KATA LÓ G V Ý RO B KOV
Ž P S V a. s . Č AŇ A
kontakt:
Riaditeľstvo ŽPSV, a.s., Čaňa
riaditeľ:
sekretariát:
expedícia:
fax:
+421 55/69 99 528
+421 55/69 99 528
+421 55/69 99 491
+421 55/69 99 527
e-mail: [email protected]
www.zpsv.edb.sk
sídlo: Osloboditeľov 127
044 14 Čaňa
Košice-okolie
Slovenská republika
KATALÓG VÝ RO BKOV
PREDSTAVENIE SPOLOČNOSTI
ŽPSV a.s. Čaňa je nástupcom jedného z bývalých závodov štátneho podniku
,,Průmyslová výroba železničného stavebnictví“ so sídlom v Prahe, ktorá vznikla
v roku 1953 a jeho činnosť sa zameriavala na celú oblasť železničnej siete
v bývalej ČSR. Súčasne vznikajú štátne podniky ,,Železniční stavebnictví“
a ,,Elektrifikace železníc“.
Úlohou novovzniknutého podniku bolo vyrábať priemyselným spôsobom
železničné štrky, štrkopiesky, betónové podvaly a betónové prefabrikované
výrobky pre potreby železničnej dopravy a to v závodoch v Českej republike
Borohrádok, Doloplazy, Nové Hrady, Čerčany a Uherský Ostroh, a v Slovenskej
republike Čaňa a Senec.
Po známych politických zmenách v bývalej ČSFR sa podnik v roku 1992
transformuje na akciovú spoločnosť ,,Železničná průmyslová stavebná výroba“
a po rozdelení ČSFR vznikla v Slovenskej republike dcérska spoločnosť„ ŽPSV a.s.
Čaňa“ s majetkovým podielom ŽPSV Uherský Ostroh a.s. a ŽSR Bratislava. Od
roku 2003 vstupom nadnárodnej španielskej spoločnosti OHL, S.A. sa spoločnosť
začleňuje do OHL Central Europe, a.s. so sídlom v Prahe.
KATA LÓ G VÝ RO BKOV
KATAL ÓG VÝ ROBKOV
Hlavným predmetom činnosti ŽPSV a.s. Čaňa je výroba priečnych predom
predpätých železobetónových podvalov. Ďalej je to tzv. ostatná betonárska
výroba - šachtové a studničné skruže, ďalej nástupištné, priekopové, kábelové,
cestné, plotové betónové prefabrikáty a v posledných rokoch aj výroba
a dodávka transportbetónu.
V súčasnosti vyrábame štyri druhy železničných podvalov pre rozchod
1435 mm a 1520 mm do rýchlosti 160 km/hod. a 200 km/hod.
Od roku 1996 nami vyrobené výrobky sú certifikované, resp. vyhlasujeme zhodu
na základe certifikátu vnútropodnikovej kontroly. Spoločnosť má od roku 2001
zavedený systém manažérstva kvality (SMQ) podľa normy STN EN ISO 9001 a od
roku 2007 aj enviromentálny manažérsky systém (EMS) podľa normy STN EN ISO
14001:2005. Oba systémy prispievajú k neustálemu zlepšovaniu našej spoločnosti.
V roku 2009 spoločnosť zaviedla a aplikuje systém manažérstva bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci podľa STN OHSAS 18001:2008
KATAL ÓG VÝROB KOV
PODVAL SB-8P z predpätého betónu
L
H
B
označenie
1.
obchodná
značka
APP 01-20
KP
26.61.11
rozmery /cm/
B
L
H
28,4 242
20
trieda
betónu
C 45/55
objem
/m3/
0,1040
hmotnosť
/kg/
270
POUŽITIE:
V koľajách ŽSR, MHD a v tratiach zvláštneho určenia s rozchodom 1435 mm.
Určujúcimi parametrami sú nápravová sila 250 kN a rýchlosť do 160 km/h
Návrhové parametre: kladný moment pod koľajnicou + 12,0 kNm
záporný moment v strede - 9,5 kNm
Typ koľajnice S 49, R65 so sklonom 1:20
Upevnenie: plochá rebrová pokladnica S 4pl, R 4pl uchytená vrtuľami R1
Podvaly sa dodávajú v dvoch prevedeniach: s polyetylénovými hmoždinkami, obchodné označenie
SB-8P-PE, alebo polyamidovými hmoždinkami s označením SB-8P-PA
KATAL ÓG VÝ ROBKOV
PODVAL BP-3 z predpätého betónu
L
H
B
označenie
1.
obchodná
značka
APP 04-20
KP
26.61.11
rozmery /cm/
B
L
H
30
260
22
trieda
betónu
C 45/55
objem
/m3/
0,125
POUŽITIE:
Železničný podval určený pre vysokorýchlostné trate ŽSR s rozchodom 1435 mm,
rýchlosťou do 200 km/h.
Bezpodkladnicové pružné upevnenie typu Vossloh.
Sklon koľajnice je 1:40, Typ koľajníc UIC 60, R 65.
Návrhové parametre: kladný moment pod koľajnicou + 16,0 kNm
záporný moment v strede - 12,0 kNm
hmotnosť
/kg/
325
KATAL ÓG VÝROB KOV
1. PODVAL BP-4 z predpätého betónu
2. PODVAL BP-4R z predpätého betónu
1
2
L
L
H
H
B
označenie
1.
2.
B
obchodná
značka
APP 05-20
APP 06-20
KP
26.61.11
26.61.11
rozmery /cm/
B
L
H
30
270
22
30
270
22
trieda
betónu
C 45/55
C 45/55
objem
/m3/
0,132
0,132
POUŽITIE:
Sú to nové typy železničných podvalov určených pre širokorozchodné trate
s rozchodom 1520 mm, rýchlosť 200 km/h
BP-4, bezpodkladnicové pružné upevnenie typu Vossloh
BP-4R, podkladnicové upevnenie, typ podkladnice - plochá, rebrová R65-O /2vrtule/
Sklon koľajníc BP-4, BP-4R je 1:20. Typ koľajníc: UIC 60, R 65
Návrhové parametre: kladný moment pod koľajnicou +16,0 kNm
záporný moment v strede - 12,0 kNm
hmotnosť
/kg/
340
340
KATAL ÓG VÝ ROBKOV
PRVKY NÁSTUPIŠŤA SUDOP
1/ NÁSTUP. TVÁRNICA TISCHER
2/ KONZOLOVÉ DOSKY KH 145 /a/
KH 145 Z /b/
KH 230 /c/
K 150 /d/ 2/ a, c
3/ ÚLOŽNÝ BLOK
U 65
2/ b B’
4/ VÝPLŇOVÁ DOSKA D 1
L
H
B
H’
B
B’
L
d
H
1/
d
3/
L
H
4/
H’
B
L
H
označenie
1.
2.a
2.b
2.c
2.d
3.
4.
B’
B
obchodná
značka
KP
rozmery /cm/
B
L
H
trieda
betónu
objem
/m3/
hmotnosť
/kg/
ABZ 01-20
AZZ 02-20
AZZ 03-20
AZZ 04-20
AZZ 18-20
ABZ 05-20
KDZ 06-20
26.61.11
26.61.11
26.61.11
26.61.11
26.61.11
26.61.11
26.61.11
30/27,5 100/11 25/99,5/- 145/9/7
99,5/10 145/9/7
99,5/- 230/9/7
99,5/- 150/- 9,5/7
35/30 30/11 65/25
28/100/8/-
C25/30
C25/30
C25/30
C25/30
C25/30
C25/30
C25/30
0,0619
0,1294
0,1291
0,2050
0,1339
0,0575
0,0224
138
312
310
512
325
132
54
POUŽITIE:
Prvky slúžia k vytváraniu prefabrikovaných nástupištných plôch a lávok. Výplňová doska zabraňuje
zosuvu podkladu do koľajišťa. Konzolové dosky sú zosilnené /o 1 cm hrubšie/ s väčšou únosnosťou.
typ KH 145 Z má jednu stranu upravenú pre spájanie dosák, čím sa susedné dosky podieľajú na
prenášaní záťaže.
KATAL ÓG VÝROB KOV
Melioračný žľab
H
r
L
H
T
B’
B
označenie
1.
obchodná
značka
TBM 01-20
KP
L/r
rozmery /cm/
B/B’ H/H’
trieda
T betónu
26.61.11 50/59,8 65,7/36 15,5/8,5 8
C 30/37
objem
/m3/
hmotnosť
/kg/
0,0268
68
POUŽITIE:
Pre stavbu priekopov a korýt na odvod povrchových vôd pri cestných komunikáciách
a železničných tratiach
KATAL ÓG VÝ ROBKOV
1/ Cestný panel
2/ Inovovaný panel
Prejazdový panel
H3/
B
300/100/15 /a/
300/200/15 /b/
L
300/100/18
60/105/12 /a/
50/200/12 /b/
60/150/12 /c/
2
3
1
L
H
L
B
H
B
označenie
1.a
1.b
2.
3.a
3.b
3.c
obchodná
značka
KP
IZD 01-20
IZD 02-20
IZD 03-20
IZD 04-20
IZD 07-20
IZD 05-20
26.61.11
26.61.11
26.61.11
26.61.11
26.61.11
26.61.11
rozmery /cm/
B
L
H
100
200
100
60
50
60
300
300
300
105
200
150
15
15
18
12
12
12
H
trieda
betónu
objem
/m3/
C 25/30
C 25/30
C 25/30
C 25/30
C 25/30
C 25/30
0,4478
0,8978
0,5240
0,0733
0,1200
B0,1047
POUŽITIE:
1/ Pre provizórne stavebné cesty, betónové plochy, parkovacie plochy a pod.
U týchto panelov sa predpokladá jednorázové použitie
2/ Ako kryt pre dočasné cesty na stavebných komunikáciách, alebo na obchádzky
na verejných komunikáciách
3/ Pre cestný kryt na úrovňových železničných prejazdoch
hmotnosť
/kg/
1100
2190
1310
180
290
250
L
KATAL ÓG VÝROB KOV
ŠACHTOVÉ A STUDNIČNÉ SKRUŽE
D1
SH-M 1000/625x600
H
D1
SR-M 1000x1000
h
H
H
H
D
D
h
SR-M 1000x500
H
SR-M 1000x250
H
K SU-M..
H
Podľa ø výtoku
označenie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
označenie
výrobku
KP
Skruž 12 SR-M 100x25
Skruž 12 SR-M 100x50
Skruž 12 SR-M 100x100
Kónus 12 SR-M 100x60
Skruž 9 SR-M 100x25
Skruž 9 SR-M 100x50
Skruž 9 SR-M 100x100
Kónus 9 SR-M 100x60
Šacht. dno KSU-M 100x80
Stud. dno KSU-M 100x73
26.61.11
26.61.11
26.61.11
26.61.11
26.61.11
26.61.11
26.61.11
26.61.11
26.61.11
26.61.11
D
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
rozmery /cm/
D1
H
62,5
62,5
-
25
50
100
67
25
50
100
63
95
88
h
trieda
betónu
12,5
12,5
12,5
12,5
9,5
9,5
9,5
9,5
16
16
C 35/45
C 35/45
C 35/45
C 35/45
C 35/45
C 35/45
C 35/45
C 35/45
C 35/45
C 35/45
objem
/m3/
hmot.
/kg/
0,112
262
0,224
526
0,449
1056
0,234
550
0,077
181
0,154
362
0,309
727
0,176
414
0,723-0,808 1700/1900
0,702-0,787 1650/1850
POUŽITIE:
Používajú sa na zhotovenie revíznych, kanalizačných šácht a studní.
Poznámka:
9. Dno s hrhlovým spojom pre uloženie šachtových skruží /hrúbka steny 125mm/
10. Dno so spojom polodrážka-pero pre uloženie studničných skruží /hrúbka steny 95mm/
KATAL ÓG VÝ ROBKOV
KÁBLOVÉ ŽĽABY
POKLOPY KÁBLOVÝCH ŽĽABOV
1/ TK 1
3/ TK 2
5/ T2 N
7/ T2 NK
2/ TK 1
4/ TK 2
6/ T2NK, T2NK
B’
H
H
H’
H’
B B’
B B’
H
L
H’
L
L
B
označenie
obchodná
značka
KP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
AZD 01-20
AZD 02-20
AZD 03-20
AZD 04-20
AZD 05-20
AZD 08-20
AZD 07-20
26.61.11
26.61.11
26.61.11
26.61.11
26.61.11
26.61.11
26.61.11
rozmery /cm/
B/b/B’ L H/h/H’
17/11/17/-/9
23/13/23/-/12
31/20/31,5/-/19
31/20/-
100
50
100
50
100
50
100
14/10/3,5/3/19/13/4/3/26/20/4/-/5,5
19/13/-
trieda
betónu
objem
/m3/
hmotnosť
/kg/
C25/30
C25/30
C25/30
C25/30
C25/30
C25/30
C25/30
0,0135
0,0030
0,0245
0,0041
0,0406
0,0108
0,0071
32
7
58
10
95
17
78
POUŽITIE:
K ochrane zemného káblového vedenia. Poklopy káblových žľabov sa môžu použiť,
ako dlažobné poprípade obkladové betónové prefabrikáty
KATAL ÓG VÝROB KOV
BETÓNOVÉ STĹPY OPLOTENIA
1/
2/
2/
2/
Betónový stĺp obyčajný
Betónový stĺp PRIEBEŽNÝ
Betónový stĺp ROHOVÝ
Betónový stĺp KONCOVÝ
250/11/10
250/11/10
250/11/10
250/11/10
H
L
H
L
B
označenie
obchodná
značka
KP
1.
2.
3.
4.
AZZ 12-20
AZZ 12-20
AZZ 12-20
AZZ 12-20
26.61.11
26.61.11
26.61.11
26.61.11
H
L
H
B
L
rozmery /cm/
B
L
H
trieda
betónu
objem
/m3/
hmotnosť
/kg/
11
11
11
11
C 25/30
C 25/30
C 25/30
C 25/30
0,0270
0,0271
0,0271
0,02705
65
67
67
66
B
10
10
10
10
250
250
250
250
B
POUŽITIE:
Na výstavbu záhradného oplotenia drôteným pletivom. Stĺpy sa osadzujú do jám hlbokých 50 cm
a zabetónujú sa. Ďalšie využitie, ako podporné vedenie pri pestovaní viniča a nízkokmenných odrôd
jabloní a pod.
KATAL ÓG VÝ ROBKOV
CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK
B’
H’
L
H
B
označenie
1.
2.
3.
obchodná
značka
KP
ABO 01-20
ABO 01-20
ABO 04-20
26.61.11
26.61.11
26.61.11
rozmery /cm/
B/b/B’ L H/h/H’
trieda
betónu
objem
/m3/
hmotnosť
/kg/
15/10
15/10
10/7
C25/30
C25/30
C25/30
0,0325
0,0162
0,0227
78
39
55
100
50
100
25/10
25/10
25/10
POUŽITIE:
Chodníkové obrubníky sa používajú pri vytvorení a zpevnení okraja chodníka.
Ďalšie použitie je v záhradách a parkoch na oddelenie záhonov od trávnatých plôch.
KATAL ÓG VÝROB KOV
VODOMERNÁ ŠACHTA
Horná časť 5 ks
2xA2
2xB2
1xC
Dolná časť 4ks
2xA1
2xB1
L
C
60
H
60
B
B
B2
A2
B
B
B1
A1
L
označenie
1.A1
2.A2
3.B1
4.B2
5.C
obchodná
značka
AZD 14-20
AZD 15-20
AZD 16-20
AZD 17-20
AZD 18-20
KP
26.61.11
26.61.11
26.61.11
26.61.11
26.61.11
rozmery /cm/
B
L
H
80
108
6
80
108
6
80
132
6
80
132
6
110 140
6
L
L’
trieda
betónu
C 25/30
C 25/30
C 25/30
C 25/30
C 25/30
objem
/m3/
0,0476
0,0489
0,0620
0,0634
0,0708
hmotnosť
/kg/
112
115
145
148
164
POUŽITIE:
Ako betónový kryt vodomerov. Celková hmotnosť 1204 kg - 9 dielov
Poznámka:
Dielec B1 má dĺžku L=132 cm, ale zložením s dvoma dielcami A1 vznikne vonkajšia dĺžka šachty
L’=138 cm a vnútorná dĺžka šachty L’’=126 cm. Vonkajšia šírka šachty bude totožná s dĺžkou
dielca A1, teda ako L pre A1=108 cm. Vnútorná šírka šachty bude ale š=108 - /2 x H/ = 108-12 = 96cm
KATAL ÓG VÝ ROBKOV
BETÓNOVÁ TVÁRNICA STRATENÉHO DEBNENIA
1/ BETÓNOVÁ TVÁRNICA STRATENÉHO DEBNENIA 50/20/20
2/ BETÓNOVÁ TVÁRNICA STRATENÉHO DEBNENIA 50/30/20
3/ BETÓNOVÁ TVÁRNICA STRATENÉHO DEBNENIA 50/40/20
2
1
3
H
H
L
L
B
B
označenie
1.
2.
3.
obchodná
značka
KP
BDT 02-20
BDT 03-20
BDT 04-20
26.61.11
26.61.11
26.61.11
rozmery /cm/
L
B
H/H’
595 50
595 50
595 50
20
30
40
20
20
20
MPa
trieda
betónu
hmotnosť
/kg/
2
2
2
C25/30 - XF 1
C25/30 - XF 1
C25/30 - XF 1
20
21
27
POUŽITIE:
betónové tvárnice strateného debnenia sa vyrábajú v rôznych hrúbkach a vo variante štandardne
doplnenej o tvarovky poliace a koncové. Používajú sa na murovanie zvislých nosných i nenosných
konštrukcií, podmurovky, základov, plotov, oporných stien, stien bazénov a rôznych terénnych
úprav. Tvarovky sú vyrábané vybrolisova
KATAL ÓG VÝROB KOV
POLOVEGETAČNÉ TVÁRNICE
1/ POLOVEGETAČNÁ TVÁRNICA /OTVORY ŠTVOREC/
2/ CHODNÍKOVÁ DOSKA
1
B
2
b
B
b
L
H
L
označenie
1.a
1.b
2.a
2.c
2.d
obchodná
značka
KP
TBX 01-20
TBX 07-20
TBX 02-20
TBX 04-20
TBX 05-20
26.61.11
26.61.11
26.61.11
26.61.11
26.61.11
rozmery /cm/
B/b
L
H
objem
/m3/
trieda
betónu
hmotnosť
/kg/
40/8
40/8
50/50/50/-
0,0160
0,0128
0,0173
0,0175
0,0123
C25/30
C30/37
C25/30
C25/30
C25/30
39
30
41
41
29
60
60
50
50
35
10
8
10
7
7
POUŽITIE:
1/ Slúži k vydláždeniu odstavných a parkovacích plôch pre osobné automobily,
k obloženiu svahov a chodníkov a pod.
2/ Je urcená k vydláždeniu chodníkov a záhradných plôch
3/ Možné využitie na pokládku káblových vedení, do záhradných chodníkov a pod.
KATAL ÓG VÝ ROBKOV
PRIEKOPOVÝ ŽLAB
1/ POKLOP PRIEKOPOVÝ ŽLABOV UC
2/ PRIEKOPOVÝ ŽLAB UCB 0
3/ PRIEKOPOVÝ ŽLAB UCH 0
4/ PRIEKOPOVÝ ŽLAB UCB 1
5/ PRIEKOPOVÝ ŽLAB UCH 1
6/ PRIEKOPOVÝ ŽLAB UCB 2
7/ PRIEKOPOVÝ ŽLAB UCH 2
8/ POKLOP PRIEKOPOVÝ ŽLABOV UC - a
B
L
H’
H
L
B
H
H
H
L
L
B
B
označenie
1
2
3
4
5
6
7
8
obchodná
značka
KP
TZM 230-19
TZM 231-19
TZM 232-19
TZM 233-19
TZM 234-19
TZM 235-19
TZM 236-19
TZM 237-19
26.61.11
26.61.11
26.61.11
26.61.11
26.61.11
26.61.11
26.61.11
26.61.11
rozmery /cm/
L
B
H/H’
83
249
249
249
249
249
249
49,8
55
87
87
87
87
87
87
22
6/125/125/50
145/145/50
165/165/50
6/-
trieda
betónu
C25/30-XF1
C25/30-XF1
C25/30-XF1
C25/30-XF1
C25/30-XF1
C25/30-XF1
C25/30-XF1
C25/30-XF1
objem
/m3/
0,0274
1,5511
1,7379
1,7678
1,9545
1,9844
2,1712
0,0164
hmotnosť
/kg/
66
3820
4290
4355
4820
4930
5400
41
POUŽITIE:
1-7/ Pre výstavbu odvodnovacích korýt pri železnicných tratiach, alebo ostatných komunikáciach.
Priekopové žlaby UCB majú tvar písmena U a priekopové žlaby UCH majú tvar hranatého písmena J.
Žlaby majú na spodnej casti 4 odvodnovacie otvory Js 100mm so spádom 5% dovnútra. Na zakrytie
žlabov sú urcené poklopy UC, pricom na jeden žlab musíme mat 3 poklopy, alebo poklopy UC-a,
pricom na jeden žlab musíme mat 5 poklopov. Manipulácia je prevádzaná pomocov prepravných
úchytov s kovovou hlavou.
8/ Pre odvod povrchových vôd pri výstavbe železnicných tratí, na stanicných obvodoch a pre
odvodnenie skládkových a odstavných plôch. Žlab je možné zakryt poklopom U, poprípade
poklopom U, poprípade poklopom U-a /5ks na žlab. Na zvislých stenách sú štyri otvory Js 100mm
so spádom dovnútra.
KATAL ÓG VÝROB KOV
BETÓNOVÁ PÄTKA ORIENTAČNÉHO STĹPIKA
D1
1
H1
H
D
ozn. obchodná
KP
značka
1. ABO 03-20 26.61.11
D
29
D1
20
rozmery /cm/
o
o1
2,5
7
H
34
H1
25
trieda objem hmot.
betónu
/m3/
/kg/
C 16/20 0,0152
36
POUŽITIE:
Na výstavbu oplotenia pozemkov (prenosné dočasné oplotenie) betónová pätka
slúži ako základ, do ktorého sa vloží stĺpik.
KATAL ÓG VÝ ROBKOV
BETÓNOVÝ NÁMEDZNÍK KOĽAJNIČNÝ
L
H
H’
B
označenie
1.
obchodná
značka
AZZ 07-20
KP
26.61.11
rozmery /cm/
B
L
H/H’
20
100 14/9
trieda
betónu
C 16/20
objem
/m3/
0,0237
hmotnosť
/kg/
56
POUŽITIE:
Námedzník sa používa v tratiach ŽSR pre označenie miesta v priestore výhybky, kam ešte môžu
zasahovať železničné vagóny.
KATAL ÓG VÝROB KOV
1/ ŽELEZNIČNÁ IHLANOVÁ PILÓTA
2/ STAVEBNÁ IHLANOVÁ PILÓTA
3/ ŽELEZNIČNÁ KOTEVNÁ PILÓTA
POHĽAD BOČNÝ
120
350
550
100
I
80
100
1
KOTVA M30
600
3900
4500 L
215 120 215
60
350
550
100
H
KOTVA M30
550
B
550
POHĽAD ZDOLA
100
POHĽAD ZHORA
215 120 215
550
B
POHĽAD BOČNÝ
120
5000 L
POHĽAD ZDOLA
190 120 190
POHĽAD ZHORA
KOTVA M24
H
120
190 120 190
500
B
500
B
500
500
KOTVA M30
500
I
120
80
2
KATAL ÓG VÝ ROBKOV
100
POHĽAD ZDOLA
550
50
60
350
100
H
450
100
50
POHĽAD ZHORA
KOTVA M30
100
550
B
350
100
550
B
ozn.
obchodná
značka
názov výrobku
1.
1.
1.
1.
1.
2.
2.
2.
2.
3.
IZP 35-20
IZP 37-20
IZP 45-20
IZP 47-20
IZP 55-20
IZP 31-20
IZP 42-20
IZP 51-20
IZP 61-20
IZP 46-20
Želez. ihl. pilóta ZPZ 55/3,0 U
Želez. ihl. pilóta ZPZ 55/3,5 U
Želez. ihl. pilóta ZPZ 55/4,0 U
Želez. ihl. pilóta ZPZ 55/4,5 U
Želez. ihl. pilóta ZPZ 55/5,0 U
Staveb. ihl. pilóta DPZ 121/20 U
Staveb. ihl. pilóta DPZ 122/20 U
Staveb. ihl. pilóta DPZ 123/20 U
Staveb. ihl. pilóta DPZ 124/20 U
Žel. kot. ihl. pil. tvarov ZPZ 55/4 U
rozmery /cm/
L
B
H
300
350
400
450
500
300
400
500
600
400
55/12
55/12
55/12
55/12
55/12
50/12
50/12
50/12
50/12
55/15
55/12
55/12
55/12
55/12
55/12
50/12
50/12
50/12
50/12
55/25
trieda
betónu
objem
/m3/
hmotnosť
/kg/
C 35/45
C 35/45
C 35/45
C 35/45
C 35/45
C 35/45
C 35/45
C 35/45
C 35/45
C 35/45
0,487
0,596
0,611
0,709
0745
0,311
0,414
0,519
0,619
0,911
1227
1502
1540
1786
1870
775
1030
1290
1540
2284
550
350
100
175 175
100 150100
100
275
350
275
3
KOTVA M30
550
I
550
100
POHĽAD BOČNÝ
KATAL ÓG VÝROB KOV
KATALÓG VÝ RO BKOV
PREDSTAVENIE SPOLOČNOSTI
ŽPSV a.s. Čaňa je nástupcom jedného z bývalých závodov štátneho podniku
,,Průmyslová výroba železničného stavebnictví“ so sídlom v Prahe, ktorá vznikla
v roku 1953 a jeho činnosť sa zameriavala na celú oblasť železničnej siete
v bývalej ČSR. Súčasne vznikajú štátne podniky ,,Železniční stavebnictví“
a ,,Elektrifikace železníc“.
Úlohou novovzniknutého podniku bolo vyrábať priemyselným spôsobom
železničné štrky, štrkopiesky, betónové podvaly a betónové prefabrikované
výrobky pre potreby železničnej dopravy a to v závodoch v Českej republike
Borohrádok, Doloplazy, Nové Hrady, Čerčany a Uherský Ostroh, a v Slovenskej
republike Čaňa a Senec.
Po známych politických zmenách v bývalej ČSFR sa podnik v roku 1992
transformuje na akciovú spoločnosť ,,Železničná průmyslová stavebná výroba“
a po rozdelení ČSFR vznikla v Slovenskej republike dcérska spoločnosť„ ŽPSV a.s.
Čaňa“ s majetkovým podielom ŽPSV Uherský Ostroh a.s. a ŽSR Bratislava. Od
roku 2003 vstupom nadnárodnej španielskej spoločnosti OHL, S.A. sa spoločnosť
začleňuje do OHL Central Europe, a.s. so sídlom v Prahe.
KATA LÓ G VÝ RO BKOV
KATA LÓ G V Ý RO B KOV
Ž P S V a. s . Č AŇ A
kontakt:
Riaditeľstvo ŽPSV, a.s., Čaňa
riaditeľ:
sekretariát:
expedícia:
fax:
+421 55/69 99 528
+421 55/69 99 528
+421 55/69 99 491
+421 55/69 99 527
e-mail: [email protected]
www.zpsv.edb.sk
sídlo: Osloboditeľov 127
044 14 Čaňa
Košice-okolie
Slovenská republika
Download

ŽPSV a.s. ČAŇA