ŠTATÚT A ÚPLNÉ PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE
„VYHRAJ ČLN FOX FX 290“
Zmyslom tohto štatútu je úprava pravidiel spotrebiteľskej súťaže s názvom „VYHRAJ ČLN
FOX FX 290“ (ďalej iba „súťaž“). Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne
upravuje pravidlá uvedenej súťaže vo vzťahu ku spotrebiteľom. Tento štatút môže byť
pozmenený formou písomných dodatkov k tomuto štatútu. Jeho zmeny sú po vyhlásení súťaže
prípustné jedine za písomného súhlasu spoločnosti JET FISH Slovakia s.r.o a spoločnosti
BASHA STUDIO s. r. o.
1. Usporiadateľ a Organizátor



Usporiadateľom súťaže v Slovenskej republike je spoločnosť JET FISH Slovakia
s.r.o., Galvaniho 6, Bratislava (ďalej iba „Usporiadateľ“)
Organizátorom súťaže je v Slovenskej republike BASHA STUDIO s. r. o.,
Karpatské námestie 10, Bratislava (ďalej iba „Organizátor“).
SMS službu zabezpečuje spoločnosť A SMS, s.r.o., Šulekova 70, Bratislava
2. Trvanie súťaže
• Súťaž prebieha v období od 28. februára 2015 do 1. marca 2015, (t.j. 2 kalendárne dni)
na území Slovenskej republiky.
3. Kto sa môže zúčastniť súťaže
Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej
republiky, s výnimkou osôb uvedených v bode 9. tohto Štatútu, (ďalej iba ako „Súťažiaci“).
V prípade súťažiacich mladších ako 18 rokov sú títo povinní mať súhlas zákonného zástupcu
ako pre účasť v súťaži, tak aj pre prípadné prevzatie výhry.
4. Výrobky v súťaži
Súťaž sa vzťahuje na všetky výrobky, ktoré môže súťažiaci zakúpiť na rybárskej výstave
FISHING SHOW 2015, v priestoroch EXPO CENTER Trenčín vo výstavnom stánku
spoločnosti JET FISH Slovakia s.r.o.
5. Postup súťaže
 Súťažiaci sa zapojí do súťaže tak, že po zakúpení akéhokoľvek tovaru na stánku
usporiadateľa súťaže, ktorý má minimálnu celkovú hodnotu nákupu 20 € vrátane
DPH, získa od usporiadateľa 1 unikátny 5 miestny súťažný kód.
 Unikátny kód je potrebné zaslať do súťaže SMS správou
Zaslanie kódu formou SMS správy:
Súťažná SMS správa musí mať nasledujúci tvar:
FOXmedzeraUNIKATNYKODmedzeraMENOmedzeraPRIEZVISKO a musí byť zaslaná
na číslo 6668 (Príklad: FOX ABC12 JAN MRKVICKA).





Cena za prichádzajúcu SMS s informáciou ohľadne zapojenia sa do súťaže je 1,00 € s
DPH.
Každý jeden unikátny kód môže byť do súťaže zaradený iba raz a musí byť zaslaný
vždy v samostatnej SMS správe. V prípade pokusu o opakované vloženie kódu bude
tel. číslo, z ktorého bol kód vkladaný pre ďalšiu účasť v súťaži zablokované.
SMS je možné odosielať jedine z mobilných telefónov registrovaných mobilnými
operátormi v SR (T-Mobile SK, Orange SK a O2 SK). SMS službu zabezpečuje
spoločnosť A SMS, s.r.o., Šulekova 70, Bratislava.
Telefónne číslo, z ktorého súťažiaci zaslal unikátny kód do databázy je zo strany
Organizátora považované za telefón súťažiaceho.
V prípade odoslania SMS správy so súťažným kódom z utajeného čísla, t.j. takého
ktoré sa pri doručenej SMS správe nezobrazí, považuje sa takáto SMS správa za
neplatnú.
Neúspešná registrácia kódu

Pri neúspešnej registrácii kódu, je nutné takýto kód reklamovať priamo počas
rybárskej výstavy v stánku usporiadateľa, ktorý preverí kde nastala chyba. Akékoľvek
iné reklamácie budú považované za neopodstatnené.
6. Výhra
Hlavná výhra
FOX FX 290 v hodnote 999,99 €










Do žrebovania o hlavnú výhru sú zaradené všetky kódy registrované v súťažnom
období.
Do 48 hodín od ukončenia súťažného obdobia bude za účasti notára vyžrebovaný 1
výherca, ktorý získa hlavnú výhru.
Výhercu hlavnej výhry vyžrebuje software na základe daného vzorca
Výherca bude telefonicky kontaktovaní a následne budú dohodnuté detaily čerpania
výhry.
Meno výhercu bude zverejnené na web stránke www.jetfish.sk
Čím viac unikátnych kódov súťažiaci zašle tým väčšiu šancu má na výhru.
Hlavnou výhrou sa rozumie rybársky čln FOX FX 290 v hodnote 999,99 € s DPH
Výherca má možnosť hlavnú výhru poskytnúť druhej osobe na základe písomnej
žiadosti, ktorú zašle na adresu Organizátora.
V prípade výhercu a každého účastníka hlavnej výhry mladšieho ako 18 rokov je tento
povinný mať písomný súhlas zákonného zástupcu.
Hlavná výhra svojou finančnou hodnotou podlieha dani z príjmu fyzickej osoby
v zmysle zákona č.595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov v platnom znení, odvodu do
zdravotnej poisťovne v zmysle zákona č.580/2004 Z.z Zákon o zdravotnom poistení
v platnom znení a výherca je povinný splniť si svoju daňovú povinnosť.
7. Kľúč k výberu výhercov
 Výherca hlavnej výhry je vybraný vždy na základe nasledovného vzorca:
x=((n/(b+1)).c)/2+(a/(c+1))
x - výherná pozícia v databáze z registrovaných unikátnych kódov za dané súťažné
obdobie. Unikátne kódy sú zoradené vzostupne podľa času registrácie do systému.
n - počet registrovaných kódov v danom súťažnom období
a - počet unikátnych súťažiacich v danom súťažnom období
b - počet žrebovaných výhercov v danom súťažnom období (v tomto prípade „1“)
c - poradie žrebovaného výhercu (výhry) – 1.... až „a“ (v tomto prípade „1“)
Pokiaľ výsledok vzorca nie je celé číslo, za výherné sa považuje číslo bez číslic za
desatinnou čiarkou.
8. Oznámenie a odovzdanie výhry





Pre oznámenie výhry a informovanie výhercu ohľadom doručenia výhry bude použité
telefónne číslo, z ktorého bol registrovaný unikátny kód.
Výhra bude výhercovi odovzdaná Organizátorom na základe dohody
s Usporiadateľom najneskôr do 30 dní od oznámenia výhry, pokiaľ Usporiadateľ
neurčí inak s ohľadom na priebeh distribúcie výhry. Organizátor môže podmienky
odovzdania výhry kedykoľvek zmeniť.
Ako doklad o odovzdaní výhry bude slúžiť odovzdávací protokol, ktorý si Organizátor
archivuje.
Výherca súhlasí s osobným prebratím výhry, pri ktorom bude zabezpečená aj
fotodokumentácia na marketingové účely Organizátora, alebo Usporiadateľa súťaže.
Usporiadateľ ani Organizátor nezodpovedajú za prípadné porušenie daňovej
povinnosti a/alebo povinnosti uviesť výhru v daňovom priznaní zo strany výhercu.
9. Osobitné ustanovenia súťaže





Zamestnanci Usporiadateľa a Organizátora súťaže, ako aj osoby im blízke v zmysle
§116 Občianskeho zákonníka v platnom znení, sú z účasti v súťaži vylúčení.
V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených
spoločností, alebo osoba jej blízka, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech
Usporiadateľa súťaže. V prípade, ak takáto osoba už výhru prevzala je povinná túto
výhru Usporiadateľovi bezodkladne na základe písomnej výzvy Usporiadateľa súťaže
vrátiť, respektíve nahradiť Usporiadateľovi súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry.
Usporiadateľ súťaže nehradí súťažiacim žiadne náklady či prípadnú škodu, ktoré
týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.
Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Súťažiaci berú na vedomie, že
nemôžu požadovať a nemajú nárok na ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom
množstve, ako určí Usporiadateľ súťaže, a že nie sú oprávnení požadovať namiesto
výhry peňažné plnenie či iné protiplnenie v hodnote výhry. Výhra bude výhercom
odovzdaná tak ako je popísané v tomto Štatúte. Usporiadateľ ani Organizátor súťaže
nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej
využitím.
Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa súťaže, pravidiel súťaže či
akýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v súťaži je vždy rozhodujúce a konečné
stanovisko Usporiadateľa súťaže.
10. Všeobecné podmienky









Súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť opakovane a to vždy s každým ďalším nákupom
tovaru na stánku usporiadateľa súťaže, ktorý má minimálnu celkovú hodnotu nákupu
20 € a odoslaním unikátneho kódu, ktorý získa od usporiadateľa. Každý unikátny kód
je možné poslať iba jeden krát.
Do súťaže nebudú zaradené súťažné SMS správy zaslané v inom než predpísanom
tvare, odoslané inak, než z mobilných telefónov registrovaných pri mobilných
operátoroch v SR, SMS správy neodoslaných z územia SR a SMS správy doručené
Usporiadateľom mimo doby trvania súťaže, či SMS správy inak nespĺňajúce
podmienky súťaže. Usporiadateľ súťaže a Organizátor si vyhradzujú právo konečného
posúdenia zaslaných súťažných SMS.
Nedoručenie informatívnej správy (do 1 hodiny od odoslania) zo strany Organizátora
znamená, že súťažná SMS správa súťažiaceho nebola Organizátorovi doručená. V
prípade zaslania SMS v nesprávnom tvare, alebo s neplatným kódom dostane
súťažiaci SMS odpoveď o neplatnosti zaslanej SMS správy.
Každý účastník v súťaži udeľuje poskytnutím informácií o svojom mene, priezvisku,
adrese bydliska a telefónnom čísle (ďalej iba "osobné údaje") formou SMS správy, v
rámci telefonického rozhovoru pri kontaktovaní o výhre Usporiadateľovi v platnom
znení súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom preverenia jeho
platnej účasti v súťaži, odovzdanie výhry v súťaži, ako i pre ďalšie obchodné a
marketingové účely Usporiadateľa ako i pre zasielanie obchodných oznamov
prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 351/2011 Z. z.
o ochrane osobných údajov v platnom znení, a to na dobu 3 rokov.
Súťažiaci zároveň vyjadruje súhlas s tým, aby tieto osobné údaje boli v plnom rozsahu
a k účelom vyššie uvedeným spracovávané i prostredníctvom tretích osôb poverených
Usporiadateľom, hlavne Organizátorom a agentúrami poverenými technickým
zaistením tejto súťaže. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Súťažiaci má
právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla Usporiadateľa a ďalej
práva podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom
znení, t.j. v prvom rade právo prístupu k údajom, ktoré sa jej týkajú a právo ich
opraviť, zablokovať, alebo požadovať ich likvidáciu.
Súťažiaci dáva bezplatný súhlas taktiež so zverejnením týchto údajov v rozsahu meno,
priezvisko a názov obce v oznamovacích prostriedkoch a na webovej stránke
Usporiadateľa v súvislosti s konaním tejto súťaže.
Každý Súťažiaci zapojením do súťaže formou odoslania SMS správy s unikátnym
kódom zároveň vyhlasuje a potvrdzuje, že sa oboznámil s týmto štatútom a úplnými
pravidlami spotrebiteľskej súťaže „VYHRAJ ČLN FOX FX 290“, v celom rozsahu s
nimi súhlasí a zaväzuje sa ich dodržiavať.
Dodaním osobných údajov súťažiaci vyjadruje Usporiadateľovi svoj súhlas podľa
zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení so spracovaním
osobných údajov ním uvedených za účelom doručenia výhry a za účelom zasielania
marketingovej komunikácie elektronickými prostriedkami podľa § 62 zákona č.
351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení a to na dobu 3 rokov.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky či pravidlá tejto
súťaže, prípadne súťaž zrušiť, prerušiť, odložiť, alebo predĺžiť dobu trvania súťaže.
Usporiadateľ súťaže je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a
v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke so
súťažou spojené. Usporiadateľ má právo vylúčiť, ktoréhokoľvek z účastníkov zo
súťaže, v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá, v rámci súťaže jednal v
rozpore s dobrými mravmi, snažil sa získať výhru podvodným jednaním, či
akýmkoľvek spôsobom poškodzoval dobré meno Usporiadateľa, alebo bol z týchto
činností dôvodne podozrivý a to bez náhrady nákladov či škody, ktoré by vylúčením
mohli účastníkovi vzniknúť.
Záverečné ustanovenie
Tento Štatút je podpísaný v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre Usporiadateľa a
Organizátora súťaže. Každý kto preukáže právny záujem je oprávnený nahliadnuť do
tohto Štatútu u Usporiadateľa prípadne Organizátora súťaže.
V Bratislave dňa: 25.02.2015
Usporiadateľ
Organizátor
Download

štatút a úplné pravidlá spotrebiteľskej súťaže