PRAVIDLÁ MARKETINGOVEJ SÚŤAŽE
„NA ČO MYSLÍŠ, KEĎ JEŠ JOJO CUKRÍKY?“
1. USPORIADATEĽ: Nestlé Slovensko, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Košovská cesta 11, IČO 31 568 211
zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 3614/R
2. ORGANIZÁTOR: Reklamná agentúra McCoy & Partner spol. s r.o., Americká 579/17, Vinohrady, 120 00
Praha 2, IČO: 25187767, spisová značka C 81964 vedená na Mestskom súde v Prahe.
3. NÁZOV AKCIE: „Na čo myslíš, keď ješ JOJO cukríky?“.
4. OBDOBIE TRVANIA: Súťaž trvá od 24. septembra 2014 do 4. novembra 2014, t. j. 42 súťažných dní.
Súťažíme o jednu hlavnú výhru každý deň.
5. MIESTO KONANIA: Súťaž prebieha v Českej republike a v Slovenskej republike, a to najmä na
súťažných webových stránkach www.jojo.cz/soutez, www.jojo.sk/sutaz.
6. PODMIENKY ÚČASTI: Účastníkom súťaže môže byť fyzická osoba s doručovacou adresou v Českej
alebo Slovenskej republike; osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu na súťaži zúčastniť iba so súhlasom
zákonného zástupcu, ktorý je potrebné na prípadné vyžiadanie doložiť.
7.
VSTUP DO SÚŤAŽE: Súťažiacim sa stáva zákazník, ktorý si v období trvania súťaže kúpi akékoľvek dve
balenia produktov JOJO, vloží na súťažných webových stránkach značky príspevok v podobe textovej
odpovede na súťažnú otázku následne sa zaregistruje na tom istom mieste do súťaže: „Na čo myslíš,
keď ješ cukríky JOJO?“. Zákazník môže vstúpiť do súťaže opakovane. Na každý taký vstup musí použiť
unikátny doklad o nákupe, tzn., že s jedným dokladom o nákupe môže každý súťažiaci súťažiť iba raz.
Príspevok musí mať podobu českého či slovenského textu, musí byť vložený v období trvania súťaže
(teda od 24. septembra 2014 do 4. novembra 2014) a môže mať najviac 1 800 znakov vrátane medzier.
Súťažiaci je povinný uschovať si doklad o nákupe a obaly od kúpených výrobkov JOJO.
8. REGISTRÁCIA: Pre riadnu registráciu do súťaže je nutné do registračného formulára umiestneného na
súťažných webových stránkach:
 uviesť meno a priezvisko účastníka,
 uviesť kontaktnú e-mailovú adresu,
 potvrdiť súhlas s týmito pravidlami vrátane spracovania osobných údajov,
 z ponukového boxu vybrať názov predajne, kde boli výrobky kúpené, a uviesť dátum a čas (hodinu,
minútu) nákupu,
 uviesť platné mobilné telefónne číslo,
 z ponukového boxu vybrať obchodné centrum, v ktorom zákazník chce výhru čerpať.
Po vyplnení registračného formulára bude každému súťažiacemu automaticky zaslaný potvrdzovací
email, kde bude umiestnený potvrdzovací link, na ktorý musí súťažiaci kliknúť, aby potvrdil existenciu a
správnosť zadanej emailovej adresy. Bez tohto potvrdenia nebude súťažiaci zaradený do súťaže. Príklad
znení zaslaného e-mailu pre súťažiaceho: Milý súťažiaci, ďakujeme za Vašu správu, Váš príspevok bol
zaradený
do
súťaže.
Pre
dokončenie
registrácie
kliknite
na
odkaz
https://psp.maternacz.com/mccoy/email-verification.php?hashCode=3t2utshc, ktorý slúži výhradne na
overenie pravosti a správnosti Vami zadanej e-mailovej adresy. O prípadnej výhre budete informovaný emailom aj SMS správou. Nezabudnite si uchovať všetky súťažné účtenky a obaly od výrobkov, bez nich
nárok na výhru zaniká. Výhercovia za súťažný týždeň od 24.9. 2014 do 28.9. 2014 budú zverejnení na
súťažných stránkach www.jojo.cz/soutez v stredu 1.10.2014. V prípade ďalších otázok k súťaži kontaktujte
Servis pre spotrebiteľov spoločnosti Nestlé Slovensko na emaile [email protected] alebo
telefónnom čísle 0800 135 135 v pracovné dni 8-11.30hod a 12-16hod.Prajeme veľa šťastia v súťaži .Vaša
JOJO
1
9. VÝBER VÝHERCOV: Za každý súťažný deň sa hodnotia výlučne a iba príspevky došlé v tomto dni.
Každý súťažný deň tak vyhráva jeden súťažiaci, ktorý v tento súťažný deň zašle najvtipnejší príspevok.
Najvtipnejší príspevok bude vyberať trojčlenná porota, zostavená usporiadateľom zo zamestnancov
organizátora a usporiadateľa a z čestného hosťa, ktorým je Kristýna Leichtová. Rozhodnutie poroty je
konečné, bez možnosti preskúmania, a porota nie je povinná ho zdôvodňovať.
10. VÝHRY: Výhrou pre každý deň je asistovaný nákup v obchodnom centre za 550EUR, z čoho 180EUR je
určených na premenu vizáže a 370EUR na voľný nákup podľa uváženia výhercu. Suma 370EUR je
maximálna možná čerpateľná suma. Ak výherca presiahne túto sumu, vzniknutý rozdiel nad 370EUR si
hradí z vlastných zdrojov. V prípade, že výherca sumu 370EUR nevyčerpá, nevzniká mu tým nárok na
vyplatenie zvyšnej sumy. Čerpanie výhry môže podliehať ďalším podmienkam, ktorých splnenie už
závisí od samotného výhercu (časová platnosť, osobná účasť v určenom centre a pod.).
11. PRAVIDLÁ PRÍSPEVKOV: Zo súťaže sú zásadne vylúčené akékoľvek príspevky, ktoré sú podľa
výlučného rozhodnutia usporiadateľa protizákonné, nemravné, neslušné, zachycujúce protizákonné,
riskantné, neslušné či akokoľvek nezodpovedné konanie. Akýkoľvek príspevok obsahujúci vulgarizmy
bude automaticky vyradený zo súťaže. Usporiadateľ je kedykoľvek oprávnený kontrolovať a následne
nezaradiť do súťaže alebo vyradiť zo súťaže účastníkov s príspevkom, ktorý podľa jeho rozhodnutia
bude z akéhokoľvek vyššie uvedeného i iného dôvodu nevhodný, a to bez akejkoľvek náhrady a bez
povinnosti uvádzať dôvody takého rozhodnutia. To platí aj o príspevkoch technicky pre súťaž
nepoužiteľných.
12. AUTORSKÉ A INÉ PRÁVA: Účastník súťaže ručí za to, že je jediným autorom ním vloženého príspevku
a že ním vložený príspevok neporušuje žiadne práva tretích osôb (opísaných osôb, spoluautorov či
autorov diel v príspevku zachytených či použitých) ani iné zákonné podmienky. Pred vložením
príspevku je účastník povinný si overiť, že s jeho použitím v súťaži vedome súhlasili všetky také tretie
osoby, zoznámené s pravidlami tejto súťaže a musí byť pripravený tento súhlas na výzvu usporiadateľa
doložiť. Účastník súhlasí s tým a udeľuje bezplatnú licenciu usporiadateľovi na to, aby bol ním vložený
príspevok vrátane mena autora zverejnený na internete v súvislosti so súťažou. Účastník tiež berie na
vedomie, že raz zverejnený príspevok sa môže na internete šíriť mimo vôle usporiadateľa a za také
šírenie už usporiadateľ nezodpovedá.
13. OZNÁMENIE VÝHERCOV: Oznámenie výhercov bude prebiehať na súťažných webových stránkach vo
formáte: meno, prvé písmeno priezviska, obec (napr. Josef N., Pardubice). Výhercovia budú vyhlásení za
uplynulý týždeň vždy raz týždenne, a to vždy v stredu nasledujúceho týždňa po zaslaní súťažného
príspevku do súťaže. Napr. výhercovia za prvý týždeň, teda 24.9.- 28.9. 2014 budú oznámení v stredu
1.10. 2014 na webových stránkach www.jojo.cz/soutez.Výhercovia budú o svojej výhre informovaní
usporiadateľom súťaže emailom na adresu, ktorú uviedli v rámci registrácie do súťaže, a to okamžite po
vyhodnotení súťaže. Výherca musí najneskôr do 5 kalendárnych dní od oznámenia výhry zaslať
poštou originály (nie kópia!) Účteniek za nákup výrobkov JOJO uplatnených do súťaže a originálne
obaly (nie kópia!) Týchto výrobkov na adresu, ktorá mu bude oznámená spolu s výhrou. Ak nesplní
výherca vyššie uvedené podmienky, alebo ak nebude vôbec reagovať na správu o výhre, jeho nárok
na výhru prepadá. Zaslané obaly a účtenky sa nevracajú, pokiaľ si o ne výherca nepožiada. Príklad emailu, ktorý bude zaslaný výhercovi: Dobrý deň, pane .... pani .... v súťaži NA ČO MYSLÍŠ, KEĎ
JEŠ JOJO CUKRÍKY? odborná porota vyhodnotila Váš súťažný príspevok ako najvtipnejšia.
Blahoželáme Vám k výhre. Teraz prosím zašlite do 6. 10. 2014 originál súťažnej účtenky s nákupom
JOJO cukríkov a originálne balenie zakúpených výrobkov na adresu McCoy & Partner spol. s r.o.,
Americká 17, 120 00 Praha 2. Obálku, prosím, označte viditeľne nápisom JOJO súťaž a nezabudnite
pripísať svoju emailovú a spiatočnú adresu. Po kontrole všetkých potrebných dokladov budete
kontaktovaný agentúrou McCoy & Partner, ktorá Vám poskytne podrobné informácie k čerpaniu
výhry. V prípade ďalších otázok k súťaži kontaktujte Servis pre spotrebiteľov spoločnosti Nestlé na
emaile [email protected] alebo telefónnom čísle 0800 135 135 v pracovné dni 811.30hod a 12-16hod.Vaše JOJO .
Výhercovi bude aj pomocou SMS správy zaslané upozornenie na mobilný telefón. Príklad znenie
SMS správy: Dobry den. Blahozelame vam k vyhre v sutazi NA CO MYSLIS, KED JES JOJO
CUKRÍKY? Viac informacii najdete na Vasej e-mailovej adrese. Vase JOJO.
2
14. SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV: Každý účastník v súťaži udeľuje poskytnutím
informácií usporiadateľovi (ako správcovi) v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z, v platnom znení,
súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom pri registrácii s cieľom preverenia
jeho platnej účasti na súťaži a odovzdania výhry v súťaži a na ďalšie obchodné a marketingové účely
usporiadateľa, ako aj na zasielanie obchodných oznamov prostredníctvom elektronických prostriedkov
podľa zákona č. 610/2003 Z.z., a to na obdobie 2 rokov. Účastník zároveň vyjadruje súhlas s tým, aby
tieto osobné údaje boli v plnom rozsahu a na účely vyššie uvedené spracovávané aj prostredníctvom
tretích osôb poverených usporiadateľom, najmä agentúrami poverenými technickým zaistením tejto
súťaže. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Účastník má právo svoj súhlas odvolať, a to
písomnou formou na adresu sídla usporiadateľa, a ďalej má práva podľa zákona 610/2003 Z.z., t. j.
najmä právo prístupu k údajom, ktoré sa ho týkajú, a právo ich opraviť, zablokovať alebo požadovať ich
likvidáciu. Účastník dáva bezplatný súhlas tiež so zverejnením týchto údajov v rozsahu meno, prvé
písmeno priezviska a názov obce v oznamovacích prostriedkoch a na webovej stránke usporiadateľa v
súvislosti s konaním tejto súťaže.
15. ĎALŠIE DÔLEŽITÉ PODMIENKY SÚŤAŽE:
 V prípade otázok k súťaži sa súťažiaci môžu obrátiť na usporiadateľa, kontakt:
[email protected] alebo [email protected], popr. telefonicky na
800 135 135 (po – pi 8 – 11.30 a 13 – 16) alebo pre SR 0800 135 135 (po – pi 8 – 11.30 a 12 – 16).
 Účastníci nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné či akékoľvek iné plnenie.
Usporiadateľ týmto nie je voči účastníkom súťaže inak zaviazaný, a tí nemajú nárok na akékoľvek
iné plnenia zo strany usporiadateľa, než sú uvedené v týchto pravidlách.
 Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za technické problémy, ku ktorým by mohlo dôjsť pri
odosielaní internetových a SMS správ či pri registrácii účastníkov, ani za prípadné problémy
súvisiace s funkčnosťou internetovej siete.
 Usporiadateľ nezodpovedá za plnenia, ktoré si účastník sám vyberie v rámci čerpania výhry.
 Jeden súťažiaci môže vyhrať maximálne raz za celé obdobie trvania súťaže.
 Výhry nie sú právne vymáhateľné. Na súťaži sa nemôžu zúčastniť právnické osoby a zamestnanci
usporiadateľa, partnerov súťaže ani ich rodinní príslušníci. Pri nákupe na účet inej fyzickej či
právnickej osoby sa je možné zúčastniť len s jej písomným súhlasom. Usporiadateľ akcie je
oprávnený kontrolovať podmienky pre účasť na akcii a v prípade sporu posúdiť a s konečnou
platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke s akciou spojenej vrátane vylúčenia účastníka bez
náhrady.
 O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou usporiadateľ.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez náhrady akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či
jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá po celý čas jej trvania, a to tak, že zmenu vyhlási na
súťažných webových stránkach, kde sú tiež k dispozícii platné a úplné pravidlá.
 Usporiadateľ súťaže je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť na súťaži a v prípade
sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke so súťažou spojenej.
Usporiadateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov zo súťaže v prípade, že by taký účastník
porušoval pravidlá, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla účastníkovi
vzniknúť. Prípadné námietky k priebehu súťaže je možné usporiadateľovi zaslať písomne na
poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách do troch pracovných dní od ukončenia súťaže.
Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy. Rozhodnutie usporiadateľa o námietke je
konečné.
 Účastník súťaže berie na vedomie, že výhra s hodnotou prevyšujúcou 350 eur je v súlade s
ustanovením § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov predmetom dane z príjmu
fyzických osôb. Rovnako účastník berie na vedomie, že z uvedeného príjmu je povinný uhradiť
odvod na zdravotné poistenie v zmysle platných právnych predpisov.
 Vyobrazenie výher na komunikačných materiáloch (letáky, plagáty, webové stránky a pod.) nemusí
zodpovedať skutočnej podobe výher.
 Usporiadateľ týmto informuje účastníkov, že na súťažných webových stránkach môže využívať tzv.
cookies, a to výlučne s cieľom uľahčenia ich technického chodu. Správu i zákaz cookies je možné
robiť nástrojmi všetkých bežných prehliadačov.
V Prievidzi dňa 22. 9. 2014
3
Download

PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE