PRAVIDLÁ SÚŤAŽE FIGARO SÚŤAŽ 2014
1. USPORIADATEĽ SÚŤAŽE:
Mondelez Slovakia s.r.o., so sídlom Račianska 44, 832 42 Bratislava, IČO: 47 681 225, zapísaná
v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislave, oddiel Sro, vložka 97326/B(ďalej tiež
„Usporiadateľ alebo Prevádzkovateľ“).
2. NÁZOV SÚŽAŽE:
„Figaro Súťaž 2014“ (ďalej tiež „Súťaž“).
3. DOBA TRVANIA SÚŤAŽE:
Od 15.10.2014 do 7.12.2014 vrátane.
4. MIESTO KONANIA SÚŤAŽE:
Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky.
5. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI:
1) Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 15 rokov s doručovacou adresou v Slovenskej
republike s výnimkou osôb podľa bodu 5.3) týchto Pravidiel (ďalej tiež „Súťažiaci“).
2)
Pre účasť v Súťaži a prevzatie, resp. výber výhry u výhercov mladších ako 18 rokov je nutný súhlas ich
zákonného zástupcu. U osôb mladších ako 18 rokov, ktoré sa zúčastnia tejto Súťaže, sa predpokladá, že
tento súhlas zákonného zástupcu majú a na základe výzvy Usporiadateľa sú povinní ho predložiť.
3)
Z účasti v Súťaži sú vylúčení zamestnanci Usporiadateľa a všetci ich rodinní príslušníci v priamom rade,
ako i ostatné osoby im blízke podľa § 116 Občianskeho zákonníka.
4)
Podmienkou účasti je nákup výrobkov Figarov ktorejkoľvek predajni COOP Jednota v celkovom
množstve minimálne 400g a zaslanie pokladničného bloku z takéhoto nákupu spolu s menom,
priezviskom, adresou a telefónnym číslom súťažiaceho na adresu: Mondelez Slovakias.r.o., P.O.BOX č.
22, 974 03 Banská Bystrica. Minimálne množstvo 400g vyššie uvedených výrobkov musí byť zakúpené
v jednom nákupe a musí sa nachádzať na jednom pokladničnom bloku.
6. MECHANIKA SÚŤAŽE:
Súťažiaci zašle v obálke pokladničný blok z nákupu výrobkov Figaro v ktorejkoľvek predajni COOP Jednota
v celkovom množstve minimálne 400g, a to na adresu:
Mondelez Slovakias.r.o.
P.O.BOX č. 22
974 03 Banská Bystrica
Súťažiaci je povinný na obálku svojej zásielky uviesť svoje meno, priezvisko, prípadne titul a adresu na
doručovanie v Slovenskej republike a na zadnú stranu pokladničného bloku je Súťažiaci povinný uviesť svoje
telefónne číslo. V jednej obálke zasiela Súťažiaci iba jeden pokladničný blok z nákupuminimálne 400g vyššie
uvedených výrobkov. V prípade, ak je v obálke zaslaných viac pokladničných blokov na ostatné sa
neprihliada.
Súťažiaci sa však môže zúčastniť Súťaže aj s viacerými pokladničnými blokmi, a to tak, že každý pokladničný
blok,spĺňajúci vyššie uvedené podmienky, vloží do samostatnej obálky, ktorá bude obsahovať všetky vyššie
uvedené náležitosti a každú takúto obálku zašle na vyššie uvedenú adresu.
Zásielka s pokladničným blokom spĺňajúcim vyššie uvedené podmienky, musí byť doručená na vyššie
uvedenú adresu najneskôr do 8.12.2014.
7. VÝHRY:
Výhrami v súťaži sú:
• 1x Ford Fiesta
• 100x nákupné poukážky COOP Jednota v hodnote 100€
Výhercovia budú vyžrebovaní dňa 9.12.2014 za prítomnosti notára. Zoznam výhercov bude uverejnený na
webstránke www.coop.sk. Výhry budú rozoslané výhercom najneskôr do 30 dní od ukončenia Súťaže na
výhercom oznámenú adresu vSlovenskej republike prostredníctvom pošty alebo kuriérskej služby alebo budú
odovzdané osobne.
Usporiadateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť za prípadné škody spôsobené výhercom v súvislosti s
užívaním výhier. Reklamácia výhier u Usporiadateľa súťaže je vylúčená.
Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované
výhry za výhry podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier. Výmena
výhier či vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné výhry, ako aj vymáhanie účasti v súťaži či výhier
právnou cestou, nie je možné.
8. SPOLOČNÉ USTANOVENIA
1) Usporiadateľ Súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach, súvisiacich
s ich usporiadaním, a to vrátane jej prerušenia, zrušenia či úpravy jej Pravidiel, a to s účinnosťou odo dňa
uverejnenia na webstránkewww.figaro.sk
2) Usporiadateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek Súťažiaceho zo Súťaže v prípade, že by takýto Súťažiaci
(alebo akákoľvek tretia osoba v prospech takéhoto súťažiaceho) porušoval pravidlá Súťaže, konal v
rozpore s dobrými mravmi alebo sa snažil získať výhru podvodným spôsobom, a to bez náhrady nákladov
či škôd, ktoré by vylúčením mohli súťažiacemu vzniknúť.
3) Zaslaním pokladničného bloku z nákupu na adresu: Mondelez Slovakia s.r.o., P.O.BOX č. 22, 974 03
Banská Bystrica dáva týmto súťažiaci Usporiadateľovi dobrovoľný súhlas na spracovanie jeho osobných
údajov v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo (ďalej aj ako „osobné údaje“).
Usporiadateľ ako prevádzkovateľ získava osobné údaje za účelom potrieb Súťaže a pre účely priameho
marketingu, a to na dobu dvoch rokov od udelenia súhlasu. Súťažiaci taktiež dáva súhlas Usporiadateľovi
v súlade s § 62 ods. (2) zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách na účely priameho
marketingu. Súťažiaci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú v prípade vylosovania poskytnuté
notárovi, ktorý osvedčuje priebeh losovania. Súťažiaci ďalej berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú,
v prípade výhry,poskytnuté COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, so sídlom Bajkalská 26, 827 18
Bratislavská zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Dr, vložka č. 218/B ako
sprostredkovateľovi, za účelom ich zverejnenia na web stránke www.coop.sk v rozsahu meno a priezvisko
Súťažiaceho.
4) Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v
rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zák. č. 122/2013 Z.z. zákona o ochrane
osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“),
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na
spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú
predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania
úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak
prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u Prevádzkovateľa namietať voči
a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely
priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na
účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajovna
účely priameho marketingu.
Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak
dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný
zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa zákona o ochrane osobných údajov, môže
uplatniť blízka osoba.
9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1) Tieto Pravidlá sú považované v rámci Súťaže za jediné úplné a konečné.
2) V ostatnom sa Súťaž a vzťahy medzi Súťažiacimi a Usporiadateľom riadia právnym
poriadkomSlovenskej republiky.
3) Účasť v Súťaži je dobrovoľná a účastník svojou účasťou v Súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej
Pravidlami.
4) Jediné podrobné platné pravidlá vo svojom plnom znení sú po dobu trvania Súťaže zverejnené
v elektronickej podobe na webovej stránke www.figaro.sk
V Bratislave dňa ______________
Download

O čokoládach