PRAHA | BRNO | OSTRAVA | BRATISLAVA
Česko-slovenská advokátska kancelária
s medzinárodným dosahom
PRÁVNE NOVINKY
JÚN 2013 - ŠPECIÁLNE VYDANIE
NOVELA ZÁK O N A O S L U Ž B Á C H Z A M E S T N A N O S T I
Dňa 1. mája 2013 nadobudla účinnosť novela zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“). Novela priniesla do vzťahov týkajúcich sa poskytovania
služieb zamestnanosti veľké množstvo legislatívnych zmien.
Medzi subjekty najviac dotknuté zmenou legislatívy patria agentúry dočasného zamestnávania (ďalej len „ADZ“),
ktorým sa na poslednú chvíľu zmenili podmienky výkonu činnosti. Oproti pôvodnej úprave sa za dočasné pridelenie
zamestnanca (teda za predmet činnosti ADZ) považuje aj činnosť, ktorú vlastnými zamestnancami vykonáva
ADZ pre svojho klienta – užívateľského zamestnávateľa (ďalej len „Klient“), mimo inštitútu dočasného pridelenia
podľa Zákonníka práce (napríklad na základe zmluvy o poskytovaní služieb), ak sú splnené všetky nasledovné
podmienky:
týmto zamestnancom ukladá pracovné úlohy, organizuje ich, riadi a kontroluje ich prácu a dáva im na tento
účel pokyny priamo Klient,
takýto zamestnanci vykonávajú činnosť prevažne v priestoroch Klienta a jeho pracovnými prostriedkami,
alebo na zariadeniach Klienta a
ide o činnosť, ktorú má Klient (a v praxi zvyčajne aj ADZ) ako predmet svojej činnosti zapísanú v príslušnom
registri.
Zaujímavým spôsobom sa tiež upravil zákaz reťazenia pracovných pomerov na dobu určitú aj v prípade
zamestnancov ADZ, kde bola snaha o jeho zavedenie už v poslednej novele Zákonníka práce. Síce nepriamo, ale
celkom určite sa obmedzili možnosti ADZ zamestnávať zamestnancov na dobu určitú bez akýchkoľvek obmedzení,
len v závislosti od potrieb klientov. Ak totiž ADZ dočasne opätovne pridelí zamestnanca rámci 24 mesiacov
po sebe nasledujúcich viac ako päťkrát k rovnakému užívateľskému zamestnávateľovi (s výnimkou zákonných
dôvodov), zaniká pracovný pomer medzi zamestnancom a ADZ a vzniká, zrejme s účinnosťou od momentu
šiesteho pridelenia, pracovný pomer na neurčitý čas medzi zamestnancom a užívateľským zamestnávateľom.
O opätovné dočasné pridelenie sa jedná, ak je medzi jednotlivými prideleniami doba kratšia ako šesť mesiacov.
Najväčšia právnická firma
v Českej republike
Klientmi najlepšie hodnotená
právnická firma
v Českej republike
www.havelholasek.cz
Právnická firma roku
v Českej republike
(2012)
1. miesto v počte realizovaných
fúzií a akvizícií v Českej republike
(2012)
1. miesto medzi domácimi
právnickými firmami
(2012)
Medzi ďalšie významné zmeny patrí najmä:
so zdravotným postihnutím,
• príspevok na zapracovanie znevýhodneného uchádzača
úprava aktívnej politiky trhu práce, kde sa povinnosť poskytnúť
príspevok po splnení zákonných podmienok nahradila možnosťou
jeho poskytnutia tak, aby nedochádzalo k jeho zneužívaniu
a tak aj k vysokej záťaži štátneho rozpočtu, a to u nasledujúcich
príspevkov:
o zamestnanie,
• príspevok na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov
s nízkymi mzdami, alebo
• príspevok na obnovu alebo technické zhodnotenie hmotného
majetku chránenej dielne alebo chráneného pracoviska;
• príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť,
• príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného
uchádzača o zamestnanie,
zavedenie opatrení na podporu zníženia administratívnej
zaťaženosti úradov, napríklad:
• príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení
• zrušenie povinnosti úradu práce sledovať proces adaptácie
na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov
zamestnanca
prijatého
do
zamestnania
z
evidencie
mimoriadnej situácie,
uchádzačov o zamestnanie, nakoľko ide o administratívne
• príspevok na vykonávanie absolventskej praxe,
zložitý a náročne vykonateľný proces; ponechala sa len
• príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného
povinnosť úradu práce sledovať dĺžku zotrvania zamest-
pracoviska,
nanca v zamestnaní, do ktorého bol prijatý prostredníctvom
• príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím
v zamestnaní,
niektorého z aktívnych opatrení na trhu práce,
• zrušenie mesačnej periodicity návštev na úrade práce
• príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na prevádz-
za účelom zefektívnenia práce s uchádzačmi o zamestnanie,
kovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti;
• oklieštenie príspevku na dochádzku za prácou (zúžený
okruh poberateľov príspevku, skrátenie lehoty na požiadanie
zavedenie nového príspevku na podporu udržania pracovných
miest;
a vysokej administratívnej náročnosti;
zrušenie celkovo 12 aktívnych opatrení trhu práce pre nízky
záujem,
o príspevok a i.) z dôvodu eliminovania zneužívania príspevku
vysokú
administratívnu
náročnosť
a
nedostatok
zavedenie výnimky z povinnosti zamestnávať povinný podiel
občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte svojich
finančných prostriedkov, napríklad:
zamestnancov pre silové rezorty, napríklad rezort vnútra alebo
• poskytovanie dávky počas vzdelávania a prípravy pre trh
obrany.
práce a počas prípravy na pracovné uplatnenie občana
Komentár Marianny Čarskej
Advokátky a členky tímu slovenských právnikov zameriavajúceho sa na pracovné a korporátne právo
advokátskej kancelárie Havel, Holásek & Partners:
„Novela sa vo vzťahu k ADZ snažila vyriešiť situáciu, kedy ADZ zamestnávali zamestnancov na dohody
a následne ich pridelili na výkon práce k svojmu klientovi. V dôsledku novej úpravy sa takéto nastavenie
vzťahov považuje za dočasné pridelenie, ktoré je však možné realizovať len v prípade zamestnanca
v pracovnom pomere. Ak by ADZ ďalej pokračovali v „dočasnom pridelení dohodárov“, porušili by
ustanovenia Zákona. Preto je nevyhnutné, aby ADZ zosúladili svoju činnosť s aktuálnou právnou
úpravou, a to čím skôr, keďže novela je už účinná.“
Komentár Mateja Firického
Vedúceho advokáta a člena tímu slovenských právnikov zameriavajúceho sa na oblasť poradenstva
privátnym klientom, oblasť fúzií, akvizícií a korporátnych reorganizácii advokátskej kancelárie Havel,
Holásek & Partners:
„Snahy zákonodarcu upravovať pracovnoprávne inštitúty nie sú v dnešnej turbulentnej dobe ničím
výnimočným. Akékoľvek navrhované zmeny v týchto vzťahoch sú veľmi citlivo vnímané zo strany širokej
verejnosti, a sú preto akýmsi barometrom spoločnosti.
Pravdou je, že predmetná novela Zákona resp. úprava ustanovení týkajúcich sa ADZ spôsobila vrásky
na čele nejednej personálnej agentúre, avšak treba podotknúť, že každý problém má svoje riešenie.
Áno, rozhodne aj v situáciách, do ktorých sa momentálne dostalo mnoho ADZ, existujú viaceré právne
dovolené možnosti, ako ich riešiť. Pri hľadaní optimálneho riešenia vstupujú do úvahy viaceré faktory,
ktorými sú napríklad nákladová efektívnosť vrátane súvisiacich daňových dopadov, ako aj požiadavky na zachovanie zmluvnej základne, povesti podniku, referencií, prípadne aj organizačnej štruktúry
a podnikateľského modelu. Len po ich dôkladnej analýze je možné „ušiť“ riešenie presne na mieru.“
PRAHA | BRNO | OSTRAVA | BRATISLAVA
Česko-slovenská advokátska kancelária
s medzinárodným dosahom
PRÁVNE NOVINKY
JÚN 2013 - ŠPECIÁLNE VYDANIE
NOVELA ZÁK O N A O S L U Ž B Á C H Z A M E S T N A N O S T I
Advokátska kancelária Havel, Holásek & Partners so sídlom v Prahe a s pobočkami v Brne, Ostrave a Bratislave je
s tímom viac ako 140 právnikov, z toho 21 partnerov, niekoľkými desiatkami študentov právnických fakúlt a viac ako
400 spolupracovníkov, vrátane 130 zamestnancov spolupracujúcej inkasnej agentúry Cash Collectors, najväčšou
česko-slovenskou právnickou firmou. Kancelária v súčasnej dobe poskytuje služby zhruba 1000 klientom, z toho viac
než 35 spoločnostiam patriacim do Czech TOP 100 a cca 100 spoločnostiam patriacim do Fortune 500. Kancelária je
podľa historických výsledkov všetkých piatich ročníkov oficiálnej súťaže Právnická firma roka podľa celkového počtu
nominácií a titulov najúspešnejšou českou advokátskou kanceláriou v rámci tohto hodnotenia. Kancelária tiež získala
prestížne ocenenie Who´s Who Legal Award, je vyhodnotená ako najlepšia advokátska kancelária roka 2011 A 2012
v Českej republike a v celkovom hodnotení publikácie Practical Law Company za všetky hodnotené právne odbory
získala 1. miesto medzi domácimi advokátskymi kanceláriami. Kancelária ďalej získala ocenenie ILO Client Choise
Awards 2010 A 2013 udeľované medzinárodnou ratingovou agentúrou International Law Office (ILO), čím sa stala
klientmi najlepšie hodnotenou právnickou firmou v Českej republike. Právnici kancelárie sú pravidelne uvádzaní medzi
vedúcimi či doporučovanými špecialistami renomovanými ratingovými publikáciami ako sú PLC Cross-border,
European Legal 500, Chambers Global Guide, European Legal Experts a IFLR 1000; tieto publikácie uvádzajú
kanceláriu ako jednu z najlepších právnických firiem pre transakcie realizované v Českej republike v oblasti fúzií
a akvizícií, obchodného práva a práva obchodných spoločností, bankového a finančného práva, práva kapitálových
trhov, konkurzu a reštrukturalizácií, stavebného práva, práva nehnuteľností, pracovného práva a riešenia sporov.
Advokátska kancelária Havel, Holásek & Partners má najkomplexnejšiu medzinárodnú podporu dostupnú pre české
a slovenské advokátske kancelárie.
Týn 1049/3,
110 00 Praha 1
Česká republika
Tel.: +420 224 895 950
Fax: +420 224 895 980
Poděbradova 2738/16
702 00 Ostrava
Česká republika
Tel.: +420 596 110 300
Fax: +420 596 110 420
Hilleho 1843/6
602 00 Brno
Česká republika
Tel.: +420 545 423 420
Fax: +420 545 423 421
Apollo Business Center II, blok H
Mlynské Nivy 49
821 09 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 232 113 900
Fax: +421 232 113 901
www.havelholasek.cz
Pokiaľ máte záujem o viacej informácií k tejto téme, obráťte sa prosím priamo na Petra Šubu,
[email protected], + 421 232 113 918, alebo Vandu Dobrovolnú,
[email protected], + 421 220 256 783.
Právne novinky pripravuje advokátska kancelária Havel, Holásek & Partners nepravidelne podľa aktuálnej situácie.
Právne novinky prináša najaktuálnejšie informácie z oblasti práva v Slovenskej republike, Čechách a v Európskej únii.
Cieľom Právne novinky je poskytnúť čo najrýchlejšiu, avšak i napriek tomu fundovanú analýzu významných zmien
legislatívy alebo akýchkoľvek iných udalostí, ktoré majú bezprostredný význam pre slovenské i zahraničné subjekty
podnikajúce v na Slovensku ako aj pre partnerov v zahraničí. Napriek tomu, že príprave tohto dokumentu bola venovaná maximálna pozornosť a starostlivosť, advokátska kancelária odporúča si pred prijatím akýchkoľvek rozhodnutí
na základe informácií v tomto dokumente vyžiadať detailnejšiu právnu konzultáciu alebo vyčerpávajúci právny rozbor.
© 2013 Havel, Holásek & Partners s.r.o.
Všetky práva vyhradené.
Download

PRÁVNE NOVINKY - Havel, Holásek & Partners