PRAHA | BRNO | OSTRAVA | BRATISLAVA
Česko-slovenská advokátska kancelária
s medzinárodným dosahom
PRÁVNE NOVINKY
JANUÁR 2013
Novela obch o d n é h o z á k o n n í k a
Vážení klienti a obchodní partneri,
dovoľujeme si Vám zaslať zhrnutie pripravené advokátskou kanceláriu Havel, Holásek & Partners, ktoré informuje o aktuálnych
významných zmenách týkajúcich sa formálnych náležitostí zápisnice z valného zhromaždenia v spoločnosti s ručením obmedzeným
resp. pri prijímaní rozhodnutí jediného spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným.
Novela zákona zo dňa 18.12.2012, ktorá nadobudne účinnosť od
1.2.2013 a ktorou sa okrem iných mení a dopĺňa Obchodný zákonník (ďalej len „Novela“), prináša okrem transpozície smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2011/7/EÚ zo 16. februára 2011
o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách
významnú formálnu zmenu v oblasti rozhodovania spoločníkov
v spoločnostiach s ručením obmedzeným.
Podľa Novely, ak je na programe valného zhromaždenia spoločnosti s ručením obmedzeným rozhodnutie o:
• zvýšení alebo znížení základného imania a rozhodovanie
o nepeňažnom vklade,
• vymenovaní, odvolaní a odmeňovaní konateľov,
• zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy,
• schválení zmluvy o predaji podniku alebo zmluvy o predaji časti
podniku, a
• vymenovaní a odvolaní prokuristu
pravosť podpisu predsedu valného zhromaždenia na zápisnici
z valného zhromaždenia musí byť úradne osvedčená.
Podľa prechodných ustanovení Novely, ak vyššie uvedené rozhodnutia, pri ktorých sa po novom bude vyžadovať osvedčenie pravosti podpisu, boli prijaté pred 1.2.2013 a návrh na zápis zmeny
do obchodného registra bude podaný do 1.4.2013, pravosť podpisu predsedu valného zhromaždenia alebo jediného spoločníka
nemusí byť úradne osvedčená.
V tejto súvislosti si dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že v prípade ak sa podpis osvedčuje v cudzine, v Slovenskej republike je
možné ho uznať len ak bol osvedčený na (i) zastupiteľskom úrade
alebo konzuláte Slovenskej republiky, (ii) justičnom úrade, ktorý je
na to oprávnený, ak ide o justičný orgán štátu tzv. Haagskeho dohovoru , pričom tento subjekt musí pripojiť k dokumentu tzv. apostilu (iii) a v prípade ak štát, ktorého úrad podpis overuje nie je zmluvnou stranou Haagskeho dohovoru, tak na úradoch, ktorý výslovne
akceptuje Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky.
Kamila Turčanová,
advokátka
V prípade, ak o vyššie uvedených záležitostiach bude rozhodovať jediný spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným, pravosť
podpisu jediného spoločníka na tomto rozhodnutí musí byť úradne
osvedčená.
Najväčšia právnická firma
v Českej republike
Klientmi najlepšie hodnotená
právnická firma
v Českej republike
Právnická firma roka
v Českej republike
(2012)
1. miesto v počte realizovaných
fúzií a akvizícií v Českej republike
a východnej Európe
(2011)
1. miesto medzi domácimi
právnickými firmami
(2012)
PRAHA | BRNO | OSTRAVA | BRATISLAVA
Česko-slovenská advokátska kancelária
s medzinárodným dosahom
PRÁVNE NOVINKY
JANUÁR 2013
Novela obch o d n é h o z á k o n n í k a
Advokátska kancelária Havel, Holásek & Partners so sídlom v Prahe a s pobočkami v Brne, Ostrave a Bratislave je
s tímom viac ako 140 právnikov, z toho 21 partnerov, niekoľkými desiatkami študentov právnických fakúlt a viac ako
400 spolupracovníkov, vrátane 130 zamestnancov spolupracujúcej inkasnej agentúry Cash Collectors, najväčšou
česko-slovenskou právnickou firmou. Kancelária v súčasnej dobe poskytuje služby zhruba 700 klientom, z toho viac
než 30 spoločnostiam patriacim do Czech TOP 100 a cca 80 spoločnostiam patriacim do Fortune 500. Kancelária
je podľa historických výsledkov všetkých piatich ročníkov oficiálnej súťaže Právnická firma roka podľa celkového
počtu nominácií a titulov najúspešnejšou českou advokátskou kanceláriou v rámci tohto hodnotenia. Kancelária tiež
získala prestížne ocenenie Who´s Who Legal Award, je vyhodnotená ako najlepšia advokátska kancelária roka 2011
v Českej republike a v celkovom hodnotení publikácie Practical Law Company za všetky hodnotené právne odbory
získala 1. miesto medzi domácimi advokátskymi kanceláriami. Kancelária ďalej získala ocenenie ILO Client Choise
Awards 2010 udeľované medzinárodnou ratingovou agentúrou International Law Office (ILO), čím sa stala klientmi
najlepšie hodnotenou právnickou firmou v Českej republike. Právnici kancelárie sú pravidelne uvádzaní medzi vedúcimi či doporučovanými špecialistami renomovanými ratingovými publikáciami ako sú PLC Cross-border, European
Legal 500, Chambers Global Guide, European Legal Experts a IFLR 1000; tieto publikácie uvádzajú kanceláriu
ako jednu z najlepších právnických firiem pre transakcie realizované v Českej republike v oblasti fúzií a akvizícií,
obchodného práva a práva obchodných spoločností, bankového a finančného práva, práva kapitálových trhov, konkurzu a reštrukturalizácií, stavebného práva, práva nehnuteľností, pracovného práva a riešenia sporov. Advokátska
kancelária Havel, Holásek & Partners má najkomplexnejšiu medzinárodnú podporu dostupnú pre české a slovenské
advokátske kancelárie.
Týn 1049/3,
110 00 Praha 1
Česká republika
Tel.: +420 224 895 950
Fax: +420 224 895 980
Poděbradova 2738/16
702 00 Ostrava
Česká republika
Tel.: +420 596 110 300
Fax: +420 596 110 420
Hilleho 1843/6
602 00 Brno
Česká republika
Tel.: +420 545 423 420
Fax: +420 545 423 421
Apollo Business Center II, blok H
Mlynské Nivy 49
821 09 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 232 113 900
Fax: +421 232 113 901
www.havelholasek.cz
Pokiaľ máte záujem o viacej informácií k tejto téme, obráťte sa prosím priamo na Kamilu Turčanovou,
[email protected], + 421 220 256 784, alebo Petera Šubu, [email protected],
+ 421 232 113 918.
Právne novinky pripravuje advokátska kancelária Havel, Holásek & Partners nepravidelne podľa aktuálnej situácie.
Právne novinky prináša najaktuálnejšie informácie z oblasti korporátneho práva v Slovenskej republike, Čechách
a v Európskej únii. Cieľom Právne novinky je poskytnúť čo najrýchlejšiu, avšak i napriek tomu fundovanú analýzu
významných zmien legislatívy alebo akýchkoľvek iných udalostí, ktoré majú bezprostredný význam pre slovenské i
zahraničné subjekty podnikajúce v na Slovensku ako aj pre partnerov v zahraničí. Napriek tomu, že príprave tohto
dokumentu bola venovaná maximálna pozornosť a starostlivosť, advokátska kancelária odporúča si pred prijatím
akýchkoľvek rozhodnutí na základe informácií v tomto dokumente vyžiadať detailnejšiu právnu konzultáciu alebo
vyčerpávajúci právny rozbor.
© 2013 Havel, Holásek & Partners s.r.o.
Všetky práva vyhradené.
Download

PRÁVNE NOVINKY - Havel, Holásek & Partners