TEORETICKÉ POŽIADAVKY
pre 6. ročník
INFORMATIKA
INFORMATIKA je veda, ktorá sa zaoberá teóriou, históriou, metodikou a
výučbou informácií.
HARDWARE – hardvér
Hardvér - všetko technické vybavenie počítača a počítačových komponentov.
VSTUPNÉ ZARIADENIA: klávesnica, myš, skener, mikrofón, CD/DVD ROM ...
VÝSTUPNÉ ZARIADENIA: monitor, tlačiareň, reproduktory ...
Pozri 5. ročník !
SOFTWARE – softvér
Softvér - je to programové vybavenie počítača
-operačný softvér - operačný systém
-aplikačný softvér - programy
Základný softvér = operačný systém (OS)
 Ovláda počítač a slúži na komunikáciu medzi používateľom, aplikáciami a
hardvérom.
Pozri 5. ročník !
Digitálna fotografia
Digitálna fotografia na rozdiel od filmovej používa
elektronické zariadenia (digitálny fotoaparát, mobil,
kamera, počítač,...) na nahrávanie obrázkov v binárnej
forme (nuly a jednotky – binárny kód). Toto uľahčuje ich
uloženie a úpravu na osobných počítačoch a taktiež
schopnosť vidieť a vymazať nevydarené obrázky z
fotoaparátu.
Digitálne fotoaparáty už predstihli v predaji filmové
fotoaparáty a zahŕňajú funkcie, ktoré na filmových
fotoaparátoch neexistujú, ako napríklad schopnosť
nahrávať video alebo zvuk. Niektoré ďalšie zariadenia, ako
napríklad mobilné telefóny, už tiež obsahujú prvky
digitálnej fotografie.
Digitálna fotografia je v elektronickej podobe.
Základná jednotka obrazu je pixel.
Pr. 1 megapixel = 1228800 pixelov = rozmer 1280 x 960
Výhody digitálnej fotografie:
nepotrebujeme film, dokážeme vyfotiť veľké množstvo
fotografií naraz na jedno pamäťové zariadenie, priamy
náhľad vyfotenej snímky, možnosť mazania fotografií,
domáca tlač, archivácia na pamäťové zariadenia (CD,
DVD, USB,...), možnosť nahrávať video a zvuk, vyššia
kvalita obrazu.
Najznámejšie programy na úpravu fotografií: PhotoShop, PhotoStudio, CorelDraw, ...
Počítačové jednotky
Bajt (Byte) – značka B – základná jednotka informácie
– predstavuje ľubovoľný znak, písmeno, alebo číslo
1 B (bajt) = skupina 8 b (bitov)
Odvodené jednotky:
1024 B (bajtov)
alebo (103)
1MB (megabajt) =
1024 kB
alebo (106)
1 GB (gigabajt)
=
1024 MB
alebo (109)
1 TB (terabajt)
=
1024 GB
alebo (1012)
1KB (kilobajt)
=
Binárna alebo dvojková sústava
Sú to všetky informácie a programy zapísané pomocou núl a jednotiek. A = 10000001
- binárny kód je reprezentovaný pomocou dvojkovej sústavy
Pamäťová náročnosť
Predstavuje veľkosť pamäte daného pamäťového zariadenia (USB, CD, DVD, HDD,...).
CD
=
700 MB
DVD
=
4,7 GB
HD DVD
=
15 GB
BD
=
25 GB
HDD
=
až 8 TB
USB kľúč
=
až 128 GB
Práca s CD, DVD, BD
- sú optické digitálne dátové nosiče pre prácu s optickými mechanikami
CD – kompaktný disk. Pôvodne bol určený len na uloženie zvuku v digitálnej forme. Neskôr
tento nosič umožnil aj uloženie iných počítačových údajov (CD-ROM), videozáznamu (Video
CD alebo SVCD) alebo fotografií (Photo CD). Pôvodne sa so zápisom na CD nepočítalo vôbec
(údaje sa na CD ukladali lisovaním), až neskôr pribudla možnosť jednorázového zápisu
(CD-R) a neskôr aj viacnásobného zápisu (CD-RW).
DVD – digitálna video disk. Môže obsahovať filmy vo vysokej obrazovej a zvukovej kvalite
alebo rozličné iné údaje.
HD DVD – DVD s vysokým rozlíšením je formát digitálnych optických diskov vyvíjaných ako
štandard pre video s vysokým rozlíšením.
BD Blue ray disk - je jeden z najnovších formátov vysokokapacitných optických diskov
určených pre uloženie videa vo vysokom rozlíšení alebo veľkého množstva dát.
Skratky:
ROM – neprepisovateľný optický disk
R – čistý disk, možnosť jednorázového zápisu
RW – čistý disk, možnosť viacnásobného zápisu
DL – dvojvrstvový disk
Imagine Logo
Je to kresliaci robot (korytnačka), s ktorým
komunikujeme pomocou programovacieho
jazyka Logo. Pomocou tohto jazyka sa žiaci učia
programovať.
Základné príkazy:
smery – vpravo = vp počet krokov (pk), vľavo = vl pk, dopredu = do pk , vzad = vz pk
zmena hrúbky pera – nechHp (1-20) – najtenšie pero má hrúbku 1 a najhrubšie 20
zmena farby pera – nechFp + F9
kreslenie kruhov – bod Ø
Textová informácia
Textové informácie vytvárame v počítači pomocou textových
editorov. Tie najznámejšie sú: WORD – MS Office, WRITER – Open
Office, WORD PAD – OS Windows, Poznámkový blok – OS Windows
Textový editor slúži na prácu s textovými informáciami.
Textový kurzor – je zvislá blikajúca palička, ktorá znázorňuje miesto, kam práve píšeme.
Papier/dokument – je miesto, kam píšeme text.
Písanie veľkých písmen : shift + písmeno
CapsLock – uzamknutie veľkých písmen
Enter – posun do nového riadka
Mazacie klávesy – Delete , BackSpace
Insert – prepisovanie už napísaného textu
Formátovanie písma :
-Typy písma – Arial, Arial Black, Times New Roman, Tahoma, Verdana, Calibri, Century
-Veľkosť písma – od 8 do 72, dá sa nastaviť aj ľubovoľná veľkosť písma
-Rezy písma – B – bold = tučné; I – kurzivá = šikmé ; U - = podškrtnuté
-Zarovnanie písma – vľavo, na stred, vpravo, na obe strany
-Farba písma
-Zvýraznenie písma
PowerPoint
Je to program, ktorý slúži na tvorbu prezentácie
a webových stránok. Je súčasťou balíka MS Office.
Ďalšie programy IMPRESS – Open Ofiice, SCRAPBOOK...
Prezentáciu spúšťame klávesou F5 a vypíname ESC.
Prezentácie poznáme : jednoduché, s videom, s hudbou, s hypertextovými odkazmi
Pri tvorbe prezentácie si môžeme vkladať ľubovoľný počet snímok (listov) a nastaviť ich
pozadie pomocou šablón, či rozloženie obsahu pomocou schém.
Texty a vložené objekty môžeme uviesť do pohybu pomocou vlastných animácií = efektov.
Efekty poznáme:
- podľa časovania: začiatok, zvýraznenie, koniec,
trasy pohybu
- podľa zložitosti: základné, jednoduché, pokročilé, zložité
Internet
- celosvetová sieť počítačov, ktorá spája tisíce serverov
a milióny počítačov po celom svete. Poskytuje obrovské
množstvo informácií a komunikáciu s celým svetom.
TYPY SIETÍ :
- PAN – osobná , domáca sieť (2 a viac PC)
- LAN – lokálna sieť (učebňa, budova, ...)
- MAN – miestna sieť (mestská, obecná, ...)
- WAN – celosvetová sieť (internet, ...)
SERVER :
- centrálny počítač, ktorý poskytuje svoje služby iným počítačom. Pomocou serverov sa
pripájame k sieti Internet
Na pripojenie potrebujeme:
- počítač, operačný systém s prehliadačom, modem, providera
Modem – Názov vznikol spojením dvoch slov: modulátor
a demodulátor. Slúži na
prevod analógového
(zvukového) signálu na digitálny (010011101) a naopak.
Provider – poskytovateľ pripojenia k internetu
Spôsob pripojenia:
- pevná linka
- telefónna linka
- bezdrôtové pripojenie
- káblová televízia
- satelit
Druhy pripojenia:
Dočasné (obmedzené) - platíme za čas alebo množstvo stiahnutých dát z internetu
Trvalé (neobmedzené) – platíme len mesačný poplatok bez obmedzenia množstva dát
Základné služby siete internet:
Telnet – prepojenie PC na diaľku
FTP – prenos súborov medzi dvoma počítačmi
Usenet – diskusné skupiny – blog, fórum
IRC – textová komunikácia v reálnom čase - chat
ICQ – komunikácia v reálnom čase s určitou osobou
Microsoft NetMeeting (MSN messenger) – online konferencie vrátane použitia audia
a videa
Telefonovanie pomocou internetu (Skype) – nízka cena hovorou do zahraničia
E – mail – elektronická pošta
WWW – World Wide Web – internetová knižnica
ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA
Delenie:
interaktívna - užívatelia musia byť súčasne pripojení – reagujú okamžite
o chat – písomné vedenie rozhovoru
o Skype – videohovor
o ICQ, MSN a iné
neinteraktívna - nevyžaduje si súčasne pripojenie – oneskorená reakcia
o email – elektronická pošta
o fórum – diskusná skupina na určitú tému
o weblog – chronologicky zoradené príspevky
E-mail
Umožňuje veľmi rýchlo, jednoducho a lacno posielať textové a multimediálne dokumenty
jednotlivým príjemcom na celom svete.
Nahrádza posielanie listov, faxov, SMS
Výhody e-mailu:
Možnosť zaslať ľubovoľný typ súboru, rýchla pošta, pohodlná odpoveď, nikdy nie je
obsadený, nízke náklady, zoznam odoslanej a doručenej pošty, zoznam kontaktov a adries.
Nevýhody e-mailu:
Nebezpečenstvo vírusov, zneužívanie e-mailových adries – spaming, šírenie poplašných,
reťazových správ – hoax, možnosť prezradenia obsahu e-mailu inými osobami
Tvar emailovej adresy : [email protected]éna ; Príklad : [email protected]
NETIKETA - všeobecné pravidlá správania sa na Internete:
1. Nezabudnite, že aj na Internete komunikujete s človekom.
2. Správajte sa rovnako, ako v normálnom živote.
3. Vždy si zistite, kde na Internete sa nachádzate
4. Zbytočne nemíňajte čas a peniaze za pripojenie druhým ľuďom.
5. Nech si o Vás nemyslia, že ste grobián.
6. Podeľte sa s ostatnými o svoje vedomosti.
7. Dbajte na súkromie iných.
8. Nezneužívajte svoju moc a vedomosti.
9. Odpúšťajte druhým ich chyby.
Bezpečnosť na internete
Ako správanie, tak aj bezpečnosť majú isté pravidlá vo svete internetu. Zdanlivá sloboda
láka k menšej opatrnosti. V internetovom priestore číhajú na človeka rôzne lákadlá, ktoré
nie vždy vedú k príjemným zážitkom. Jedným z mnohých môže byť aj infikovanie počítača
vírusmi, čo nemusí vždy dopadnúť najlepšie. Preto je dôležité mať okrem dobrého
softvérového vybavenia aj znalosť, ako sa správať, aby ohrozenie bolo čo najmenšie.
Na človeka nečakajú vo svete online len nebezpečenstvá vo forme technických záležitostí
(vírusy, trójske kone, červy, …), ale samozrejme aj nebezpečenstvá vo forme sociálneho
kontaktu. Napríklad na Pokeci s človekom môže komunikovať násilník a nikto o tom ani
nevie.
Pre základný bezpečný pohyb online svetom môže polsúžiť nasledujúcich niekoľko bodov:
 osobné údaje neposkytujte neznámym ľuďom,
 heslá a prihlasovacie údaje si chráňte starostlivo mimo internet (najlepšie v hlave) a
neposielajte ich e-mailom,
 heslo pravidelne meňte,
 rozprávajte sa otvorene o problémoch na internete s priateľmi, súrodencami, rodičmi,
učiteľmi, policajtami, …,
 nešírte nelegálny obsah (softvér, hudbu, filmy, …).
Pozri : www.bezpecnenainternete.sk/
Počítačové vírusy
- škodlivé programy, ktoré sa dokážu šíriť v PC bez vedomia užívateľa
Druhy vírusov:
Malware
Je označenie pre škodlivý softvér. Patria sem vírusy, červy, trójske kone, spyware a adware.
Malware sa do počítača dostáva najmä cez internet pri prezeraní škodlivých stránok, ktoré
nemajú dobre zapezpečený systém.
Počítačový červ
Červ sa pokáže šíriť aj sám pomocou počítačovej siete. Pokúša sa pripojiť na každý počítač v
počítačovej sieti cez slabo zabezpečené miesto. Následne sa na počítači aktivuje a znovu sa
pokúša šíriť ďalej do ďalších PC. Pohlcuje voľný priestor na disku.
Trójsky kôň
Taktiež sa používa označenie trojan. Je to program, ktorý vykonáva deštrukčnú činnosť,
pričom sa skrýva za “užitočnú” činnosť. Od počítačového vírusu alebo červa sa odlišuje tým,
že sa ďalej nerozširuje.
Spyware (špión)
Je počítačový program, ktorý sa bez vedomia užívateľa pokúša vyšpehovať citlivé dáta z
počítača (napr. heslá). Získané dáta potom posiela tretej strane a my strácame dôležité
dáta.
Adware
Označenie pre akýkoľvek softvér, ktorý automaticky zobrazuje, prehráva alebo sťahuje
reklamný materiál na PC po svojej inštalácií.
Spam
Označenie pre nežiadúcu poštu, ktorá obsahuje reklamu. Táto pošta sa šíri automaticky
(zbierajú sa adresy po internete) alebo je posielaná zámerne (napr. firmy).
Ochrana pred vírusmi a nežiadúcou poštou
Realizuje sa to prostredníctvom antivírusových programov a aktivovaného firewallu.
Taktiež platí:





zálohovať všetky svoje údaje
zabezpečiť svoj PC pred neoprávneným prístupom
nenavštevovať nebezpečné stránky (hlavne tie, ktoré nepoznáme)
neotvárať neznáme e-maily a prílohy
neotváraťwebové stránky, ktoré sa nedajú identifikovať z názvu domény
FIREWAL – ochranná stena počítača, ktorá riadi a chráni tok informácii z internetu do
počítača
ANTIVÍRUSOVÝ SOFTVÉR – program, ktorého cieľom je hľadať, ničiť vírusy a napravenie
škôd spôsobených vírusom.. Chráni počítač pred vírusmi. Aktualizujú sa niekoľkokrát za deň.
Najznámejšie antivírusy: NOD 32, AVG, Kaspersky, Panda, Avast!, Norton Antivírus, AdAware, Dr. Web, ...
Download

TEORETICKÉ POŽIADAVKY pre 6. ročník INFORMATIKA