PRAHA | BRNO | OSTRAVA | BRATISLAVA
Česko-slovenská advokátska kancelária
s medzinárodným dosahom
COMPETITION FLASH
NOVEMBER 2012
N o v é pra v id lá pr e obchodné r e ť a z c e n a S l o v e n s k u
Dňa 26. 10. 2012 Národná rada Slovenskej republiky na svojom
rokovaní prijala zákon „o neprimeraných podmienkach
v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny“.
Nové pravidlá pre odberateľsko – dodávateľské vzťahy v oblasti
potravín začnú platiť s účinnosťou od 01. 01. 2013.
Nový zákon vecne nadväzuje na poslednú právnu úpravu, účinnú
v období od 01. 05. 2010 do 31. 07. 2011. Nezavádza teda
koncept tzv. ekonomickej závislosti, ktorá by užšie vymedzila
okruh subjektov, na ktoré sa regulácia bude vzťahovať (od 01.
04. 2009 do 30. 04. 2010 koncept tzv. ekonomickej závislosti bol
súčasťou zákona, v praxi sa však ukázal ako neúčinný, keďže
sa obchádzal podmieňovaním uzatvorenia zmlúv podpísaním
vyhlásenia zo strany dodávateľa o neexistencii ekonomickej
závislosti). Rovnako zákon nelimituje svoju pôsobnosť len
na odberateľov s určitým trhovým podielom či obratom. Regulácia
sa tak bude týkať akýchkoľvek obchodných vzťahov medzi
odberateľmi a dodávateľmi potravín.
Ustanovenie § 3 zákona obligatórne stanovuje náležitosti, ktoré
tvoria obsah zmluvy medzi odberateľom a dodávateľom. V prípade,
že zmluva neobsahuje požadované náležitosti, zákon takéto
konanie definuje ako správny delikt, za ktorý sa uloží sankcia
rovnako ako v prípade neprimeraných podmienok. Jednou
z takýchto povinných náležitostí zmluvy je aj lehota na úhradu
kúpnej ceny – odberateľ bude musieť uhradiť kúpnu cenu
maximálne do 30 dní odo dňa doručenia faktúry, najneskôr však do
45 dní odo dňa dodania potraviny.
Podstatou zavádzanej regulácie je však v § 4 taxatívne
vymedzenie neprimeraných podmienok. Ako neprimerané
podmienky zákon definuje okrem iných peňažné alebo nepeňažné
plnenie dodávateľa za:
Najväčšia právnická firma
v Českej republike
Klientmi najlepšie hodnotená
právnická firma
v Českej republike
zaradenie do registra dodávateľov u odberateľa,
náhradu nižšieho zisku alebo nižšej marže odberateľa oproti
plánovanému zisku alebo plánovanej marži odberateľa,
propagačné akcie odberateľa bez toho, aby došlo k protiplneniu
v rovnakej hodnote v prospech dodávateľa,
obchodné aktivity odberateľa zamerané na podporu predaja
potraviny dodávateľa najmä zľavy, dary, bonusy, rabaty
a skontá (ak celková suma peňažného plnenia je viac ako 3 %
z ročných tržieb dodávateľa za potravinu dodanú jednotlivému
odberateľovi v kalendárnom roku, v ktorom došlo k peňažnému
plneniu).
Ďalej medzi neprimerané podmienky zákon zaraďuje tiež
podmieňovanie predaja potraviny dodávateľa výrobou potraviny
pod obchodnou značkou odberateľa,
retroaktívne peňažné plnenia k propagačným aktivitám
odberateľa, ktoré sa uskutočnili v minulosti a neboli predmetom
zmluvného vzťahu,
predaj potraviny konečnému spotrebiteľovi odberateľom za nižšiu
jednotkovú cenu, ako uhradil za dodávku toho istého druhu
potraviny dodávateľovi okrem prípadov, ak ide o predaj potraviny,
ktorého dôvodom je zrušenie predajne, ukončenie alebo zmena
obchodnej činnosti, predaj potraviny po uplynutí troch štvrtín doby
spotreby alebo doby minimálnej trvanlivosti, alebo výpredaj
sezónnej potraviny, predaj potraviny s deformovaným obalom.
Dohodnúť neprimerané podmienky sa priamo zákonom
zakazuje. Dôležité je, že za dohodnutie neprimeranej podmienky
bude sankcionovaná len tá strana dohody, pre ktorú bola
takáto neprimeraná podmienka na prospech. Vzhľadom na to,
že z definície jednotlivých typov zakázaných konaní vyplýva
prospech len pre jednu stranu dohody – odberateľa - je možné
konštatovať, že sankcionovaným subjektom bude vždy len
Právnická firma roka
v Českej republike
(2012)
1. miesto v počte realizovaných
fúzií a akvizícií v Českej republike
a východnej Európe
(2011)
1. miesto medzi domácimi
právnickými firmami
(2012)
odberateľ (obchodný reťazec), čo v podstate legislatívne vychýli
asymetriu odberateľsko – dodávateľských vzťahov v prospech
dodávateľov.
Kontrolu neprimeraných podmienok bude vykonávať Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a teda nie súťažný úrad
(Protimonopolný úrad SR), ako je to v niektorých členských
krajinách únie vrátane Českej republiky. Za tento iný správny delikt
ministerstvo uloží (zdôraznená povinnosť, nie možnosť uložiť
sankciu) odberateľovi pokutu v rozsahu od 1000 eur do 300 000
eur. Súčasne určí lehotu na odstránenie neprimeranej podmienky.
Pokuta môže byť ukladaná opakovane, kým nebudú odstránené
neprimerané podmienky. Subjektívna lehota na uloženie pokuty
je zákonom stanovená na jeden rok odo dňa, keď sa ministerstvo
o porušení povinnosti dozvedelo. Objektívna lehota je trojročná.
Rozhodnutie o uložení pokuty bude preskúmateľné súdom.
Čo z toho plynie?
Zákon zavádza plošnú reguláciu všetkých subjektov
na dotknutých trhoch.
Sankčný postih bude hroziť len jednej zo zmluvných strán –
odberateľom.
Správneho deliktu sa dopustí ten, kto dohodne neprimeranú
podmienku.
Existujúce - platné - zmluvy budú musieť byť dané do súladu
s podmienkami nového zákona do 28.2.2013.
Vzťah k súťažnému právu
Vo vzťahu k predpisom upravujúcim ochranu hospodárskej súťaže
je možné konštatovať, že zavádzaná regulácia žiadnym spôsobom
neodníma Protimonopolnému úradu SR kompetenciu naďalej
priamo aplikovať ustanovenia súťažných pravidiel aj na tento druh
odberateľsko - dodávateľských vzťahov.
Peter Demčák,
Právny expert
Komentár Roberta Nerudu
Partnera a vedúceho týmu právnikov zameraných na súťažné právo a verejnú podporu advokátskej kancelárie Havel, Holásek & Partners
Snahy legislatívne upraviť vzťahy medzi obchodnými reťazcami a dodávateľmi potravín nie sú v rámci
únie výnimočné. Všetky pritom smerujú k vyrovnaniu asymetrickej pozície obchodných reťazcov, ktoré pri
vyjednávaní s dodávateľmi disponujú určitou vyjednávacou silou. Predmetný zákon z dielne ministerstva
však túto nerovnováhu nahrádza nerovnováhou vychýlenou v prospech dodávateľov.
Takáto regulácia môže mať konkrétny negatívny dopad na spotrebiteľov. Napr. zavedenie zákazu predaja
potravín konečnému spotrebiteľovi za pod nákladovú cenu v praxi pravdepodobne bude eliminovať legitímnu cenovú súťaž medzi maloobchodníkmi, čo v konečnom dôsledku povedie k vyšším cenám.
Z pohľadu praxe vnímam ako problematickú povinnosť v krátkej dvojmesačnej lehote (do 28. 2. 2013)
upraviť existujúce zmluvy tak, aby boli súladné s podmienkami tohto zákona. V tak krátkej lehote dohodnúť
s dodávateľmi nové znenia zmlúv môže byť problematické.
PRAHA | BRNO | OSTRAVA | BRATISLAVA
Česko-slovenská advokátska kancelária
s medzinárodným dosahom
COMPETITION FLASH
NOVEMBER 2012
N o v é pra v id lá pr e obchodné r e ť a z c e n a S l o v e n s k u
Advokátska kancelária Havel, Holásek & Partners so sídlom v Prahe a s pobočkami v Brne, Ostrave a Bratislave je
s tímom viac ako 140 právnikov, z toho 21 partnerov, niekoľkými desiatkami študentov právnických fakúlt a viac ako
400 spolupracovníkov, vrátane 130 zamestnancov spolupracujúcej inkasnej agentúry Cash Collectors, najväčšou
česko-slovenskou právnickou firmou. Kancelária v súčasnej dobe poskytuje služby zhruba 700 klientom, z toho viac
než 30 spoločnostiam patriacim do Czech TOP 100 a cca 80 spoločnostiam patriacim do Fortune 500. Advokátska
kancelária Havel, Holásek & Partners je podľa výsledkov oficiálnej súťaže Právnická firma roku v posledných troch
rokoch najúspešnejšou českou advokátskou kanceláriou, a to na základe počtu titulov, ale aj na základe počtu
nominácií. Kancelária tiež získala prestížne ocenenie Who´s Who Legal Award, je vyhodnotená ako najlepšia advokátska kancelária roka 2011 v Českej republike a v celkovom hodnotení publikácie Practical Law Company za
všetky hodnotené právne odbory získala 1. miesto medzi domácimi advokátskymi kanceláriami. Kancelária ďalej
získala ocenenie ILO Client Choise Awards 2010 udeľované medzinárodnou ratingovou agentúrou International Law
Office (ILO), čím sa stala klientmi najlepšie hodnotenou právnickou firmou v Českej republike. Právnici kancelárie sú
pravidelne uvádzaní medzi vedúcimi či doporučovanými špecialistami renomovanými ratingovými publikáciami ako
sú PLC Cross-border, European Legal 500, Chambers Global Guide, European Legal Experts a IFLR 1000; tieto
publikácie uvádzajú kanceláriu ako jednu z najlepších právnických firiem pre transakcie realizované v Českej republike v oblasti fúzií a akvizícií, obchodného práva a práva obchodných spoločností, bankového a finančného práva,
práva kapitálových trhov, konkurzu a reštrukturalizácií, stavebného práva, práva nehnuteľností, pracovného práva
a riešenia sporov. Advokátska kancelária Havel, Holásek & Partners má najkomplexnejšiu medzinárodnú podporu
dostupnú pre české a slovenské advokátske kancelárie.
Týn 1049/3,
110 00 Praha 1
Česká republika
Tel.: +420 224 895 950
Fax: +420 224 895 980
Poděbradova 2738/16
702 00 Ostrava
Česká republika
Tel.: +420 596 110 300
Fax: +420 596 110 420
Hilleho 1843/6
602 00 Brno
Česká republika
Tel.: +420 545 423 420
Fax: +420 545 423 421
Apollo Business Center II, blok H
Mlynské Nivy 49
821 09 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 232 113 900
Fax: +421 232 113 901
www.havelholasek.cz
Pokiaľ máte záujem o viacej informácií k tejto téme, obráťte sa prosím priamo na Roberta Nerudu,
[email protected], + 420 724 929 134, alebo Ivana Gašperca, [email protected],
+ 421 910 822 584.
Competition Flash pripravuje advokátska kancelária Havel, Holásek & Partners nepravidelne podľa aktuálnej situácie.
Competition Flash prináša najaktuálnejšie informácie z oblasti súťažného práva a súťažnej politiky v Českej republike,
na Slovensku a v Európskej únii. Cieľom Competition Flash je poskytnúť čo najrýchlejšiu, avšak i napriek tomu fundovanú analýzu významných súdnych rozhodnutí a rozhodnutí súťažných úradov, zmien legislatívy alebo akýchkoľvek
iných udalostí, ktoré majú bezprostredný význam pre české i zahraničné subjekty podnikajúce v Českej republike
a na Slovensku ako aj pre partnerov v zahraničí. Napriek tomu, že príprave tohto dokumentu bola venovaná maximálna pozornosť a starostlivosť, advokátska kancelária odporúča si pred prijatím akýchkoľvek rozhodnutí na základe
informácií v tomto dokumente vyžiadať detailnejšiu právnu konzultáciu alebo vyčerpávajúci právny rozbor.
© 2012 Havel, Holásek & Partners s.r.o.
Download

COMPETITION FLASH - Havel, Holásek & Partners