Druhá strategická, a.s.
so sídlom v Bratislave na Trnavskej ceste 27/B, PSČ 831 04
Registrovaná na Okresnom súde Bratislava I. oddiel Sa, vložka č. 1239/B,
IČO 35 705 027
Výročná správa
za rok 2012
pre riadne valné zhromaždenie akcionárov,
ktoré sa koná dňa 28. júna 2013 v Bratislave
Výročná správa 2012
Druhá strategická, a.s.
Strana 1
OBSAH VÝROČNEJ SPRÁVY:
Oznámenie o zvolaní riadneho valného zhromaždenia
1. Úvodná časť
Základné údaje o spoločnosti
Akcie a štruktúra akcionárov
2. Vývoj spoločnosti
Vznik spoločnosti
3. Organizačná štruktúra spoločnosti
Predstavenstvo
Dozorná rada
4. Zamestnanosť v spoločnosti
Tvorba a čerpanie sociálneho fondu
5. Vybrané ekonomické ukazovatele
Majetok, vlastné imanie a záväzky
Majetok
Vlastné imanie a záväzky
Výnosy
Náklady
Daň z príjmu právnických osôb
6. Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia
7. Vývoj rozhodujúcich ukazovateľov za roky 2010 – 2012
8. Riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2012 a Správa nezávislého audítora
Účtovné výkazy
Správa nezávislého audítora
9. Štruktúra portfólia spoločnosti
10. Konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2011
11. Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností
12. Podnikateľský zámer na rok 2013
13. Informácia o audite výročnej správy za rok 2012
Výročná správa 2012
Druhá strategická, a.s.
Strana 2
Predstavenstvo
Druhá strategická, a.s.
so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO 35 705 027,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1239/B,
zvoláva
RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE
na deň 28. júna 2013 o 14.00 hod. v sídle spoločnosti
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
s programom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Otvorenie, schválenie rokovacieho poriadku a voľba orgánov riadneho VZ
Zmena stanov spoločnosti
Výročná správa, riadna individuálna účtovná závierka, návrh úhradu straty za rok 2012
Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky a Správa dozornej rady
Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2012
Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2013
Zmeny v orgánoch spoločnosti
Záver
Rozhodujúci deň pre uplatnenie práva účasti akcionára na riadnom valnom zhromaždení je
25. jún 2013.
Prezentácia akcionárov sa uskutoční v mieste konania riadneho valného zhromaždenia dňa 28. júna
2013 od 13.15 do 13.45 hodiny.
Pri prezentácii predložia akcionári – fyzické osoby platný preukaz totožnosti, právnické osoby
originál, alebo úradne overený výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace, štatutárny
zástupca platný preukaz totožnosti. Splnomocnené osoby odovzdajú naviac úradne overené
splnomocnenie.
Každý akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení na vlastné náklady.
Poučenie akcionárov:
1. Akcionár má právo zúčastniť sa na riadnom valnom zhromaždení (ďalej len RVZ), hlasovať na
ňom, požadovať informácie a vysvetlenia podľa § 180 ods. 1 Obchodného zákonníka, týkajúce sa
záležitostí spoločnosti, ktoré súvisia s predmetom rokovania RVZ a uplatňovať na ňom návrhy –
rozhodujúcim dňom pre ich uplatnenie je 25. jún 2012.
2. Akcionár má právo na zaradenie ním určenej záležitosti do programu rokovania RVZ podľa § 181
ods. 1 Obchodného zákonníka.
3. Akcionár má možnosť zúčastniť sa VZ v zastúpení na základe písomného splnomocnenia podľa
§ 184 ods. 1, § 190e Obchodného zákonníka a v súlade so stanovami spoločnosti, pričom podpis
akcionára na splnomocnení musí byť úradne osvedčený. Originál splnomocnenia je
splnomocnenec povinný odovzdať pri registrácii na VZ. Vzor tlačiva je uverejnený na internetovej
stránke spoločnosti www.druhastrategicka.sk. Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní
splnomocnenca alebo odvolaní splnomocnenia elektronickou poštou na e-mailovej adrese
[email protected]
4. Akcionár má možnosť získať úplné znenia všetkých dokumentov predkladaných RVZ, vrátane
hlavných údajov účtovnej závierky a návrhov uznesení na internetovej adrese
www.druhastrategicka.sk a osobne v novom sídle spoločnosti 30 dní pred konaním VZ
v pracovných dňoch od 9,00 do 15,00 h. Akcionár má právo vyžiadať si kópie návrhu stanov,
prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo. Akcionár, ktorý
zriadil aspoň na jednu akciu spoločnosti záložné právo v prospech spoločnosti podľa § 184 ods. 3
Obchodného zákonníka, má právo vyžiadať si zaslanie kópie účtovnej závierky na svoje náklady
a nebezpečenstvo na ním uvedenú adresu.
5. Spoločnosť uverejňuje informácie podľa osobitného predpisu na internetovej stránke
www.druhastrategicka.sk
6. Zmena stanov spoločnosti sa týka čl. I. Všeobecné ustanovenia, ods. 2: Sídlo spoločnosti je na
adrese: Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, SR.
Výročná správa 2012
Druhá strategická, a.s.
Strana 3
1. Úvodná časť – Všeobecné údaje o spoločnosti
Základné údaje o spoločnosti
Obchodné meno :
Druhá strategická, a.s.
Sídlo:
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
IČO:
35 705 027
DIČ:
2020969456
Deň zápisu:
13.12.1996
Právna forma:
Akciová spoločnosť
Registrovaná
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa,
vložka číslo 1239/B
Predmet podnikania zapísaný v obchodnom registri:
1. Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
2. Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
3. Sprostredkovateľská činnosť
Štatutárny orgán :
Predstavenstvo
Ing. Pavel Hollý
Ing. Juraj Široký
Ing. Jozef Šnegoň
predseda predstavenstva, vznik funkcie od 30.07.2010,
člen predstavenstva, vznik funkcie od 30.07.2010,
člen predstavenstva, vznik funkcie od 26.07.2012.
Dozorná rada
Ing. Adriana Matysová
Mgr. Katarína Csudaiová
Ing. Róbert Varga
predseda, vznik funkcie od 26.07.2012,
člen, vznik funkcie od 30.07.2010,
člen, vznik funkcie od 30.07.2010.
Akcie
Forma:
Podoba :
Menovitá hodnota :
Počet akcií:
ISIN :
Základné imanie :
akcie na doručiteľa
zaknihované
33,194 EUR
811 628 ks
SK 1120005337
26 941 179,832 EUR
Štruktúra akcionárov
Štruktúra akcionárov vychádza zo zoznamu akcionárov poskytnutého Centrálnym
depozitárom cenných papierov SR, a.s. Bratislava k rozhodujúcemu dňu konania riadneho
valného zhromaždenia dňa 26. júla 2012.
Akcionári spoločnosti (nad 10 % emisie):
Obchodné meno
Prvá strategická, a.s.
DRAEGER Holdings Co. Limited
PAKEMA Holdings Co. Limited
Akcionár
Právnická osoba - tuzemec
Právnická osoba - cudzinec
Právnická osoba - cudzinec
Počet akcií
94 432
197 617
199 227
% z emisie
11,635
24,348
24,547
Obmedzenie prevoditeľnosti cenných papierov nie je viazané na žiadnu akciu z emisie,
taktiež neevidujeme žiadnych majiteľov s osobitnými právami kontroly alebo obmedzeniami
hlasovacích práv. Takisto neexistujú žiadne známe dohody upravujúce ponuky na prevzatie.
Výročná správa 2012
Druhá strategická, a.s.
Strana 4
2. Vývoj spoločnosti
Vznik spoločnosti
Spoločnosť Druhá strategická, a.s., bola založená zakladateľskou listinou zo dňa
26.11.1996 v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. 513/91 Zb.
Na mimoriadnom valnom zhromaždení Harvardského dividendového investičného
fondu Slovakia, a.s., dňa 18.12.1996 došlo k zrušeniu investičného fondu bez likvidácie
formou jeho zlúčenia s už založenou akciovou spoločnosťou Druhá strategická a.s.
Na spoločnosť Druhá strategická, a.s., prešli všetky práva a záväzky Harvardského
dividendového investičného fondu Slovakia, a.s., IČO: 17 337 780, na základe zmluvy
o zlúčení, schválenej mimoriadnym valným zhromaždením.
3. Organizačná štruktúra spoločnosti
Predstavenstvo:
Od posledného riadneho valného zhromaždenia pracovalo v nasledujúcom zložení:
predseda predstavenstva Ing. Pavel Hollý, členovia predstavenstva Ing. Juraj Široký a JUDr.
Miroslav Hrabovský do 26.07.2012, a Ing. Jozef Šnegoň od 26.07.2012.
Od riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 26. júla 2012 sa uskutočnilo
celkom 7 zasadnutí predstavenstva, z toho 3 zasadnutia sa uskutočnili do konca roku 2012
a 4 zasadnutia do konania riadneho valného zhromaždenia v roku 2013.
Program zasadnutí bol zameraný na rozhodujúce oblasti činnosti a to hlavne na:
- plnenie rozhodnutí predchádzajúceho riadneho valného zhromaždenia
- priebežné hodnotenie vývoja hospodárenia
- výber audítora na overenie riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky
- spracovanie konsolidovanej výročnej správy za rok 2011
- zhodnotenie finančných ukazovateľov vyplývajúcich z konsolidovanej účtovnej závierky
podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo a výsledky jej audítorského
overenia k 31. decembru 2011
- zostavenie účtovnej závierky za rok 2012
- plnenie informačnej povinnosti emitenta cenných papierov, ktoré boli prijaté na
obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle § 36 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze
cenných papierov v znení neskorších predpisov, spracovaním a predkladaním správ
Národnej banke Slovenska a Burze cenných papierov v Bratislave, a.s.
- výsledky audítorského overenia riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2012
- zverejňovanie informácií vyplývajúcich z právnych predpisov, vrátane účtovných výkazov
z riadnej individuálnej účtovnej závierky pre akcionárov na internetovej stránke
spoločnosti www.druhastrategicka.sk
- organizačnú a vecnú prípravu riadneho valného zhromaždenia
- spracovanie materiálov predkladaných riadnemu valnému zhromaždeniu za rok 2012,
vrátane Vyhlásenia o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na
Slovensku.
Dozorná rada
Pracovala v zložení: Ing. Adriana Matysová - predsedníčka, členovia dozornej rady
Ing. Róbert Varga a Mgr. Katarína Csudaiová.
Výsledky kontrolnej činnosti predkladá dozorná rada v samostatnom dokumente na
tomto riadnom valnom zhromaždení.
Výročná správa 2012
Druhá strategická, a.s.
Strana 5
Funkčné obdobie členov predstavenstva a dozornej rady podľa stanov spoločnosti je
štvorročné. Voľba a odvolanie členov orgánov je podrobne upravená v stanovách spoločnosti.
Na tie nadväzujú štatúty predstavenstva a dozornej rady.
Neexistujú žiadne známe dohody upravujúce nadštandardné práva členov orgánov
alebo zamestnancov upravujúce ukončenie ich vzťahu so spoločnosťou (postupuje sa podľa
stanov spoločností a zákonníka práce).
Aktuálne sídlo spoločnosti je v Bratislave na Trnavskej ceste č. 27/B. Kontaktné
telefónne číslo 00421 2 5824 6333, faxové spojenie je na telefónne číslo 00421 2 5341 5527.
V zmysle zákona spoločnosť prevádzkuje webovú stránku www.druhastrategicka.sk,
kde sú zverejňované všetky informačné povinnosti a základné dokumenty, napr. aj k valnému
zhromaždeniu. S akcionármi Druhej strategickej, a.s., zabezpečujeme každodenne osobný ako
aj písomný styk.
Všetky uznesenia valného zhromaždenia boli všetky v celom rozsahu splnené.
V zmysle uznesenia riadneho valného zhromaždenia bol hospodársky výsledok za rok 2011,
t.j. zisk vo výške 2 154 EUR, zúčtovaný s neuhradenou stratou minulých rokov.
Uloženie účtovnej závierky a uznesení riadneho valného zhromaždenia bolo
zabezpečené do Zbierky listín Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I a zverejnené
v Obchodnom vestníku Ministerstva spravodlivosti SR.
4. Zamestnanosť v spoločnosti
Spoločnosť mala v roku 2012 priemerný počet 17 zamestnancov. Na hrubé mzdy
zamestnancov vynaložila spoločnosť v roku 2012 sumu 367 276 EUR. Členovia
predstavenstva a dozornej rady boli odmeňovaní pravidelnými odmenami v zmysle uznesenia
schválenom valným zhromaždením v celkovom objeme 13 188 EUR.
Ostatné osobné náklady spoločnosti boli :
Náklady na stravovanie zamestnancov predstavovali 7 114 EUR. Spoločnosť taktiež tvorila
rezervy na odchodné zamestnancov v sume 2 327 EUR.
Tvorba a čerpanie sociálneho fondu
Sociálny fond bol vytvorený v čiastke 3 288 EUR. K 31.12.2011 bol zostatok na účte
sociálneho fondu 1 662 EUR. Celkovo bolo k dispozícii v sociálnom fonde na použitie 4 950
EUR.
V roku 2012 bolo čerpanie sociálneho fondu nasledovné:
Príspevok na stravovanie zamestnancom
2 228 EUR
Zostatok nevyčerpaných prostriedkov
2 722 EUR
Výročná správa 2012
Druhá strategická, a.s.
45 %
55 %
Strana 6
5. Vybrané ekonomické ukazovatele a finančná situácia spoločnosti
Výkazy ročnej účtovnej závierky k 31.12.2012 sú zverejnené na internetovej stránke
spoločnosti www.druhastrategicka.sk
Majetok, vlastné imanie a záväzky
V roku 2012 neboli dosiahnuté priaznivé hospodárske výsledky za hodnotený
hospodársky rok. V roku 2012 spoločnosť zaznamenala negatívny hospodársky výsledok –
stratu -799 537 EUR. Zníženie vlastného imania zo sumy 47 936 410 EUR na hodnotu
37 294 986 EUR bolo ovplyvnené precenením nášho podielu dcérskych spoločností metódou
vlastného imania v súlade so Zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení.
Vlastné imanie spoločnosti Druhá strategická, a.s. vykázané ku dňu 31.12.2012 bolo v sume
37 294 986 EUR.
Štruktúra vlastného imania spoločnosti Druhá strategická, a.s. ku dňu 31.12.2012 bola tvorená
nasledovne:
- základné imanie zapísané v obchodnom registri v sume 26 941 179,832 EUR tvorí 811 628
kusov zaknihovaných akcií na doručiteľa v menovitej hodnote 33,194 EUR,
- vlastné akcie, ktoré spoločnosť nadobudla v súlade s rozhodnutím valných zhromaždení
spoločnosti konaných dňa 11.08.2005 a dňa 22.08.2006 k súvahovému dňu v celkovej sume
488 851 EUR,
- oceňovacie rozdiely z precenenia dlhodobého finančného majetku v celkovej sume
6 408 623 EUR,
- oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín v celkovej sume 23 236 EUR
- zákonný rezervný fond v celkovej sume 8 874 853 EUR a rezervný fond na vlastné akcie
v celkovej sume 488 851 EUR,
- neuhradená strata minulých rokov v celkovej sume ( 4 529 750 EUR)
- hospodársky výsledok za účtovné obdobie roku 2012 po zdanení - strata ( 799 537 EUR).
Pri počte 811 628 akcií spoločnosti v menovitej hodnote 33,194 EUR je výška vlastného
majetku pripadajúca k 31.12.2012 na jednu akciu 45,95 EUR.
Majetok
K termínu 31.12.2012 Druhá strategická, a.s., vykazovala majetok po znížení o odpisy
a opravné položky v celkovej výške 61 868 003 EUR, ktorý tvorí:
Neobežný majetok vo výške 33 156 286 EUR, z toho dlhodobý hmotný majetok v zostatkovej
cene 250 038 EUR, pozemky 5 175 EUR, stavby 93 960 EUR. Dlhodobý finančný majetok je
32 900 851 EUR, z toho CP a podiely v dcérskych spoločnostiach v hodnote 31 416 935
EUR, ostatné cenné papiere a podiely 335 162 EUR.
Ako súčasť hodnoty dlhodobého finančného majetku je vykázaný preddavok 1 148 754 EUR
na obstaranie obchodného podielu spoločnosti Zelený sen, s.r.o.
Obežný majetok je 28 691 104 EUR, ktorý z 95,54 % tvoria najmä krátkodobé pohľadávky
27 412 828 EUR, z toho 16 364 832 EUR voči dcérskym spoločnostiam.
Vlastné imanie a záväzky
Celkové pasíva, t.j. zdroje krytia majetku, boli k 31.12.2012 v súhrnnej výške
61 868 003 EUR a majú nasledovnú štruktúru:
Vlastné imanie 37 294 986 EUR, z toho základné imanie znížené o hodnotu vlastných akcií
26 452 329 EUR, kapitálové fondy z precenenia 6 431 859 EUR a zákonný rezervný fond
8 874 853 EUR.
Cudzie zdroje – záväzky, vrátane rezerv 23 899 869 EUR.
Výročná správa 2012
Druhá strategická, a.s.
Strana 7
Výnosy
Výnosy Druhej strategickej, a.s., dosiahli v roku 2012 objem 2 001 483 EUR. Výnosy
z hospodárskej činnosti sa podieľajú na celkovom objeme výnosov čiastkou 832 701 EUR.
K rozhodujúcim položkám patria tržby z predaja tovaru a služieb vo výške 576 079 EUR
a tržby z predaja dlhodobého majetku vo výške 186 016 EUR. Vo finančnej činnosti, v ktorej
výnosy dosiahli hodnotu 1 168 782 EUR významnou položkou sú úroky z krátkodobých
finančných pôžičiek vo výške 1 136 199 EUR.
Náklady
Náklady v tom istom období predstavovali čiastku 2 807 519 EUR. V hospodárskej
činnosti celkový objem nákladov 1 800 997 EUR, z toho osobné náklady a položky výrobnej
spotreby, ktoré vyjadrujú spotrebu materiálových nákladov a nákladov na služby dosiahli
hodnotu 1 379 929 EUR.
Náklady z finančnej činnosti v celkovej výške 1 006 522 EUR tvorili predovšetkým:
nákladové úroky vo výške 867 448 EUR a kurzové straty 137 606 EUR.
Splatnú daň z príjmov v čiastke 100 EUR tvorí zrážková daň z bankových úrokov.
Spoločnosť nevykonáva činnosť výskumu a vývoja.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
Na základe predložených účtovných výkazov spoločnosti zostavených k 31.12.2012
spoločnosť vykazuje:
Hospodársky výsledok pred zdanením
Pripočítateľné položky k základu dane
Odpočítateľné položky od základu dane
Základ dane
Splatná daň (zrážková daň z BÚ)
Odložená daň
Hospodársky výsledok za rok 2012 po zdanení – strata
Základné imanie
Vlastné akcie
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
Zákonný rezervný fond
Ostatné fondy
Neuhradená strata minulých rokov
-806 036 EUR
137 657 EUR
82 704 EUR
-751 083 EUR
100 EUR
6 599 EUR
- 799 537 EUR
26 941 180 EUR
-488 851 EUR
6 408 623 EUR
23 236 EUR
8 874 853 EUR
865 232 EUR
-4 529 750 EUR
Daň z príjmu právnických osôb
Spoločnosť Druhá strategická, a.s., si plní daňové povinnosti. Daňové priznanie podala
28. marca 2013, v zmysle § 49, ods. 2, zákona č. 595/2003 Z. z.
Výročná správa 2012
Druhá strategická, a.s.
Strana 8
6. Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia
Hospodárenie obchodnej spoločnosti Druhá strategická, a.s., skončilo k 31.12.2012 so
stratou 799 537,02 EUR.
Predstavenstvo dáva návrh valnému zhromaždeniu :
- schváliť účtovnú závierku spoločnosti Druhá strategická, a.s. zostavenú k 31.12. 2012
- hospodársky výsledok za rok 2012, t.j. stratu - 799 537,02 EUR zaúčtovať na účet
neuhradená strata minulých rokov.
7. Vývoj rozhodujúcich ukazovateľov za roky 2010 – 2012
SÚVAHA v EUR
STRANA AKTÍV NETTO
SPOLU MAJETOK
A.
Pohľadávka za upísané vlastné imanie
A.
Neobežný majetok
A. I. Dlhodobý nehmotný majetok
A. II. Dlhodobý hmotný majetok
A. III. Dlhodobý finančný majetok
B.
Obežný majetok
B. I. Zásoby
B.II. Dlhodobé pohľadávky
B.III. Krátkodobé pohľadávky
B.IV. Finančné účty
C.
Časové rozlíšenie
STRANA PASÍV
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
A.
Vlastné imanie
A.I.
Základné imanie
A.I.1. Základné imanie
2.
Vlastné akcie
A.II. Kapitálové fondy
A.II.4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku
A.II.5 Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
A.III. Fondy zo zisku
A.III.1. Zákonný rezervný fond
A.III.3. Štatutárne fondy a ostatné fondy
A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov
A.IV.2. Neuhradená strata minulých rokov
A.V.
Výsledok hospodárenia za účtov. obdobie
B.
Záväzky
B.I.
Rezervy
B.II.
Dlhodobé záväzky
B.III. Krátkodobé záväzky
B.IV. Krátkodobé finančné výpomoci
C.
Časové rozlíšenie
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT v EUR
Tržby z predaja a tovaru
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
Tržby z predaja služieb
Výrobná spotreba
Z toho: spotreba materiálu
Služby
Výročná správa 2012
Druhá strategická, a.s.
31.12.2012
31.12.2011
31.12.2010
61 868 003
0
33 156 286
5 397
250 038
32 900 851
28 691 104
62 726
1 174 866
27 412 828
40 684
20 613
72 478 723
0
41 667 720
6 326
143 322
41 518 072
30 802 091
644
855 713
29 128 027
817 707
8 912
72 549 659
0
44 333 176
425
160 340
44 172 411
28 207 623
0
1 040 686
27 118 978
47 959
8 860
61 868 003
37 294 986
26 452 329
26 941 180
-488 851
6 431 859
6 408 623
23 236
9 740 085
8 874 853
865 232
-4 529 750
-4 529 750
-799 537
23 899 869
38 383
4 261
20 491 436
3 365 789
673 148
72 478 723
47 936 410
26 452 329
26 941 180
-488 851
16 274 074
16 250 838
23 236
9 740 085
8 874 853
865 232
-4 532 232
-4 532 232
2 154
24 011 133
28 180
7 941
19 825 634
4 149 378
531 180
72 549 659
52 649 094
26 452 329
26 941 180
-488 851
20 988 912
20 965 676
23 236
9 740 085
8 874 853
865 232
-7 564 402
-7 564 402
3 032 170
19 377 072
21 519
6 664
19 348 889
0
523 493
31.12.2012
172 651
169 587
403 428
875 024
34 166
840 858
31.12.2011
141 982
139 200
44 938
284 088
38 923
245 165
31.12.2010
0
0
41 240
198 412
26 133
172 279
Strana 9
Pridaná hodnota
Osobné náklady
Dane a poplatky
Odpisy
Tržby z predaja dlhodobého majetku
Zostatková cena predaného majetku
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
k pohľadávkam
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
Predané cenné papiere a podiely
Výnosy z cenných papierov v dcérskej účtovnej jednotke
a spoločnosti s podstatným vplyvom
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a
podielov
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému
majetku
Výnosové úroky
Nákladové úroky
Kurzové zisky
Kurzové straty
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
Ostatné náklady na finančnú činnosť
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
Daň z príjmov z bežnej činnosti
- splatná
- odložená
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred
zdanením
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
-468 532
504 905
949
52 217
186 016
59 230
15 385
-236 368
355 047
1 087
46 956
0
0
41 354
-157 172
344 372
1 895
60 740
443 900
325 185
237 641
70 606
123 700
-968 296
0
0
0
2 973 516
2 979 701
-686 997
0
0
299 158
4 816 214
2 209 499
1 923 610
497 909
484 445
0
7
0
0
-1
5 585
441 272
1 136 199
867 448
32 577
137 606
0
1 468
162 260
-6 499
100
-6 599
-799 537
0
-806 036
859 793
531 180
681 527
606 900
1 606
8 225
690 194
1 043
1 021
22
2 154
0
3 197
390 955
0
3 393 011
2 243 764
1
7 213
1 105 182
-3 378
-799 537
2 154
3 032 170
-3 378
3 032 170
0
3 028 792
8. Riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2012 a Správa nezávislého
audítora
V súlade s § 20 ods. 7 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov uvádzame nasledovné údaje:
-
-
po skončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu,
štruktúra základného imania spoločnosti sa skladá zo 811 628 kusov kmeňových akcií na
doručiteľa v dematerializovanej podobe. Akcie spoločnosti sú prijaté na obchodovanie na
regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.,
v súlade s §161d ods. 1 Obchodného zákonníka obmedzenie hlasovacích práv sa vzťahuje
na vlastné akcie,
obmedzenie prevoditeľnosti cenných papierov nie je viazané na žiadnu akciu z emisie,
spoločnosť neeviduje žiadnych majiteľov cenných papierov s osobitnými právami
kontroly alebo obmedzením hlasovacích práv,
nie sú známe žiadne dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré by mohli viesť
k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov alebo k obmedzeniam hlasovacích práv
neexistujú žiadne dohody, kde by bola spoločnosť zmluvnou stranou, ani dohody
upravujúce ponuky na prevzatie,
Výročná správa 2012
Druhá strategická, a.s.
Strana 10
-
-
pravidlá upravujúce voľbu a odvolanie členov štatutárneho orgánu, vrátane právomoci
tohto orgánu, ako aj postupy pri zmene stanov konkretizujú Stanovy spoločnosti,
medzi spoločnosťou a členmi orgánov, t.j. predstavenstva a dozornej rady je uzatvorená
Zmluva o výkone funkcie, ktorá konkretizuje práva a povinnosti, zodpovednosť za škodu,
podmienky zániku funkcie a stanovuje spôsob a výšku mesačnej odmeny
štruktúra akcionárov, poskytnutá Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s.
Bratislava ku dňu konania riadneho valného zhromaždenia dňa 26.7.2012
posledná známa štruktúra akcionárov, poskytnutá Centrálnym depozitárom cenných
papierov SR, a.s. Bratislava, ku dňu konania minuloročného riadneho valného
zhromaždenia dňa 26.07.2012 bola nasledovná:
Právnická osoba tuzemec
Právnická osoba cudzinec
Fyzická osoba tuzemec
Fyzická osoba cudzinec
Spolu
- z toho vlastné akcie
Počet CP
Podiel na ZI v %
Počet akcionárov
190 609,34
401 261
217 328,66
2 429
811 628
56 360
23,48
49,43
26,78
0,30
100
6,94
18
4
10 616
95
10 733
Účtovné výkazy
Súčasťou tejto časti Výročnej správy sú:
- SÚVAHA k 31.12.2012
- VÝKAZ ZISKOV A STRÁT k 31.12.2012
- Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2012
- Prehľad o peňažných tokoch s použitím nepriamej metódy za rok 2012
Správa nezávislého audítora
Riadnu individuálnu účtovnú závierku obchodnej spoločnosti Druhá strategická a.s.,
zostavenú ku dňu 31. decembra 2012, overovala audítorská spoločnosť Audit – Grácia, s.r.o.,
licencia SKAU č. 313. V Správe nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky zo
dňa 24. apríla 2013 sa uvádza: „Podľa nášho stanoviska účtovná závierka vyjadruje
objektívne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti Druhá
strategická, a.s., k 31.decembru 2012 a výsledok jej hospodárenia a peňažné toky za rok
končiaci k uvedenému dátumu, v súlade so Zákonom o účtovníctve.“
Úplné znenie Správy nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky spoločnosti
Druhá strategická, a.s. za rok končiaci 31.decembra 2012 tvorí súčasť výročnej správy.
Výsledky riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2012 a Správu nezávislého
audítora spoločnosť zverejnila na internetovej stránke spoločnosti www.druhastrategicka.sk
v časti Výsledky hospodárenia.
Výročná správa 2012
Druhá strategická, a.s.
Strana 11
9. Štruktúra portfólia spoločnosti
Spoločnosť Druhá strategická, a.s., má majetkové účty vedené u RM-S Market, o. c.
p., a.s. Podľa výpisov k 31. decembru 2012 vo svojom portfóliu eviduje rozhodujúce
množstvá akcií slovenských podnikov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom rozloženie
investícií v portfóliu Druhej strategickej, a.s., podľa odvetví a podnikov bolo nasledovné:
Akcie v podnikoch
PVT Bratislava, a.s. CS
PVT Bratislava, a.s. SK
FINASIST, a.s.
GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s.
POLYMEA, a.s.
TESLA Liptovský Hrádok a.s.
RONA, a.s.
Prvá strategická, a.s.
DEVELOPMENT 4, a. s.
bit-STUDIO Bratislava, s.r.o.
DAN Slovakia s.r.o.
ISIN
CS0009003454
SK1120005006
SK1120004876
CS0005044056
SK1120007440
SK1120005329
Počet akcií /podiel na
ZI v EUR
% na emisii /
% zo zákl. imania
15 037
6 399
10 000
175
4 285
5
3
111 714
8 797
20,74 %
9,14 %
100,00 %
83,73 %
91,42 %
do 0,001 %
do 0,001 %
16,888 %
53,00 %
504 548 €
2 410 000 €
100,00 %
100,00 %
Spoločnosť Druhá strategická, a.s., vlastní 83,73% podiel na základnom imaní
spoločnosti Grand Hotel Bellevue, a.s. Jedná sa o štvorhviezdičkový kongresový komplex vo
Vysokých Tatrách, s najväčšou kongresovou sálou v regióne. Cieľom hotela je poskytovanie
kongresových a incentívnych služieb pre firemnú klientelu, ale je vhodný aj pre rodiny
s deťmi. Aktivity hotela boli v roku 2012 ovplyvnené pretrvávajúcim poklesom
marketingových nákladov v rozpočtoch firiem, v dôsledku čoho bol nižší počet realizovaných
kongresov a firemných aktivít, s čím súviselo neplnenie plánovaných výkonov na strane
spoločnosti. Spoločnosť však v minulom roku zaznamenala priaznivý vývoj v predaji
balíčkov služieb pre individuálnu klientelu, ktorú rozšírila okrem športovo-relaxačných
pobytov aj o zážitkové pobyty s rôznym tematickým zameraním počas celého roka. Nakoľko
spoločnosť počas roka nedosahovala plánované tržby, prijala opatrenia na minimalizovanie
nákladov, t.j. realizovali sa len nevyhnutné nákupy a opravy, ktoré si vyžiadala aktuálna
situácia – požiadavky na vyšší počet rodinných izieb.
Celkové výnosy spoločnosti sa oproti roku 2011 zvýšili o 81.347 EUR. Za rok 2012
došlo v porovnaní s rokom 2011 k miernemu nárastu celkových nákladov, o 51 569,20 Eur,
t.j. o 1,95 %. Nárast bol zaznamenaný v oblasti spotreby energií, čo súviselo s nárastom cien
energií. Naopak, úsporu nákladov spoločnosť dosiahla v úrokoch z úveru, čo súvisí so
zníženou úrokovou sadzbou. Celkový hospodársky výsledok spoločnosti bola strata -192 432
EUR.
V majetku máme aj listinné cenné papiere obchodnej spoločnosti FINASIST, a.s..
Táto naša 100% dcérska spoločnosť mala k 31.12.2012 v majetku akcie alebo podiely na
základnom imaní v ôsmich spoločnostiach: (VÁHOSTAV-SK, a.s., DEVELOPMENT.SK,
s.r.o., RUDINY, s.r.o., Plastika, a.s., HC SLOVAN Bratislava, a.s., TP SLOVAN, s.r.o.
Bratislava, Prvá strategická, a.s., Druhá strategická, a.s.).
V priebehu hodnoteného obdobia boli kúpené cenné papiere spoločnosti Prvá
strategická, a.s., za 15 777 EUR a cenné papiere spoločnosti Druhá strategická, a.s., za 415
EUR. V spoločnosti Plastika, a.s., sa podieľala spoločnosť na zvýšení základného imania o
2 170 370 EUR a kúpila podiel v spoločnosti TP SLOVAN, s.r.o. za 1 088 807 EUR.
Predané boli cenné papiere spoločností: GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s., vo výške
Výročná správa 2012
Druhá strategická, a.s.
Strana 12
kúpnej ceny 1 224 000 EUR, TEPLIČKA, s.r.o., v sume 84 977 EUR a Prvá rozvojová
spoločnosť, a.s., v sume 1 600 000 EUR.
Spoločnosť FINASIST, a.s., v roku 2012 eviduje krátkodobé pohľadávky z pôžičiek
v sume 7 016 184 EUR a k ním vytvorené opravné položky v sume 992 151 EUR
k poskytovaným finančným pôžičkám krytými vlastnými zmenkami a dlhodobé pohľadávky
v objeme 8 548 297 EUR.
Spoločnosť má krátkodobé záväzky v objeme 26 010 732 EUR oproti 27 962 240
EUR v roku 2011. Bankové úvery čerpá spoločnosť v Sberbank Slovensko, a.s.,
k 31.12.2012 v objeme 600 000 EUR splatný 20.11.2015 a v Privatbanka, a.s., k 31.12.2012
v objeme 500 000 EUR splatný 31.05.2013.
Hodnota vlastného imania FINASISTu k 31.12.2012 klesla oproti predchádzajúcemu
roku na celkových 21 936 180 EUR oproti 29 515 230 EUR v minulom roku, čo bolo
ovplyvnené najmä zaúčtovaním straty dosiahnutej v hospodárení v predchádzajúcom roku a
oceňovacími rozdielmi z precenenia dlhodobého finančného majetku.
Podiel jednej akcie v nominálnej hodnote 33,193919 EUR na vlastnom imaní
k 31.12.2012 je 2 193,62 EUR.
V roku 2012 dosiahla spoločnosť FINASIST výnosy celkom v objeme 6 198 220
EUR. Skladajú sa z postúpenia pohľadávok v sume 2 451 802 EUR; z predaja cenných
papierov v sume 2 908 977 EUR; z úrokov z pôžičiek a termínovaných vkladov v sume 837
441 EUR. Náklady spoločnosti boli za rok 2012 celkove v objeme 4 877 038 EUR a skladajú
sa z nákladov na postúpené pohľadávky v sume 2 451 802 EUR, z tvorby opravných
položiek 418 668 EUR; predaja cenných papierov v sume 2 076 364 EUR; zúčtovanie
opravných položiek v sume -1 148 691EUR, z úrokov z pôžičiek v sume 1 045 095 EUR,
poradenské a ekonomické služby v sume 18 359 EUR. Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
- zisk za účtovné obdobie roka 2012 vo výške 1 321 182,65 EUR bol rozdelený na úhradu
straty za rok 2011 vo výške -970 706,55 EUR a zvyšok 350 476,10 EUR bol zaúčtovaný na
účet nerozdelený zisk minulých rokov.
Ďalšia naša dcérska spoločnosť DEVELOPMENT4, a.s., pokračuje v developerskej
činnosti. Spoločnosť buduje na ploche vyše 50 hektárov v susedstve Avion Shopping Parku a
Letiska M. R. Štefánika polyfunkčnú mestskú zónu s prevládajúcou zmiešanou funkciou
občianskej vybavenosti, obchodov, služieb a zeleňou. Projekt PHAROS však trochu zaostáva
za pôvodnými termínmi výstavby z dôvodu zdržania vybavovania niektorých povoľovacích
formalít. Od roku 2010 má spoločnosť podpísané zmluvy o budúcej zmluve s viacerými
záujemcami o umiestnenie svojich prevádzok v projekte.
V roku 2012 pokračovala výstavba infraštruktúry celého areálu a začiatkom roka
2013 sa začína so samotnou výstavbou skontrahovaných stavieb a budov.
Ukončuje sa sceľovanie riešeného územia v rámci projektu Pharos Bussines Park.
V súčasnosti má už pod kontrolou územie o veľkosti 47 ha. Spoločnosť má právoplatné
stavebné povolenie na vybudovanie základnej dopravnej infraštruktúry a inžinierskych sietí.
Proces výstavby sa začal v júni 2011 s plánovaným ukončením na jar roku 2014. Proces
získavania ďalších stavebných povolení naďalej pokračuje. Spoločnosť DEVELOPMENT4
zabezpečila takmer všetky právoplatné stavebné povolenia na dopravnú a technickú
infraštruktúru. Posledné stavebné povolenie pre klientov je očakávané ku koncu roku 2013.
Spoločnosť má vo výstavbe infraštruktúru aj diaľničný zjazd v celkovej hodnote 11,7
mil. EUR. Ich ukončenie je plánované postupne pričom posledná infraštruktúra bude
kolaudovaná na jar 2014.
Spoločnosť naďalej intenzívne rokuje o obchodných podmienkach s viacerými
novými značkami, ktoré na Slovensku a v Bratislave zatiaľ zastúpenie nemajú. Prvé
prevádzky by mali byť otvorené koncom roku 2013.
Spoločnosť DEVELOPMENT4, a.s., dosiahla v roku 2012 stratu – 3 416 586,78
EUR, ktorú ovplyvnili najmä bankové úroky a úroky z pôžičiek. V priebehu roku 2013 sa
očakáva príjem z predaja pozemkov od zmluvných klientov vo výške 24 mil. EUR. Po
Výročná správa 2012
Druhá strategická, a.s.
Strana 13
úspešnej transakcii od klientov sa zníži celkové zaťaženie projektu úverom a následne bude
potrebná reštrukturalizácia financovania projektu.
V spoločnosti POLYMEA, a.s., mala k 31.12.2012 Druhá strategická, a.s., 91,42%
podiel na základnom imaní. Hospodárenie spoločnosti POLYMEA, a.s., v roku 2012 skončilo
so ziskom 41 485,31 EUR. Výsledok z hospodárskej činnosti bol predovšetkým ovplyvnený
minimálnymi náklady na investície. Celkový výsledok hospodárenia predstavenstvo navrhuje
použiť na doplnenie zákonného rezervného fondu a zvyšok použiť na zníženie strát minulých
rokov.
POLYMEA, a.s., ako najväčší spoločník v budove s funkciou správcu, vyvíja tlak na
posledného spoločníka na zvýšenie tepelného komfortu výmenou kovových okien za
plastové. Spojené sú s tým očakávania vyrovnania tepelného režimu v budove, kde sa kvôli
nezateplenému poschodiu na ostatných poschodiach prekuruje. Aj napriek tomu doterajšia
tepelná regulácia prináša efekt v podobe preplatkov na energiách.
V našej 100% dcérskej spoločnosti bit-STUDIO Bratislava, s.r.o., v roku 2012
v porovnaní s rokom 2011 na jednej strane klesol objem výnosov, no na strane druhej vzrástol
hospodársky výsledok. Projekty eGovermentu, ktoré sú pre celý IT sektor kľúčové, sa po
parlamentných voľbách opäť oživili, no tempo ich implementácie bolo naďalej nepostačujúce.
Taktiež nové projekty v danej oblasti sa riadiacim orgánom a žiadateľom stále nepodarilo
uviesť do života. A teda z pohľadu dodávateľa sa v roku 2012 v oblasti eGovermentu opäť
nebolo o čo uchádzať. V súkromnom sektore sme pokračovali v stabilných výkonoch.
Podarilo sa nám získať nové zákazky ako aj úspešne rozvíjať spoluprácu s existujúcimi
odberateľmi.
Spoločnosť bit-STUDIO Bratislava v roku 2012 splnila svoj stanovený obchodný cieľ
a to najmä vďaka stabilnému portfóliu zákazníkov. Spoločnosť vykázala k 31.12.2012
účtovný zisk 76 532 EUR po zdanení (pred zdanením 78 236 EUR ), čo predstavuje obrat
hospodárskeho výsledku v porovnaní s rokom 2011 a návrat k ziskovosti.
V podnikateľskom zámere na rok 2012 sa plánovalo s výnosmi vo výške 4,58 mil.
EUR. Tento zámer sa naplnil. Celkové výnosy sa pohybovali na úrovni 4,76 mil. EUR.
Ďalším pozitívom roka 2012 bolo rozšírenie počtu zamestnancov spoločnosti v jeho
závere s cieľom rozšíriť svoje aktivity a pripraviť sa nové projekty, ktoré plánujeme
realizovať v roku 2013.
Čo sa týka nákladov spoločnosti, celkové náklady sú nižšie, čo súvisí po prvé s nižšími
výnosmi za predaný tovar – „nákup tovaru na ďalší predaj“ a po druhé prevádzkové náklady
v jednotlivých mesiacoch sú vyvážené a nižšie ako v predošlých rokoch. V ich znižovaní sme
nadviazali na rok 2011, pričom pozitívom je, že bolo naďalej efektívne a zdravé (t.j. nedotklo
sa zamestnancov a fungovania spoločnosti).
Firma mala dobrú likviditu a záväzky uhrádzala vo väčšine prípadov v lehotách
splatnosti. Vyskytli sa prípady oneskorených platieb, ktoré boli spôsobené najmä na strane
našich odberateľov a ich zlou platobnou disciplínou.
Finančná situácia bola v priebehu roku 2012 stabilná a spoločnosť bola spôsobilá
splácať vlastné prevádzkové a režijné záväzky z vlastných finančných zdrojov.
DAN Slovakia s.r.o., je tiež 100% dcérska spoločnosť na výrobu plastových
výrobkov so sídlom v Nitre. Malý podnik je zameraný na výrobu odpadových, studničných
a ďalších špecializovaných typov rúr s malým počtom zamestnancov a dosahuje
v posledných rokoch stabilne vyrovnané výsledky. Spoločnosť už od roku 2011 pôsobí vo
svojich vlastných výrobných priestoroch v areáli Plastiky Nitra.
Vedenie spoločnosti dlhodobo preukazuje schopnosti čeliť tvrdému konkurenčnému
boju na trhu a hľadať efektívne riešenia na racionalizáciu výroby. Za rok 2012 dosiahla
spoločnosť hospodársky výsledok zisk pred zdanením 10 507 EUR, resp. 4 144 EUR po
zdanení. ( za rok 2011 HV pred zdanením 6 860 EUR, resp. 4151 EUR po zdanení). Hodnota
Výročná správa 2012
Druhá strategická, a.s.
Strana 14
vlastného imania sa zvýšila z predchádzajúcich 2 462 545 EUR na aktuálnych 2 465 286
EUR. Výroba vzrástla z predchádzajúcich 1 234 183 EUR na aktuálnu hodnotu 1 258 143
EUR. Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti bol 20 119 EUR oproti 33 908 EUR
v predchádzajúcom roku. Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti bol – 9 612 EUR,
oproti minulému roku , kedy dosiahol – 27 048 EUR.
Na Podnik výpočtovej techniky Bratislava, a.s., ako sme už v minulosti informovali,
bol dňa 31. januára 2000 vyhlásený konkurz. Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa
30.11.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť 10.01.2008, súd zrušil konkurz na majetok
úpadcu pre nedostatok majetku ako predpokladu pre konkurz. Uvedené bolo zapísané do
obchodného registra v konaní č. 33Exre/14/2008 v časti „ukončenie konkurzného konania“
a podľa informácií z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I po zápise tejto
skutočnosti do obchodného registra sa vo veci ďalej nekoná, t.j. spoločnosť ešte nebola
vymazaná z obchodného registra.
V majetku spoločnosti máme aj právne zabezpečené pohľadávky, ktorých pôvod
pochádza z obdobia poskytnutia pôžičiek v rámci aktivít pred rozbiehajúcou sa 2. vlnou
kupónovej privatizácie. Ich vymáhaniu je dlhodobo venovaná zvýšená pozornosť.
niekoľkoročné úsilie je orientované na prehlbujúcu sa spoluprácu pri ich vymáhaní
prostredníctvom niekoľkých súdnych exekútorov - v Bratislave, Novom Meste nad Váhom,
Piešťanoch, Poprade, Košiciach a Starej Ľubovni. V roku 2012 sa podarilo spoločnosť
prostredníctvom súdnych exekútorov získať od dlžníkov čiastku v objeme 28 011,71 EUR.
Prípady, ktoré ani po niekoľkonásobnom zisťovaní stavu majetku sú postupne ukončované
z dôvodu nemajetnosti povinných.
10.Konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2011
Účtovná jednotka je povinná zostavovať Konsolidovanú účtovnú závierku podľa
Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo k 31. decembru 2011. Za spoločnosť
Druhá strategická, a.s., bola zostavená dňa 10.12.2012 v nasledovnej štruktúre:
Konsolidovaná súvaha, Výkaz komplexného výsledku, Konsolidovaný výkaz zmien vo
vlastnom imaní, Konsolidovaný výkaz peňažných tokov a Poznámky ku konsolidovaným
účtovným výkazom zostaveným v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné
výkazníctvo za rok končiaci k 31. decembru 2011.
Predmetom konsolidácie boli dcérske spoločnosti: FINASIST, a.s., bit-STUDIO Bratislava,
s.r.o., DAN Slovakia, s.r.o. s majetkovým podielom 100 %, POLYMEA, a.s. s podielom 91%,
GRAND HOTEL BELLEVUE, a. s. s 84% podielom, DEVELOPMENT 4, a. s. s 53%
podielom.
Z predloženej konsolidovanej účtovnej závierky vyplývajú nasledovné rozhodujúce
ukazovatele:
KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA k 31.12.2011 (v EUR)
Ukazovateľ
Majetok celkom
Dlhodobý majetok celkom
Obežný majetok celkom
Vlastné imanie a záväzky
Vlastné imanie celkom
Základné imanie znížené o vlastné akcie
Nerozdelené zisky a straty minulých období
Výročná správa 2012
Druhá strategická, a.s.
Bežné obdobie
2011
278 498 494
97 809 535
180 688 959
278 498 494
49 486 338
26 280 320
18 420 101
Predchádzajúce
obdobie 2010
307 386 750
97 378 721
210 008 029
307 386 750
60 804 009
26 381 089
28 005 474
Strana 15
Vlastné imanie skupiny
46 144 213
Podiely menšinových vlastníkov
3 342 125
Záväzky celkom
229 012 156
Dlhodobé záväzky celkom
56 062 935
Krátkodobé záväzky celkom
172 949 221
VÝKAZ KOMPLEXNÉHO VÝSLEDKU k 31.12.2011 (v EUR)
Ukazovateľ
Bežné obdobie
2011
Výnosy
167 631 243
Náklady
174 571 010
Zisk/strata pred zdanením a finančnými operáciami
-6 939 767
Zisk/strata z pokračujúcich činností pred zdanením
-11 712 567
Daň z príjmov
-328 413
Zisk/strata po zdanení
-11 384 154
Celkový komplexný zisk/strata za rok po zdanení
-11 701 312
Zisk/strata na akciu
-14,417
KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ PEŇAŽNÝCH TOKOV k 31.12.2011 (v EUR)
Ukazovateľ
Bežné obdobie
2011
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti
16 027 005
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti
17 108 690
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti
34 688 794
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na
2 367 472
začiatku obdobia
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
3 920 571
na konci obdobia
54 473 573
6 330 436
246 582 741
26 149 329
220 433 412
Predchádzajúce
obdobie 2010
182 858 526
175 984 874
6 873 652
2 110 094
1 373 095
736 999
1 041 268
1,280
Predchádzajúce
obdobie 2010
5 839 944
25 269 996
12 415 627
9 381 897
2 367 472
Audit konsolidovanej účtovnej závierky vykonala spoločnosť Audit – Grácia s.r.o.
Licencia SKAU č. 313 Bratislava s uvedením záverov v Správe nezávislého audítora z 27.
decembra 2012, z ktorej vyplynulo nasledovné stanovisko:
„Podľa nášho stanoviska, vyplývajúceho z nášho auditu a správ iných audítorov, okrem
vplyvu potenciálnych úprav, ktoré by mohli byť nevyhnutné nadväzne na skutočnosti uvedené
v bode 1 a 2, konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti Druhá strategická, a.s., vyjadruje
objektívne vo všetkých významných súvislostiach konsolidovanú finančnú situáciu Skupiny
k 31. decembru 2011 konsolidovaný výsledok jej hospodárenia a konsolidované peňažné toky
za rok, ktorý sa skončil k 31. decembru 2011, v súlade s Medzinárodnými štandardami
finančného výkazníctva v platnom znení. Bez vplyvu na naše stanovisko upozorňujeme, že
v časti konsolidované poznámky nie sú uvedené kompletné informácie o spriaznených
osobách“.
Nadväzne bola spracovaná Konsolidovaná výročná správa za rok 2011, ktorá bola
spolu s Konsolidovanou účtovnou závierkou spoločnosti Druhá strategická, a.s., za rok 2011,
vrátane správ nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky ako aj výročnej správy,
zverejnená na internetovej stránke www.druhastrategicka.a.s.
11.Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností
Druhá strategická, a.s., uvádza predmetné vyhlásenie ako účtovná jednotka, ktorá
emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ako osobitnú
časť výročnej správy každoročne počnúc rokom 2007.
Každoročne predstavenstvo spoločnosti aktualizuje Vyhlásenie o dodržiavaní zásad
Kódexu správy a riadenia spoločnosti. Kódex je zverejňovaný na internetovej stránke
spoločnosti. Predstavenstvo spoločnosti potvrdzuje nemenný vzťah k tomuto dokumentu,
ktoré obsahuje plnenie jednotlivých ustanovení § 20 ods. 6-7 zákona č. 431/2002 Z. z.
Výročná správa 2012
Druhá strategická, a.s.
Strana 16
o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktoré vyplývajú zo stanov, interných predpisov
a postupov uplatňovaných v činnosti Druhá strategická, a.s.
Spoločnosť sa neodchyľuje od schváleného Kódexu správy a riadenia spoločnosti,
dozorná rada spoločnosti a výbor pre audit kontrolujú jeho dodržiavanie.
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti a koná sa minimálne raz
za rok.
Oznámenie o zvolaní valného zhromaždenia zverejňujeme na webovej stránke
spoločnosti a v denníku uverejňujúcom burzové správy s celoštátnou pôsobnosťou.
Každý akcionár má právo zúčastniť sa na ňom, požadovať informácie, podávať
stanoviská a rozhodovať hlasovaním.
V spoločnosti pôsobí predstavenstvo, dozorná rada a výbor pre audit. Ich zloženie je
uvedené v úvodnej časti výročnej správy.
Základné imanie po premene menovitej hodnoty akcie na euro je 26 941 179,832 EUR
zapísané v obchodnom registri a je rozdelené na 811 628 akcií v menovitej hodnote jednej
akcie 33,194 EUR.
Prevoditeľnosť cenného papieru nie je obmedzená.
Spoločnosť neemitovala akcie s osobitnými právami. Taktiež neexistujú žiadne
obmedzenia práv pri hlasovaní.
Predstavenstvo nemá právomoc rozhodnúť o vydaní akcií resp. o ich spätnom
odkúpení. Podľa stanov o tom rozhoduje valné zhromaždenie.
Spoločnosti nie sú známe žiadne dohody, ktorý by viedli k obmedzeniu hlasovacích
práv. Spoločnosť nie je zmluvnou stranou dohôd o prevzatí.
Taktiež neexistujú dohody medzi ňou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami
o poskytnutí náhrady po skončení funkcie alebo pracovného pomeru. V takom prípade
postupujeme podľa platného zákonníka práce.
12.Podnikateľský zámer na rok 2013
Aktivity predstavenstva v roku 2013, okrem zabezpečovania bežnej činnosti
spoločnosti a plnenia úloh, ktoré jej vyplývajú z právnych predpisov, sa budú orientovať
hlavne na nasledovné oblasti:
-
-
-
zlepšenie ekonomických výsledkov spoločnosti Druhá strategická, a.s. v roku 2013,
aktívne pôsobiť v spoločnostiach v portfóliu s rozhodujúcim vplyvom. Spoločným cieľom
akcionárov, štatutárnych a dozorných orgánov v týchto spoločnostiach, ako aj ich
výkonného manažmentu, je zlepšovanie ich činnosti a pôsobenia na trhu v súčasných
zložitých podmienkach s cieľom zlepšovania hospodárskych výsledkov, čo sa zatiaľ,
v dôsledku pôsobenia negatívnych vonkajších vplyvov nedarilo dosahovať. Z tohto
dôvodu riešenie nepriaznivého pôsobenia negatívnych dopadov externého prostredia na
hospodárske výsledky spoločností zostáva prioritou aj v roku 2013.
prehodnocovanie ekonomického vývoja spoločností a následné prijímanie úsporných
opatrení a zmeny organizačnej štruktúry s cieľom zmierniť negatívne dopady poklesu
tržieb na výsledky dcérskych spoločností,
pravidelne kontrolovať realizáciu investičných zámerov dcérskych spoločností, s cieľom
ich finalizácie a dosiahnutia skorej návratnosti vložených finančných prostriedkov,
dbať na hospodárne nakladanie s majetkom a pokračovať v zhodnocovaní majetku
spoločnosti,
poskytovať účtovnícke služby dodávateľským spôsobom spoločnostiam v portfóliu,
ako emitent cenných papierov obchodovaných na regulovanom trhu dôsledne plniť
povinnosti emitenta zverejňovaním správ, predbežných vyhlásení a ostatných
regulovaných informácií podľa § 34 a nasledujúcich zákona č. 429/2002 Z. z. o burze
cenných papierov v znení neskorších predpisov.
Výročná správa 2012
Druhá strategická, a.s.
Strana 17
13.Informácia o audite výročnej správy za rok 2012
Podľa ustanovenia § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov, ako aj zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom
auditu a v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami podlieha auditu výročná
správa spoločnosti predkladaná na riadne valné zhromaždenie. Výročnú správu overovala
audítorská spoločnosť Audit – Grácia, s.r.o., licencia SKAU č. 313. Predmetná informácia je
prílohou výročnej správy.
Bratislava, 24. máj 2013
Predstavenstvo
Druhá strategická, a.s.
Výročná správa 2012
Druhá strategická, a.s.
Strana 18
Download

Výročná správa za rok 2012