PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE
„VYHRAJ NADUPANÝ TABLET“
Cieľom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže „Vyhraj fakt nadupaný tablet“. Tieto pravidlá
sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže na propagačných materiáloch
určených spotrebiteľom. Tieto pravidlá môžu byť pozmenené iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu
Nestlé Slovensko, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, Košovská cesta 11, IČO 31 568 211 zapísaná v OR Okresného
súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 3614/R (ďalej ako „usporiadateľ“) usporadúva spotrebiteľskú súťaž „Vyhraj
fakt nadupaný tablet“ (ďalej len „súťaž“) v termíne od 27. 8. 2014. do 9. 9. 2014 vrátane, na území Slovenskej
republiky (ďalej len „obdobie konania súťaže“).
Organizátorom súťaže je spoločnosť Promoangel, s. r. o., so sídlom Bělehradská 273/11, 140 00 Praha 4, Česká
republika, IČO: 29024463 (ďalej len „organizátor“).
Technickým správcom súťaže je: BARRACUDA BS, spol. s r. o., IČO: 49707418.
Súťaž prebieha v maloobchodnom reťazci TESCO na území Slovenskej republiky, ktoré budú na účely tejto
súťaže, v období jej konania, označené propagačnými materiálmi (ďalej len „miesto konania súťaže).
Účastníkom súťaže môže byť fyzická osoba s doručovacou adresou v SR; osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu
na súťaži zúčastniť iba so súhlasom zákonného zástupcu a tento je oprávnený prevziať v ich mene prípadnú výhru
(ďalej len ako „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“).
Súťaž je rozdelená na súťaž o okamžitú výhru a na ňu nadväzujúcu súťaž o hlavnú výhru.
1. Súťaž o okamžitú výhru:
Súťaže o okamžitú výhru sa súťažiaci zúčastní tak, že v období a mieste konania súťaže jednorazovo kúpi
minimálne 3 cukrovinky NESTLE, konkrétne akékoľvek cukrovinky značky ORION alebo JOJO (ďalej len
„súťažný nákup“).
Okamžitou výhrou sa na účely tejto súťaže rozumie hárok 9 ks nálepiek (ďalej len „okamžitá výhra“), pričom
nárok na túto výhru vzniká súťažiacemu ihneď po uskutočnení súťažného nákupu. Súťažiaci čerpá okamžitú
výhru tak, že si túto výhru odoberie z reklamného stojana priamo pri uskutočňovaní súťažného nákupu.
Za každé 3 kúpené cukrovinky ORION alebo JOJO teda súťažiacemu patrí jeden hárok nálepiek, a to aj keď
je viac súťažných nákupov uvedených na jednej účtenke.
Súťaž o okamžitú výhru teda prebieha v reťazci TESCO od 27. 8. 2014 až do vyčerpania všetkých
okamžitých výher, najneskôr však do 9. 9. 2014 vrátane.
Počet okamžitých výher na jedného účastníka nie je obmedzený, teda na súťaži o okamžitú výhru sa počas
konania súťaže je možné zúčastniť, a aj výhru získať, opakovane.
2.
Súťaž o hlavnú výhru:
Súťaž o hlavnú výhru prebieha v jednotlivých súťažných dňoch, ktorých je celkovo 7, a ide o nasledujúce dni v
roku 2014: 28. 8., 30. 8., 1. 9., 3. 9., 5. 9., 7. 9. a 9. 9. (ďalej len „súťažný deň“). V každý jednotlivý súťažný deň
bude v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. na webových stránkach usporiadateľa www.orionhra.sk (ďalej len
„súťažné stránky“) zverejnená jedna súťažná otázka (ďalej len „súťažná otázka“).
Súťažiacim v súťaži o hlavnú výhru sa stáva zákazník, ktorý si v čase a mieste konania súťaže kúpi minimálne 3
cukrovinky NESTLE, konkrétne akékoľvek cukrovinky značky ORION alebo JOJO (ďalej len „súťažný nákup“),
uschová si pokladničný doklad o tomto nákupe (ďalej len „súťažný doklad“) a odpovie na aktuálnu súťažnú otázku
(pozrite vyššie), a to nasledujúcim spôsobom:
a)
odošle SMS v tvare:
ORJOmedzeraTESCOmedzeraODPOVEDmedzeraDATUMNAKUPUmedzeraCASNAKUPU
(príklad v prípade, že súťažný nákup bol uskutočnený dňa 29. augusta 2014 o 19.45 hod. a s odpoveďou
123, znie: ORJO TESCO 123 2908 1945) na telefónne číslo 6662.
alebo
b)
vyplní webový formulár na súťažných stránkach www.orionhra.sk, a to tak, že do tohto formulára vloží
svoje mobilné telefónne číslo, čas nákupu, dátum nákupu, a odpovie na súťažnú otázku.
(ďalej spoločne len „súťažná registrácia“).
Komunikácia so súťažiacim sa uskutočňuje formou SMS na číslo, z ktorého zaslal súťažnú SMS alebo uviedol vo
webovom registračnom formulári.
Súťažná otázka bude vždy koncipovaná tak, aby odpoveď na ňu bola jednoznačná, stručná (spravidla
jednoslovná, resp. číselná) a objektívne zistiteľná. V prípade riešenia súťažnej otázky je vždy nutné vychádzať
z informácií platných (aktuálnych) ku dňu zverejnenia konkrétnej súťažnej otázky.
Každý súťažiaci môže v jeden súťažný deň urobiť maximálne 5 súťažných registrácií, pričom nehrá úlohu, akým
z vyššie uvedených spôsobov (SMS či web) tak urobí, vždy však taká registrácia musí obsahovať odpoveď na
aktuálnu súťažnú otázku. Identifikačným znakom pritom bude telefónne číslo z mobilného telefónu, z ktorého
súťažiaci registráciu zaslal alebo ktoré uviedol v súťažnom registračnom formulári. Opakovaná účasť na súťaži o
hlavnú výhru je podmienená vždy vykonaním nového súťažného nákupu, teda jeden konkrétny súťažný nákup je
možné v súťaži registrovať iba raz a iba jedným konkrétnym súťažiacim.
V prípade, ak jeden pokladničný doklad preukazuje vykonanie viacerých súťažných nákupov (napr. kúpa 6, 9,
12… cukroviniek ORION alebo JOJO), je možné tento pokladničný doklad použiť v súťaži toľkokrát, koľko
súťažných nákupov preukazuje.
Dátum odoslania súťažnej registrácie musí byť zhodný alebo nasledovať za dátumom nákupu, čas odoslania
súťažnej registrácie musí nasledovať až po termíne nákupu. Usporiadateľ si podmieňuje odovzdanie výhry
predložením všetkých dokladov nákupu s údajmi zodpovedajúcimi údajom uvedeným v registračnej
SMS/webovom formulári. Súťažiaci je povinný uschovať si všetky doklady o nákupoch po celý čas trvania
súťaže, predloženie dokladov a obalov môže byť usporiadateľom dodatočne vyžiadané aj po ukončení
súťaže.
Odoslanie súťažnej SMS správy je účtované podľa tarifu odosielateľa. Potvrdzujúca SMS je účtovaná sadzbou
0,100 EUR vrátane DPH. Technická podpora +421 233 888 250, [email protected]
Súťažná mechanika
V každý jednotlivý súťažný deň je na súťažných stránkach zverejnená 1 súťažná otázka.
Súťažná otázka je každý súťažný deň zverejnená vždy v časovom úseku od 08:00:00 hod. do 12:00:00 hod. Od
zverejnenia súťažnej otázky môžu účastníci súťaže zasielať svoje súťažné registrácie s odpoveďou iba na túto
aktuálnu súťažnú otázku, a to vždy až do skončenia príslušného súťažného dňa.
Výhry a určenie výhercov:
Výhercom hlavnej výhry v súťaži sa stane ten súťažiaci, ktorý celkom splní pravidlá tejto súťaže, najmä tak, že
uskutoční súťažný nákup a zároveň doručí jedným z vyššie uvedených spôsobov technickému správcovi súťaže
registračnú SMS/webový formulár so správnou odpoveďou na aktuálnu súťažnú otázku, a to ako prvý zo
všetkých na túto otázku správne odpovedajúcich súťažiacich.
Hlavnou výhrou v súťaži je iPad mini, 16 GB, Wi-Fi (ďalej aj ako „hlavná výhra“). Do súťaže je vložených celkovo 7
ks tejto výhry, pričom každý súťažný deň sa hrá o 1 ks hlavnej výhry (teda, s každou zverejnenou súťažnou
otázkou sa hrá o 1 ks hlavnej výhry).
Súťažiaci je o nároku na výhru vyrozumený formou SMS správy s požiadavkou o zaslanie osobných údajov
(meno, priezvisko, úplná adresa) na telefónne číslo 6662 formou SMS v tvare:
ORJOmedzeraKONmedzeraMENOmedzeraPRIEZVISKOmedzeraULICAmedzeraCISLOmedzeraMESTOmedzer
aPSC.
Komunikácia so súťažiacim prebieha formou SMS na číslo, z ktorého zaslal súťažnú SMS alebo uviedol vo
webovom registračnom formulári. SMS s kontaktnými údajmi musí súťažiaci poslať najneskôr do 24 hodín od
prijatia výzvy na zaslanie kontaktných údajov. V prípade včasného nezaslania alebo zaslania neúplných
kontaktných údajov je súťažiacemu výhra zrušená a prepadá v prospech usporiadateľa.
Súťažiaci je po zaslaní svojich kontaktných údajov vyzvaný formou SMS na zaslanie všetkých dokladov o
nákupe, ktoré použil pre účasť v súťaži, na adresu: Nestlé Slovensko, s.r.o., „TESCO, FAKT LUXUSNÝ IPAD“,
Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza. Súčasťou zásielky musia byť aj kompletné kontaktné údaje výhercu vrátane
čísla mobilného telefónu. Zásielku musí výherca odoslať najneskôr do termínu komunikovaného v odpovednej
SMS (rozhoduje dátum odoslania).
Výhry budú odoslané ako cenina prostredníctvom Slovenskej pošty, najneskôr do 1 mesiaca od ukončenia súťaže
(ak nebude výhercovi telefonicky oznámené inak). Ak nebude výhra vyzdvihnutá, výherca na výhru stráca nárok a
táto prepadá v prospech usporiadateľa.
Odoslaním webového formulára/SMS z mobilného telefónu vyjadruje účastník súťaže svoj dobrovoľný výslovný
súhlas s pravidlami a súčasne dáva svoj výslovný súhlas usporiadateľovi:
 so záznamom textového obsahu SMS/webových formulárov, telefónneho čísla odosielateľa, dátumu a času
prijatia pri došlých SMS/webových formulároch;
 so zasielaním informačných SMS týkajúcich sa tejto súťaže;
 s prípadným zverejnením jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a mesto (obec) na výhernej
listine;
 s bezplatným uverejnením podobizne a obrazového či zvukového záznamov výhercu hlavnej výhry v
oznamovacích prostriedkoch a v propagačných materiáloch usporiadateľa, a to neobmedzene (územne,
časovo, množstvovo).
Odoslaním SMS z mobilného telefónu/webového formulára udeľuje účastník súťaže, resp. jeho zákonný
zástupca, usporiadateľovi súhlas, aby spracovával jeho osobné údaje v plnom rozsahu poskytnutých
osobných údajov na marketingové účely (t. j. ponúkanie produktov a služieb) usporiadateľa v zmysle
zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, ako aj na zasielanie obchodných oznamov
prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických
komunikáciách, a to na obdobie maximálne 2 rokov. Súťažiaci, resp. výherca, zároveň vyjadruje súhlas s
tým, aby ním poskytnuté osobné údaje boli použité a spracovávané v plnom rozsahu na účely vyššie
uvedené aj prostredníctvom tretích osôb poverených usporiadateľom, najmä agentúrami a partnermi
zabezpečujúcimi túto súťaž ako sprostredkovateľmi . Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Súťažiaci
má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to písomnou formou na adrese sídla usporiadateľa. Odvolanie
súhlasu je účinné okamihom jeho doručenia usporiadateľovi a pred ukončením súťaže je jeho následkom
vylúčenie súťažiaceho zo súťaže, vrátane straty nároku na výhru, ak bolo odvolanie súhlasu doručené
usporiadateľovi pred jej doručením súťažiacemu. Súťažiaci má ďalej práva podľa § 15 a § 28 zákona č.
122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, t. j. najmä právo prístupu k údajom, ktoré sa ho týkajú, a právo
ich opraviť, zablokovať alebo požadovať ich likvidáciu,. V prípade pochybností o dodržiavaní práv správcom
sa môže účastník obrátiť na usporiadateľa ako prevádzkovateľa. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu
osobných údajov SR.
Výherca súťaže, resp. jeho zákonný zástupca, výslovne súhlasí s tým, že organizátor i usporiadateľ je
oprávnený použiť v súlade s § 12 zákona č. 40/1964 Zb. v platnom znení, Občianskeho zákonníka
bezplatne ich meno a priezvisko v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch
organizátora a usporiadateľa v súvislosti s prezentáciou tejto súťaže a jeho výrobkov s tým, že môžu byť
zhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy výhercov súťaže
bez obmedzenia územia počas 2 rokov od ukončenia súťaže. Také záznamy môžu byť zhotovené aj počas
odovzdávania výher.
3. Spoločné ustanovenia:




Viacnásobná účasť je možná, ale vždy len s novým súťažným nákupom a zakaždým pri riadnom splnení
podmienok účasti, t. j. pri nákupe min. troch výrobkov, resp. súčasnom zodpovedaní súťažnej otázky pri
súťaži o hlavnú výhru.
Účastníci sa na akcii zúčastňujú s vedomím, že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné či
akékoľvek iné plnenie. Usporiadateľ týmto nie je voči účastníkom akcie inak zaviazaný a tí nemajú nárok
na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa, než sú uvedené v týchto pravidlách. Usporiadateľ si
vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a
zmeniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, že výhry nebudú poskytnuté treťou osobou tak, aby
mohli byť výhercom odovzdané v súlade s týmito pravidlami.
Výhry nie sú právne vymáhateľné. Neprevzaté výhry prepadajú usporiadateľovi.
Každý jednotlivý súťažiaci môže vyhrať maximálne 1 ks hlavnej výhry za celé obdobie trvania
súťaže.











Súťaže sa nemôžu zúčastniť právnické osoby, zamestnanci usporiadateľa, partnera, spolupracujúcich
agentúr ani osoby im blízke podľa § 116 Občianskeho zákonníka. Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické
osoby s doručovacou adresou v Slovenskej republike.
Usporiadateľ nezodpovedá za doručenie výhier, za nedoručenie SMS alebo webového vstupu do SMS
centra, uvedenie nesprávnych či nepresných informácií v súvislosti so súťažou (či už boli spôsobené
ľudským faktorom, alebo technickou chybou), za akékoľvek technické či telekomunikačné ťažkosti či
poruchy vzniknuté v priebehu súťaže, rýchlosť technického pripojenia či iné prípadné nedostatky, ktoré
vzniknú v súvislosti so súťažou či v súvislosti so sieťami elektronických komunikácií mobilných operátorov
alebo ich dostupnosťou pre účastníkov súťaže. Do súťaže budú prijímané iba SMS zaslané
z identifikovateľných mobilných telefonických čísel (MSISDN). SMS zaslané cez akékoľvek internetové
SMS brány, SMS správy z pevných telefónnych liniek či iné aplikačné rozhrania nebudú prijímané. SMS
nespĺňajúce podmienky formátu uvedené pre každý jednotlivý prípad v týchto pravidlách, popr. iným
spôsobom zaslané v rozpore s pravidlami súťaže, budú považované za neplatné a nebude sa na ne
nijako prihliadať.
O akýchkoľvek námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou usporiadateľ. Usporiadateľ si vyhradzuje
právo bez náhrady akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej
pravidlá po celý čas jej trvania, a to tak, že zmenu zverejní na www.nestle.sk, www.orionhra.sk, kde sú
tak k dispozícii platné a úplné pravidlá.
Usporiadateľ je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť na súťaži a v prípade sporu posúdiť a
s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke so súťažou spojenou. Usporiadateľ má právo
vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov zo súťaže v prípade, že by taký účastník porušoval pravidlá, a to bez
náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla účastníkovi vzniknúť. Prípadné námietky
s priebehom súťaže je možné usporiadateľovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto
pravidlách do troch pracovných dní od ukončenia akcie. Námietky podané neskôr nebudú brané do
úvahy. Rozhodnutie usporiadateľa o námietke je konečné.
V prípade, že usporiadateľ zistí preukázateľné konanie účastníka, porušujúce tieto pravidlá, súhlasí
účastník nad rámec vyššie uvedeného základného súhlasu s tým, že usporiadateľ bude oprávnený uložiť
vo svojej databáze samotné telefónne číslo, použité na porušenie pravidiel, a to na obdobie priebehu tejto
súťaže, a bude oprávnený neumožniť použitie tohto telefónneho čísla na účasť na ďalších
spotrebiteľských akciách toho istého usporiadateľa.
Organizátor a usporiadateľ súťaže majú právo výsledného posúdenia splnenia stanovených podmienok
súťaže jednotlivými súťažiacimi.
Osoby nespĺňajúce podmienky účasti na súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do súťaže
zaradené. Ak sa ukáže, že táto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom, napr. v dôsledku
nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru.
V prípade, že sa výhercom stane neplnoletý súťažiaci, je organizátor súťaže oprávnený skontrolovať, či
bol takému súťažiacemu udelený súhlas na účasť na súťaži jeho zákonným zástupcom. V prípade, že
tento súhlas nie je udelený ani dodatočne, výhra sa neodovzdá a táto prepadá na ďalšie marketingové
účely usporiadateľa.
Výhercovi nevzniká právo výhry reklamovať, ak nebude v jednotlivom prípade výslovne oznámené
inak. Prípadná reklamácia výher podľa predchádzajúcej vety bude dohodnutá na infolinke
uvedenej v nasledujúcom odseku.
Účastník súťaže berie na vedomie, že výhra s hodnotou prevyšujúcou 350 eur je v súlade s ustanovením
§ 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov predmetom dane z príjmu fyzických osôb.
Rovnako účastník berie na vedomie, že z uvedeného príjmu je povinný uhradiť odvod na zdravotné
poistenie v zmysle platných právnych predpisov.
Úplné znenie pravidiel je k dispozícii na www.orionhra.sk a www.nestle.sk a v miestach predaja. Otázky
na infolinke 0800 135 135 v pracovných dňoch 8.00 – 11.30 a 12.00 – 16.00 hod.
V Prievidzi, dňa 17. 7. 2014
Download

PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE