Pravidlá súťaže Nová kariéra
I. Usporiadateľ súťaže
1. Usporiadateľom súťaže Nová kariéra ( ďalej aj ako „Súťaž“) je spoločnosť Zoznam, s.r.o., Viedenská
cesta 3-7, 851 01 Bratislava, IČO: 36 029 076, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 24598/B (ďalej len "usporiadateľ").
2. Marketingovými partnermi sú spoločnosti:

Peugeot Slovakia, s. r.o., Prievozská ulica 4/C, 821 09 Bratislava, IČO: 35 818 425, zapísaná v
obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 24731/B, oddiel Sro

RE/MAX Slovakia prevádzkované spoločnosťou Slovakia Top Estates, s.r.o., Železničná 465, 905 01
Senica IČO: 36 276 065, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trnave oddiel:
Sro, vložka č.: 17640/T,

Sony Mobile Communications AB, Registered office: 221 88 Lund, Sweden, V.A.T.No.:
SE556615665801, Reg.No.: 556615-6658

Grafton Recruitment Slovakia, s.r.o., Obchodná 2, 811 06 Bratislava, IČO: 35 874 155, zapísaná v OR
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 30520/B
3. Usporiadateľ súťaže vydáva tieto pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“). Účelom Súťaže je podpora a
propagácia produktov a služieb usporiadateľa.
II. Trvanie súťaže
1. Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky od 13.11. 2013 do 13.3. 2014.
III. Účasť v Súťaži
1. Do Súťaže budú zaradení:
a. každý riadne zaregistrovaný záujemca o prácu na webovej stránky kariera.sk, ktorý si počas
trvania Súťaže aktualizuje už vytvorený životopis alebo vytvorí nový životopis a súčasne bude
mať najneskôr k poslednému dňu trvania Súťaže v systéme kariera .sk aktivovanú službu „
agent na sledovanie ponúk“ , ktorá slúži na doručovanie upozornení na vybrané pracovné
pozície do emailovej schránky.
b. každý nový záujemca o prácu, ktorý sa zaregistruje na webovej stránky kariera.sk a počas
trvania Súťaže si vytvorí životopis a súčasne bude mať najneskôr k poslednému dňu trvania
Súťaže v systéme kariera .sk aktivovanú službu „ agent na sledovanie ponúk“ , ktorá slúži na
doručovanie upozornení na vybrané pracovné pozície do emailovej schránky.
2. Životopisy podľa písm. a) a b) musia obsahovať vyplnené všetky polia označené hviezdičkou. V prípade
absolventov, ktorí absolvovali strednú alebo vysokú školu v roku 2013 alebo ešte študujú a hľadajú
svoje prvé zamestnanie, nie je pole „Zamestnanie“ povinné. Je potrebné uviesť rok ukončenia štúdia.
3. Zo Súťaže sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa a ich blízke osoby v zmysle § 116 zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
IV. Pravidlá Súťaže
1. Usporiadateľ vyžrebuje zo všetkých účastníkov Súťaže jedného , ktorý po splnení nasledovných
podmienok Súťaže získa hlavnú výhru.
2. Usporiadateľ bude kontaktovať vyžrebovaného účastníka Súťaže emailom na adresu zaregistrovanú na
odosielanie pracovných ponúk v rámci služby „ agent na sledovanie ponúk“. Vyžrebovaný účastník
musí do 5 dní od doručenia emailu emailom potvrdiť, že výhru prijíma.
3. V prípade, že vyžrebovaný účastník do piatich dní nezareaguje na oznámenie usporiadateľa a výhru
neprijme, usporiadateľ vyžrebuje ďalšieho účastníka . Ak ani tento vyžrebovaný účastník do piatich dní
nezareaguje na oznámenie usporiadateľa a výhru neprijme, postup sa primerane zopakuje
4. Súťažiaci, ktorý bol určený ako výherca, poskytne na požiadanie usporiadateľa svoje osobné údaje
potrebné na určenie jeho totožnosti. Po dostavení sa na miesto určené usporiadateľom sa táto osoba
preukáže potrebnými dokladmi. Na výzvu usporiadateľa sa vyžrebovaný účastník dostaví na miesto
určené usporiadateľom na preukázanie totožnosti. Údaje uvedené v doklade totožnosti musia byť
totožné s údajmi uvedenými v životopise zaregistrovanom v rámci Súťaže / najmä meno a priezvisko
5. Po spoľahlivom zistení totožnosti tejto osoby usporiadateľom a splnení ostaných podmienok v zmysle
týchto pravidiel sa tento súťažiaci stáva výhercom. V prípade, že výherca neposkytne usporiadateľovi
potrebné údaje, nedostaví sa v stanovenom čase na miesto určené usporiadateľom alebo nesplní inú
podmienku v zmysle tohto bodu Pravidiel, stráca nárok na výhru, prestáva byť výhercom a usporiadateľ
bude postupovať primerane podľa ustanovení tohto bodu.
6. Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím ceny, vzdá sa ceny, odoprie súhlas, resp. nesplní inú
podmienku podľa týchto Pravidiel, výhercom sa po splnení všetkých podmienok stanovených týmito
pravidlami stáva ďalší vyžrebovaný podľa poradia, v akom bol vyžrebovaný, ak splní všetky podmienky
podľa týchto Pravidiel.
7. Výherca nemá právo postúpiť cenu inej osobe.
V. Výhra
I. Výherca súťaže získava nasledovné výhru:
1) Nájomné až do výšky 320,- Eur* mesačne od spoločnosti RE/MAX Slovakia na 12 mesiacov .
V prípade, že si výherca vyberie nehnuteľnosť z aktuálnej ponuky realitných kancelárií RE/MAX, spoločnosť
RE/MAX Slovakia poskytne výhercovi odbornú pomoc a poradenstvo pri výbere vhodnej nehnuteľnosti na
prenájom.
Príspevok na nájomné vrátane úhrady za plnenia spojené s nájmom („spolu aj ako „ nájomné“) bude hradiť
usporiadateľ až do výšky 320,- Eur mesačne po dobu 12 mesiacov. Ak si výherca vyberie nehnuteľnosť
s nájomným nižšími ako 320,- Eur mesačne, rozdiel medzi sumou príspevku a sumou nájomného nebude
poukázaný v prospech výhercu. Ak si výherca vyberie nehnuteľnosť s vyšším nájomným vrátane nákladov na
energie a s tým spojené platby, sumu nad 320,-Eur hradí z vlastných prostriedkov.
Výherca musí prenajatú nehnuteľnosť trvalo alebo prechodne obývať a nie je oprávnený ju ďalej prenajímať
iným osobám. Príspevok na nájomné bude poskytnutý na základe preukázania jeho účelového použitia,
mesačne vopred alebo spätne bezhotovostným spôsobom na účet výhercu najviac však po dobu 12 mesiacov.
Zmluvu o nájme alebo podnájme uzatvára výherca s prenajímateľom nehnuteľnosti ,pričom príspevok na
nájomné sa neposkytuje:


ak zmluvný vzťah vznikol alebo trval pred ukončením Súťaže
ak zmluvný vzťah vznikol medzi blízkymi osobami zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník.

ak zmluvný vzťah nevznikne najneskôr do 30.6.2014
Usporiadateľ a RE/MAX Slovakia nezodpovedajú za plnenie povinnosti výhercu vo vzťahu k prenajímateľovi na
ani za škody vzniknuté pri používaní výhry.
* suma pred zdanením 400,- Eur; daň zrážkou odvedie usporiadateľ
2)
Nájom osobného automobilu Automobil Peugeot 2008 vo výbave Allure na 12 mesiacov
Náklady na povinné zmluvné poistenie vozidla a havarijné poistenie znáša spoločnosť Peugeot. Náklady na
pohonné hmoty znáša v plnom rozsahu výherca.
3) Personálne poradenstvo od spoločnosti Grafton na jeden rok zahŕňajúce:







Konzultáciu životopisu a motivačného listu
Základné psychometrické testovanie
Prehľad trhu a platových podmienok
Prípravu na assesment centrum
Online jazykové testovanie (7 rôznych jazykov)
Prípravu na pohovor / pohovory ku klientovi
Spätnú väzbu na to, kde robí uchádzač chyby pri výberovom konaní
4) Tablet Sony Xperia tabtel Z v cene 629 € vrátane DPH
5) Smartphone Sony Xperia Z1 v cene 699€ vrátane DPH
Výherca sa stáva majiteľom tabletu a mobilného telefónu.
VI. Vyhlásenia a súhlas so spracovaním osobných údajov
1.
Účasťou v Súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s Pravidlami Súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať.
Spracovanie osobných údajov sa spracuje Všeobecnými obchodnými podmienkami služby Kariera.sk.
Súťažiaci súhlasia, aby ich osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa
elektronickej pošty boli spracované usporiadateľom na účely vyhodnotenia Súťaže a určenia výhercu.
VII. Osobitné ustanovenia
1.
Výhry v tejto súťaži podliehajú zdaneniu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o
dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie nepeňažnej výhry
podľa čl. V. ods. 2 až 5 týchto Pravidiel , ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu
prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené samotným výhercom v celej zákonom
stanovenej výške.
Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie peňažnej výhry v zmysle čl. V. ods. 1 týchto Pravidiel uhradí
usporiadateľ Súťaže. Suma príspevku na nájomné je uvádzaná po zdanení a zrážku dane vykoná a daň
odvedie usporiadateľ.
2.
Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo Pravidla kedykoľvek zmeniť, Súťaž skrátiť, predĺžiť,
odložiť, prerušiť či bez náhrady ukončiť. Zmenu Pravidiel usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní na
stránke www.kariera.sk.
3.
Výsledky Súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu
požadovať cenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určil usporiadateľ a namiesto výhier nie
je možné požadovať peňažné plnenie. Usporiadateľ Súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek riziká a
záväzky súvisiace s výhrou a jej používaním. Výhry zo stávok a hier nie je možné vymáhať.
VIII. Záverečné ustanovenia
1. Tieto Pravidlá sú uložené u usporiadateľa Súťaže a každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený do
nich nahliadnuť.
2.
Pravidlá Súťaže nadobúdajú platnosť dňom podpisu štatutárnym orgánom usporiadateľa.
V Bratislave 11.11.2013
Zoznam, s.r.o.
Ing. Martin Mác, konateľ
Download

Štatút súťaže