrievače vody – TI TECH BIG CAPACITY KOMBI – rúrkový výmenník s pripojením len zľava.
OBJEDNÁVACIE Č.
TI TRONIC 120 TS/C
TI TRONIC 150 TS/C
TI TRONIC 2000 TS/C
TYP
TI TRONIC 120 TS/C (ľavý)
TI TRONIC 150 TS/C (ľavý)
TI TRONIC 2000 TS/C (ľavý)
VYHOTOVENIE
zvislé
zvislé
zvislé
OBJEM
120 l
150 l
200 l
PRÍKON
2 000 W
2 200 W
2 600 W
CENA [€]
238,23
265,88
307,41
7. 3 . 3 . R E G U L U S
7. 3 . 3 .1. Z Á S O B N Í KO V É O H R I E VA Č E
Zásobníkové ohrievače OPV so solárnou jednovetvovou čerpadlovou skupinou s regulátorom STDC.
OBJEDNÁVACIE Č.
10013
10016
TYP
RGC 300/SOL1 STDC s jedným výmenníkom
R2GC 300/SOL1 STDC s dvoma výmenníkmi
VYHOTOVENIE
smaltovaný
smaltovaný
OBJEM
300 l
300 l
CENA [€]
1 018,02
1 213,87
OBJEM
300 l
300 l
CENA [€]
1 174,70
1 370,54
Zásobníkové ohrievače OPV so solárnou dvojvetvovou čerpadlovou skupinou s regulátorom SRS3.
OBJEDNÁVACIE Č.
10014
10015
TYP
RGC 300/SOL2 SRS3 s jedným výmenníkom
R2GC 300/SOL2 SRS3 s dvoma výmenníkmi
VYHOTOVENIE
smaltovaný
smaltovaný
Nerezové zásobníkové ohrievače OPV s jedným výmenníkom vrátane izolácie a elektronickej anódy.
OBJEDNÁVACIE Č.
8863
8865
TYP
NBC-200
NBC-300
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
VYHOTOVENIE
nerezový
nerezový
60
OBJEM
200 l
300 l
CENA [€]
1 273,01
1 472,78
7. 3 . K O M B I N O VA N É O H R I E V A Č E
Nerezové zásobníkové ohrievače OPV s dvoma výmenníkmi vrátane izolácie a elektronickej anódy.
OBJEDNÁVACIE Č.
8864
8866
TYP
N2BC-200
N2BC-300
VYHOTOVENIE
nerezový
nerezový
OBJEM
200 l
300 l
CENA [€]
1 402,27
1 670,58
Elektrické ohrevné telesá s termostatickou hlavicou pre zásobníky NBC s 5-žilovým prívodným káblom 2 m.
Telesá sú vhodné pre systémy so solárnymi kolektormi a kotlami na tuhé palivá, mosadzná hlavica so závitom
G 6/4“, len na 230 V.
OBJEDNÁVACIE Č.
10116
10117
TYP
s ohrevným telesom 2 kW
s ohrevným telesom 3 kW
VYHOTOVENIE
nerezové
nerezové
NASTAVITEĽNÝ ROZSAH
0 – 90 °C
0 – 90 °C
CENA [€]
127,11
130,83
OBJEM
200 l
250 l
300 l
400 l
CENA [€]
540,54
583,63
622,80
740,31
OBJEM
200 l
250 l
300 l
400 l
CENA [€]
661,97
740,31
779,08
900,51
OBJEM
200 l
300 l
400 l
500 l
500 l
CENA [€]
649,82
740,31
912,65
1 010,58
1 562,87
Zásobníkové ohrievače OPV RGC s jedným výmenníkom vrátane izolácie.
OBJEDNÁVACIE Č.
9031
9146
9032
9157
TYP
RGC-200
RGC-250
RGC-300
RGC-400
VYHOTOVENIE
smaltovaný
smaltovaný
smaltovaný
smaltovaný
Zásobníkové ohrievače OPV R2GC s dvoma výmenníkmi vrátane izolácie.
OBJEDNÁVACIE Č.
9059
9033
9034
9034
TYP
R2GC-200
R2GC-250
R2GC-300
R2GC-400
VYHOTOVENIE
smaltovaný
smaltovaný
smaltovaný
smaltovaný
Zásobníkové ohrievače OPV RBC s jedným výmenníkom vrátane izolácie.
OBJEDNÁVACIE Č.
3252
3253
6479
6480
8546
TYP
RBC-200
RBC-300
RBC-400
RBC-500
RBC-500 HP (výmenník 5,9 m2)
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
VYHOTOVENIE
smaltovaný
smaltovaný
smaltovaný
smaltovaný
smaltovaný
61
7. Z Á S O B N Í K Y A O H R I E VA Č E T Ú V
7. 3 . 3 . R E G U L U S
7. 3 . K O M B I N O VA N É O H R I E V A Č E
7. 3 . 3 . R E G U L U S
Zásobníkové ohrievače OPV RBC s jedným výmenníkom nad 500 l vrátane izolácie.
OBJEDNÁVACIE Č.
4037
4038
7883
7834
8476
8477
TYP
RBC-750
RBC-1000
RBC-1000 HP (výmenník 10 m2)
RBC-1500
RBC-2000
RBC-3000
VYHOTOVENIE
smaltovaný
smaltovaný
smaltovaný
smaltovaný
smaltovaný
smaltovaný
OBJEM
750 l
1 000 l
1 000 l
1 500 l
2 000 l
3 000 l
CENA [€]
1 837,05
2 052,49
2 839,80
3 486,10
4 543,67
5 797,10
OBJEM
200 l
300 l
400 l
500 l
CENA [€]
696,44
820,21
924,40
1 017,63
OBJEM
750 l
1 000 l
1 500 l
2 000 l
3 000 l
CENA [€]
1 918,92
2 154,33
3 819,04
4 817,86
6 654,92
Zásobníkové ohrievače OPV R2BC s dvoma výmenníkmi vrátane izolácie.
OBJEDNÁVACIE Č.
R2BC-200
R2BC-300
R2BC-400
R2BC-500
TYP
6481
6482
6483
6484
VYHOTOVENIE
smaltovaný
smaltovaný
smaltovaný
smaltovaný
Zásobníkové ohrievače OPV R2BC s dvoma výmenníkmi nad 500 l vrátane izolácie.
OBJEDNÁVACIE Č.
6485
5758
5758
8479
8479
TYP
R2BC-750
R2BC-1000
R2BC-1500
R2BC-2000
R2BC-3000
VYHOTOVENIE
smaltovaný
smaltovaný
smaltovaný
smaltovaný
smaltovaný
Príslušenstvo k zásobníkom RBC
OBJEDNÁVACIE Č.
8270
8377
8378
8375
8376
TYP
vsuvka 3/4“ x 5/4“ MM (vonk./vonk.) pre pripojenie výmenníka Kombiflexom
výmenník 0,94 m2, 3/4“, pre RBC a R2BC, pr. 110 mm, dĺžka 400 mm
výmenník 1,51 m2, 3/4“, pre RBC a R2BC, pr. 110 mm, dĺžka 700 mm
príruba k zásobníku RBC, R2BC – d = 170, 2 x d = 30 –55
príruba k zásobníku RBC, R2BC – d = 170, G 6/4“ pre inštaláciu ďalšieho el. ohrevného telesa
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
62
CENA [€]
4,86
148,45
211,12
44,85
44,85
7. 3 . K O M B I N O VA N É O H R I E V A Č E
7. 3 . 4 . D R A Ž I C E
Ohrievače vody zásobníkové kombinované – závesné zvislé.
OBJEDNÁVACIE Č.
OKC 80
OKC 100
OKC 125
OKC 160
OKC 100/1 m2
OKC 125/1 m2
OKC 160/1 m2
OKC 80 NTR/Z
OKC 100 NTR/Z
OKC 125 NTR/Z
OKC 160 NTR/Z
TYP
OKC 80
OKC 100
OKC 125
OKC 160
OKC 100/1 m2
OKC 125/1 m2
OKC 160/1 m2
OKC 80 NTR/Z
OKC 100 NTR/Z
OKC 125 NTR/Z
OKC 160 NTR/Z
VÝMENNÍK
0,41 m2
0,41 m2
0,68 m2
0,68 m2
1,00 m2
1,00 m2
1,00 m2
0,41 m2
1,00 m2
1,00 m2
1,00 m2
OBJEM
80 l
100 l
125 l
160 l
100 l
125 l
160 l
80 l
100 l
125 l
160 l
CENA [€]
275,30
297,93
309,82
339,13
348,7
361,46
399,46
251,23
332,74
342,61
384,96
TYP
* OKC 180
* OKC 200
* OKC 180/1 m2
* OKC 200/1 m2
* OKC 200 NTR/Z
VÝMENNÍK
0,68 m2
0,68 m2
1,00 m2
1,00 m2
1,00 m2
OBJEM
180 l
200 l
180 l
200 l
200 l
CENA [€]
362,34
385,54
418,03
446,46
417,74
VÝMENNÍK
0,70 m2
0,70 m2
0,70 m2
0,70 m2
OBJEM
125 l
160 l
125 l
160 l
CENA [€]
323,75
347,82
295,32
322,82
Poznámka: * Vyhotovenie na objednávku.
OBJEDNÁVACIE Č.
OKC 180
OKC 200
OKC 180/1 m2
OKC 200/1 m2
OKC 200 NTR/Z
Poznámka: * Vyhotovenie na objednávku.
7. 3 . 4 . 2 . O KC V
Ohrievače vody zásobníkové kombinované – vodorovné.
OBJEDNÁVACIE Č.
OKCV 125
OKCV 160
OKCV 125 NTR
OKCV 160 NTR
TYP
OKCV 125
OKCV 160
OKCV 125 NTR
OKCV 160 NTR
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
63
7. Z Á S O B N Í K Y A O H R I E VA Č E T Ú V
7. 3 . 4 .1. O KC
7. 3 . K O M B I N O VA N É O H R I E V A Č E
7. 3 . 4 . D R A Ž I C E
Ohrievače vody zásobníkové kombinované – vodorovné.
OBJEDNÁVACIE Č.
OKCV 180
OKCV 200
OKCV 180 NTR
OKCV 200 NTR
TYP
OKCV 180
OKCV 200
OKCV 180 NTR *
OKCV 200 NTR *
VÝMENNÍK
0,75 m2
0,75 m2
0,75 m2
0,75 m2
Poznámka: * Vyhotovenie na objednávku.
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
64
OBJEM
180 l
200 l
180 l
200 l
CENA [€]
364,36
385,54
339,41
350,44
7. 4 . S A M O S T A T N É Z Á S O B N Í K Y
7. 4 .1 . P R O T H E R M
Zásobník TV v dizajne závesných kotlov Protherm, možnosť umiestnenia vedľa alebo pod kotol, smaltovaná nádrž,
anódová ochrana.
OBJEDNÁVACIE Č.
Protherm B 60Z
TYP
Protherm B 60Z
OBJEM
58 l
CENA [€]
378,15
Závesný valcový zásobník TV, smaltovaná nádrž, elektronická ochrana proti korózii ACI.
OBJEDNÁVACIE Č.
Protherm B 100Z
Protherm B 200Z
TYP
Protherm B 100Z
Protherm B 200Z
OBJEM
100 l
200 l
CENA [€]
288,14
361,34
Stacionárny valcový zásobník TV, smaltovaná nádrž, elektronická ochrana proti korózii ACI.
OBJEDNÁVACIE Č.
Protherm B 200S
TYP
Protherm B 200S
OBJEM
200 l
CENA [€]
504,20
Stacionárny valcový zásobník TV monovalentný, smaltovaná nádrž, anódová ochrana, výstup na cirkuláciu.
OBJEDNÁVACIE Č.
Protherm B 300S
Protherm B 400S
Protherm B 500S
TYP
Protherm B 300S
Protherm B 400S
Protherm B 500S
OBJEM
300 l
400 l
500 l
CENA [€]
731,09
882,35
974,79
7. 4 .1. 2 . M E D V E Ď
Zásobník TV v dizajne kotla Medveď, možnosť umiestnenia vedľa stacionárneho kotla alebo pod závesný kotol,
smaltovaná nádrž, anódová ochrana, výstup na cirkuláciu.
OBJEDNÁVACIE Č.
Medveď B 100M
TYP
Medveď B 100M
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
OBJEM
95 l
65
CENA [€]
415,97
7. Z Á S O B N Í K Y A O H R I E VA Č E T Ú V
7. 4 .1.1. P R O T H E R M
7. 4 . S A M O S T A T N É Z Á S O B N Í K Y
7. 4 . 2 . T A T R A M A T
7. 4 . 2 .1. V T I
Ohrievače s nepriamym ohrevom – stacionárne s bočným ohrevom.
OBJEDNÁVACIE Č.
930300
940300
960500
960500
490100
500100
TYP
VTI 100
VTI 150
VTI 200
VTI 300
VTI 400
VTI 500
ROZMER
52x103,7
Ø 52x127,7
Ø 52x158,8
Ø 65x157,5
Ø 75x156,5
Ø 75x183,5
OBJEM
100 l
150 l
200 l
300 l
400 l
500 l
VÝKON
28 kW
34 kW
40 kW
48,4 kW
53,7 kW
65,3 kW
CENA [€]
389,32
421,40
540,89
778,17
958,67
1 059,18
ROZMER
54,5x85,5
Ø 54,5x99,5
Ø 54,5x123,5
OBJEM
100 l
120 l
150 l
VÝKON
26,8 kW
36,7 kW
33,8 kW
CENA [€]
357,60
375,72
410,61
OBJEM
200 l
300 l
400 l
500 l
VÝKON
25,5/2 kW
48,4/2 kW
53,7/2 kW
65,3/2 kW
CENA [€]
602,64
817,34
1 006,57
1 111,83
OBJEM
200 l
300 l
400 l
500 l
VÝKON
25,5/2 kW
48,4/2 kW
53,7/2 kW
65,3/2 kW
CENA [€]
608,55
860,88
1 064,43
1 172,14
Ø
7. 4 . 2 . 2 . V T
Ohrievače s nepriamym ohrevom – stacionárne.
OBJEDNÁVACIE Č.
420100
400100
410100
TYP
VT 100 H
VT 120 H
VT 150 H
Ø
7. 4 . 2 . 3 . V T S
Solárne ohrievače vody – dvojvalentné – stacionárne s 1 výmenníkom.
OBJEDNÁVACIE Č.
930330
960300
490300
500300
TYP
VTS 200/2
VTS 300/2
VTS 400/2
VTS 500/2
ROZMER
52x160
Ø 65x157,5
Ø 75x156,5
Ø 75x183,5
Ø
Solárne ohrievače vody – trojvalentné – stacionárne s 2 výmenníkmi.
OBJEDNÁVACIE Č.
950430
960400
490400
500400
TYP
VTS 200/3
VTS 300/3
VTS 400/3
VTS 500/3
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
ROZMER
52x160
Ø 65x157,5
Ø 75x156,5
Ø 75x183,5
Ø
66
7. 4 . S A M O S T A T N É Z Á S O B N Í K Y
7. 4 . 3 . A R I S T O N
Ohrievače vody s nepriamym ohrevom. BACD – závesný aj stacionárny zásobník teplej vody s rúrkovým výmenníkom.
OBJEDNÁVACIE Č.
BACD 120 MG
BACD 150 MG
TYP
BACD 120 MG
BACD 150 MG
VYHOTOVENIE
záves, stacionárne
záves, stacionárne
OBJEM
120 l
150 l
CENA [€]
324,98
366,98
7. 4 . 3 . 2 . S O L Á R N E Z Á S O B N Í K Y
Ohrievače vody s nepriamym ohrevom. BS1S – solárny zásobník s jedným rúrkovým výmenníkom (prevádzkový tlak 10 bar).
OBJEDNÁVACIE Č.
BS1S 150
BS1S 200
BS1S 300
BS1S 400
BS1S 500
TYP
BS1S 150
BS1S 200
BS1S 300
BS1S 400
BS1S 500
VYHOTOVENIE
stacionárne
stacionárne
stacionárne
stacionárne
stacionárne
OBJEM
150 l
200 l
300 l
400 l
500 l
CENA [€]
665,77
763,62
846,57
1 076,30
1 140,11
Ohrievače vody s nepriamym ohrevom. BS2S – solárny zásobník s dvojma rúrkovými výmenníkmi (prevádzkový tlak 10 bar).
OBJEDNÁVACIE Č.
BS2S 200
BS2S 300
BS2S 400
BS2S 500
TYP
BS2S 200
BS2S 300
BS2S 400
BS2S 500
VYHOTOVENIE
stacionárne
stacionárne
stacionárne
stacionárne
OBJEM
200 l
300 l
400 l
500 l
CENA [€]
891,24
999,72
1 189,03
1 265,60
Ohrievače vody s nepriamym ohrevom. QFS1 – solárny zásobník s jedným rúrkovým výmenníkom
OBJEDNÁVACIE Č.
QSF 1 200
QSF 1 300
QSF 1 500
TYP
QSF 1 200
QSF 1 300
QSF 1 500
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
VYHOTOVENIE
stacionárne
stacionárne
stacionárne
67
OBJEM
200 l
300 l
500 l
CENA [€]
448,0
618,0
910,0
7. Z Á S O B N Í K Y A O H R I E VA Č E T Ú V
7. 4 . 3 .1. T Ú V Z Á S O B N Í K Y
7. 4 . S A M O S T A T N É Z Á S O B N Í K Y
7. 4 . 3 . A R I S T O N
Ohrievače vody s nepriamym ohrevom. QFS2 – solárny zásobník s dvoma rúrkovými výmenníkmi.
OBJEDNÁVACIE Č.
QSF 2 200
QSF 2 300
QSF 2 500
TYP
QSF 2 200
QSF 2 300
QSF 2 500
VYHOTOVENIE
stacionárne
stacionárne
stacionárne
OBJEM
200 l
300 l
500 l
CENA [€]
544,00
661,00
970,00
Ohrievače vody s nepriamym ohrevom. QFS2 – solárny zásobník s jedným výmenníkom a elektrickým ohrevným telesom.
OBJEDNÁVACIE Č.
QFSE 1 200
QFSE 1 300
QFSE 1 500
TYP
QFSE 1 200
QFSE 1 300
QFSE 1 500
VYHOTOVENIE
stacionárne
stacionárne
stacionárne
OBJEM
200 l
300 l
500 l
PRÍKON
3000/230 V
6000/400 V
6000/400 V
CENA [€]
501,00
714,00
1 006,00
Ohrievače vody s nepriamym ohrevom. QFS2 – solárny zásobník s dvoma výmenníkmi a elektrickým ohrevným telesom.
OBJEDNÁVACIE Č.
QFSE 2 200
QFSE 2 300
QFSE 2 500
TYP
QFSE 2 200
QFSE 2 300
QFSE 2 500
VYHOTOVENIE
stacionárne
stacionárne
stacionárne
OBJEM
200 l
300 l
500 l
PRÍKON
3000/230 V
6000/400 V
6000/400 V
CENA [€]
586,00
757,00
1 066,00
7. 4 . 4 . R E G U L U S
7. 4 . 4 .1. A K U M U L A Č N É N Á D R Ž E
Akumulačné nádrže.
OBJEDNÁVACIE Č.
8458
5445
5446
5447
5699
5858
5859
5860
5861
5681
TYP
PS 200
PS 300
PS 500
PS 800
PS 1000
PS 1500
PS 2000
PS 3000
PS 4000
PS 5000
ROZMER *
450 mm
Ø 550 mm
Ø 650 mm
Ø 790 mm
Ø 790 mm
Ø 950 mm
Ø 1 100 mm
Ø 1 400 mm
Ø 1 600 mm
Ø 1 600 mm
OBJEM
200 l
300 l
500 l
800 l
1 000 l
1 500 l
2 000 l
3 000 l
4 000 l
5 000 l
Ø
* Poznámka: Priemer nádoby je bez návarkov.
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
68
VYHOTOVENIE
7 návarkov G 6/4“
9 návarkov G 6/4“
9 návarkov G 6/4“
9 návarkov G 6/4“
9 návarkov G 6/4“
9 návarkov G 6/4“
9 návarkov G 6/4“
9 návarkov G 6/4“
9 návarkov G 6/4“
9 návarkov G 6/4“
CENA [€]
269,88
312,57
403,06
540,54
622,80
1 053,66
1 441,44
2 397,18
3 302,00
3 744,61
7. 4 . S A M O S T A T N É Z Á S O B N Í K Y
7. Z Á S O B N Í K Y A O H R I E VA Č E T Ú V
7. 4 . 4 . R E G U L U S
Izolačné sady – mäkká izolácia s koženkovým povrchom.
OBJEDNÁVACIE Č.
8531
5538
5539
5540
5761
5862
5863
5864
5865
5866
TYP
izolácia akumulačnej nádrže PS 200 l
izolácia akumulačnej nádrže PS 300 l
izolácia akumulačnej nádrže PS 500 l
izolácia akumulačnej nádrže PS 800 l
izolácia akumulačnej nádrže PS 1 000 l
izolácia akumulačnej nádrže PS 1 500 l
izolácia akumulačnej nádrže PS 2 000 l
izolácia akumulačnej nádrže PS 3 000 l
izolácia akumulačnej nádrže PS 4 000 l
izolácia akumulačnej nádrže PS 5 000 l
CENA [€]
164,12
180,18
218,57
245,59
308,27
387,00
506,86
655,70
804,54
1 000,39
Akumulačné nádrže s dvoma navarenými prírubovými hrdlami.
OBJEDNÁVACIE Č.
6267
6268
6269
6270
6272
6273
6274
6275
6276
TYP
PS2F 300
PS2F 500
PS2F 800
PS2F 1000
PS2F 1500
PS2F 2000
PS2F 3000
PS2F 4000
PS2F 5000
ROZMER *
550 mm
Ø 650 mm
Ø 790 mm
Ø 790 mm
Ø 950 mm
Ø 1 100 mm
Ø 1 400 mm
Ø 1 600 mm
Ø 1 600 mm
OBJEM
300 l
500 l
800 l
1 000 l
1 500 l
2 000 l
3 000 l
4 000 l
5 000 l
Ø
VYHOTOVENIE
9 návarkov G 6/4“
9 návarkov G 6/4“
9 návarkov G 6/4“
9 návarkov G 6/4“
9 návarkov G 6/4“
9 návarkov G 6/4“
9 návarkov G 6/4“
9 návarkov G 6/4“
9 návarkov G 6/4“
* Poznámka: Priemer nádoby je bez návarkov.
Izolačné sady – mäkká izolácia s koženkovým povrchom.
OBJEDNÁVACIE Č.
6188
6189
6190
6191
6192
6193
6194
6195
6196
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
TYP
izolácia akumulačnej nádrže PS2F 300 l
izolácia akumulačnej nádrže PS2F 500 l
izolácia akumulačnej nádrže PS2F 800 l
izolácia akumulačnej nádrže PS2F 1 000 l
izolácia akumulačnej nádrže PS2F 1 500 l
izolácia akumulačnej nádrže PS2F 2 000 l
izolácia akumulačnej nádrže PS2F 3 000 l
izolácia akumulačnej nádrže PS2F 4 000 l
izolácia akumulačnej nádrže PS2F 5 000 l
69
CENA [€]
194,28
232,67
259,69
322,37
401,10
520,96
669,80
818,65
1 014,49
CENA [€]
414,41
504,90
642,38
724,64
1 155,50
1 543,28
2 499,02
3 403,84
3 846,46
7. 4 . S A M O S T A T N É Z Á S O B N Í K Y
7. 4 . 4 . R E G U L U S
Akumulačné nádrže s ohrevným hadom a navareným prírubovým hrdlom.
OBJEDNÁVACIE Č.
9163
7387
7388
7389
7390
7391
7392
7393
7394
7395
TYP
PSW 200
PSW 300
PSW 500
PSW 800
PSW 1000
PSW 1500
PSW 2000
PSW 3000
PSW 4000
PSW 5000
ROZMER *
450 mm
Ø 550 mm
Ø 650 mm
Ø 790 mm
Ø 790 mm
Ø 950 mm
Ø 1 100 mm
Ø 1 400 mm
Ø 1 600 mm
Ø 1 600 mm
OBJEM
200 l
300 l
500 l
800 l
1 000 l
1 500 l
2 000 l
3 000 l
4 000 l
5 000 l
Ø
PREVEDENIE
7 návarkov G 6/4“
9 návarkov G 6/4“
9 návarkov G 6/4“
9 návarkov G 6/4“
9 návarkov G 6/4“
9 návarkov G 6/4“
9 návarkov G 6/4“
9 návarkov G 6/4“
9 návarkov G 6/4“
9 návarkov G 6/4“
CENA [€]
375,25
469,25
603,21
759,89
857,81
1 351,35
1 739,13
2 694,87
3 701,53
4 249,90
* Poznámka: Priemer nádoby je bez návarkov.
Izolačné sady – mäkká izolácia s koženkovým povrchom.
OBJEDNÁVACIE Č.
9164
7509
7510
7511
7512
7400
7401
7402
7403
7404
TYP
izolácia akumulačnej nádrže PSW 200 l
izolácia akumulačnej nádrže PSW 300 l
izolácia akumulačnej nádrže PSW 500 l
izolácia akumulačnej nádrže PSW 800 l
izolácia akumulačnej nádrže PSW 1 000 l
izolácia akumulačnej nádrže PSW 1 500 l
izolácia akumulačnej nádrže PSW 2 000 l
izolácia akumulačnej nádrže PSW 3 000 l
izolácia akumulačnej nádrže PSW 4 000 l
izolácia akumulačnej nádrže PSW 5 000 l
CENA [€]
160,60
194,28
232,67
259,69
322,37
401,10
520,96
669,80
818,65
1 014,50
Mosadzné fitingy pre pripojenie akumulačnej nádrže.
OBJEDNÁVACIE Č.
7881
8767
8767
8766
7627
TYP
zátka 6/4“
vsuvka redukcia 6/4“ x 5/4“ M/M (vonkajší / vonkajší) so zväčšenou tesniacou plochou na 5/4“
vsuvka redukcia 6/4“ x 1“ M/F (vonkajší / vnútorný)
vsuvka redukcia 6/4“ x 1“ M/M (vonkajší / vonkajší) so zväčšenou tesniacou plochou na 1“
vsuvka 6/4“ x 6/4“ M/M (vonkajší / vonkajší) so zväčšenou tesniacou plochou
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
70
CENA [€]
2,55
3,68
3,88
3,76
7,64
7. 4 . S A M O S T A T N É Z Á S O B N Í K Y
Rebrované medené rúrkové výmenníky tepla pre montáž do prírub.
OBJEDNÁVACIE Č.
6150
6151
6152
6154
6157
6155
6156
TYP
výmenník 0,60 m2
výmenník 1,06 m2
výmenník 1,80 m2
výmenník 2,63 m2
výmenník 3,15 m2
výmenník 3,60 m2
výmenník 4,50 m2
PRIEMER
145 mm
Ø 145 mm
Ø 170 mm
Ø 185 mm
Ø 185 mm
Ø 190 mm
Ø 190 mm
DĹŽKA
410 mm
420 mm
470 mm
600 mm
560 mm
630 mm
750 mm
Ø
UCHYTENIE*
príruba kód 6231
príruba kód 6231
príruba kód 6231
príruba kód 6231
príruba kód 6232
príruba kód 6232
príruba kód 6232
CENA [€]
100,67
158,48
244,38
345,87
451,63
511,95
663,93
* Poznámka: Kód príruby pre uchytenie výmenníka do akumulačných nádrží PS2F.
Príruby k akumulačným nádržiam.
OBJEDNÁVACIE Č.
6230
6231
6232
6732
TYP
zaslepovacia príruba – d = 312, bez otvorov
oríruba na upevnenie medených výmenníkov (kód 6150 až 6154) – d = 312, 2 x d = 30 – 70
príruba na upevnenie medených výmenníkov (kód 6155 až 6157) – d = 312, 2 x d = 39 – 90
tesnenie príruby nádrže PS2F a PSWF, d = 312 – náhradný diel (je súčasťou prírub)
CENA [€]
30,16
36,43
36,43
9,99
Zásobníkové ohrievače OPV v akumulačnej nádrži vrátane izolácie. Celkový objem 380 l, zásobník OPV 120 l.
OBJEDNÁVACIE Č.
9498
9356
TYP
DUOE 380/120 G0 – duplex, bez solárneho výmenníka
DUOE 380/120 G1 – duplex, so solárnym výmenníkom
CENA [€]
857,81
936,15
Zásobníkové ohrievače OPV v akumulačnej nádrži vrátane izolácie (nie je nasadená).
OBJEDNÁVACIE Č.
7322
7323
7324
7325
TYP
DUOE 600/150 – duplex, zásobník OPV 150 l
DUOE 750/200 – duplex, zásobník OPV 200 l
DUOE 1000/220 – duplex, zásobník OPV 220 l
DUOE 1500/300 – duplex, zásobník OPV 300 l
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
71
CELKOVÝ OBJEM
600 l
750 l
1 000 l
1 500 l
CENA [€]
1 551,12
1 719,55
1 840,19
2 346,26
7. Z Á S O B N Í K Y A O H R I E VA Č E T Ú V
7. 4 . 4 . R E G U L U S
7. 4 . S A M O S T A T N É Z Á S O B N Í K Y
7. 4 . 4 . R E G U L U S
Akumulačná nádrž s nerezovým výmenníkom OPV, stratifikačný valec.
OBJEDNÁVACIE Č.
7662
7663
7506
7686
7687
TYP
HSK 500, nerezový výmenník OPV (had) 5,7 m2
HSK 800, nerezový výmenník OPV (had) 7,2 m2
HSK 1000, nerezový výmenník OPV (had) 7,2 m2
HSK 1500, nerezový výmenník OPV (had) 8,5 m2
HSK 2000, nerezový výmenník OPV (had) 11,5 m2
CELKOVÝ OBJEM
500 l
800 l
1 000 l
1 500 l
2 000 l
CENA [€]
1 821,39
2 231,10
2 491,19
2 859,38
3 133,18
Izolačné sady nádrže HSK – mäkká izolácia koženkovým povrchom.
OBJEDNÁVACIE Č.
7664
7665
7507
7688
7689
TYP
izolácia akumulačnej nádrže HSK 500
izolácia akumulačnej nádrže HSK 800
izolácia akumulačnej nádrže HSK 1 000
izolácia akumulačnej nádrže HSK 1 500
izolácia akumulačnej nádrže HSK 2 000
CENA [€]
215,43
309,44
368,19
505,29
575,79
TYP
výmenník do horného vstupu 1“ nádrže HSK, vhodný pre dohrev cirkulácie OPV
CENA [€]
113,60
Príslušenstvo k nádrži HSK.
OBJEDNÁVACIE Č.
8535
Akumulačná nádrž so zmenou skupenstva LATENTO 500 XXL NEW – 500 l s ukladaním tepla do latentného materiálu (20 kg vosku je súčasťou dodávky, 20 kg vosku je možné pridať). Polyuretánová izolácia, prietokový ohrev
OPV v nerezovej flexibilnej rúrke, stratifikácia, rýchly ohrev OPV slnečnými kolektormi, ľahká manipulácia.
OBJEDNÁVACIE Č.
9975
8137
8120
POPIS
latento BW 500 XXL NEW– nádrž
vosk do akumulačnej nádrže Latento – balenie 5 kg
elektrické ohrevné teleso 9 kW s termostatom do nádrže Latento
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
72
CENA [€]
3 599,69
29,18
371,72
7. 4 . S A M O S T A T N É Z Á S O B N Í K Y
7. 4 . 5 . D R A Ž I C E
Ohrievače vody zásobníkové nepriamoohrevné valcové – stacionárne 0,6 MPa – bez bočnej príruby.
OBJEDNÁVACIE Č.
OKC 100 NTR
OKC 125 NTR
OKC 160 NTR
OKC 200 NTR
OKC 250 NTR
OKC 200 NTRR
OKC 250 NTRR
TYP
OKC 100 NTR
OKC 125 NTR
OKC 160 NTR
OKC 200 NTR
OKC 250 NTR
OKC 200 NTRR
OKC 250 NTRR
OBJEM
100 l
125 l
160 l
200 l
250 l
200 l
250 l
CENA [€]
350,44
384,96
424,71
497,52
533,78
333,78
626,90
Ohrievače vody zásobníkové nepriamoohrevné hranaté. Stacionárne 0,6 MPa – bočné vývody výmenníka, bez
bočnej príruby.
OBJEDNÁVACIE Č.
OKH 100 NTR
OKH 125 NTR
OKH 160 NTR
TYP
OKH 100 NTR
OKH 125 NTR
* OKH 160 NTR
OBJEM
100 l
125 l
160 l
CENA [€]
363,78
398,88
437,47
Poznámka: * Vyhotovenie na objednávku.
Ohrievače vody zásobníkové nepriamoohrevné hranaté. Stacionárne 0,6 MPa – bočné vývody výmenníka, bez
bočnej príruby.
OBJEDNÁVACIE Č.
OKC 100 NTR/HV
OKC 125 NTR/HV
OKC 160 NTR/HV
OKH 100 NTR/HV
OKH 125 NTR/HV
TYP
OKC 100 NTR/HV
OKC 125 NTR/HV
OKC 160 NTR/HV
* OKH 100 NTR/HV
* OKH 125 NTR/HV
OBJEM
100 l
125 l
160 l
100 l
125 l
Poznámka: * Vyhotovenie na objednávku.
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
73
CENA [€]
369,29
406,43
445,30
382,93
420,06
7. Z Á S O B N Í K Y A O H R I E VA Č E T Ú V
7. 4 . 5 .1. O KC / O K H
7. 4 . S A M O S T A T N É Z Á S O B N Í K Y
7. 4 . 5 . D R A Ž I C E
Ohrievače vody zásobníkové nepriamoohrevné, valcové. Stacionárne 1 MPa – len na objednávku. Pri týchto typoch je možné dodatočne nainštalovať elektrickú vykurovaciu jednotku TJ G 6/4“ a vstavanú prírubovú elektrickú jednotku radu R. SE.
OBJEDNÁVACIE Č.
OKC 300 NTR/1 MPa
OKC 400 NTR/1 MPa
OKC 500 NTR/1 MPa
OKC 750 NTR/1 MPa
OKC 1000 NTR/1 MPa
OKC 300 NTRR/1 MPa
OKC 400 NTRR/1 MPa
OKC 500 NTRR/1 MPa
OKC 750 NTRR/1 MPa
OKC 1000 NTRR/1 MPa
TYP
OKC 300 NTR/1 MPa
OKC 400 NTR/1 MPa
OKC 500 NTR/1 MPa
OKC 750 NTR/1 MPa
OKC 1000 NTR/1 MPa
OKC 300 NTRR/1 MPa
OKC 400 NTRR/1 MPa
OKC 500 NTRR/1 MPa
OKC 750 NTRR/1 MPa
OKC 1000 NTRR/1 MPa
OBJEM
300 l
400 l
500 l
750 l
1000 l
300 l
400 l
500 l
750 l
1 000 l
CENA [€]
780,08
1 057,40
1 141,82
2 344,57
2 670,06
888,86
1 134,29
1 214,64
2 440,30
2 784,94
7. 4 . 5 . 2 . O KC E
Ohrievače vody zásobníkové nepriamoohrevné – stacionárne 0,6 MPa – vstavané vykurovacie teleso do príruby 2,2 kW. Pre objemy 200, 250, 300 l možnosť inštalácie vykurovacej jednotky TJ G 6/4“.
OBJEDNÁVACIE Č.
OKCE 100 NTR/2,2 kW
OKCE 125 NTR/2,2 kW
OKCE 160 NTR/2,2 kW
OKCE 200 NTR/2,2 kW
OKCE 250 NTR/2,2 kW
OKCE 200 NTRR/2,2 kW
OKCE 250 NTRR/2,2 kW
TYP
OKCE 100 NTR/2,2 kW
OKCE 125 NTR/2,2 kW
OKCE 160 NTR/2,2 kW
OKCE 200 NTR/2,2 kW
OKCE 250 NTR/2,2 kW
* OKCE 200 NTRR/2,2 kW
* OKCE 250 NTRR/2,2 kW
OBJEM
100 l
125 l
160 l
200 l
250 l
200 l
250 l
CENA [€]
456,33
495,19
533,78
615,29
694,78
708,13
787,33
Poznámka: * Vyhotovenie na objednávku.
Ohrievače vody zásobníkové nepriamoohrevné – stacionárne 0,6 MPa – s bočnou prírubou s možnosťou dodatočného nainštalovania vykurovacej príruby typu TPK 168-S a pre objemy 200, 250, 300 l závitové teleso
TJ G 6/4“.
OBJEDNÁVACIE Č.
OKC 100 NTR/BP
OKC 125 NTR/BP
OKC 160 NTR/BP
OKC 200 NTR/BP
OKC 250 NTR/BP
OKC 200 NTRR/BP
OKC 250 NTRR/BP
TYP
OKC 100 NTR/BP
OKC 125 NTR/BP
OKC 160 NTR/BP
OKC 200 NTR/BP
OKC 250 NTR/BP
OKC 200 NTRR/BP
OKC 250 NTRR/BP
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
OBJEM
100 l
125 l
160 l
200 l
250 l
200 l
250 l
74
CENA [€]
396,49
429,34
471,99
553,50
622,84
634,73
715,67
7. 4 . S A M O S T A T N É Z Á S O B N Í K Y
Ohrievače vody zásobníkové nepriamoohrevné – stacionárne 0,6 MPa.
OBJEDNÁVACIE Č.
OKCE 300 NTR/2,2 kW
OKCE 300 NTRR/2,2 kW
OKCE 300 NTR/3-6 kW
OKCE 300 NTRR/3-6 kW
OKC 300 NTR/BP
OKC 300 NTRR/BP
Poznámka: * Vyhotovenie na objednávku,
TYP
OKCE 300 NTR/2,2 kW
OKCE 300 NTRR/2,2 kW
* OKCE 300 NTR/3-6 kW
* OKCE 300 NTRR/3-6 kW
▲ OKC 300 NTR/BP
▲ OKC 300 NTRR/BP
▲
OBJEM
300 l
300 l
300 l
300 l
300 l
300 l
CENA [€]
901,34
997,94
972,99
1 068,88
771,95
874,35
OBJEM
300 l
300 l
CENA [€]
1 432,22
1 347,50
OBJEM
200 l
255 l
300 l
CENA [€]
471,93
506,89
559,33
s bočnou prírubou.
7. 4 . 5 . 3 . O KC – S O L A R
Ohrievače vody pre solárne systémy – stacionárne 1 MPa.
OBJEDNÁVACIE Č.
OKC 300 NTRR/SOLAR SET
OKCE 300 NTR/SOLAR SET
TYP
OKC 300 NTRR/SOLAR SET
* OKCE 300 NTR/SOLAR SET
Poznámka: * Vyhotovenie na objednávku.
Ohrievače vody stacionárne nepriamoohrevné – solár.
OBJEDNÁVACIE Č.
OKC 200 NTRR/SOL
OKC 250 NTRR/SOL
OKC 300 NTRR/SOL
TYP
OKC 200 NTRR/SOL
OKC 250 NTRR/SOL
OKC 300 NTRR/SOL
7. 4 . 5 . 4 . N A D
Akumulačné nádrže vrátane tepelnej izolácie, s prírubou pre elektrickú vykurovaciu jednotku radu TPK.
OBJEDNÁVACIE Č.
NAD 500v1
NAD 750v1
NAD 1000v1
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
TYP
NAD 500v1
NAD 750v1
NAD 1000v1
OBJEM
500 l
750 l
1 000 l
75
CENA [€]
760,64
939,05
1 171,00
7. Z Á S O B N Í K Y A O H R I E VA Č E T Ú V
7. 4 . 5 . D R A Ž I C E
7. 4 . S A M O S T A T N É Z Á S O B N Í K Y
7. 4 . 5 . D R A Ž I C E
Akumulačné nádrže vrátane tepelnej izolácie, len s nátrubkami.
OBJEDNÁVACIE Č.
NAD 500v2
NAD 750v2
NAD 1000v2
TYP
NAD 500v2
NAD 750v2
NAD 1000v2
OBJEM
500 l
750 l
1 000 l
CENA [€]
728,14
843,90
1 071,34
Akumulačné nádrže vrátane tepelnej izolácie, s nátrubkami a prírubou pre elektrické teleso radu TPK.
OBJEDNÁVACIE Č.
NAD 500v3
NAD 750v3
NAD 1000v3
TYP
NAD 500v3
NAD 750v3
NAD 1000v3
OBJEM
500 l
750 l
1 000 l
CENA [€]
796,90
942,24
1 217,25
Akumulačné nádrže vrátane tepelnej izolácie, s rúrkovým výmenníkom a prírubou pre elektrické teleso radu TPK.
OBJEDNÁVACIE Č.
NAD 500v4
NAD 750v4
NAD 1000v4
TYP
NAD 500v4
NAD 750v4
NAD 1000v4
OBJEM
500 l
750 l
1 000 l
CENA [€]
1 010,12
1 121,52
1 301,67
Akumulačné nádrže vrátane tepelnej izolácie, s dvoma rúrkovými výmenníkmi a prírubou pre elektrické teleso radu TPK.
OBJEDNÁVACIE Č.
NAD 500v5
NAD 750v5
NAD 1000v5
TYP
NAD 500v5
NAD 750v5
NAD 1000v5
OBJEM
500 l
750 l
1000 l
CENA [€]
1 134,87
1 253,23
1 435,98
7. 4 . 5 . 5 . N A D O
Akumulačné nádrže vrátane tepelnej izolácie, s vnútorným zásobníkom a prírubou pre elektrické vykurovacie
teleso radu TPK.
OBJEDNÁVACIE Č.
NADO 500v1 – 60
NADO 500v1 – 100
NADO 500v1 – 160
NADO 500v1 – 200
NADO 750v1 – 60
NADO 750v1 – 100
NADO 750v1 – 160
NADO 750v1 – 200
NADO 1000v1 – 60
NADO 1000v1 – 100
NADO 1000v1 – 160
NADO 1000v1 – 200
TYP
NADO 500v1 – 60
NADO 500v1 – 100
NADO 500v1 – 160
NADO 500v1 – 200
NADO 750v1 – 60
NADO 750v1 – 100
NADO 750v1 – 160
NADO 750v1 – 200
NADO 1000v1 – 60
NADO 1000v1 – 100
NADO 1000v1 – 160
NADO 1000v1 – 200
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
OBJEM
500 l
500 l
500 l
500 l
750 l
750 l
750 l
750 l
1 000 l
1 000 l
1 000 l
1 000 l
76
CENA [€]
998,23
1 007,51
1 021,44
1 026,08
1 156,04
1 164,75
1 174,03
1 180,70
1 432,58
1 354,18
1 362,88
1 370,13
7. 4 . S A M O S T A T N É Z Á S O B N Í K Y
Akumulačné nádrže vrátane tepelnej izolácie s vnútorným zásobníkom, rúrkovým výmenníkom a prírubou pre
elektrické vykurovacie teleso radu TPK.
OBJEDNÁVACIE Č.
NADO 500v2 – 60
NADO 500v2 – 100
NADO 500v2 – 120
NADO 500v2 – 140
NADO 750v2 – 60
NADO 750v2 – 100
NADO 750v2 – 120
NADO 750v2 – 140
NADO 1000v2 – 60
NADO 1000v2 – 100
NADO 1000v2 – 120
NADO 1000v2 – 140
TYP
NADO 500v2 – 60
NADO 500v2 – 100
NADO 500v2 – 120
NADO 500v2 – 140
NADO 750v2 – 60
NADO 750v2 – 100
NADO 750v2 – 120
NADO 750v2 – 140
NADO 1000v2 – 60
NADO 1000v2 – 100
NADO 1000v2 – 120
NADO 1000v2 – 140
OBJEM
500 l
500 l
500 l
500 l
750 l
750 l
750 l
750 l
1 000 l
1 000 l
1 000 l
1 000 l
CENA [€]
1 196,66
1 206,23
1 215,22
1 223,92
1 377,09
1 386,09
1 390,44
1 395,08
1 599,89
1 609,46
1 616,13
1 623,10
Akumulačné nádrže vrátane tepelnej izolácie s vnútorným zásobníkom, dvoma rúrkovými výmenníkmi a prírubou pre elektrické vykurovacie teleso radu TPK.
OBJEDNÁVACIE Č.
NADO 500v3 – 60
NADO 500v3 – 100
NADO 750v3 – 60
NADO 750v3 – 100
NADO 1000v3 – 60
NADO 1000v3 – 100
TYP
NADO 500v3 – 60
NADO 500v3 – 100
NADO 750v3 – 60
NADO 750v3 – 100
NADO 1000v3 – 60
NADO 1000v3 – 100
OBJEM
500 l
500 l
750 l
750 l
1 000 l
1 000 l
CENA [€]
1 406,39
1 424,67
1 538,97
1 554,64
1 711,87
1 730,14
PRÍSLUŠENSTVO K NAD A NADO.
Tepelná izolácia je súčasťou dodávky. Pri dodávke bez tepelnej izolácie sa suma odratáva. Požiadavku na dodávku bez tepelnej izolácie je potrebné uviesť v objednávke.
OBJEDNÁVACIE Č.
NAD, NADO 500
NAD, NADO 750
NAD, NADO 1000
TYP
NAD, NADO 500
NAD, NADO 750
NAD, NADO 1000
Uvedené ceny sú bez 20 % DPH. Zmena cien vyhradená.
OBJEM
500 l
750 l
1 000 l
77
CENA [€]
208,87
251,81
257,61
7. Z Á S O B N Í K Y A O H R I E VA Č E T Ú V
7. 4 . 5 . D R A Ž I C E
Download

Zásobníky a ohrievače TUV