Pravidlá akcie „POMENUJ SVOJU NUTELLU“
(„Pravidlá“)
Účelom tohto dokumentu je úplné a jasné stanovenie pravidiel pre akciu „Pomenuj svoju nutellu“
(„Akcia“).
1.
2.
3.
4.
OBSAH, MIESTO A DOBA TRVANIA AKCIE
1.1
V rámci Akcie budú záujemcovia môcť získať originálnu etiketu produktu Nutella upravenú podľa
ich priania, a to pomocou vlastnej úpravy textu etikety v aplikácii dostupnej na internetových
stránkach www.nutella.sk („Etiketa“).
1.2
Akcia prebieha na území Slovenskej republiky v dňoch od 1.10.2014 00:00:00 hod. do 30.11.2014
23:59:59 hod. (vrátane) podľa týchto Pravidiel Akcie. Pravidlá sú po celou dobu trvania Akcie k
dispozícii na internetových stránkach www.nutella.sk.
USPORIADATEĽ A PARTNER AKCIE
2.1
Usporiadateľom Akcie je spoločnosť T.C.B. - CZ, s.r.o., so sídlom Zelená 1083/17, 160 00 Praha 6,
IČ: 257 49 455, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka
66773 („Usporiadateľ“).
2.2
Partnerom Akcie je spoločnosť Ferrero Česká s.r.o., so sídlom Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5,
IČ: 604 88 743, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka
27347 („Partner“).
2.3
Usporiadateľ zabezpečuje realizáciu Akcie na základe poverenia Partnera. V prípade dotazov je
možné kontaktovať Usporiadateľa tiež na emailovej adrese [email protected]
ÚČASŤ NA AKCII
3.1
Akcie sa môže zúčastniť akákoľvek fyzická osoba staršia než 18 rokov s trvalým bydliskom na území
Slovenskej republiky a s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá v priebehu času
trvania Akcie zašle Usporiadateľovi úplnú objednávku Etikety prostredníctvom aplikácie a
registračného formulára na internetovej stránke www.nutella.sk a splní tak stanovené podmienky
účasti na Akcii ( „Účastník“), vrátane všetkých potrebných súhlasov podľa týchto Pravidiel.
Podmienkou účasti na Akcii je odoslanie objednávky Etikety na základe vyplnenia registračného
formulára všetkými požadovanými údajmi.
3.2
Každý Účastník sa môže Akcie zúčastniť maximálne 5x v rámci jedného dňa.
PRIEBEH AKCIE A PODMIENKY PRE ZÍSKANIE ETIKIET
4.1
Po celý čas trvania Akcie je každý deň Účastníkom umožnené získať maximálne 250
kusov originálnych Etikiet. V prípade nevyčerpania stanoveného denného limitu Etikiet sa
nevyčerpané Etikety neprevádzajú do ďalšieho dňa. Etikety sa dajú denne objednávať náhodne
vybraným okamihom medzi 9:00 a 21:00.
4.2 Účastníci Akcie môžu Etiketu získať nasledujúcim postupom (objednávka Etikety):
a) prihlásenie sa na internetové stránky www.nutella.sk,
b) zadanie vlastného textu na Etiketu (max. 9 znakov),
c) odoslaním objednávky Etikety prostredníctvom registračného formulára. Súčasťou
objednávky je voľba veľkosti požadovanej Etikety medzi dvomi gramážami produktu
Nutella, konkrétne 400g a 750g.
4.3 Súčasťou objednávky Etikety je vyplnenie registračného formulára a jeho odoslanie
spoločne so všetkými požadovanými osobnými údajmi, ktoré sú v registračnom
formulári označené ako povinné, vrátane korešpondenčnej adresy, na ktorú sa
Účastníkovi poštou zašle Etiketa podľa požadovaných parametrov. Súčasťou
objednávky je taktiež súhlas s týmito Pravidlami a so spracovaním osobných údajov.
4.4 Usporiadateľ zašle Účastníkovi Etiketu do 5 pracovných dní od odoslania objednávky.
4.5
Z Akcie sú vyradení Účastníci, ktorých text Etikety obsahuje vulgárne výrazy či akékoľvek
slová a slovné spojenia s rasovým podtextom či slová a slovné spojenia znižujúce ľudskú
dôstojnosť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyradiť objednávku Etikety, ktorej následným
šírením by mohol ohroziť alebo porušiť jemu alebo Partnerovi uložené právne povinnosti, alebo
ktorej šírenie by bolo v rozpore so záujmami Partnera nebo Usporiadateľa. Usporiadateľ si
vyhradzuje právo posúdiť splnenie všetkých podmienok účasti na Akcii a vylúčiť tak
Účastníka/ jeho objednávku z Akcie.
5.
ZODPOVEDNOSŤ
5.1 Usporiadateľ nenesie zodpovednosť v prípade, že nebude možné Účastníkovi zaslať
Etiketu z dôvodu nefunkčnosti aplikácie či kvôli technickým problémom na strane
príslušných poskytovateľov služieb elektronických komunikácií. Usporiadateľ nie je
zodpovedný za akékoľvek technické problémy súvisiace s odosielaním
a doručovaním objednávky Etikety na strane Účastníka.
5.2 Práva na zodpovednosť za vady Etikety musí Účastník uplatniť priamo u Partnera ako
dodávateľa Etikiet.
5.3 Partner a Usporiadateľ Akcie si vyhradzuje právo bez udania dôvodu z Akcie vylúčiť, resp.
anulovať objednávku(y) Účastníka, ktorého chovanie vykazuje podľa hodnotenia Partnera alebo
Usporiadateľa známky nekalého či podvodného konania. Toto rozhodnutie Usporiadateľa je
konečné, bez možnosti odvolania či iného preskúmavania.
5.4 Usporiadateľ ani Partner nezodpovedajú za stratu, nedoručenie, omeškanie alebo
poškodenie Etikety zaslanej prostredníctvom pošty. V prípade straty, nedoručenia,
omeškania alebo poškodenia Etikety zaháji na základe písomnej žiadosti Účastníka
Usporiadateľ reklamačné konanie so zasielateľom.
5.5 V prípade pochybností o dodržaní Pravidiel Akcie, je Účastník Akcie povinný preukázať
rozhodné skutočnosti. Do Akcie budú zaradení takí Účastníci, ktorí úplne splnia
podmienky stanovené týmito Pravidlami. Usporiadateľ Akcie má právo na výsledné
posúdenie splnenia stanovených podmienok Akcie jednotlivými Účastníkmi.
5.6 Usporiadateľ ani Partner Akcie nenesú žiadnu zodpovednosť v súvislosti s účasťou na Akcii
či v súvislosti s používaním Etikiet.
6.
SPRACOVANIE OSOOBNÝCH ÚDAJOV
6.1 Účasťou na Akcii, teda odoslaním objednávky etikety a súhlasom s Pravidlami, Účastník súhlasí so
spracovaním osobných údajov v rozsahu uvedenom v registračnom formulári spoločnosti Ferrero
Česká s.r.o., so sídlom Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 604 88 743, ako
správcom, a s ich prípadným spracovaním prostredníctvom spracovateľa – spoločnosti T.C.B. - CZ,
s.r.o., so sídlom Zelená 1083/17, 160 00 Praha 6, IČO: 257 49 455, alebo osobami patriacimi do
rovnakej skupiny ako Partner, a to pre marketingové účely, tj. ponúkanie produktov a služieb,
informovanie o marketingových akciách, ako aj pre zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom
elektronických prostriedkov, najmä formou SMS, a to na dobu neurčitú, tj. do odvolania tohto súhlasu.
Účastník berie na vedomie, že osobné údaje v rozsahu uvedenom v registračnom formulári sú ďalej
spracovávané za účelom dodania Etikety a preverenia jeho platnej účasti v Akcii.
6.2 Účastník berie na vedomie, že má právo požiadať Usporiadateľa o informáciu o tom, za akým účelom
sú osobné údaje spracovávané, ktoré osobné údaje sú spracovávané, povahe spracovania a o
príjemcoch osobných údajov, a to za primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na
poskytnutie informácie. Účastník má právo požiadať Usporiadateľa o opravu nepresných alebo
nepravdivých osobných údajov. Účastník, ktorý zistí alebo sa domnieva, že Usporiadateľ vykonáva
spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života
Účastníka alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich
spracovania, môže požiadať Usporiadateľa o vysvetlenie alebo požadovať, aby Usporiadateľ odstránil
takto vzniknutý stav (najmä sa môže jednať o blokovanie, opravu, doplnenie alebo likvidáciu
osobných údajov). Ak Usporiadateľ nevyhovie žiadosti Účastníka podľa predchádzajúcej vety, má
Účastník právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (Účastník má právo sa na Úrade na
ochranu osobných údajov so svojim podnetom obrátiť aj priamo). Účastník zároveň berie na vedomie,
že tieto osobné údaje môžu byť spracovávané i prostredníctvom tretích osôb, najmä Usporiadateľom a
osobami patriacimi do rovnakej skupiny ako Partner.
6.3 Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Účastník má právo svoj súhlas odvolať, a to
písomnou formou na adresu sídla Usporiadateľa uvedenú v čl. 2. týchto Pravidiel alebo na
telefónnom čísle, z ktorého bola marketingová SMS správa odoslaná. Odvolanie súhlasu je účinné
okamihom doručenia Usporiadateľovi a má za následok stratu práva na Etiketu, ak do tejto
chvíle nedošlo k jej odovzdaniu. Účasťou na Akcii Účastník výslovne potvrdzuje, že jeho
účasťou na Akcii neboli porušené práva ani oprávnené záujmy iného subjektu. Účastník
Akcie predovšetkým výslovne potvrdzuje, že disponuje všetkými súhlasmi, ktoré v zmysle
týchto Pravidiel udeľuje.
7.
OBSTARANIE ZÁZNAMOV, POUŽITIE FOTOGRAFIÍ
7.1 Účastník súhlasí s tým, že v prípade prevzatia Etikiet môžu byť Usporiadateľom alebo ním
poverenou treťou osobnou uskutočnené podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové
záznamy jeho osoby a tieto použité predovšetkým na prezentáciu výsledkov Akcie
Usporiadateľom alebo Partnerom a na marketingové alebo iné obchodné účely Usporiadateľa
a/lebo Partnera. Odvolanie súhlasu má za následok stratu práva na Etiketu, ak už nedošlo do
tejto chvíle k jej odovzdaniu.
8.
OSTATNÉ DOJEDNANIA
8.1 Účasťou na Akcii súhlasí Účastník s týmito Pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať.
8.2 Usporiadateľ je oprávnený kedykoľvek tieto Pravidlá zmeniť, prípadne zmeniť čas trvania Akcie
alebo Akciu zrušiť. Zmena Pravidiel nevytvára základ pre nárok Účastníka na náhradu nákladov
vynaložených v rámci Akcie. Tieto Pravidlá sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej
republike.
8.3 Usporiadateľ si vyhradzuje právo kontrolovať všetky podmienky účasti na Akcii a v prípade sporu
posúdiť a rozhodnúť o nároku na Etiketu, vrátane práva vylúčiť ktoréhokoľvek z Účastníkov z Akcie
v prípade, že by taký Účastník porušoval Pravidlá alebo bol z tejto činnosti dôvodne podozrivý, a to
bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla Účastníkovi vzniknúť. Usporiadateľ si v
prípade porušenia Pravidiel či podozrenia z porušenia Pravidiel ďalej vyhradzuje právo nezaslať
Etiketu. Prípadné námietky k priebehu Akcie je možné Usporiadateľovi zaslať písomne na poštovú
adresu uvedenú v týchto Pravidlách do troch (3) pracovných dní od jej ukončenia. Námietky podané
k preprave neskôr sa nebudú brať do úvahy. Rozhodnutie Usporiadateľa o námietke je konečné. Súdne
vymáhanie Etikiet nie je možné.
V Prahe dňa 29. 9. 2014
Download

Všeobecné podmienky akcie SK_rev_SK.docx.docx