Druhá strategická, a.s.
so sídlom v Bratislave na Priemyselnej ul. č. 6, PSČ 824 90
Registrovaná na Okresnom súde Bratislava I. oddiel Sa, vložka č. 1239/B,
IČO 35 705 027
Telefón 00421-2-5824 6333
Výročná správa
za rok 2009
pre riadne valné zhromaždenie akcionárov,
ktoré sa koná dňa 30. júla 2010 v Bratislave
OBSAH VÝROČNEJ SPRÁVY:
- Oznámenie o zvolaní riadneho valného zhromaždenia
- Portfólio spoločnosti
- Výsledky hospodárenia spoločnosti (vybrané ukazovatele riadnej individuálnej účtovnej
závierky za rok 2009, správa nezávislého audítora k riadnej individuálnej účtovnej
závierke, zhodnotenie ekonomických výsledkov v roku 2009, štruktúra majetku a zdroje
jeho krytia, návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2009)
- Zameranie činnosti na rok 2010
- Orgány spoločnosti, organizačná štruktúra, kontaktné miesta, adresár
- Vyhlásenie o pristúpení ku kódexu riadenia a správy spoločností
- Informácia o audite výročnej správy za rok 2009
- Správa nezávislého audítora k auditu riadnej individuálnej účtovnej závierky zostavenej
k 31.12.2009
- Výkazy riadnej individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2009
1
Predstavenstvo
Druhá strategická, a.s.
so sídlom Priemyselná 6, 824 90 Bratislava, IČO 35 705 027,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1239/B,
zvoláva
RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE
na deň
30. júla 2010 o 14.00 hod. v sídle spoločnosti s programom:
1. Otvorenie, schválenie rokovacieho poriadku a voľba orgánov riadneho VZ
2. Zmena stanov spoločnosti
3. Výročná správa, riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2009, návrh na
vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2009
4. Stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke a Správa dozornej rady
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a návrhu na vysporiadanie
hospodárskeho výsledku za rok 2009
6. Schválenie audítora
7. Odvolanie a voľba členov predstavenstva a dozornej rady
Rozhodujúci deň pre uplatnenie práva účasti akcionára na riadnom valnom zhromaždení
je 27. júl 2010.
Prezentácia akcionárov sa uskutoční v mieste konania riadneho valného zhromaždenia
30. júla 2010 od 13.15 do 13.45 hod. Pri prezentácii predloží akcionár fyzická osoba platný
preukaz totožnosti, osoby oprávnené konať za právnické osoby sa naviac preukážu
právoplatným výpisom z obchodného registra. Splnomocnené osoby odovzdajú úradne
overené plné moci.
Každý akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení na vlastné náklady.
V denníku Pravda bola dňa 26. mája 2010 zverejnená regulovaná informácia o zverejnení
Účtovnej závierky za rok 2009 na internetovej stránke spoločnosti www.druhastrategicka.sk.
Akcionár môže nahliadnuť do pripravených podkladov na riadne valné zhromaždenie v sídle
spoločnosti v lehote určenej na zvolanie riadneho valného zhromaždenia.
2
Vážení akcionári, dámy a páni, milí hostia,
dovoľte mi, aby som Vás v mene predstavenstva akciovej spoločnosti Druhá strategická, a.s.,
privítal na riadnom valnom zhromaždení našej spoločnosti.
Predstavenstvo organizačne pripravilo dnešné riadne valné zhromaždenie a predkladá Vám
výročnú správu, ktorá hodnotí výsledky spoločnosti dosiahnuté v roku 2009 a opisuje aktivity
predstavenstva spoločnosti od posledného riadneho valného zhromaždenia dodnes. Súčasťou výročnej
správy sú zároveň ukazovatele individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2009, stanovisko
audítora k individuálnej účtovnej závierke a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku
vytvoreného za rok 2009 a zameranie činnosti na rok 2009.
Od posledného riadneho valného zhromaždenia v roku 2009 bola schválená novela
obchodného zákonníka, ktorá priniesla niekoľko zmien dotýkajúcich sa riadenia akciových spoločností
a práv samotných akcionárov. Z toho dôvodu sme na tomto valnom zhromaždení pripravili nové
znenie stanov zosúladené s existujúcimi právnymi normami.
Obchodovanie s akciami spoločností nachádzajúcich sa v portfóliu Druhej strategickej, a.s.,
v roku 2009 na oficiálnych trhoch bolo pomerne stabilizované, zodpovedajúce cenovej hladine
z predchádzajúceho roka. Na slovenskom kapitálovom trhu sa tak v posledných rokoch viditeľným
spôsobom presadzujú akcie z portfólia spoločnosti.
PORTFÓLIO SPOLOČNOSTI
Spoločnosť Druhá strategická, a.s., má majetkové účty vedené u RM-S Market, o. c. p., a.s.,
a v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. Podľa výpisov k 31. decembru 2009 vo svojom
portfóliu eviduje rozhodujúce množstvá akcií slovenských podnikov. V porovnaní s predchádzajúcim
rokom rozloženie investícií v portfóliu Druhej strategickej, a.s., podľa odvetví a podnikov bolo
nasledovné:
Akcie v podnikoch
ISIN
Sídlo spoločnosti
Počet akcií
% na emisii
% zo zákl. imania
15 037
20,74
PVT Bratislava, a.s. CS
CS0009003454
Bratislava
PVT Bratislava, a.s. SK
SK1120005006
Bratislava
6 399
9,14
Finasist, a.s.
Listinné CP
Bratislava
10 000
100,00
bit-STUDIO Bratislava, s.r.o.
Listinné CP
Bratislava
vklad 504 548 €
100,00
Grand Hotel Bellevue, a.s.
Listinné CP
Starý Smokovec
132 000
66
Polymea, a.s.
SK1120004876
Bratislava
4 253
90,74
DEVELOPMENT 4, s.r.o.
Listinné CP
Bratislava
vklad 8 796 389 €
53,00
Tesla Liptovský Hrádok a.s.
CS0005044056
Liptovský Hrádok
5
do 0,01
RONA, a.s.
SK1120007440
Lednické Rovné
3
do 0,01
Prvá strategická, a.s.
SK1120005329
Bratislava
111 714
16,888
Prvá penzijná správ. spol., a.s.
Biotech u.p.f
Druhá strategická, a.s.
SK3120000441
Bratislava
6
0,067
SK1120005337
Bratislava
56 360
6,944
K dátumu 31.12.2009 má spoločnosť na účtoch vlastné akcie emitenta Druhá strategická,
a.s. Podľa §161d, odst.2 Zák. č. 513/1991 Zb. sme povinní uvádzať nasledovné údaje. Vlastné akcie
boli nadobudnuté na základe rozhodnutia valných zhromaždení z roku 2005 a 2006, a to v celkovom
počte 56 360 kusov akcií v menovitej hodnote 1 870 809,27 €, čo predstavuje 6,944% podiel na
základnom imaní. S týmito akciami nemôže spoločnosť vykonávať hlasovacie práva. Tieto akcie
spoločnosť nadobudla z dôvodu uspokojenia prevahy žiadostí našich akcionárov na predaj na
kapitálovom trhu. Na tieto akcie spoločnosť vytvorila osobitný rezervný fond v celkovom objeme 488
870,71 €, ktorý je uvádzaný v účtovných výkazoch v súlade s metodikou.
3
Akcie Grand Hotel Bellevue, a.s., v počte 132 kusov v nominálnej hodnote 33 193,92 €.
K 31.12.2009 tvorili 66% podiel na základnom imaní. Od slávnostného otvorenia zrekonštruovaného
hotela v roku 2007 patrí k najmodernejším hotelovým zariadeniam cestovného ruchu v oblasti
Vysokých Tatier. Hotel poskytujúci najširší komfort služieb vo svojich marketingových aktivitách
využíva najmä jednu z najväčších kongresových hál na Slovensku. Hotel sa snažil získať naspäť
klientelu, ktorú dočasne stratil z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie. Rok 2009 bol druhým rokom plnej
prevádzky; ale v dôsledku hospodárskej krízy došlo k poklesu tržieb. Preto hospodárenie hotela v roku
2009 skončilo so stratou -8 097 €.
V ostatných podnikoch z portfólia je možné momentálnu situáciu charakterizovať nasledovne:
Listinné cenné papiere 100% dcérskej spoločnosti FINASIST, a.s., boli v roku 2009 ocenené
v našom majetku metódou vlastného imania. Táto spoločnosť má v majetku 100% akcií jednej
z najväčších slovenských stavebných spoločností Váhostav-SK, a.s. Táto stavebná spoločnosť stabilne
dosahuje pozitívne hospodárske výsledky. Spoločnosť FINASIST, a.s., skončila hospodárenie za rok
2009 so ziskom 1 614 497,38 €. Spoločnosť FINASIST, a.s., nemá vlastných zamestnancov.
Účtovníctvo bolo zabezpečované dodávateľským spôsobom.
Koncom roka 2008 naša spoločnosť kapitálovo vstúpila do developerskej spoločnosti
DEVELOPMENT 4, s.r.o. Ako sme informovali na predchádzajúcom valnom zhromaždení
spoločnosť plánuje na ploche vyše 53 hektárov v susedstve Avion Shopping Parku a Letiska M. R.
Štefánika vybudovať polyfunkčnú mestskú zónu s prevládajúcou zmiešanou funkciou občianskej
vybavenosti, obchodov, služieb a zeleňou. Projekt vďaka svojej lokalite ponúka obrovský potenciál
najmä administratívnej klientele, firmám, pre ktoré je výhodné byť v priamom susedstve s letiskom
alebo diaľničným obchvatom.
Obchodný podiel sme nadobudli kapitalizáciou časti finančných pôžičiek v celkovej hodnote
7 468 631,75 €. Táto spoločnosť v roku 2009 scelila prevažnú časť riešeného územia v rámci projektu
Pharos Bussines Park of Bratislava. V súčasnosti má už pod kontrolou územie o veľkosti 45,7 ha.
Spoločnosť v roku 2009 získala právoplatné územné rozhodnutie na vybudovanie základnej dopravnej
infraštruktúry a inžinierskych sietí. Následne pokračoval proces získavania stavebných povolení.
Ukončenie tohto procesu je plánované v prvom polroku roku 2010. Začiatok výstavby základnej
dopravnej infraštruktúry a hlavných inžinierskych sietí sa odhaduje začiatkom roka 2011 a jej
ukončenie do jedného roka od začatia. Predpokladané investičné náklady na vybudovanie základnej
dopravno-technickej infraštruktúry sú odhadované na 8,5 mil. €.
Momentálne prebiehajú intenzívne rokovania o obchodných podmienkach s viacerými novými
značkami, ktoré na Slovensku a v Bratislave zatiaľ zastúpenie nemajú. Prvé prevádzky by mali byť
otvorené koncom roka 2012
V spoločnosti POLYMEA, a.s., mala k 31.12.2009 Druhá strategická, a.s., 90,74% podiel na
základnom imaní. Na riadnom valnom zhromaždení v roku 2008 bolo rozhodnuté o premene
zaknihovaných akcií na listinné na meno. Touto premenou podoby akcií prebiehajúcou v roku 2009 sa
„vyčistila“ akcionárska štruktúra od neaktívnych akcionárov, ako aj praktickejšiu komunikáciu so
zostávajúcou akcionárskou základňou. Po premene akcií zostalo v spoločnosti 36 individuálnych
akcionárov.
POLYMEA, a.s., ako najväčší spoločník v nehnuteľnosti, prevzala v polovici júna m.r.
správcovstvo budovy na Priemyselnej ulici č. 6 a postupne dáva do poriadku staré neriešené problémy.
Modernizovali sa výťahy, dotiahla sa rekonštrukcia vykurovacieho systému, modernizovalo sa
núdzové osvetlenie. Veľkou úlohou je zlepšenie tepelného režimu v budove, ktoré naráža na
nerovnaké finančné možnosti spolumajiteľov.
Hospodárenie spoločnosti je ziskové, v roku 2009 POLYMEA, a.s., dosiahla kladný hospodársky
výsledok 24 334,28 €.
V spoločnosti bit-STUDIO Bratislava, s.r.o., ktorá je 100% dcérskou spoločnosťou Druhej
strategickej, a.s., sa postupnou personálnou a organizačnou reštrukturalizáciou dosiahol pozitívny
obrat v podnikaní a samotnej ekonomickej výslednosti. V roku 2009 sa hospodárska kríza prejavila v
4
poklese trhu s informačnými technológiami. Väčšina firiem nebola schopná splniť svoj obchodný
plán. Spoločnosť bit-STUDIO Bratislava sa v roku 2009 opäť o krok priblížila k svojmu
strednodobému cieľu t.j. patriť medzi etablovaných integrátorov na slovenskom trhu. Obrat sa opäť
podaril takmer zdvojnásobiť na úroveň takmer 10 mil. EUR bez DPH.
Spoločnosť bit-STUDIO Bratislava s.r.o., vykázala k 31.12.2009 účtovný zisk pred zdanením
141 263,- € (90 377 € po zdanení), čo predstavuje menší hospodársky výsledok v porovnaní s rokom
2008, kedy spoločnosť zaznamenala zisk vo výške 320 752,- € pred zdanením, (317 575 € po
zdanení). V podnikateľskom zámere na rok 2009 sa uvažovalo o dosiahnutí výnosov vo výške 12 mil.
€. Tento zámer sa nenaplnil. Celkové výnosy sa oproti roku 2008 zvýšili o 4,79 mil. €. Výnosy za
vlastné výkony a služby boli plánované v sume 3,8 mil. €, dosiahnuté boli v sume 2,26 mil. € a výnosy
za tovar boli plánované v sume 8,1 mil. € a dosiahnuté boli v sume 7,6 mil. €. Veľký rozdiel v plnení
plánu v tržbách za výkony a služby bol zapríčinený hlavne zrušením resp. posunutím plánovaných
projektov pre oddelenia informačných systémov SAP a NAVISION. Zákazníci požadovali v prevažnej
miere len nevyhnutné úpravy potrebné na bežné fungovanie SW a úpravu platnej legislatívy.
Za rok 2009 došlo v porovnaní s rokom 2008 k zvýšeniu celkových nákladov o 4,75 mil. €.
Zvýšenie nákladov súvisí primárne s vyššími výnosmi za predaný tovar – nákup tovaru na ďalší
predaj. Náklady boli zvýšené tiež zásadnými personálnymi zmenami, nákupom nových motorových
vozidiel. Firma má dobrú likviditu a záväzky uhrádza v lehotách splatnosti, prípadne s miernym
oneskorením, ktoré vyplýva z riadenia projektov a následných úhrad našich pohľadávok. V druhom
polroku a hlavne v poslednom kvartáli sa jasne prejavili výsledky snahy o optimalizáciu nákladov.
Trend posledných troch mesiacov, práca s nákladovými položkami, je predpoklad na dlhodobú
optimalizáciu firemných nákladov.
Finančná situácia bola v priebehu roku 2009 priaznivá, spoločnosť bola spôsobilá splácať
vlastné prevádzkové a režijné záväzky z vlastných finančných zdrojov. Platobná disciplína
odberateľov je dobrá. Pohľadávky, ktoré budú vyžadovať predĺženú dobu splatnosti, by mali byť
uhradené v priebehu roka 2010.
Konkurz na Podnik výpočtovej techniky Bratislava, a.s., ako sme už v minulosti
informovali, bol vyhlásený dňa 31. januára 2000. Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa
30.11.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť 10.01.2008 súd zrušil konkurz na majetok úpadcu pre
nedostatok majetku ako predpokladu pre konkurz. Súčasne bol zbavený funkcie aj správca konkurznej
podstaty. Podľa informácii, ktoré máme k dispozícii, spoločnosť nebola zatiaľ vymazaná
z obchodného registra.
V majetku spoločnosti máme aj právne zabezpečené pohľadávky, ktorých pôvod pochádza
z obdobia poskytnutia pôžičiek v rámci aktivít pred rozbiehajúcou sa 2. vlnou kupónovej privatizácie.
Ich vymáhaniu je dlhodobo venovaná zvýšená pozornosť; niekoľkoročné úsilie je orientované na
prehlbujúcu sa spoluprácu pri ich vymáhaní prostredníctvom niekoľkých súdnych exekútorov v Bratislave, Novom Meste nad Váhom, Prievidzi, Poprade, Košiciach a Starej Ľubovni.
Popri využití klasickej formy dobrovoľnej iniciatívnej úhrady dlžnej sumy po obdržaní
Upovedomenia o začatí exekúcie bolo zo strany súdnych exekútorov prikročené k nadväzným formám
vymáhania dlžnej sumy – vydaním exekučných príkazov na výkon exekúcie zrážkami zo mzdy či
z dôchodku povinného, odpočítaním výšky pohľadávky z účtu povinného v peňažnom ústave,
predajom hnuteľného príp. nehnuteľného majetku a pod. Z celkového objemu prevzatých právne
zabezpečených pohľadávok v celkovej čiastke 24,266 mil. Sk (805 483,64 €) v roku 2004 sa nám
(v súčasnosti už najmä pomocou realizovaných exekúcií) postupne darí znižovať počet dlžníkov a
úmerne tomu aj objem dlžnej sumy spolu so zodpovedajúcim úrokom z omeškania. V súčasnosti sa
exekučne vydobyté čiastky minimálne rovnajú výške pôvodne vymáhaných pohľadávok. Na začiatku
roka sme evidovali pohľadávky v objeme 6 618 693,74 Sk (219 700,38 €), k 31.12.2009 už len
5 681 216,44 Sk (188 581,84 €). V roku 2009 hlavne exekútori vymohli 1 720 548,60 Sk (57 112,75
€), z toho úroky z omeškania tvorili 850 272,30 Sk (28 223,87 €).
V aktívach sme evidovali aj v roku 2009 finančné prostriedky, ktoré nám zveril zahraničný
partner s pôvodným zámerom výplaty záloh na podiely podielnikom trustov z radov akcionárov
5
Harvardského priemyselného holdingu (ďalej len HPH). Do konca roku 2004 boli vyplatené zálohy
118 953 podielnikom, čo predstavuje skoro polovicu všetkých akcionárov HPH. Išlo o vyplatenie
záloh v celkovom objeme 45 413 tis. USD. Nie našou vinou sa nepokračuje vo vyplácaní ďalších
záloh. Tie blokuje cyperský súd na základe predbežného opatrenia po návrhu akcionárov vylúčených
z príjmu záloh, ktorí majú nevysporiadané záväzky voči HPH. Všetky zverené prostriedky sú riadne
evidované v účtovníctve spoločnosti a za tieto služby dostávame prirodzene aj každoročnú odmenu.
Zmluvná podmienka je, že všetky prostriedky musíme viesť v amerických dolároch, čo spôsobuje
podľa pohybu kurzu dolára voči euru (v minulosti voči slovenskej korune) v účtovníctve kurzové
rozdiely, ktoré výrazne ovplyvňujú hospodársky výsledok Druhej strategickej, a.s., raz do zisku,
naposledy do straty.
VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA SPOLOČNOSTI
RIADNA INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
Výnosy Druhej strategickej, a.s., v roku 2009 dosiahli objem 1 979 531,89 EUR. Najväčšie
položky výnosov tvorili: úroky z bežných, termínovaných vkladov a z krátkodobých výpomocí v sume
363 974,77 EUR, kurzové zisky vo výške 1 388 122,03 EUR, zmluvné pokuty a penále 27 395,92
EUR.
Náklady tvorili čiastku 4 244 402,18 EUR. Najväčšou mierou náklady ovplyvnili finančné
náklady v čiastke 1 964 638,88 EUR, z čoho kurzové straty v sume 1 946 596,61 EUR tvoria 45,86%
celkových nákladov. Nákladové úroky sú vo výške 11 373,87 EUR. Významnou položkou
v nákladoch z hospodárskej činnosti je tvorba opravných položiek, ktoré boli vytvorené z titulu zásady
opatrnosti k pohľadávkam voči spoločnosti Plastika, a. s. vo výške 1 557 157,70 EUR čo predstavuje
50 % vykazovaných pohľadávok tejto spoločnosti.
Hospodársky výsledok pred zdanením
Pripočítateľné položky k základu dane
Odpočítateľné položky od základu dane
Základ dane
19% daň z príjmu
Odložená daň
Výsledok hospodárenia účtovný
- 2 264 870 EUR
1 593 777 EUR
44 188 EUR
0
0
2 885 EUR
-2 261 986 EUR
RIADNA INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA k 31. 12. 2009
SÚVAHA v EUR
31.12.2009
31.12.2008
STRANA AKTÍV NETTO
SPOLU MAJETOK
A.
Pohľadávka za upísané vlastné imanie
A.
Neobežný majetok
A. I. Dlhodobý nehmotný majetok
A. II. Dlhodobý hmotný majetok
A. III. Dlhodobý finančný majetok
B.
Obežný majetok
B.II. Dlhodobé pohľadávky
B.III. Krátkodobé pohľadávky
B.IV. Finančné účty
61 112 374
0
35 321 502
1 065
545 625
34 774 812
25 758 741
1 375
25 348 916
407 058
57 824 736
0
28 339 087
1 705
576 105
27 761 277
29 469 899
0
28 276 553
1 193 346
32 131
15 750
C.
Časové rozlíšenie
6
STRANA PASÍV
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
A.
Vlastné imanie
A.I.
Základné imanie
A.I.1. Základné imanie
2.
Vlastné akcie
A.II.
Kapitálové fondy
A.II.4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku
A.II.5 Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
A.III. Fondy zo zisku
A.III.1. Zákonný rezervný fond
A.III.3. Štatutárne fondy a ostatné fondy
A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov
A.IV.2. Neuhradená strata minulých rokov
A.V.
Výsledok hospodárenia za účtov. obdobie
B.
Záväzky
B.I.
Rezervy
B.II.
Dlhodobé záväzky
B.III. Krátkodobé záväzky
B.V. Bankové úvery a výpomoci
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT v EUR
Tržby z predaja služieb
Výrobná spotreba
Z toho: spotreba materiálu
Služby
Pridaná hodnota
Osobné náklady
Dane a poplatky
Odpisy
Tržby z predaja dlhodobého majetku
Zostatková cena predaného majetku
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
Predané cenné papiere a podiely
Výnosové úroky
Nákladové úroky
Kurzové zisky
Kurzové straty
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
Ostatné náklady na finančnú činnosť
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
Daň z príjmov z bežnej činnosti
- splatná
- odložená
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
61 112 374
41 599 824
26 452 329
26 941 180
-488 851
12 896 756
12 873 520
23 236
9 740 085
8 874 853
865 232
-5 227 360
–5 227 360
-2 261 986
18 978 045
15 433
10 335
18 952 227
0
57 824 736
37 980 750
26 452 263
26 941 114
-488 851
7 015 696
6 992 460
23 236
9 740 151
8 874 919
865 232
-4 496 760
-4 496 760
-730 600
19 843 986
19 080
12 816
19 812 090
0
31.12.2009
45 789
188 118
42 370
145 748
-142 329
370 732
1 665
71 413
154 250
110 001
1 537 462
27 396
372
-2 052 328
31.12.2008
7 703
195 402
25 672
169 730
-187 699
311 019
1 496
69 262
117 178
90 255
- 187 511
28 405
167 350
-493 987
363 975
11 374
1 388 122
1 946 597
0
6 668
-212 542
-2 884
0
-2 884
-2 261 986
0
-2 264 870
-2 261 986
0
1 727 566
712 366
1 734 514
2 983 248
0
7 612
-241 146
-4 533
-4 533
-730 600
0
-735 133
-730 600
STANOVISKO AUDÍTORA K RIADNEJ INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE
Riadnu individuálnu účtovnú závierku obchodnej spoločnosti Druhá strategická a.s., zostavenú
ku dňu 31. decembra 2009, overovala audítorská spoločnosť Audit – Grácia, s.r.o., licencia SKAU č.
313, zodpovedný audítor Ing. Jana Magátová, licencia SKAU č. 908. V Správe nezávislého audítora
z overenia ročnej účtovnej závierky zo dňa 31. mája 2010 sa uvádza:
7
„Podľa nášho názoru účtovná závierka vyjadruje objektívne vo všetkých významných súvislostiach
finančnú situáciu spoločnosti Druhá strategická, a.s., k 31.decembru 2009, a výsledok jej hospodárenia
a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu, v súlade so Zákonom o účtovníctve.“
Výkazy ročnej účtovnej závierky k 31.12.2009 sú zverejnené na internetovej stránke spoločnosti
www.druhastrategicka.sk
Na základe predložených účtovných výkazov spoločnosti zostavených k 31.12.2009 je zaúčtované:
Základné imanie
26 941 179,83 EUR
Vlastné akcie
-488 850,81 EUR
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku
12 873 520,50 EUR
Zákonný rezervný fond
8 874 853,38 EUR
Ostatné fondy
865 231,87 EUR
Neuhradená strata minulých rokov
-5 227 360,29 EUR
Hospodársky výsledok za rok 2009 – strata
-2 261 985,72 EUR
V súlade s §20, odsekom 7, zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, sa štruktúra základného
imania spoločnosti skladá z 811 628 kusov kmeňových akcií na doručiteľa v dematerializovanej
podobe. Podľa databáze akcionárov z 28.7.2009 vlastní 15 030 tuzemských fyzických osôb 241 90
akcií, čo predstavuje 29,8049% podiel na základnom imaní, 105 zahraničných fyzických osôb vlastní
2 558 akcií s 0,3152% podielom na ZI, 16 domácich právnických osôb vlastní 169 107 akcií
s 20,8355% podielom na ZI a 7 zahraničných právnických osôb vlastní 398 058 akcií s 49,0444%
podielom na ZI.
Obmedzenie prevoditeľnosti cenných papierov nie je viazané na žiadnu akciu z emisie, taktiež
neevidujeme žiadnych majiteľov s osobitnými právami kontroly alebo obmedzeniami hlasovacích
práv.
Voľba a odvolanie členov orgánov je podrobne upravená v stanovách spoločnosti. Na tie
nadväzujú štatúty predstavenstva a dozornej rady.
Neexistujú žiadne známe dohody upravujúce nadštandardné práva členov orgánov alebo
zamestnancov upravujúce ukončenie ich vzťahu so spoločnosťou (postupuje sa podľa stanov
spoločností a zákonníka práce).
Takisto neexistujú žiadne známe dohody upravujúce ponuky na prevzatie.
NÁVRH NA VYSPORIADANIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU ZA ROK 2009
Hospodárenie spoločnosti k 31.12.2009 skončilo so stratou – 2 261 985,72 EUR. Neuhradená
strata minulých rokov dosahuje 4 738 509,48 EUR a s osobitným rezervným fondom na vlastné akcie
dosahuje 5 227 360,29 EUR.
Predstavenstvo navrhuje valnému zhromaždeniu hospodársky výsledok za rok 2009, t.j. stratu
2 261 985,72 EUR preúčtovať na neuhradenú stratu minulých rokov.
Výška straty minulých rokov po zaúčtovaní bude vo výške 7 489 346,01 EUR.
Napriek nepriaznivému hospodárskemu výsledku za hodnotený hospodársky rok, spoločnosť
v roku 2009 zaznamenala zvýšenie vlastného imania zo sumy 37 980 750 EUR na hodnotu 41 599 824
EUR. Nárast vlastného imania bol ovplyvnený najmä pozitívnymi hospodárskymi výsledkami
niektorých dcérskych spoločnosti a precenením podielu na ich základnom imaní v súlade so Zákonom
č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení. Pri počte 811 628 akcií spoločnosti v menovitej
hodnote 33,194 EUR je výška vlastného majetku pripadajúca k 31.12.2009 na jednu akciu 51,255
EUR.
8
KONSOLIDOVANÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
V roku 2009 sme zostavili a previedli audit konsolidovanej účtovnej závierky
Konsolidovaný výkaz ziskov a strát za r. 2008 v tis. Sk
Rok 2008
Rok 2007
9 066 670
848 167
-11
256 531
6 333 830
107 543
1 919
108 215
-2 325 307
-2 469 404
-960 246
-255 040
-2 205 798
-3 008 077
-725 342
-227 595
-3 728 742
-202 092
432 618
182 603
-16 845
-115 879
-37 446
101 239
Zisk pred zdanením
299 894
246 396
Daň z príjmu
-68 327
-13 225
Zisk za obdobie
226 355
233 171
Z toho zisk (strata) pripadajúca na podiely:
Cudzie
Vlastné
-1 526
227 881
-3 293
236 464
30
31
Výnosy
Tržby z predaja tovaru, výrobkov a služieb
Ostatné prevádzkové výnosy
Zmeny stavu zásob výrobkov a nedokončenej výroby
Aktivované vlastné výkony
Náklady
Spotrebovaný materiál, suroviny a energie
Služby
Osobné náklady
Odpisy
Zníženie ceny zásob na čistú realizačnú hodnotu
Ostatné prevádzkové náklady (netto)
Zisk pred zdanením a finančnými operáciami
Úroky
Ostatné finančné náklady
Podiel na zisku a strate pridružených podnikov
Zisk na akciu (v Sk)
Konsolidovaná súvaha za r. 2008
v tis. Sk
MAJETOK
Rok 2008
Rok 2007
Neobežný majetok
Goodwill z konsolidácie kapitálu
Ostatný nehmotný majetok
Pozemky, budovy a zariadenia
Investície do nehnuteľností
Investície v pridružených podnikoch
Majetok určený na predaj
3 232 936
1 792 794
56 382
1 844 956
40 285
1 549 238
355 343
154 136
9
Odložená daňová pohľadávka
Ostatný neobežný majetok
Obežný majetok
Zásoby
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky
Daň z príjmov
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
Majetok spolu
VLASTNÉ IMANIE a ZÁVÄZKY
Vlastné imanie
Základné imanie
Kapitálové fondy
Oceňovacie rozdiely k majetku držanému na predaj
Oceňovacie rozdiely z prepočtu mien
Nerozdelené zisky a neuhradené straty
Výsledok hospodárenia
Vlastné podiely
Cudzie (menšinové) podiely
Neobežné záväzky
Bankové úvery
Odložený daňový záväzok
Dlhodobé rezervy
Ostatné neobežné záväzky
Obežné záväzky
Záväzky z obchodné styku a ostatné záväzky
Záväzky z dane z príjmu
Bankové úvery a finančné výpomoci
Krátkodobé rezervy
Záväzky spolu
Vlastné imanie a záväzky spolu
12 089
964 166
4 711 064
328 131
4 088 852
419
48 716
3 747 338
221 367
3 207 381
294 081
7 944 000
318 590
5 540 132
1 206 149
796 901
1 196 822
796 901
-154
157 963
227 881
1 182 591
23 558
903 777
337 638
10 886
54
555 199
5 834 074
4 837 096
-293
109 431
236 464
1 142 503
54 319
799 322
316 205
13 875
29
469 213
3 543 988
3 035 149
991 246
5 732
6 737 851
7 944 000
506 171
2 668
4 343 310
5 540 132
ZAMERANIE ČINNOSTI NA ROK 2010
V nasledujúcom období sa predstavenstvo spoločnosti zameria na pokračovanie
reštrukturalizácie vo výrobných spoločnostiach na elimináciu dopadov svetovej hospodárskej krízy.
Cieľom snaženia je dosiahnuť postupné zvyšovanie výkonov a zlepšovanie efektívnosti. Cieľom je
zhodnotiť vlastnícke pôsobenie na výkonnosť spoločností s cieľom dosahovania ziskovosti
a vyplácania dividend.
V majetkovej oblasti sa zameriame na kvalitatívne zhodnotenie nehnuteľného majetku nadobudnutých nehnuteľností (realizácia developerských projektov, rekonštrukcia priestorov v tejto
budove).
Vo finančnej oblasti budeme pokračovať na dotiahnutie konkurzných a likvidačných postupov
s cieľom dosiahnutia maximálnych likvidačných výnosov pre Druhú strategickú, a.s. Aktuálne vedie
cesta cez dotiahnutie právnych sporov vedených proti konkurznému správcovi Severoslovenských
tehelní, a.s. v likvidácii a PVT Bratislava, a.s. v likvidácii.
V neposlednom rade budeme pokračovať všetkými dostupnými prostriedkami vo vymáhaní
dobytných pohľadávok od dlžníkov fyzických ako aj právnických osôb.
10
ORGÁNY SPOLOČNOSTI, ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA, KONTAKTNÉ
MIESTA, ADRESÁR
Štatutárne orgány spoločnosti od posledného riadneho valného zhromaždenia pracovali
v nasledujúcom zložení:
Ing. Pavel Hollý, predseda predstavenstva
Ing. Juraj Široký, člen predstavenstva
JUDr. Miroslav Hrabovský, člen predstavenstva
Dozorná rada pracovala v zložení:
Ing. Adriana Matysová, predseda
Ing. Róbert Varga, člen
p. Alena Ábelová, člen
Výsledky kontrolnej činnosti predkladá dozorná rada v samostatnom dokumente na tomto
riadnom valnom zhromaždení.
Funkčné obdobie členov predstavenstva a dozornej rady podľa stanov spoločnosti je
štvorročné. Od predchádzajúceho riadneho valného zhromaždenia spoločnosti, konaného 21. augusta
minulého roka, uplynul jeden rok. Uznesenia valného zhromaždenia boli v celom rozsahu splnené.
V zmysle rozhodnutia riadneho valného zhromaždenia bolo zaúčtované rozdelenie zisku, do
obchodného registra Okresného súdu Bratislava I. a zbierky listín boli zapísané a uložené výsledky a
uznesenia riadneho valného zhromaždenia.
Predstavenstvo spoločnosti sa v uplynulom období vo svojej činnosti zaoberalo:
- Plnením uznesení riadneho valného zhromaždenia konaného 29.7.2009,
- Hospodárením spoločnosti v priebehu roka;
- riešením finančnej situácie spoločnosti, rokovaniami o úhrade pohľadávok,
- spravovaním zverených finančných prostriedkov,
- prerokovávaním a schvaľovaním finančných operácií,
- finančnou a organizačnou situáciu v podnikoch z portfólia spoločnosti,
- otázkou premeny menovitej hodnoty akcie a základného imania z Sk na euro
- nákupom nehnuteľného majetku a jeho efektívnym využívaním,
- prípravou na účtovné uzatvorenie hospodárskeho roka a výsledkami audítorského overenia
ročnej účtovnej závierky za rok 2009 a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2007;
- predstavenstvo schválilo dozornou radou určeného audítora ročnej a konsolidovanej účtovnej
závierky,
- organizačnou prípravou riadneho valného zhromaždenia, ako aj spracovaním základných
dokumentov predkladaných riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti za rok 2009.
Sídlo spoločnosti je v Bratislave na Priemyselnej ulici č. 6. Kontaktné telefónne číslo 00421 2
5824 6333, faxové spojenie je na telefónne číslo 00421 2 5341 5527.
V zmysle zákona spoločnosť prevádzkuje webovú stránku www.druhastrategicka.sk, kde sú
zverejňované všetky informačné povinnosti a základné dokumenty napr. aj k valnému zhromaždeniu.
S akcionármi Druhej strategickej, a.s., zabezpečujeme každodenne osobný ako aj písomný styk
zodpovedným pracovníkom na tomto úseku JUDr. Hrabovským, členom predstavenstva spoločnosti.
11
VYHLÁSENIE O PRISTÚPENÍ KU
KÓDEXU RIADENIA A SPRÁVY SPOLOĆNOSTI
V roku 2009 vedenie spoločnosti vypracovalo Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy
a riadenia spoločnosti na Slovensku. Kódex bol predložený akcionárom na riadnom valnom
zhromaždení a zverejnený na internetových stránkach spoločnosti. Predstavenstvo spoločnosti
potvrdzuje nemenný stav v prihlásení sa k tomuto kódexu.
Júl 2010
Predstavenstvo
Druhá strategická, a.s.
12
Download

Výročná správa za rok 2009