PRAHA | BRNO | OSTRAVA | BRATISLAVA
Česko-slovenská advokátska kancelária
s medzinárodným dosahom
FLASH NEWS
NOVEMBER 2013
Výplata vlastných zdrojov spoločnosti spoločníkom AS a SRO
Vážení klienti a obchodní partneri,
dovoľujeme si Vám zaslať zhrnutie pripravené advokátskou kanceláriu
Havel, Holásek & Partners, ktoré informuje o aktuálnych významných
zmenách týkajúcich sa zakladania a fungovania obchodných spoločností.
Odo dňa 1. 12. 2013 nadobudne účinnosť novela Obchodného zákonníka
(„Novela“), ktorá okrem iného prináša významné zmeny v oblasti splácania
vkladov spoločníkov v spoločnostiach s ručením obmedzeným („SRO“)
a akciových spoločnostiach („AS“).
Novela prináša rozšírenie vlastných zdrojov AS a SRO, ktoré je možné
vyplatiť spoločníkom alebo akcionárom zo spoločnosti, čím dochádza
k vyriešeniu dlhodobo diskutovaného problému, či je možné vyplatenie
prostriedkov naakumulovaných na osobitných (kapitálových) fondoch
spoločnosti, t.j. prostriedkoch vložených mimo základného imania SRO
a AS. Podľa Novely je možné rozdeliť medzi spoločníkov alebo akcionárov
čistý zisk spoločnosti zvýšený o iné vlastné zdroje, ktorými sú okrem
iných aj prostriedky nahromadené na osobitných fondoch spoločnosti tzv.
Splatenie peňažných vkladov pred vznikom SRO a AS
kapitálových fondoch.
Podľa Novely bude nevyhnutné pri SRO a AS založených po 1. 12. 2013
Až do zaujatia stanoviska príslušných orgánov ostáva otvorená otázka,
uložiť peňažné vklady zakladateľov, ktoré musia byť splatené pred podaním
návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra, na osobitný bankový
účet. Bankový účet, na ktorý sa musia vložiť peňažné vklady zakladateľov
je povinný zriadiť správca vkladu. Prostriedky vložené správcom vkladu na
účet bude možné pred vznikom spoločnosti použiť iba na úhradu nákladov
súvisiacich so založením a vznikom spoločnosti a prípadné
vrátenie
vkladu, ak nedôjde k vzniku spoločnosti (t.j. k jej zápisu do obchodného
registra). Novela neponúka riešenie otázky na koho meno bude takýto účet
zriadený, t.j. či na meno správcu vkladu alebo zakladanej spoločnosti, ktorá
ešte nevznikla, čo môže byť v praxi komplikované.
Kým v súčasnosti postačovalo splatenie peňažných vkladov pred vznikom
spoločnosti preukázať vyhlásením správcu vkladu, po novom sa táto
povinnosť bude dokladať výpisom z osobitného bankového účtu, ktorý
bude tvoriť povinnú prílohu návrhu na zápis SRO a AS do obchodného
registra. Z dôvodu nevyhnutnosti zriadiť bankový účet a zrealizovať transfer
či takto vyplatené iné vlastné zdroje budú podliehať rovnakej odvodovej
povinnosti akej podlieha výplata zisku. Všetko nasvedčuje tomu, že takto
vyplatené prostriedky budú považované za výplatu podielu na zisku
a preto by mali byť predmetom zdravotných odvodov.
Prevody obchodných podielov zabezpečených záložným právom
Podľa Novely v prípade, ak dochádza k prevodu obchodného podielu
v SRO, na ktorý bolo zriadené záložné právo pred 1. 12. 2013, nie
je k prevodu takéhoto obchodného podielu, bez ohľadu na to či ide
o väčšinový obchodný podiel alebo nie, potrebný súhlas správcu dane.
Predĺženie lehoty na zrušenie spoločnosti súdom
Novelou došlo k predĺženiu lehoty po uplynutí ktorej, môže dôjsť súdom
k zrušeniu spoločnosti ex offo. Kým v súčasnosti súd môže vydať
rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie po uplynutí lehoty troch
(3) mesiacov od zverejnia oznámenia v Obchodnom vestníku, že sa vedie
konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie, po
peňazí je odôvodené predpokladať, že samotný proces založenia a vzniku
novom to bude až po šiestich (6) mesiacoch.
spoločnosti sa predĺži o niekoľko pracovných dní.
Týmto
Podľa prechodných ustanovení Novely, v prípade ak dôjde k založeniu SRO
sa
predovšetkým
vytvorí
priestor
pre štátne (daňové) orgány uplatniť si voči
alebo AS ešte pred 1. 12. 2013, splatenie peňažných vkladov bude stačiť
zrušovanej spoločnosti svoje pohľadávky.
preukázať vyhlásením správcu vkladu tak ako doteraz avšak iba v prípade,
ak návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra bude podaný do
28. 2. 2013.
Okrem tejto významnej zmeny Novela prináša zaujímavé zmeny aj v oblasti
možnosti výplaty vlastných zdrojov spoločnosti spoločníkom a akcionárom,
prevodov obchodných podielov, ktoré sú zabezpečené záložným právom
alebo akcionárom a dĺžky likvidácie obchodnej spoločnosti v konaní ex offo.
Najväčšia právnická firma
v Českej republike
Klientmi najlepšie hodnotená
právnická firma
v Českej republike
ÚSPECH SPÁJA
Strategické uvažovanie
Kamila Turčanová,
advokátka
Marián Bošanský,
koncipient
Právnická firma roku
v Českej republike
(2012)
Individuálny prístup
1. miesto v počte realizovaných
fúzií a akvizícií v Českej republike
(2012)
Špičkový právny tím
1. miesto medzi domácimi
právnickými firmami
(2012)
Dlhodobé partnerstvo
PRAHA | BRNO | OSTRAVA | BRATISLAVA
ÚSPECH SPÁJA
Česko-slovenská advokátska kancelária
s medzinárodným dosahom
FLASH NEWS
NOVEMBER 2013
Advokátska kancelária Havel, Holásek & Partners so sídlom v Prahe a s pobočkami v Brne, Ostrave a Bratislave je
s tímom viac ako 160 právnikov, z toho 22 partnerov, niekoľkými desiatkami študentov právnických fakúlt a viac ako
300 spolupracovníkov, vrátane 130 zamestnancov spolupracujúcej inkasnej agentúry Cash Collectors, najväčšou
česko-slovenskou právnickou firmou. Kancelária v súčasnej dobe poskytuje služby zhruba 1000 klientom, z toho viac
než 40 spoločnostiam patriacim do Czech TOP 100 a cca 70 spoločnostiam patriacim do Fortune 500. Kancelária je
podľa historických výsledkov všetkých šiestich ročníkov oficiálnej súťaže Právnická firma roka podľa celkového počtu
nominácií a titulov najúspešnejšou českou advokátskou kanceláriou v rámci tohto hodnotenia. Kancelária tiež získala
prestížne ocenenie Who´s Who Legal Award, je vyhodnotená ako najlepšia advokátska kancelária roka 2011 a 2012
v Českej republike a v celkovom hodnotení publikácie Practical Law Company za všetky hodnotené právne odbory
získala 1. miesto medzi domácimi advokátskymi kanceláriami. Kancelária ďalej získala ocenenie ILO Client Choise
Awards 2010 a 2013 udeľované medzinárodnou ratingovou agentúrou International Law Office (ILO), čím sa stala
klientmi najlepšie hodnotenou právnickou firmou v Českej republike. Právnici kancelárie sú pravidelne uvádzaní medzi
vedúcimi či doporučovanými špecialistami renomovanými ratingovými publikáciami ako sú PLC Cross-border,
European Legal 500, Chambers Global Guide, European Legal Experts a IFLR 1000; tieto publikácie uvádzajú
kanceláriu ako jednu z najlepších právnických firiem pre transakcie realizované v Českej republike v oblasti fúzií
a akvizícií, obchodného práva a práva obchodných spoločností, bankového a finančného práva, práva kapitálových
trhov, konkurzu a reštrukturalizácií, stavebného práva, práva nehnuteľností, pracovného práva a riešenia sporov.
Advokátska kancelária Havel, Holásek & Partners má najkomplexnejšiu medzinárodnú podporu dostupnú pre české
a slovenské advokátske kancelárie.
Týn 1049/3,
110 00 Praha 1
Česká republika
Tel.: +420 224 895 950
Fax: +420 224 895 980
Poděbradova 2738/16
702 00 Ostrava
Česká republika
Tel.: +420 596 110 300
Fax: +420 596 110 420
Hilleho 1843/6
602 00 Brno
Česká republika
Tel.: +420 545 423 420
Fax: +420 545 423 421
Apollo Business Center II, blok H
Mlynské Nivy 49
821 09 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 232 113 900
Fax: +421 232 113 901
www.havelholasek.sk
Pokiaľ máte záujem o viac informácií k tejto téme, obráťte sa prosím priamo na Kamilu Turčanovú,
[email protected], + 421 220 256 784, alebo Mariána Bošanského,
[email protected], + 421 220 256 782.
© 2013 Havel, Holásek & Partners s.r.o.
Všetky práva vyhradené.
Download

FLASH NEWS - Havel, Holásek & Partners