Všeobecné pravidlá súťaže Caro – „Vianoce s Caro“
I.
Usporiadateľ a organizátor súťaže
1: Súťaž „Vianoce s Caro“ (ďalej len „súťaž“) bude prebiehať prostredníctvom webových stránok
Caro.sk na adrese www.caro.sk.
2: Usporiadateľom súťaže Vianoce s Caro spoločnosť Nestlé Slovensko s.r.o. so sídlom Košovská cesta
11, 971 27, Prievidza, IČ: 31568211 - DIČ: 2020466976 – IČ DPH: SK2020466976 , zapísaná v
obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka 3614/R (ďalej len „usporiadateľ“).
3: Organizátorom súťaže Vianoce s Caro je reklamná agentúra Inspiro Solutions s. r. o., so sídlom
Drtinova 557/8, Praha 5, 150 00, IČ 29011345, DIČ CZ29011345, zapísaná v obchodnom registri
vedenom u Mestského súdu v Prahe v oddiele C, vložka 159775 (ďalej len „organizátor“).
II.
Termín a lokalizácia
1: Súťaž prebieha v termíne od 18.12.2014 0:00:00 do 5.1. 2015 2:59:59 vrátane (ďalej len „doba
trvania súťaže“).
2: Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky.
III.
Podmienky účasti v súťaži
1: Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia 18 rokov s doručovacou adresou na Slovensku
okrem osôb podľa článku III. odstavca 2 týchto Pravidiel (ďalej len „súťažiaci“).
2: Podmienkou účasti v súťaži je registrácia súťažiaceho do súťažnej aplikácie „Fotosúťaž Zdravý
životný štýl“ (ďalej len súťažná aplikácia). Registrácia do súťaže a súhlas s pravidlami súťaže
prebieha prostredníctvom registračného formulára na webových stránkach Caro alebo
prostredníctvom tlačidla „Facebook Connect“. Aby bola registrácia úspešná, je súťažiaci povinný
umožniť usporiadateľovi prístup k požadovaným údajom vo svojom „facebookovom“ profile, a to
predovšetkým k menu, priezvisku a e-mailovej adrese. Údaje o súťažiacom musia byť pravdivé a
zodpovedať skutočnému stavu.
3: Každý súťažiaci je oprávnený sa do súťaže registrovať iba jedenkrát. Dodržanie podmienky jednej
registrácie pre jedného súťažiaceho bude overené jednoznačným identifikátorom sociálnej siete
Facebook alebo na základe vyplnených registračných údajov.
4: Súťažiaci je oprávnený sa súťaže zúčastniť iba s jednou súťažnou fotografiou v rámci jedného
súťažného profilu.
IV.
Princíp súťaže
1: Cieľom súťaže je získať pre svoju súťažnú fotografiu čo najvyšší počet hlasov.
2: Súťažiaci nahrá súťažnú fotografiu, ktorá zodpovedá téme „Vianoce s Caro“
3: Súťažný príspevok nesmie:
a) byť v rozpore s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky;
b) obsahovať akékoľvek nevhodné vyjadrenia, ktoré by mohli byť v rozpore s dobrými mravmi,
s všeobecnými pravidlami slušnosti a mravnosti, alebo ktoré by znižovali ľudskú dôstojnosť;
c) obsahovať prvky pornografie, násilia, pohoršujúci alebo inak nevhodný obsah;
d) hanobiť národ, rasu, etnickú alebo inú skupinu osôb;
e) podnecovať alebo schvaľovať trestnú činnosť alebo navádzať k nemravnému jednaniu;
f) obsahovať prvky alebo časti, ku ktorým uplatňujú práva tretie osoby, predovšetkým práva autorské
alebo práva súvisiace s právom autorským, práva k priemyslovému vlastníctvu ako napr., ochranná
známka alebo označenie pôvodu a iné práva k duševnému vlastníctvu;
g) obsahovať skrytú reklamu;
h) akýmkoľvek spôsobom poškodzovať dobré meno usporiadateľa alebo organizátora. Rozhodnutie o
tom, či súťažný príspevok spĺňa pravidlá podľa tohoto odstavca, náleží výhradne usporiadateľovi.
4: Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za neúplnú alebo inak vadnú súťažnú fotografiu, majúcu za
následok nemožnosť použitia súťažnej fotografie pre účely súťaže v súvislosti s technickými či inými
komplikáciami na strane súťažiaceho alebo obmedzeniami na strane usporiadateľa.
5: Súťažiaci sa zaväzuje k nahratiu fotografie, ktorej je autorom, alebo ku ktorej má od autora a
všetkých osôb na fotografii zobrazených či v akomkoľvek súťažnom príspevku označených
(zmieňovaných) alebo s ním inak spojených, súhlas k použitiu v rámci tejto súťaže. V prípade
porušenia tejto povinnosti je súťažiaci povinný nahradiť usporiadateľovi škodu vzniknutú v dôsledku
konania súťažiaceho.
6: Nahratím súťažného príspevku udeľuje súťažiaci súhlas so zverejnením súťažného príspevku na
webových stránkach súťaže a s uvedením mena, aj bez uvedenia mena autora a ďalej udeľuje
povolenie k akýmkoľvek úpravám alebo prípadnej zmene či zásahu do súťažného príspevku za
účelom použiteľnosti v rámci súťaže.
7: Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo súťažnú fotografiu, ktorá nespĺňa podmienky stanovené
v týchto Pravidlách (tj. predovšetkým v odstavci 3 a 5 tohoto článku), nezaradiť do súťaže, alebo ju zo
súťaže a webových stránok súťaže kedykoľvek po dobu trvania súťaže alebo po jej skončení aj bez
odôvodnenia odstrániť, a to bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu.
8: Použitím akejkoľvek softwarovej aplikácie či hardwarového zariadenia umožňujúceho manipuláciu
s počtom hlasov v snahe o porušenie záväzných súťažných podmienok týchto Pravidiel má za
následok okamžité zneplatnenie aktuálneho súťažného skóre, prípadne vylúčenie daného
súťažiaceho zo súťaže. Súťažiaci alebo návštevník webovej stránky súťaže nesmie podvodným alebo
nekalým spôsobom manipulovať s počtom získaných hlasov. Porušenie tohoto zákazu alebo prípadné
podozrenie povedie k vylúčeniu súťažiaceho bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu. Konečné
rozhodnutie v týchto otázkach náleží výhradne usporiadateľovi.
V.
Odmeny a výhry v súťaži
1: Výhry v súťaži sú nasledujúce:
1. MIESTO
- Digitálny fotoaparát Olympus VG-130
http://www.megapixel.cz/olympus-vg-130
2. MIESTO
-
1x balenie Caro 200g
1x balenie Caro Active 180g
1x balenie Ricore 250g
3. MIESTO
-
1x balenie Caro 200g
2: Z 20 súťažných fotografií s najvyšším počtom hlasov v okamžiku ukončenia súťaže 5.1.2015
23:59:59, ktoré spĺňajú všetky podmienky súťaže, vyberie odborná porota 3 najlepší, ktoré vyhrajú.
Porota určí ich poradie.
3: Z mechanizmu platného pre určenie výhercov súťaže vyplýva, že nebudú určení náhodným
výberom, lotériou ani losovaním.
4: Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú výhru výhrou podobného typu.
VI.
Zodpovednosť usporiadateľa za priebeh súťaže a ochrana osobných údajov
1: Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach
súvisiacich s usporiadaním a priebehom súťaže, a to vrátane jej prerušenia, odloženia, odvolania či
úprav jej Pravidiel. Usporiadateľ je oprávnený kedykoľvek v priebehu súťaže meniť jej Pravidlá, a tiež
spôsob určenia výhercov, druh výhier, a vo výnimočnom prípade súťaž i zrušiť. Oprávnenie
usporiadateľa zasahovať do priebehu súťaže zahŕňa aj právo usporiadateľa nepriznať súťažiacemu
výhru v súťaži, ak bude mať podozrenie, že súťažiaci porušil, alebo sa pokúsil obísť Pravidlá súťaže.
Usporiadateľ je v týchto prípadoch oprávnený súťažiaceho vylúčiť, a to bez nároku na akúkoľvek
kompenzáciu. Konečné rozhodnutie o sporných otázkach náleží vždy usporiadateľovi súťaže.
2: Výhru z tejto súťaže nie je možné previesť na iného súťažiaceho alebo tretiu osobu. Výhry nie je
možné vymáhať súdnou cestou. Výhry nie je možné vyplatiť v peniazoch ani za ne poskytnúť inú
nefinančnú náhradu. Usporiadateľ je zároveň oprávnený kedykoľvek v priebehu súťaže meniť druh
výhry.
3: Súťažiaci udeľuje usporiadateľovi pre prípad, že sa stane výhercom niektorej z cien, súhlas
s uverejnením svojho mena a priezviska na FB stránkach súťaže. Poskytnutie údajov je dobrovoľné,
ale je nevyhnutelnou podmienkou účasti v súťaži.
4: Súťažiaci svojou účasťou v súťaži súhlasí so spracovaním osobných údajov v rozsahu poskytnutých
osobných údajov (ďalej len „údaje“) a s ich zaradením do databáze spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o.
so sídlom Košovská cesta 11, 971 27, Prievidza, IČ: 31568211 - DIČ: 2020466976 – IČ DPH:
SK2020466976 , zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka 3614/R
(ďalej len „spoločnosť“), ako správcom, a s ich prípadným spracovaním prostredníctvom
spracovateľa, tj. ponúkaním produktov a služieb, informovaním o marketingových akciách a rovnako
pre zasielanie obchodných správ prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona
č.351/2011 Z.z., o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, a to po dobu 2 rokov,
prípadne do odvolania súhlasu.
5: Súťažiaci berie na vedomie, že má práva zaručené zákonom 428/2002 Z.z. o ochrane osobných
údajov v platnom znení, a to predovšetkým ustanovenia § 11, § 12 a § 21, predovšetkým že
poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, a že svoj súhlas môže bezplatne kedykoľvek odvolať na
adrese správcu, že má právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto údajov,
blokovanie nesprávnych údajov, ich likvidáciu, atď. V prípade pochybností o dodržovaní práv sa môže
obrátiť na správcu alebo priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov.
VII.
Autorské práva
Súťažiaci zodpovedá za to, že zaslaním súťažného príspevku a jeho následným zverejnením na
sociálnej sieti FACEBOOK nedôjde k porušeniu práv tretích osôb, a predovšetkým nebude zasiahnuté
do autorských práv tretích osôb.
Súťažiaci svojou účasťou v súťaži udeľuje usporiadateľovi celosvetovú licenciu na použitie všetkých
autorských diel, ktoré vytvorí v súvislosti so súťažou, a to v neobmedzenom rozsahu (tj.predovšetkým
všetkými spôsobmi podľa ustanovenia § § autorského zákona), vrátane práva takéto autorské dielo
kedykoľvek v priebehu súťaže alebo po jej ukončení upraviť, pozmeniť alebo použiť s iným dielom, a
to po celú dobu trvania majetkových práv s právom udeliť právo ďalšieho používania (podlicenciu)
autorského diela tretím osobám v celom rozsahu udelenej licencie. Usporiadateľ nie je povinný
udelenú licenciu použiť. Pre vylúčenie pochybností platí, že pre účely udelenia licencie predstavuje
vloženie akéhokoľvek autorského diela do súťaže súťažiacim návrh na uzatvorenie licenčnej zmluvy v
zmysle § 46 odst. 5 zákona č. 618/2003 Z.z. O autorskom práve a právach súvisiacich s autorským
právom (v platnom znení), pričom prijatie tohoto autorského diela usporiadateľom, bez ohľadu na to,
či bol o tom súťažiaci vyrozumený alebo nie, predstavuje súhlas usporiadateľa s návrhom na
uzatvorenie licenčnej zmluvy v zmysle § 46 odst. 6 autorského zákona.
VIII.
Záverečné ustanovenia
1: Usporiadateľ nezodpovedá za úplnosť výňatku z týchto Pravidiel, ktorý môže byť v skrátenej verzii
uverejnený na propagačných či iných materiáloch v súvislosti so súťažou. Tieto Pravidlá sú
považované v rámci súťaže za jediné úplné.
2: Účasť v súťaži je dobrovoľná a súťažiaci svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej
Pravidlami. Akékoľvek porušenie alebo obchádzanie týchto Pravidiel či pokus o ich zneužitie je
dôvodom pre okamžité vylúčenie súťažiaceho zo súťaže.
3: Pravidlá sú po dobu trvania súťaže zverejnené v elektronickej podobe na webových stránkach
súťaže a zároveň uložené v písomnej podobe na adrese Inspiro Solutions s.r.o., Drtinova 557/8, 150
00, Praha 5, Smíchov.
4: Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo jednajúce v rozpore s pravidlami nebudú
zaradené do súťaže. Pokiaľ sa ukáže, že takáto osoba sa stala aj napriek vyššie uvedenému výhercom,
napr. v dôsledku duplicity FACEBOOK účtov, nemá na výhru nárok.
5: Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka súťaže, ak jeho správanie
alebo FACEBOOK profil ukazuje známky nekalého či inak podvodného jednania (napr. duplicitný účet
FACEBOOK)
6: Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže, ak jeho správanie alebo FACEBOOK
profil odporuje pravidlám sociálnej siete FACEBOOK. V prípade zistenia tohoto porušenia, alebo
v prípade podozrenia bude takýto účet nahlásený ako podvodný a prípadné vydanie výhry bude
pozastavené až do vyjadrenia správcu alebo zodpovedného pracovníka spoločnosti FACEBOOK.
7: Usporiadateľ súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v akciI
(predovšetkým funkčnosť siete FACEBOOK). Usporiadateľ ďalej neručí za doručenie správy
(komentára), prostredníctvom ktorého budú výherci súťaže informovaní a za doručenie výhry
odoslanej prostredníctvom doručovateľa poštových služieb.
8: Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa a organizátora súťaže, osoby im blízke a
ostatné spolupracujúce fyzické a právnické osoby podieľajúce sa na tejto súťaži vrátane ich
zamestnancov a osôb im alebo ich zamestnancov blízkých. V prípade, že sa niektorá z týchto osôb
stane výhercom, výhra jej nebude predaná a prepadne v prospech usporiadateľa súťaže.
9: Táto súťaž nie je nijak sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k elektronickej sociálnej sieti
FACEBOOK. Súťažiaci je uzrozumený s tým, že poskytuje svoje informácie usporiadateľovi súťaže, a
nie spoločnosti FACEBOOK.
V Prahe dňa 15.12.2014
Download

Pravidlá súťaže