Druhá strategická, a.s.
so sídlom v Bratislave na Priemyselnej ul. č. 6, PSČ 824 90
Registrovaná na Okresnom súde Bratislava I. oddiel Sa, vložka č. 1239/B,
IČO 35 705 027
Telefón 00421-2-5824 6333
Výročná správa
za rok 2010
pre riadne valné zhromaždenie akcionárov,
ktoré sa koná dňa 12. júla 2011 v Bratislave
Výročná správa 2010
Druhá strategická, a.s.
Strana 1
OBSAH VÝROČNEJ SPRÁVY:
Oznámenie o zvolaní riadneho valného zhromaždenia
1. Úvodná časť
Základné údaje o spoločnosti
Akcie a štruktúra akcionárov
2. Vývoj spoločnosti
Vznik spoločnosti
Organizačná štruktúra spoločnosti
Predstavenstvo
Dozorná rada
Zamestnanosť v spoločnosti
Tvorba a čerpanie sociálneho fondu
3. Vybrané ekonomické ukazovatele
Majetok, vlastné imanie a záväzky
Majetok
Vlastné imanie a záväzky
Výnosy
Náklady
Daň z príjmu právnických osôb
Návrh na rozdelenie zisku
4. Vývoj rozhodujúcich ukazovateľov za roku 2008 – 2010
5. Riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2010 a Správa nezávislého audítora
Účtovné výkazy
Správa nezávislého audítora
6. Štruktúra portfólia spoločnosti
7. Vyhlásenie o dodržiavaní zásad kódexu správy a riadenia spoločností
8. Informácia o audite výročnej správy za rok 2010
9. Podnikateľský zámer na rok 2011
Výročná správa 2010
Druhá strategická, a.s.
Strana 2
Predstavenstvo
Druhá strategická, a.s.
so sídlom Priemyselná 6, 824 90 Bratislava, IČO 35 705 027,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1239/B,
zvoláva
RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE
na deň 12. júla 2011 o 14.00 hod. v sídle spoločnosti s programom:
1. Otvorenie, schválenie rokovacieho poriadku a voľba orgánov riadneho VZ
2. Výročná správa, riadna individuálna účtovná závierka, návrh na rozdelenie zisku
k 31.12.2010
3. Stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2010 a Správa
dozornej rady
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie zisku
k 31.12.2010
5. Schválenie audítora na overenie účtovnej záviertky
Rozhodujúci deň pre uplatnenie práva účasti akcionára na riadnom valnom zhromaždení je 8. júl 2011.
Prezentácia akcionárov sa uskutoční v mieste konania riadneho valného zhromaždenia dňa 12. júla
2011 od 13.15 do 13.45 hodiny.
Pri prezentácii predložia akcionári – fyzické osoby platný preukaz totožnosti, právnické osoby
originál, alebo úradne overený výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace, štatutárny
zástupca platný preukaz totožnosti. Splnomocnené osoby odovzdajú naviac úradne overené
splnomocnenie.
Každý akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení na vlastné náklady.
Poučenie akcionárov:
1. Akcionár má právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení (ďalej len VZ) a má právo hlasovať na
ňom.
2. Akcionár má právo požadovať na VZ informácie a vysvetlenia podľa § 180 ods. 1 Obchodného
zákonníka a právo zaradiť ním určenú záležitosť do programu rokovania VZ podľa § 181 ods. 1
Obchodného zákonníka.
3. Akcionár má možnosť zúčastniť sa VZ v zastúpení na základe písomného splnomocnenia podľa
§ 184 ods. 1, § 190e Obchodného zákonníka a v súlade so stanovami spoločnosti, pričom podpis
akcionára na splnomocnení musí byť úradne osvedčený. Originál splnomocnenia je
splnomocnenec povinný odovzdať pri registrácii na VZ. Vzor tlačiva je uverejnený na internetovej
stránke spoločnosti www.druhastrategicka.sk. Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní
splnomocnenca alebo odvolaní splnomocnenia elektronickou poštou na e-mailovej adrese
[email protected]
4. Akcionár má možnosť získať úplné znenia dokumentov a návrhy uznesení VZ na internetovej
adrese www.druhastrategicka.sk a osobne v sídle spoločnosti 30 dní pred konaním VZ
v pracovných dňoch od 9,00 do 15,00 h. Akcionár má právo vyžiadať si kópie návrhu stanov,
prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo. Akcionár, ktorý
zriadil aspoň na jednu akciu spoločnosti záložné právo v prospech spoločnosti podľa § 184 ods. 3
Obchodného zákonníka, má právo vyžiadať si zaslanie kópie účtovnej závierky na svoje náklady a
nebezpečenstvo na ním uvedenú adresu.
5. Spoločnosť uverejňuje informácie podľa osobitného predpisu na internetovej stránke
www.druhastrategicka.sk
Výročná správa 2010
Druhá strategická, a.s.
Strana 3
1. Úvodná časť – Všeobecné údaje o spoločnosti
Základné údaje o spoločnosti
Obchodné meno :
Druhá strategická, a.s.
Sídlo:
Priemyselná 6, 824 90 Bratislava
IČO:
35 705 027
DIČ:
2020969456
Deň zápisu:
13.12.1996
Právna forma:
Akciová spoločnosť
Predmet podnikania zapísaný v obchodnom registri:
1. Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
2. Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
3. Sprostredkovateľská činnosť
Štatutárny orgán :
Predstavenstvo
Ing. Pavel Hollý
predseda predstavenstva, vznik funkcie od 30.07.2010,
Ing. Juraj Široký
člen predstavenstva, vznik funkcie od 30.07.2010,
JUDr. Miroslav Hrabovský člen predstavenstva, vznik funkcie od 30.07.2010.
Dozorná rada
Ing. Adriana Matysová
Mgr. Katarína Csudaiová
Ing. Róbert Varga
predsedkyňa, vznik funkcie od 21.08.2007,
člen, vznik funkcie od 30.07.2010,
člen, vznik funkcie od 30.07.2010.
Akcie
Forma:
Podoba :
Menovitá hodnota :
Počet akcií:
ISIN :
Základné imanie :
akcie na doručiteľa
zaknihované
33,194 EUR
811 628 ks
SK 1120005337
26.941.179,832 EUR
Štruktúra akcionárov
Štruktúra akcionárov vychádza zo zoznamu akcionárov poskytnutého Centrálnym
depozitárom cenných papierov SR, a.s. Bratislava ku dňu konania riadneho valného
zhromaždenia dňa 30. júla 2010
Typ akcionára
Právnická osoba tuzemec
Právnická osoba cudzinec
Fyzická osoba tuzemec
Fyzická osoba cudzinec
Počet CP
Podiel na ZI v %
Počet
akcionárov
175 237
399 315
234 528
2 548
21,59
49,20
28,90
0,31
17
3
14.188
104
Akcionári spoločnosti (nad 10 % emisie):
Obchodné meno
Sídlo
Počet akcií
% z emisie
Prvá strategická, a.s.
DRAEGER Holdings Co.Limited
PAKEMA Holdings Co.Limited
Priemyselná 6, Bratislava
Vyronos 36, Nicosia, Cyprus
Vyronos 36, Nicosia, Cyprus
94 432
197 617
199 227
11,6348
24,348
24,546
Obmedzenie prevoditeľnosti cenných papierov nie je viazané na žiadnu akciu z emisie,
taktiež neevidujeme žiadnych majiteľov s osobitnými právami kontroly alebo obmedzeniami
hlasovacích práv. Takisto neexistujú žiadne známe dohody upravujúce ponuky na prevzatie.
Výročná správa 2010
Druhá strategická, a.s.
Strana 4
2. Vývoj spoločnosti
Vznik spoločnosti
Spoločnosť Druhá strategická, a.s., bola založená zakladateľskou listinou zo dňa
26.11.1996 v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. 513/91 Zb.
Na mimoriadnom valnom zhromaždení Harvardského dividendového investičného
fondu Slovakia, a.s., dňa 18.12.1996 došlo k zrušeniu investičného fondu bez likvidácie
formou jeho zlúčenia s už založenou akciovou spoločnosťou Druhá strategická a.s.
Na spoločnosť Druhá strategická, a.s., prešli všetky práva a záväzky Harvardského
dividendového investičného fondu Slovakia, a.s., IČO: 17 337 780, na základe zmluvy
o zlúčení, schválenej mimoriadnym valným zhromaždením.
Organizačná štruktúra spoločnosti
Predstavenstvo:
Od posledného riadneho valného zhromaždenia pracovalo v nasledujúcom zložení:
predseda predstavenstva Ing. Pavel Hollý, členovia predstavenstva Ing. Juraj Široký a JUDr.
Miroslav Hrabovský.
Dozorná rada
Pracovala v zložení: Ing. Adriana Matysová, ako predsedkyňa, členovia dozornej rady
Ing. Róbert Varga a Mgr. Katarína Csudaiová.
Výsledky kontrolnej činnosti predkladá dozorná rada v samostatnom dokumente na
tomto riadnom valnom zhromaždení.
Funkčné obdobie členov predstavenstva a dozornej rady podľa stanov spoločnosti je
štvorročné. Voľba a odvolanie členov orgánov je podrobne upravená v stanovách spoločnosti.
Na tie nadväzujú štatúty predstavenstva a dozornej rady.
Neexistujú žiadne známe dohody upravujúce nadštandardné práva členov orgánov
alebo zamestnancov upravujúce ukončenie ich vzťahu so spoločnosťou (postupuje sa podľa
stanov spoločností a zákonníka práce).
Sídlo spoločnosti je v Bratislave na Priemyselnej ulici č. 6. Kontaktné telefónne číslo
00421 2 5824 6333, faxové spojenie je na telefónne číslo 00421 2 5341 5527.
V zmysle zákona spoločnosť prevádzkuje webovú stránku www.druhastrategicka.sk,
kde sú zverejňované všetky informačné povinnosti a základné dokumenty, napr. aj k valnému
zhromaždeniu. S akcionármi Druhej strategickej, a.s., zabezpečujeme každodenne osobný ako
aj písomný styk zodpovedným pracovníkom na tomto úseku JUDr. Hrabovským, členom
predstavenstva spoločnosti.
Od predchádzajúceho riadneho valného zhromaždenia spoločnosti, konaného dňa 30.
júla minulého roka, uplynul rok. Uznesenia valného zhromaždenia boli v celom rozsahu
splnené. V zmysle rozhodnutia riadneho valného zhromaždenia bolo zaúčtované
vysporiadanie straty, do obchodného registra Okresného súdu Bratislava I. a zbierky listín
boli zapísané a uložené výsledky a uznesenia riadneho valného zhromaždenia.
Výročná správa 2010
Druhá strategická, a.s.
Strana 5
Zamestnanosť v spoločnosti
Spoločnosť mala v roku 2010 priemerný počet 12 zamestnancov. Na hrubé mzdy
zamestnancov vynaložila spoločnosť v roku 2010 sumu 254.514 EUR. Členovia
predstavenstva a dozornej rady boli odmeňovaní pravidelnými odmenami v zmysle uznesenia
schválenom valným zhromaždením v celkovom objeme 13.176 EUR.
Sociálny fond bol tvorený vo výške 0,6% zo súhrnu zaúčtovaných hrubých miest
zamestnancov v čiastke 1.373 EUR. K 31.12.2009 bol zostatok na účte sociálneho fondu
2.340 EUR. Celkovo bolo k dispozícii v sociálnom fonde na použitie 3.713 EUR.
V roku 2010 bolo čerpanie sociálneho fondu nasledovné:
Príspevok na stavovanie zamestnancom
1.306 EUR
Príspevok na zdravotnú starostlivosť
1.470 EUR
Darčekové poukážky zamestnancom
150 EUR
Zostatok nevyčerpaných prostriedkov
787 EUR
35,20%
39,60%
4,00%
21,20%
Ostatné osobné náklady spoločnosti boli :
Náklady na stravovanie zamestnancov predstavovali 4.170 EUR. Spoločnosť taktiež tvorila
rezervy na odchodné zamestnancov v sume 465 EUR.
3. Vybrané ekonomické ukazovatele a finančná situácia spoločnosti
Výkazy ročnej účtovnej závierky k 31.12.2010 sú zverejnené na internetovej stránke
spoločnosti www.druhastrategicka.sk
V súlade s §20, odsekom 7, zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, sa štruktúra
základného imania spoločnosti skladá z 811.628 kusov kmeňových akcií na doručiteľa
v dematerializovanej podobe.
Na základe predložených účtovných výkazov spoločnosti zostavených k 31.12.2010 je
zaúčtované:
Hospodársky výsledok pred zdanením
Pripočítateľné položky k základu dane
Odpočítateľné položky od základu dane
Základ dane
Umorenie strát (r.2008, 2009)
19% daň z príjmu
Odložená daň
Hospodársky výsledok za rok 2010 – zisk
3 028 792 EUR
932 631 EUR
2 703 419 EUR
1 258 004 EUR
1 258 004 EUR
0 EUR
3 378 EUR
3 032 170,06 EUR
Základné imanie
Vlastné akcie
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku
Zákonný rezervný fond
Ostatné fondy
Neuhradená strata minulých rokov
26 941 179,83 EUR
-488 850,81 EUR
20 965 676,39 EUR
8 874 853,38 EUR
865 231,87 EUR
-7 564 401,62 EUR
Majetok, vlastné imanie a záväzky
Priaznivé hospodárske výsledky za hodnotený hospodársky rok, kedy spoločnosť
v roku 2010 zaznamenala kladný výsledok – zisk 3.032.170,06 EUR. Zvýšenie vlastného
Výročná správa 2010
Druhá strategická, a.s.
Strana 6
imania zo sumy 41.599.824 EUR na hodnotu 52.649.094 EUR bolo okrem kladného
hospodárskeho výsledku ovplyvnené precenením nášho podielu dcérskych spoločností na
základnom imaní v súlade so Zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení. Pri
počte 811.628 akcií spoločnosti v menovitej hodnote 33,194 EUR je výška vlastného majetku
pripadajúca k 31.12.2010 na jednu akciu 64,87 EUR (1.954,27 Sk).
Majetok
K termínu 31.12.2010 Druhá strategická, a.s., vykazovala majetok po znížení o odpisy
a opravné položky v celkovej výške 72.548.400 EUR, ktorý tvorí:
Neobežný majetok vo výške 44.333.176 EUR, z toho dlhodobý hmotný majetok v zostatkovej
cene 160.340 EUR, pozemky 1.028 EUR, stavby 51.735 EUR. Finančný majetok je
44.172.411 EUR, z toho CP a podiely v dcérskych spoločnostiach v hodnote 41.812.955
EUR, ostatné cenné papiere a podiely 341.288 EUR.
Evidujeme tu aj obstaraný finančný majetok (prevod obchodného podielu a peňažný vklad do
základného imania DAN Slovakia s.r.o.) v sume 2.004.890 EUR.
Ako súčasť hodnoty dlhodobého finančného majetku je vykázaný preddavok 13.278 EUR na
obstaranie obchodného podielu spoločnosti Zelený sen, s.r.o.
Obežný majetok je 28.206.364 EUR, z 96,14 % ho tvoria najmä krátkodobé pohľadávky
27.118.978 EUR z titulu poskytnutých pôžičiek, z toho 18.827.384 EUR voči subjektom
v konsolidovanom celku.
Vlastné imanie a záväzky
Celkové pasíva, t.j. zdroje krytia majetku, boli k 31.12.2010 v súhrnnej výške
72.548.400 EUR a majú nasledovnú štruktúru:
Vlastné imanie 52.649.094 EUR, z toho základné imanie znížené o hodnotu vlastných akcií
26.452.329 EUR, kapitálové fondy z precenenia 20.988.912 EUR a zákonný rezervný fond
8.874.853 EUR.
Cudzie zdroje – záväzky vrátane rezerv 19.375.813 EUR, z toho 99,34 % tvoria záväzky voči
Daventree Trustees.
Výnosy
Výnosy Druhej strategickej, a.s., dosiahli v roku 2010 objem 9.583.230 EUR.
Najväčšie položky výnosov z hospodárskej činnosti predstavovali ostatné výnosy vo výške
4.816.214 EUR, z čoho výnosy z postúpenia pohľadávok tvorili objem 4.795.486 EUR a tržby
z predaja dlhodobého majetku vo výške 443.900 EUR. Najvýznamnejšími položkami
finančných výnosov boli kurzové zisky z prepočtu USD vo výške 3.393.011 EUR a prijaté
úroky vo výške 390.955 EUR, z ktorých podstatnú položku tvoria úroky z krátkodobých
výpomocí v objeme 389.872 EUR. Z prevodu obchodného podielu spoločnosti
DEVELOPMENT 4, s.r.o. boli zúčtované tržby vo výške 497.909 EUR.
Náklady
Náklady v tom istom období predstavovali čiastku 6.554.438 EUR. Z toho náklady
z hospodárskej činnosti v objeme 3.377.744 EUR tvorili predovšetkým: náklady na materiál
26.133 EUR a služby 172.279 EUR, osobné náklady 344.372 EUR, dane a poplatky 1 895
EUR, odpisy a opravné položky 60.740 EUR, zostatková cena predaného DHM 325 185
EUR, tvorba opravných položiek 237.641 EUR, ostatné náklady na hospodársku činnosť
2.209.499 EUR predstavuje hodnota postúpených pohľadávok.
Náklady z finančnej činnosti vo výške 3.176.694 EUR tvorili predovšetkým: predaj
CP v objeme 484.445 EUR, opravné položky 441.272 EUR, kurzové straty 2.243.764 EUR,
ostatné náklady 7.213 EUR.
Výročná správa 2010
Druhá strategická, a.s.
Strana 7
Daň z príjmu právnických osôb
Spoločnosť Druhá strategická, a.s., si plní daňové povinnosti. Daňové priznanie podala
29.apríla 2011, v zmysle § 49, odst. 3, zákona č. 595/2002 Z.z.
Návrh na rozdelenie zisku
Hospodárenie obchodnej spoločnosti Druhá strategická, a.s., skončilo k 31.12.2010 so
ziskom 3.032.170,06 EUR. Neuhradená strata minulých rokov dosahuje -7.564.402 EUR.
Predstavenstvo navrhuje valnému zhromaždeniu hospodársky výsledok za rok 2010,
t.j. zisk 3.032.170,06 EUR zúčtovať s neuhradenou stratou minulých rokov.
Výška straty minulých rokov po zaúčtovaní bude vo výške -4.532.232 EUR.
4. Vývoj rozhodujúcich ukazovateľov za roky 2008 – 2010
SÚVAHA v EUR
31.12.2010
31.12.2009
31.12.2008
STRANA AKTÍV NETTO
SPOLU MAJETOK
A.
Pohľadávka za upísané vlastné imanie
A.
Neobežný majetok
A. I. Dlhodobý nehmotný majetok
A. II. Dlhodobý hmotný majetok
A. III. Dlhodobý finančný majetok
B.
Obežný majetok
B.II. Dlhodobé pohľadávky
B.III. Krátkodobé pohľadávky
B.IV. Finančné účty
C.
Časové rozlíšenie
72 548 400
0
44 333 176
425
160 340
44 172 411
28 206 364
1 039 427
27 118 978
47 959
8 860
61 112 374
0
35 321 502
1 065
545 625
34 774 812
25 758 741
1 375
25 348 916
407 058
32 131
57 824 736
0
28 339 087
1 705
576 105
27 761 277
29 469 899
0
28 276 553
1 193 346
15 750
STRANA PASÍV
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
A.
Vlastné imanie
A.I.
Základné imanie
A.I.1. Základné imanie
2. Vlastné akcie
A.II.
Kapitálové fondy
A.II.4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku
A.II.5 Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
A.III. Fondy zo zisku
A.III.1. Zákonný rezervný fond
A.III.3. Štatutárne fondy a ostatné fondy
A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov
A.IV.2. Neuhradená strata minulých rokov
A.V. Výsledok hospodárenia za účtov. obdobie
B.
Záväzky
B.I.
Rezervy
B.II.
Dlhodobé záväzky
B.III. Krátkodobé záväzky
B.IV. Bankové úvery a výpomoci
C.
Časové rozlíšenie
72 548 400
52 649 094
26 452 329
26 941 180
-488 851
20 988 912
20 965 676
23 236
9 740 085
8 874 853
865 232
-7 564 402
-7 564 402
3 032 170
19 375 813
21 519
5 405
19 348 889
0
523 493
61 112 374
41 599 824
26 452 329
26 941 180
-488 851
12 896 756
12 873 520
23 236
9 740 085
8 874 853
865 232
-5 227 360
–5 227 360
-2 261 986
18 978 045
15 433
10 335
18 952 227
0
534 505
57 824 736
37 980 750
26 452 263
26 941 114
-488 851
7 015 696
6 992 460
23 236
9 740 151
8 874 919
865 232
-4 496 760
-4 496 760
-730 600
19 843 986
19 080
12 816
19 812 090
0
0
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT v EUR
31.12.2010
31.12.2009
31.12.2008
Výročná správa 2010
Druhá strategická, a.s.
Strana 8
Tržby z predaja služieb
Výrobná spotreba
Z toho: spotreba materiálu
Služby
Pridaná hodnota
Osobné náklady
Dane a poplatky
Odpisy
Tržby z predaja dlhodobého majetku
Zostatková cena predaného majetku
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k
pohľadávkam
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
Predané cenné papiere a podiely
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému
majetku
Výnosové úroky
Nákladové úroky
Kurzové zisky
Kurzové straty
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
Ostatné náklady na finančnú činnosť
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
Daň z príjmov z bežnej činnosti
- splatná
- odložená
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred
zdanením
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
41 240
198 412
26 133
172 279
-157 172
344 372
1 895
60 740
443 900
325 185
237 641
45 789
188 118
42 370
145 748
-142 329
370 732
1 665
71 413
154 250
110 001
1 537 462
7 703
195 402
25 672
169 730
-187 699
311 019
1 496
69 262
117 178
90 255
- 187 511
4 816 214
2 209 499
1 923 610
497 909
484 445
441 272
27 396
372
-2 052 328
0
0
0
28 405
167 350
-493 987
0
0
0
390 955
0
3 393 011
2 243 764
1
7 213
1 105 182
-3 378
1 727 566
712 366
1 734 514
2 983 248
0
7 612
-241 146
-4 533
-3 378
3 032 170
0
3 028 792
363 975
11 374
1 388 122
1 946 597
0
6 668
-212 542
-2 884
0
-2 884
-2 261 986
0
-2 264 870
3 032 170
-2 261 986
-730 600
-4 533
-730 600
0
-735 133
5. Riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2010 a Správa nezávislého
audítora
V súlade s § 20 ods. 7 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov uvádzame nasledovné údaje:
-
štruktúra základného imania spoločnosti sa skladá z 811.628 kusov kmeňových akcií na
doručiteľa v dematerializovanej podobe
štruktúra akcionárov, poskytnutá Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s.
Bratislava, ku dňu konania riadneho valného zhromaždenia dňa 30.7.2010 :
Právnická osoba tuzemec
Právnická osoba cudzinec
Fyzická osoba tuzemec
Fyzická osoba cudzinec
Vlastné akcie
-
Počet CP
Podiel na ZI v %
Počet akcionárov
118 877
399 315
234 528
2 548
56 360
14,64
49,20
28,90
0,31
6,94
16
3
14.188
104
obmedzenie prevoditeľnosti cenných papierov nie je viazané na žiadnu akciu z emisie
Výročná správa 2010
Druhá strategická, a.s.
Strana 9
-
-
spoločnosť neeviduje žiadnych majiteľov cenných papierov s osobitnými právami
kontroly alebo obmedzením hlasovacích práv. Nie sú známe žiadne dohody medzi
majiteľmi cenných papierov, ktoré by mohli viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti
cenných papierov alebo k obmedzeniam hlasovacích práv
voľbu a odvolanie členov štatutárneho orgánu upravujú Stanovy spoločnosti, ktoré
konkretizujú právomoci tohto orgánu spoločnosti
neexistujú žiadne dohody, kde by bola spoločnosť zmluvnou stranou, ani dohody
upravujúce ponuky na prevzatie.
Účtovné výkazy
Súčasťou tejto časti Výročnej správy sú:
- SÚVAHA k 31.12.2010
- VÝKAZ ZISKOV A STRÁT k 31.12.2010
- Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2010
- Prehľad peňažných tokov s použitím modifikovanej priamej metódy za rok 2010
- Prehľad peňažných tokov (Cash Flow Statements) za rok 2010.
Správa nezávislého audítora
Riadnu individuálnu účtovnú závierku obchodnej spoločnosti Druhá strategická a.s.,
zostavenú ku dňu 31. decembra 2010, overovala audítorská spoločnosť Audit – Grácia, s.r.o.,
licencia SKAU č. 313, zodpovedný audítor Ing. Jana Magátová, licencia SKAU č. 908.
V Správe nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky zo dňa 26. apríla 2011 sa
uvádza:
„Podľa nášho názoru účtovná závierka vyjadruje objektívne vo všetkých
významných súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti Druhá strategická, a.s.
k 31.decembru 2010 a výsledok jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci
k uvedenému dátumu, v súlade so Zákonom o účtovníctve.“
Úplné znenie Správy nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky spoločnosti
Druhá strategická, a.s. za rok končiaci 31.decembra 2010 tvorí súčasť výročnej správy.
Výsledky riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2010 a Správu nezávislého
audítora spoločnosť zverejnila na internetovej stránke spoločnosti www.druhastrategicka.sk
v časti Výsledky hospodárenia.
6. Štruktúra portfólia spoločnosti
Spoločnosť Druhá strategická, a.s., má majetkové účty vedené u RM-S Market, o. c.
p., a.s., a v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. Podľa výpisov k 31. decembru
2010 vo svojom portfóliu eviduje rozhodujúce množstvá akcií slovenských podnikov.
V porovnaní s predchádzajúcim rokom rozloženie investícií v portfóliu Druhej strategickej,
a.s., podľa odvetví a podnikov bolo nasledovné:
Akcie v podnikoch
ISIN
Sídlo
spoločnosti
PVT Bratislava, a.s. CS
PVT Bratislava, a.s. SK
Finasist, a.s.
bit-STUDIO Bratislava,
s.r.o.
Grand Hotel Bellevue, a.s.
Polymea, a.s.
CS0009003454
SK1120005006
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Výročná správa 2010
Druhá strategická, a.s.
SK1120004876
Horný Smokovec
Bratislava
Počet akcií /
% na emisii /
Menovitá
% zo zákl. imania
hodnota v EUR
15 037
6 399
10 000
504 548
20,74 %
9,14 %
100,00 %
100,00 %
141
4 253
67,46 %
90,74 %
Strana 10
DEVELOPMENT 4, s.r.o.
DAN SLOVAKIA s.r.o.
Tesla Liptovský Hrádok a.s. CS0005044056
RONA, a.s.
Prvá strategická, a.s.
Prvá penzijná správ. spol.,
a.s., Biotech u.p.f.
SK1120007440
SK1120005329
SK3120000441
Bratislava
Nitra
Liptovský
Hrádok
Lednické Rovné
Bratislava
Bratislava
8 298 480
1 977 302
5
50,00 %
100 %
do 0,001 %
3
111 714
5 428
do 0,001 %
16,888 %
0,067 %
K dátumu 31.12.2010 má spoločnosť na účtoch vlastné akcie emitenta Druhá
strategická, a.s. Podľa §161d, odst.2 Zák. č. 513/1991 Zb. sme povinní uvádzať nasledovné
údaje. Vlastné akcie boli nadobudnuté na základe rozhodnutia valných zhromaždení z roku
2005 a 2006, a to v celkovom počte 56 360 kusov akcií v menovitej hodnote 1 870 809,27 €,
čo predstavuje 6,944% podiel na základnom imaní. Tieto akcie spoločnosť nadobudla
z dôvodu uspokojenia prevahy žiadostí našich akcionárov na predaj na kapitálovom trhu.
S týmito akciami nemôže spoločnosť vykonávať hlasovacie práva. Na tieto akcie spoločnosť
vytvorila osobitný rezervný fond v celkovom objeme 488 870,71 €, ktorý je uvádzaný
v účtovných výkazoch v súlade s metodikou.
Akcie Grand Hotel Bellevue, a.s., v počte 141 kusov v nominálnej hodnote
33.193,92 €. V roku 2010 došlo k zvýšeniu základného imania spoločnosti o 298 746 €.
Splatenie základného imania bolo do jedného roka. Akcionár Druhá strategická, a.s., sa
podieľal na zvýšení základného imania 298 746 €. K 31.12.2010 tvoril podiel na základnom
imaní 67,46 %. Jeden z najmodernejších hotelov vo Vysokých Tatrách hostil v roku 2010
najvyšších predstaviteľov NATO. Hotel poskytujúci najširší komfort služieb vo svojich
marketingových aktivitách využíva najmä jednu z najväčších kongresových hál na Slovensku.
Hotel sa snažil získať naspäť klientelu, ktorú dočasne stratil z dôvodu rozsiahlej
rekonštrukcie. Rok 2010 bol druhým rokom plnej prevádzky; ale v dôsledku hospodárskej
krízy došlo k poklesu tržieb. Preto hospodárenie hotela v roku 2010 skončilo so stratou
-257.834 EUR.
V ostatných podnikoch z portfólia je možné momentálnu situáciu charakterizovať nasledovne:
Listinné cenné papiere 100% dcérskej spoločnosti FINASIST, a.s., boli v roku 2010
ocenené v našom majetku metódou vlastného imania. Táto spoločnosť má v majetku 100%
akcií jednej z najväčších slovenských stavebných spoločností Váhostav-SK, a.s. Táto
stavebná spoločnosť stabilne dosahuje pozitívne hospodárske výsledky. Vzhľadom na
spomalenie viacerých projektov spoločnosť rozhodla o nevyplatení dividend. Spoločnosť
FINASIST, a.s., skončila hospodárenie za rok 2010 so stratou -1.046.787 €. Spoločnosť
FINASIST, a.s., nemá vlastných zamestnancov. Účtovníctvo bolo zabezpečované
dodávateľským spôsobom.
Spoločnosť DEVELOPMENT 4, s.r.o., pokračuje v developerskej činnosti. Ako sme
informovali na predchádzajúcom riadnom valnom zhromaždení, spoločnosť buduje na ploche
vyše 53 hektárov v susedstve Avion Shopping Parku a Letiska M. R. Štefánika polyfunkčnú
mestskú zónu s prevládajúcou zmiešanou funkciou občianskej vybavenosti, obchodov, služieb
a zeleňou. Projekt vďaka svojej lokalite ponúka obrovský potenciál najmä administratívnej
klientele, firmám, pre ktoré je výhodné byť v priamom susedstve s letiskom alebo diaľničným
obchvatom. Už v súčasnosti máme podpísané zmluvy o budúcej zmluve s viacerými
záujemcami pre umiestnenie svojich investícií.
Spoločnosť v roku 2010 scelila prevažnú časť riešeného územia v rámci projektu
Pharos Bussines Park of Bratislava. V súčasnosti má už pod kontrolou územie o veľkosti 45,8
ha. Spoločnosť má právoplatné územné rozhodnutie na vybudovanie základnej dopravnej
Výročná správa 2010
Druhá strategická, a.s.
Strana 11
infraštruktúry a inžinierskych sietí. Proces získavania ďalších stavebných povolení naďalej
pokračuje. V tomto období prebieha proces získavania povolení pre diaľničný privádzač do
územia.
V súčasnosti sa začína výstavba základnej dopravnej infraštruktúry a hlavných
inžinierskych sietí a jej ukončenie je plánované do jedného roka. Investičné náklady na
vybudovanie základnej dopravno-technickej infraštruktúry sú v objeme 6,0 mil. €.
Spoločnosť naďalej intenzívne rokuje o obchodných podmienkach s viacerými novými
značkami, ktoré na Slovensku a v Bratislave zatiaľ zastúpenie nemajú. Prvé prevádzky by
mali byť otvorené koncom roka 2012.
Spoločnosť DEVELOPMENT 4, s.r.o., dosiahla v roku 2010 stratu -2.452.363 EUR,
ktorú ovplyvnili najmä bankové úroky a úroky z pôžičiek.
V spoločnosti POLYMEA, a.s., mala k 31.12.2010 Druhá strategická, a.s., 90,74%
podiel na základnom imaní. Na riadnom valnom zhromaždení v roku 2008 bolo rozhodnuté
o premene zaknihovaných akcií na listinné na meno. Touto premenou podoby akcií
prebiehajúcou v roku 2010 sa „vyčistila“ akcionárska štruktúra od neaktívnych akcionárov,
čím sa dosiahla aj praktickejšia komunikácia so zostávajúcou akcionárskou základňou. Po
premene akcií zostalo v spoločnosti 36 individuálnych akcionárov.
Hospodárenie spoločnosti POLYMEA, a.s., v roku 2010 skončilo so stratou -9.016,09
EUR. Výsledok z hospodárskej činnosti bol kladný. Celkový výsledok hospodárenia však bol
ovplyvnený tvorbou opravnej položky k finančnému majetku.
POLYMEA, a.s., ako najväčší spoločník v nehnuteľnosti, prevzala v polovici júna
2009 správcovstvo budovy na Priemyselnej ulici č. 6 a postupne dáva do poriadku staré
neriešené problémy. Modernizovali sa výťahy, dotiahla sa rekonštrukcia vykurovacieho
systému, modernizovalo sa núdzové osvetlenie. Veľkou úlohou je zlepšenie tepelného režimu
v budove, ktoré naráža na nerovnaké finančné možnosti spolumajiteľov. Aj napriek tomu
tepelná regulácia prináša efekt v podobe preplatkov na energii.
Rok 2010 nebol pre spoločnosť bit-STUDIO Bratislava, s.r.o., ktorá je 100%
dcérskou spoločnosťou Druhej strategickej, a.s., jednoduchý tak, ako nebol jednoduchý pre
celé IT odvetvie.
Všetky vládne projekty naštartované v predchádzajúcich 2 rokoch boli zastavené
takmer na 10 mesiacov. Elektronizácia štátnej sféry tzv. eGovernment, ako aj zdroje jeho
financovania sa rýchlym tempom začali vzďaľovať.
Nakoľko súkromný sektor do IT oblasti investoval v roku 2010 len veľmi obozretne,
celková situácia na slovenskom IT trhu zaznamenala pokles. Udržať rast dokázali len
spoločnosti, ktorých obchodné aktivity presahovali hranice SR (napr. ESET a pod.). Ostatné
spoločnosti v odvetví zaznamenali pokles tržieb a ziskov bez ohľadu na svoju veľkosť či
zameranie.
Spoločnosť bit-STUDIO Bratislava v roku 2010 nenaplnila svoj stanovený obchodný
cieľ a to najmä z už vyššie spomenutých príčin. Napriek tomu dosiahla priaznivý
hospodársky výsledok. A to najmä vďaka väčšiemu podiel služieb na celkových tržbách.
Výrazný posun bohužiaľ nenastal z pohľadu nášho strednodobého cieľa tj. Patriť medzi
etablovaných integrátorov na slovenskom trhu IT s obratom na úrovni 500 mil. SKK/ 16,6
mil. EUR. No vzhľadom na celkovú situáciu možno považovať dosiahnutý výsledok za
úspech a zároveň predpoklad splnenia uvedených cieľov v budúcnosti.
Spoločnosť bit-STUDIO Bratislava s.r.o., vykázala k 31.12.2010 účtovný zisk po
zdanení 578.414 EUR, čo predstavuje väčší hospodársky výsledok v porovnaní s rokom
2009, kedy spoločnosť zaznamenala zisk vo výške 90.377,- EUR po zdanení.
V podnikateľskom zámere na rok 2010 sa uvažovalo o dosiahnutí výnosov vo výške
12 mil. EUR. Tento zámer sa nenaplnil. Celkové výnosy sa pohybovali na úrovni 7,3 mil.
EUR, čím sa oproti roku 2009 znížili o 2,5 mil. EUR. Pozitívnym signálom je, že výnosy za
vlastné výkony a služby vzrástli oproti roku 2009 o 0,6 mil. EUR. Rovnako pozitívne
Výročná správa 2010
Druhá strategická, a.s.
Strana 12
hodnotíme aj personálne zmeny, ktoré sa v spoločnosti udiali. Aj napriek tomu, že sa počet
zamestnancov znížil, bola dosiahnutá vyššia efektivita spoločnosti – a to hlavne na
obchodnom a technickom oddelení.
Čo sa týka nákladov spoločnosti, celkové náklady sú nižšie čo súvisí po prvé s nižšími
výnosmi za predaný tovar – „nákup tovaru na ďalší predaj“ a po druhé prevádzkové náklady
v jednotlivých mesiacoch sú vyvážené a nižšie ako v predošlých rokoch. Ich postupná
optimalizácia sa v roku 2010 prejavila v plnej miere.
Firma mala dobrú likviditu a záväzky uhrádzala v lehotách splatnosti, prípadne
s miernym oneskorením, ktoré vyplývalo z riadenia projektov a následných úhrad našich
pohľadávok.
Finančná situácia bola v priebehu roku 2010 priaznivá, spoločnosť bola spôsobilá
splácať vlastné prevádzkové a režijné záväzky z vlastných finančných zdrojov.
DAN SLOVAKIA s.r.o., výrobný podnik so sídlom v Nitre s plastikárskou náplňou
výroby. Podnik zameraný na výrobu odpadových rúr s počtom zamestnancov dosahuje
v posledných rokoch vyrovnané výsledky. Spoločnosť odkúpená v novembri 2010 od
predchádzajúceho jediného vlastníka Plastika a.s. Druhá strategická, a.s., je jediným
vlastníkom - spoločníkom, tzn. vlastní 100% podiel na základnom imaní. Za rok 2010
dosiahla spoločnosť hospodársky výsledok zisk 4.078,79 EUR po zdanení.
Konkurz na Podnik výpočtovej techniky Bratislava, a.s., ako sme už v minulosti
informovali, bol vyhlásený dňa 31. januára 2000. Uznesením Krajského súdu
v Bratislave zo dňa 30.11.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť 10.01.2008, súd zrušil
konkurz na majetok úpadcu pre nedostatok majetku ako predpokladu pre konkurz.
Súčasne bol zbavený funkcie aj správca konkurznej podstaty. Táto skutočnosť bola
zapísaná do obchodného registra v konaní č. 33Exre/14/2008 v časti „ukončenie konkurzného
konania“ a podľa informácií z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I sa po zápise
tejto skutočnosti do obchodného registra vo veci ďalej nekoná. Podľa dostupných
informácií právoplatné uznesenie Krajského súdu Bratislava, zo dňa 30.11.2007, sp. zn.
5K 275/99-1424, ktorým súd zrušil konkurz na majetok spoločnosti Podnik výpočtovej
techniky Bratislava a.s. pre nedostatok majetku ako predpokladu pre konkurz, bolo
obchodnému registru Okresného súdu Bratislava I doručené ešte v roku 2008. Súd by
mal konať vo veci výmazu spoločnosti z obchodného registra z úradnej povinnosti, naša
spoločnosť však dosiaľ nemá vedomosť o tom, že by k výmazu došlo.
V majetku spoločnosti máme aj právne zabezpečené pohľadávky, ktorých pôvod
pochádza z obdobia poskytnutia pôžičiek v rámci aktivít pred rozbiehajúcou sa 2. vlnou
kupónovej privatizácie. Ich vymáhaniu je dlhodobo venovaná zvýšená pozornosť;
niekoľkoročné úsilie je orientované na prehlbujúcu sa spoluprácu pri ich vymáhaní
prostredníctvom niekoľkých súdnych exekútorov - v Bratislave, Novom Meste nad Váhom,
Prievidzi, Poprade, Košiciach a Starej Ľubovni.
Popri využití klasickej formy dobrovoľnej iniciatívnej úhrady dlžnej sumy po obdržaní
Upovedomenia o začatí exekúcie zo strany súdnych exekútorov sú uplatňované nadväzné
formy vymáhania dlžnej sumy – vydaním exekučných príkazov na výkon exekúcie zrážkami
zo mzdy či z dôchodku povinného, odrátaním výšky pohľadávky z účtu povinného
v peňažnom ústave, predajom hnuteľného príp. nehnuteľného majetku a pod. Z celkového
objemu prevzatých právne zabezpečených pohľadávok v celkovej čiastke 805 483,64 EUR
v roku 2004 sa nám (v súčasnosti už najmä pomocou realizovaných exekúcií) postupne darí
znižovať počet dlžníkov a úmerne tomu aj objem dlžnej sumy spolu so zodpovedajúcim
úrokom z omeškania. V súčasnosti sa exekučne vydobyté čiastky minimálne rovnajú výške
pôvodne vymáhaných pohľadávok. Na začiatku roka sme evidovali pohľadávky v objeme
Výročná správa 2010
Druhá strategická, a.s.
Strana 13
161.603,53 EUR, k 31.12.2010 už len 141.288,30 EUR. V roku 2010 hlavne exekútori
vymohli 20.315,23 EUR.
V aktívach sme aj v roku 2010 evidovali finančné prostriedky, ktoré nám zveril
zahraničný partner Daventree Trustees LTD, s pôvodným zámerom výplaty záloh na podiely
podielnikom trustov z radov akcionárov Harvardského priemyselného holdingu (ďalej len
HPH). Do konca roku 2004 prebiehali výplaty záloh 118 953 podielnikom, čo predstavuje
polovicu všetkých akcionárov HPH. Celkovo bolo vyplatených 45 413 tis. USD.
Pokračovanie vyplácania záloh blokuje cyperský súd na základe predbežného opatrenia po
návrhu akcionárov vylúčených z príjmu záloh. Ide o akcionárov, ktorí majú nevysporiadané
záväzky voči Harvardskému Priemyselnému Holdingu. Všetky zverené prostriedky sú riadne
evidované v účtovníctve spoločnosti. Zmluvná podmienka je, že všetky prostriedky musíme
viesť v amerických dolároch, čo spôsobuje podľa pohybu kurzu dolára voči euru (v minulosti
voči slovenskej korune) v účtovníctve kurzové rozdiely, ktoré výrazne ovplyvňujú
hospodársky výsledok Druhej strategickej, a.s., raz do straty, naposledy do zisku. Ide však len
o fiktívne hodnoty, ktoré dostanú hmotný obsah až dňom realizácie.
7. Vyhlásenie o dodržiavaní zásad kódexu správy a riadenia spoločností
Druhá strategická, a.s., uvádza predmetné vyhlásenie ako účtovná jednotka, ktorá
emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ako osobitnú
časť výročnej správy každoročne počnúc rokom 2007.
Každoročne predstavenstvo spoločnosti aktualizuje Vyhlásenie o dodržiavaní zásad
Kódexu správy a riadenia spoločnosti. Kódex je zverejňovaný na internetovej stránke
spoločnosti. Predstavenstvo spoločnosti potvrdzuje nemenný vzťah k tomuto dokumentu,
ktoré obsahuje plnenie jednotlivých ustanovení § 20 ods. 6-7 zákona č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktoré vyplývajú zo stanov, interných predpisov
a postupov uplatňovaných v činnosti Druhá strategická, a.s.
Spoločnosť sa neodchyľuje od schváleného kódexu správy a riadenia spoločnosti,
dozorná rada spoločnosti a výbor pre audit kontrolujú jeho dodržiavanie.
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti a koná sa minimálne raz
za rok.
Oznámenie o zvolaní valného zhromaždenia zverejňujeme na webovej stránke
spoločnosti a v denníku uverejňujúcom burzové správy s celoštátnou pôsobnosťou.
Každý akcionár má právo zúčastniť sa na ňom, požadovať informácie, podávať
stanoviská a rozhodovať hlasovaním.
V spoločnosti pôsobí predstavenstvo, dozorná rada a výbor pre audit. Ich zloženie je
uvedené v úvodnej časti výročnej správy.
Základné imanie po premene menovitej hodnoty akcie na euro je 26.941.179,832 EUR
zapísané v obchodnom registri a je rozdelené na 811.628 akcií v menovitej hodnote jednej
akcie 33,194 EUR.
Prevoditeľnosť cenného papieru nie je obmedzená.
Spoločnosť neemitovala akcie s osobitnými právami. Taktiež neexistujú žiadne
obmedzenia práv pri hlasovaní.
Predstavenstvo nemá právomoc rozhodnúť o vydaní akcií resp. o ich spätnom
odkúpení. Podľa stanov o tom rozhoduje valné zhromaždenie.
Spoločnosti nie sú známe žiadne dohody, ktorý by viedli k obmedzeniu hlasovacích
práv. Spoločnosť nie je zmluvnou stranou dohôd o prevzatí.
Taktiež neexistujú dohody medzi ňou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami
o poskytnutí náhrady po skončení funkcie alebo pracovného pomeru. V takom prípade
postupujeme podľa platného zákonníka práce.
Výročná správa 2010
Druhá strategická, a.s.
Strana 14
8. Informácia o audite výročnej správy za rok 2010
Podľa ustanovenia § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov, ako aj zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom
auditu a v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami podlieha auditu výročná
správa spoločnosti predkladaná na riadne valné zhromaždenie. Výročnú správu overovala
audítorská spoločnosť Audit – Grácia, s.r.o., licencia SKAU č. 313, zodpovedný audítor
Ing. Jana Magátová, licencia SKAU č. 908. Predmetná informácia je prílohou výročnej
správy.
9. Podnikateľský zámer na rok 2011
Aktivity predstavenstva v roku 2011, okrem zabezpečovania bežnej činnosti
spoločnosti a plnenia úloh, ktoré jej vyplývajú z právnych predpisov, sa orientujú hlavne na
nasledovné oblasti:
- aktívne pôsobiť v spoločnostiach v našom portfóliu. Spoločným cieľom akcionára,
štatutárnych a dozorných orgánov v týchto spoločnostiach, ako aj ich výkonného
manažmentu, je zlepšovanie ich činnosti a pôsobenia na trhu v súčasných zložitých
podmienkach s cieľom zlepšovania hospodárskych výsledkov, čo sa zatiaľ, v dôsledku
pôsobenia negatívnych vonkajších vplyvov nedarí uspokojivo dosahovať. Z toho dôvodu
riešenie nepriaznivého pôsobenia negatívnych dopadov externého prostredia na
hospodárske výsledky spoločností zostáva prioritou aj v roku 2011,
- prehodnocovanie ekonomického vývoja spoločností a následné prijímanie úsporných
opatrení a zmeny organizačnej štruktúry s cieľom zmierniť negatívne dopady poklesu
tržieb na výsledky týchto spoločností.
- pravidelne kontrolovať realizáciu investičných zámerov s cieľom jej finalizácie
a dosiahnutia skorej návratnosti vložených finančných prostriedkov,
- intenzívne pokračovať v zhodnocovaní majetku spoločnosti,
- po definitívnom dobudovaní administratívnych priestorov v komplexe hotela DoubleTree
organizačne zabezpečiť presťahovanie spoločnosti do nových priestorov,
- budeme venovať pozornosť príprave pojednávania súdneho sporu akcionára GLOBAL
PACIFIC WEST, s.r.o., voči Druhej strategickej, a.s., kedy akcionár napadol
právoplatnosť uznesení posledných riadnych valných zhromaždení spoločnosti.
- ako emitent cenných papierov obchodovaných na regulovanom trhu dôsledne plniť
povinnosti emitenta zverejňovaním správ, predbežných vyhlásení a ostatných
regulovaných informácií podľa § 34 a nasledujúcich zákona č. 429/2002 Z.z. o burze
cenných papierov v znení neskorších predpisov.
Bratislava jún 2011
Predstavenstvo
Druhá strategická, a.s.
Výročná správa 2010
Druhá strategická, a.s.
Strana 15
Download

Výročná správa za rok 2010