Faktúra za služby pevnej siete
Slovak Telekom, a.s.., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Údaje potrebné na úhradu faktúry:
Fakturačné údaje:
84,07 † Dátum dodania služby:
17.02.2014 Dátum vyhotovenia:
1758671742 Číslo faktúry:
SK20 0200 0000 0023 1409 3958 IČO:
SUMA NA ÚHRADU:
DÁTUM SPLATNOSTI:
VARIABILNÝ SYMBOL:
VÚB:
Tatrabanka:
SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP:
SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB:
SK58 7500 0000 0000 2550 5443
Faktúru hradíte z bankového účtu inkasom
s referenciou číslo: 1023730101. Dátum splatnosti a
suma inkasa sú uvedené na faktúre. Úhradu si,
prosím, skontrolujte v bankovom výpise.
Užitočné
informácie
...............................................................................................
( Vážený zákazník, na bezplatnom čísle
0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie
k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám
Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných
dní, od 8.00 do 21.00 hod.
Vaše identifikačné údaje:
31.01.2014 Adresát:
03.02.2014
1758671742
00306843
Číslo adresáta:
Obec Čaka, Čaka 112
935 68 Čaka
1023730101
Elektronicky podpis:
Z poverenia spolocnosti Slovak Telekom, a.s.
V zmysle zakonov a pravneho poriadku SR.
V Bratislave 4.2.2014
Virtual Voice NET 01.01.2014 - 31.01.2014:
.................................................................................................................................................................................................................................
69,29 †
Pravidelné poplatky
0,77 †
Poplatky za prevádzku VVN
.................................................................................................................................................................................................................................
DPH
Sadzba DPH
Základ dane
DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH
20 %
70,06 †
14,01 †
V prípade poruchy internetového pripojenia, služby
Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte
na bezplatnom čísle 0800/123777 , ktoré je
dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.
V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím,
kontaktujte na bezplatnom čísle ( 12 129.
Hovory označené ** boli ukončené v mobilnej sieti
Slovak Telekom, a.s.
Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na
www.telekom.sk/vzorfaktury
.................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
Celková suma na úhradu:
Ďakujeme.
84,07 †
Pokračovanie faktúry č. 1758671742
Strana: 2 / 3
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Poplatky nezaradené k nákladovému stredisku
Pravidelné poplatky
Poplatky za prevádzku VVN
69,29 †
0,77 †
Poplatky nezaradené k nákladovému stredisku spolu:
70,06 †
........................................................................................................................................................................................................
Spolu za všetky nákladové strediská
Pravidelné poplatky
Poplatky za prevádzku VVN
69,29 †
0,77 †
Spolu:
70,06 †
........................................................................................................................................................................................................
Pokračovanie faktúry č. 1758671742
Strana: 3 / 3
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Hlasové služby - telefónne číslo 036/7720040
Pravidelné poplatky
Benefit Start zľavnený
Obdobie
01.02.2014 - 28.02.2014
Počet Cena bez DPH
1
15,99 †
Spolu bez DPH
15,99 †
Poplatky za volania
Volania
Volania na 0850
Miestne volania
Poplatky za volania spolu
Počet
1
2
Spolu bez DPH
0,1500 †
0,0000 †
0,15 †
Čas
0:02:22
0:00:43
Hlasové služby - telefónne číslo 036/7720040 spolu
16,14 †
.................................................................................................................................................................................................................................
Hlasové služby - telefónne číslo 036/7735126
Pravidelné poplatky
Biznis Uni
Biznis Uni 150 zľava
Biznis Uni 150
Obdobie
Počet Cena bez DPH
01.02.2014 - 28.02.2014
1
11,58 †
01.02.2014 - 28.02.2014
1
-7,87 †
01.02.2014 - 28.02.2014
1
13,28 †
Pravidelné poplatky spolu
Spolu bez DPH
11,58 †
-7,87 †
13,28 †
16,99 †
Poplatky za volania
Volania
Volania na ms T
Volania na Orange
Volania na O2
Volania na 0850
Miestne volania
Medzimestské
Poplatky za volania spolu
Spolu bez DPH
0,0000 †
0,0000 †
0,0000 †
0,0900 †
0,0000 †
0,0000 †
0,09 †
1.1.14 - 31.1.14 Voľné minúty: 02:30:00, z toho
využité voľné minúty: 02:10:19
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné
a zahr. 0. a 1. pásmo
Počet
16
13
1
1
17
5
Čas
0:20:18
0:24:33
0:01:00
0:01:22
1:11:10
0:13:18
Hlasové služby - telefónne číslo 036/7735126 spolu
17,08 †
.................................................................................................................................................................................................................................
Hlasové služby - telefónne číslo 036/7735127
Pravidelné poplatky
Biznis Uni
Biznis Uni 150 zľava
Biznis Uni 150
Obdobie
Počet Cena bez DPH
01.02.2014 - 28.02.2014
1
11,58 †
01.02.2014 - 28.02.2014
1
-7,87 †
01.02.2014 - 28.02.2014
1
13,28 †
Pravidelné poplatky spolu
Spolu bez DPH
11,58 †
-7,87 †
13,28 †
16,99 †
Poplatky za volania
Volania
Volania na ms T
Volania na Orange
Volania na O2
Volania na 0850
Miestne volania
Medzimestské
Poplatky za volania spolu
Spolu bez DPH
0,0000 †
0,0000 †
0,0000 †
0,5300 †
0,0000 †
0,0000 †
0,53 †
1.1.14 - 31.1.14 Voľné minúty: 02:30:00, z toho
využité voľné minúty: 01:43:33
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné
a zahr. 0. a 1. pásmo
Počet
10
6
1
1
22
10
Čas
0:12:00
0:08:30
0:01:00
0:08:28
0:56:54
0:25:09
Hlasové služby - telefónne číslo 036/7735127 spolu
17,52 †
.................................................................................................................................................................................................................................
Internet - prístup obeccaka57
Pravidelné poplatky
Turbo 3 Solo zľavnený
Obdobie
01.02.2014 - 28.02.2014
Počet Cena bez DPH
1
19,32 †
Spolu bez DPH
19,32 †
Poplatky za prevádzku
Typ prevádzky
DSL Internet (MB)
Počet
Spolu bez DPH
0,0000 †
Internet - prístup obeccaka57 spolu
Množstvo
1555
19,32 †
.................................................................................................................................................................................................................................
Poplatky nezaradené k nákladovému stredisku SPOLU
70,06 †
............................................................................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................
Vážený zákazník,
dovoľte, aby sme Vás informovali o zmenách, ku ktorým dochádza od 1. 2. 2014 v súlade s európskou
legislatívou upravujúcou platobný styk v rámci SEPA (Single Euro Payments Area – jednotná oblasť platieb
v eurách). Tento list má len informačný charakter – z Vašej strany nie je potrebná žiadna aktivita.
Zmena formátu bankového účtu
Existujúci tvar čísla účtu sa upraví na medzinárodné číslo vo formáte IBAN.
IBAN formát pre Slovenskú republiku bude pozostávať z 24 znakov.
Príklad: SK28 1100 0000 0026 2874 0740 – zvýraznené čísla predstavujú kód banky a doteraz používané číslo
účtu.
Od 1. 2. 2014 môžete na úhradu faktúr Telekomu okrem doteraz používaných bankových účtov v Tatra banke,
VÚB a SLSP používať aj účet v ČSOB (SK58 7500 0000 0000 2550 5443).
Všetky aktuálne čísla bankových účtov nájdete aj v najnovšej faktúre.
Úhrada faktúr inkasom
Súhlasy s inkasom zriadené v Telekome do 31. 1. 2014 zostávajú v platnosti aj po 1. 2. 2014 a v súvislosti
s úpravami v rámci SEPA nemusíte vykonávať žiadne zmeny.
V prípade, že budete požadovať zmenu v súhlase s inkasom po 1. 2. 2014, navštívte ktorékoľvek Telekom
Centrum, kde Vám zmenu zrealizujeme.
Vo Vašom bankovom výpise budú od 1. 2. 2014 pri inkasnej platbe uvedené:
• Identifikátor Telekomu (CID) – SK19ZZZ70000000022 – je to identifikátor spoločnosti, ktorej ste udelili
súhlas s inkasom,
• číslo súhlasu s inkasom (UMR Vášho inkasa) – Vaše číslo adresáta uvedené aj vo faktúre.
Ďakujeme, že využívate naše služby a inkasný spôsob platby.
Ďalšie informácie o SEPA platbách nájdete na www.telekom.sk v časti Osobné/Pomoc a podpora/
Faktúry a platby/Platenie faktúr/Inkaso. Kontaktovať nás môžete aj na bezplatnej linke 0800 123 555.
S pozdravom
Váš Telekom
Sídlo
IČO/IČ DPH
Obchodný register
Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika
35 763 469/SK 2020273893
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 2081/B
Download

Faktúra za služby pevnej siete