Stav: duben 2015
Informace k prohlášení o odmítnutí dědictví
(včetně návrhu formulace)
Veškeré údaje v tomto poučení jsou založeny na poznatcích a zkušenostech
velvyslanectví v době sestavení tohoto informačního letáku. Pro úplnost a správnost
nelze ale převzít záruku.
Kdo se stal dle německého práva dědicem, může dědictví odmítnout (např. předlužení). Toto
ale není již možné tehdy, pokud bylo dědictví předem přijato. Lhůta pro odmítnutí činí,
započítaná od obeznámenosti o připadnutí dědictví a důvodu odvolání,
•
v případě bydliště zůstavitele v Německu a
pobytu/bydliště dědice v Německu: 6 týdnů
pobytu dědice v zahraničí: 6 měsíců
• v případě bydliště zůstavitele pouze v zahraničí a
pobytu/bydliště dědice v Německu či v zahraničí: 6 měsíců.
Odmítnutí dědictví nelze vázat na podmínky či vymezovat časové termíny.
Podpis prohlašující osoby musí být úředně ověřen. Ověření podpisu může
•
•
•
•
provést úředník konzulátu nebo
český notář – v tomto případě se však může stát, že dědický soud v Německu bude
požadovat apostilu (viz informace velvyslanectví k udělování apostil)
kromě toho lze učinit prohlášení u příslušného dědického soudu v Německu
alternativně: pokud bydlíte v pohraničí blízko Německa, můžete prohlášení také
odevzdat u každého notáře v Německu
Prohlášení o odmítnutí dědictví nabývá účinnosti až po doručení příslušnému dědickému
soudu. Německý dědický soud je příslušný pro odmítnutí dědictví, jen v případě, je-li pro
dědictví rozhodující německé právo. Toto nastane zpravidla pouze tehdy, měl-li zůstavitel
německou státní příslušnost (nebo měl kromě dvojího občanství či více jiných státních
příslušností i státní příslušnost německou). Pokud byl zůstavitel pouze českým státním
občanem, nelze dědictví odmítnout před německým dědickým soudem. Odmítnutí dědictví
lze učinit před českým dědickým soudem.
Velvyslanectví nabízí možnou variantu vzorového prohlášení, jehož text Vám při formulaci
Vašeho odmítnutí dědictví může být nápomocný Nenahrazuje však právní poradenství
právníka. Vezměte prosím na vědomí, že je prohlášení po doručení dědickému soudu
neodvolatelné a že je osoba, odmítající dědictví, pokládána za zemřelou ještě před
zahájením dědického řízení. To znamená, že jako dědici mohou přicházet nyní podle
Další informace:
www.prag.diplo.de
Adresa:
Vlašská 19
118 01 Praha 1
(Malá Strana)
Poštovní adresa:
Box 88
118 01 Praha 1
Další zastávka:
Metro A: Malostranská
Tram 12, 20, 22: Hellichova
okolností v úvahu potomci (děti, vnuci) osoby, která dědictví odmítla. Zde jsou pak podle
okolností potřebná další prohlášení Za nezletilé děti podávají osoby, kterým byly svěřeny do
péče (zpravidla otec a matka), společné prohlášení, případně je zapotřebí i povolení
příslušného soudu. V případě potřeby musí být i toto povolení ve stanovené lhůtě doručeno
dědickému soudu.
Poplatek za každé ověření podpisu činní 20,- €. Pokus si přejete, aby prohlášení o odmítnutí
bylo vypracováno velvyslanectvím, je za jednu dědickou záležitost nutno uhradit navíc
v přepočtu 30,- €. Poplatek může být v mimořádných případech vyšší. Poplatky se hradí
v hotovosti v korunách, nebo kreditní kartou.
V případě dalších dotazů se můžete obrátit na právní a konzulární oddělení zdejšího
velvyslanectví.
Na další straně naleznete vzor prohlášení o odmítnutí. Prosím, vyhotovte vlastní dokument,
vyberte pro Vás hodící se varianty a sdělte Vaše osobní údaje.
(Německému soudu je třeba prohlášení o odmítnutí dědictví zaslat v německém jazyce. U
připojeného českého textu se jedná pouze o pomoc pro porozumění.)
Muster Ausschlagungserklärung - vzor prohlášení o odmítnutí dědictví
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
An das
Amtsgericht
-Nachlassgericht_____________________
_____________________
Německo
Nachlassangelegenheit Herr/Frau __________________, geb. am ___________,
verstorben am _________ in _______________
Dortiges Schreiben vom _________, Gz.:_____________
ERBSCHAFTSAUSSCHLAGUNGSERKLÄRUNG
Durch obiges Schreiben des Nachlassgerichtes in _____________ vom _______________
erhielt ich, _____________________(Vorname, Name), Kenntnis vom Tode meines/meiner
_________________________(Verwandtschaftsgrad),
Herrn/Frau _____________(Name des Erblassers), und von der Tatsache, dass ich
vermutlich zum Erben nach dem Verstorbenen berufen bin./ ggf. Die Ausschlagung erfolgt,
weil ich befürchte, dass der Nachlass überschuldet ist./ ggf. Die Ausschlagung erfolgt,
nachdem alle bekannt gewordenen Erben der vorhergehenden Ordnung die Erbschaft wegen
Überschuldung des Nachlasses ausgeschlagen haben. Der Erblasser war zum Zeitpunkt
seines Todes deutscher Staatsangehöriger.
Ob der Erblasser eine Verfügung von Todes wegen hinterlassen hat, ist mir nicht bekannt.
Ich, ________________(Vorname, Nachname), geboren am __________in ____________,
wohnhaft
___________________,
schlage
hiermit
die
Erbschaft
nach
____________________(Name des Erblassers) aus allen möglichen Berufungsgründen und
ohne jede Bedingung aus.
[Ggf,, falls dann Kinder in der Erbfolge nachrücken:
Durch
meine
Ausschlagung
kommen
meine
minderjährigen
Kinder
____________________(Vorname, Name), geb. am __________ in ___________, sowie
__________________(Vorname, Name), geb. am ____________ in _______________, als
gesetzliche Erben und möglicherweise testamentarische Erben in Betracht.
Als gesetzliche Vertreter erklären wir, __________________________________(Name des
1.
sorgeberechtigten
Elternteils),
geb.
am
_________
in
___________,
und
_______________ (Name des 2. sorgeberechtigten Elternteils), geb. am ___________ in
___________ hiermit für unsere vorgenannten minderjährigen Kinder, dass auch diese die
Erbschaft
nach
____________
(Name
des
Erblassers)
aus
allen
möglichen
Berufungsgründen und ohne jede Bedingung ausschlagen.]
Ich/Wir wurde/n von der Deutschen Botschaft Prag ausdrücklich auf die Rechtswirkungen der
Erbausschlagung sowie darauf hingewiesen, dass die Ausschlagung nur wirksam ist, wenn
die Urschrift der Ausschlagungserklärung dem zuständigen Nachlassgericht fristgerecht
zugeht.
Prag, den ________________
(Unterschrift)
(ggf. Unterschrift des 2. Elternteils)
_________________________(Adresa odesílatele)
_________________________
_________________________
_________________________
Pro
Obvodní soud
- dědické oddělení –
__________________________(Adresa soudu)
__________________________
Německo
Dědická záležitost pan/paní___________nar.__________________a
zemř. ___________ v______________
Váš přípis ze dne ____________ č.j.: _________________
PROHLÁŠENÍ O ODMÍTNUTÍ DĚDICTVÍ
Shora uvedeným přípisem dědického soudu v___________ ze dne_______________ , jsem
byla já ________________________(jméno a příjmení) obeznámen/a o úmrtí mé/ho
____________________(příbuzenský vzah), paní/pana __________________ (jméno a
příjmení zůstavitele/ky) a o skutečnosti, že jsem se pravděpodobně stal/a dědicem/dědičkou.
Odmítnutí je podáno z důvodu zadlužení dědictví. Odmítnutí je podáno z důvodu, že všichni
v předešlém pořadí v úvahu přicházející dědicové dědictví z důvodů předlužení zůstavitele
odmítli. Zůstavitel byl v době úmrtí německým státním občanem.
Zda zůstavitel zanechal závěť, mi není známo.
Já_____________________________(jméno
a
příjmení),
nar.
dne
_______________v_________________bydl._____________________________, odmítám
tímto dědictví po ___________________ (jméno a příjmení zůstavitele) ze všech odvolacích
důvodů a bezpodmínečně.
Popř.:pokud z důvodu dědické posloupnosti nastupují děti
Mým odmítnutím dědictví přicházejí jako další v úvahu i moje nezletilé děti
____________________________(jména, příjmení) nar.______v_______ jako zákonní a
popř. testamentární dědicové.
Jako zákonní zástupci prohlašujeme:______________________________________
(jméno a příjmení 1. zákonného zástupce), nar. ____________
v ______ a
_________(jméno a příjmení 2. zákonného zástupce, nar. __________v__________ za naše
zde jmenované děti, že také ony dědictví po _______________________ (jméno a příjmení
zůstavitele/ky) ze všech odvolacích důvodů a bezpodmínečně odmítají..
Já/my jsem/jsem byl/i velvyslanectví v Praze výslovně upozorněni na právní účinky odmítnutí
dědictví a zároveň na skutečnost, že odmítnutí je pouze tehdy učinné, pokud prohlášení o
odmítnutí bude příslušnému dědickému soudu zasláno ve stanovéné lhůtě.
Praha, dne ____________________
(Podpis)
(popř. podpis 2.zákonného zástupce)
Download

Informace k prohlášení o odmítnutí dědictví