obalka_2013
3/27/13
1:48 PM
Page 1
1. BETÓNOVÁ ZÁBRANA JEDNOSTRANNÁ
2. OPORNÁ STENA L
3. OPORNÁ STENA L/2
PREDSTAVENIE SPOLOČNOSTI
ŽPSV a.s. Čaňa je nástupcom jedného z bývalých závodov štátneho podniku
,,Průmyslová výroba železničného stavebnictví“ so sídlom v Prahe, ktorá vznikla
v roku 1953 a jeho činnosť sa zameriavala na celú oblasť železničnej siete
v bývalej ČSR. Súčasne vznikajú štátne podniky ,,Železniční stavebnictví“
a ,,Elektrifikace železníc“.
Úlohou novovzniknutého podniku bolo vyrábať priemyselným spôsobom
železničné štrky, štrkopiesky, betónové podvaly a betónové prefabrikované
výrobky pre potreby železničnej dopravy a to v závodoch v Českej republike
Borohrádok, Doloplazy, Nové Hrady, Čerčany a Uherský Ostroh, a v Slovenskej
republike Čaňa a Senec.
Po známych politických zmenách v bývalej ČSFR sa podnik v roku 1992
transformuje na akciovú spoločnosť ,,Železničná průmyslová stavebná výroba“
a po rozdelení ČSFR vznikla v Slovenskej republike dcérska spoločnosť„ ŽPSV a.s.
Čaňa“ s majetkovým podielom ŽPSV Uherský Ostroh a.s. a ŽSR Bratislava. Od
roku 2003 vstupom nadnárodnej španielskej spoločnosti OHL, S.A. sa spoločnosť
začleňuje do OHL Central Europe, a.s. so sídlom v Prahe.
1
2
H
H
L
L
B
označenie
1.
2.
3.
obchodná
značka
KZK 01-20
IZX 03-20
IZX 04-20
B
KP
26.61.11
26.61.11
26.61.11
B
50
87
87
rozmery /cm/
L
H
200
80
249 195/165/145/125
124 195/165/145/125
trieda
betónu
C 25/30
C 30/37
C 30/37
hmotnosť
/kg/
1165
3100
1440
POUŽITIE:
1. Pre výstavbu oplotenia pozemkov /dočasné oplotenie/,
prekážka proti vstupu cudzích vozidiel do objektu.
2. 3. Pre výstavbu silážnych jám a zásobníky rôznych materiálov.
25
Hlavným predmetom činnosti ŽPSV a.s. Čaňa je výroba priečnych predom
predpätých železobetónových podvalov. Ďalej je to tzv. ostatná betonárska
výroba - šachtové a studničné skruže, ďalej nástupištné, priekopové, kábelové,
cestné, plotové betónové prefabrikáty a v posledných rokoch aj výroba
a dodávka transportbetónu.
V súčasnosti vyrábame železničné podvaly pre rozchod 1435 mm a 1520 mm do
rýchlosti 160 km/hod. a 200 km/hod.
Od roku 1996 nami vyrobené výrobky sú certifikované, resp. vyhlasujeme zhodu
na základe certifikátu vnútropodnikovej kontroly. Spoločnosť má od roku 2001
zavedený systém manažérstva kvality (SMQ) podľa normy STN EN ISO 9001 a od
roku 2007 aj enviromentálny manažérsky systém (EMS) podľa normy STN EN ISO
14001:2005. Oba systémy prispievajú k neustálemu zlepšovaniu našej spoločnosti.
V roku 2009 spoločnosť zaviedla a aplikuje systém manažérstva bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci podľa STN OHSAS 18001:2008
OBSAH
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
02
TRANSPORT BETÓNU
PODVAL SB-8P
PODVAL BP-3
PODVAL BP-3S
PODVAL BP-4
CESTNÝ PANEL
INOVOVANÝ PANEL
POLOVEGETAČNÝ PANEL
KÁBLOVÉ ŽĽABY
POKLOPY KÁBLOVÝCH ŽĽABOV
KABELOVÝ ŽĽAB KŽ 2
MELIORAČNÝ ŽĽAB
ODVODŇOVACIA TVÁRNICA
PRIEKOPOVÁ TVÁRNICA
ŠACHTOVÉ A STUDNIČNÉ SKRUŽE
CESTNÝ OBRUBNÍK
BETÓNOVÁ TVÁRNICA STRATENÉHO DEBNENIA
POLOVEGETAČNÁ TVÁRNICA
CHODNÍKOVÁ DOSKA
POLOVEGETAČNÉ SPEVŇOVACIE PANELY
BETÓNOVÁ PÄTKA ORIENTAČNÉHO STĹPIKA
BETÓNOVÉ STĹPY OPLOTENIA
VODOMERNÁ ŠACHTA
BETÓNOVÝ NÁMEDZNÍK KOĽAJNIČNÝ
NÁSTUPIŠTNÁ HRANA L-100
ŽELEZNIČNÁ IHLANOVÁ PILÓTA
STAVEBNÁ IHLANOVÁ PILÓTA
ŽELEZNIČNÁ KOTEVNÁ PILÓTA
PRVKY NÁSTUPIŠŤA SUDOP
PRIEKOPOVÝ ŽĽAB
BETÓNOVÁ ZÁBRANA JEDNOSTRANNÁ
OPORNÁ STENA L
OPORNÁ STENA L/2
TRANSPORT BETÓNU
BETÓN STN EN 206-1
C12/15
C16/20
C 20/25
C25/30
C25/30
-
X0 (SK)
X0 (SK)
XC1 (SK)
XC2 (SK)
X0 (SK)
-
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
-
Dmax
Dmax
Dmax
Dmax
Dmax
16
16
8
16
4
-
S3
S3
S3
S3
S4
Doprava na miesto určenia a výkon domiešavača betónu
určený v cenníku ŽPSV a.s. Čaňa
03
PODVAL SB-8P z predpätého betónu
L
H
B
označenie
1.
obchodná
značka
APP 01-20
KP
rozmery /cm/
B
L
H
26.61.11 28,4 242 20
trieda
betónu
C 45/55
objem
/m3/
0,1040
hmotnosť
/kg/
265
POUŽITIE:
V koľajách ŽSR, MHD a v tratiach zvláštneho určenia s rozchodom 1435 mm.
Určujúcimi parametrami sú nápravová sila 250 kN a rýchlosť do 160 km/h
Návrhové parametre: kladný moment pod koľajnicou + 12,0 kNm
záporný moment v strede - 9,5 kNm
Typ koľajnice S 49, R65 so sklonom 1:20
Upevnenie: plochá rebrová pokladnica S 4pl, R 4pl uchytená vrtuľami R1
Podvaly sa dodávajú v dvoch prevedeniach: s polyetylénovými hmoždinkami, obchodné označenie
SB-8P-PE, alebo polyamidovými hmoždinkami s označením SB-8P-PA
04
1. PODVAL BP-3 z predpätého betónu
2. PODVAL BP-3S z predpätého betónu
1
2
L
H
L
H
B
B
označenie
1.
2.
obchodná
značka
APP 04-20
APP 15-20
KP
26.61.11
26.61.11
rozmery /cm/
B
L
H
30 260 22
30 260 22
trieda
betónu
C 45/55
C 45/55
objem
/m3/
0,125
0,125
hmotnosť
/kg/
325
325
POUŽITIE:
Železničný podval určený pre vysokorýchlostné trate ŽSR s rozchodom 1435 mm,
rýchlosťou do 200 km/h.
1. Bezpodkladnicové pružné upevnenie typu Vossloh. Sklon koľajnice je 1:40, Typ koľajníc UIC 60, R 65
2. Určené pre koľajnice S49 s rovnakými pripevňovacími komponentmi typu Vossloh.
Návrhové parametre: kladný moment pod koľajnicou + 18,0 kNm
záporný moment v strede - 14,0 kNm
05
1. PODVAL BP-4 z predpätého betónu
2. PODVAL BP-4R z predpätého betónu
1
2
L
L
H
H
B
označenie
1.
2.
B
obchodná
značka
APP 05-20
APP 06-20
KP
26.61.11
26.61.11
rozmery /cm/
B
L
H
30 270 22
30 270 22
trieda
betónu
C 45/55
C 45/55
objem
/m3/
0,132
0,132
POUŽITIE:
Sú to nové typy železničných podvalov určených pre širokorozchodné trate
s rozchodom 1520 mm, rýchlosť 200 km/h
BP-4, bezpodkladnicové pružné upevnenie typu Vossloh
BP-4R, podkladnicové upevnenie, typ podkladnice - plochá, rebrová R65-0 /2vrtule/
Sklon koľajníc BP-4, BP-4R je 1:20. Typ koľajníc: UIC 60, R 65
Návrhové parametre: kladný moment pod koľajnicou +19,0 kNm
záporný moment v strede - 15,0 kNm
06
hmotnosť
/kg/
340
340
1. CESTNÝ PANEL 300/100/15 /a/, 300/200/15 /b/
2. INOVOVANÝ PANEL 300/100/18
3. POLOVEGETAČNÝ PANEL
L
B1
2
3
L
H
B
L
H
B
označenie
obchodná
značka
KP
1.a
1.b
2.
3.a
3.b
IZD 01-20
IZD 02-20
IZD 03-20
IZD 04-20
IZD 07-20
26.61.11
26.61.11
26.61.11
26.61.11
26.61.11
rozmery /cm/
B
L
H/o
100
200
100
100
50
300
300
300
300
200
15
15
18
15/13,5
15/10
trieda
betónu
objem
/m3/
hmotnosť
/kg/
C 25/30
C 25/30
C 25/30
C 25/30
C 25/30
0,4478
0,8978
0,5240
0,0733
0,1200
1100
2190
1310
180
290
H
B
POUŽITIE:
1/ Pre provizórne stavebné cesty, betónové plochy, parkovacie plochy a pod.
U týchto panelov sa predpokladá jednorázové použitie
2/ Ako kryt pre dočasné cesty na stavebných komunikáciách, alebo na obchádzky
na verejných komunikáciách
3/ Na spevnenie parkovacích plôch, dvorov a skládkových plôch
07
KÁBLOVÉ ŽĽABY
POKLOPY KÁBLOVÝCH ŽĽABOV
1.
3.
5.
7.
TK
TK
T2
T2
1
2
N
NK
2. TK 1
4. TK 2
6. T2NK, T2NK
B’
H
H
H’
H’
B B’
B B’
H
L
H’
L
L
B
označenie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
obchodná
značka
KP
AZD 01-20
AZD 02-20
AZD 03-20
AZD 04-20
AZD 05-20
AZD 08-20
AZD 07-20
26.61.11
26.61.11
26.61.11
26.61.11
26.61.11
26.61.11
26.61.11
rozmery /cm/
B/b/B’
L H/h/H’
17/11/17/-/9
23/13/23/-/12
31/20/31,5/-/19
31/20/-
100
50
100
50
100
50
100
14/10/3,5/3/19/13/4/3/26/20/4/-/5,5
19/13/-
trieda
betónu
objem
/m3/
hmotnosť
/kg/
C25/30
C25/30
C25/30
C25/30
C25/30
C25/30
C25/30
0,0135
0,0030
0,0245
0,0041
0,0406
0,0108
0,0071
32
7
58
10
95
17
78
POUŽITIE:
K ochrane zemného káblového vedenia. Poklopy káblových žľabov sa môžu použiť,
ako dlažobné poprípade obkladové betónové prefabrikáty
08
KÁBLOVÝ ŽĽAB KŽ 2
1. Káblový žľab KŽ 2
2. Poklop káblového žľabu
3. Deliaca priečka
poklop
H
žľab
priečka
L
B
označenie
Šírka [mm]
Výška [mm]
Dĺžka [mm]
Hmotnosť [kg/ks]
Počet deliacich drážok [ks]
Spotreba [ks/bm]
Káblový žľab
KŽ 2
510 ± 3
290 ± 3
1 000 ± 5
155
2
1
Poklop
káblového žľabu
400
60
500
27,1
Deliaca priečka
30 ± 2
200/150 ± 3
495 ± 3
5,3
2
POUŽITIE:
Káblový žľab KŽ 2 slúži na vytvorenie krytého vedenie pre káble a káblové zväzky. Spájanie
prefabrikátov sa vykonáva prostredníctvom vystriedaného pera a drážky, vytvorených na oboch
koncoch prefabrikátov po celej styčnej ploche. Žľaby sa ukladajú za sebou priamo na zrovnaný
terén alebo do ryhy s následným obsypom.
V žľabe KŽ 2 je možnosť použitia deliacich priečok. Deliace priečky sa ukladajú do drážok
vytvorených na dne žľabov. Zvislú stabilitu priečky zabezpečuje prehĺbenie drážky v strede žľabu,
do ktorého zapadne časť deliacej priečky.
Uzavretie žľabu sa vykoná krytom, ktorý sa uloží na vrchnú časť v tvare L na tesniacu hmotu
upevnenú do V drážky. Kryt káblového žľabu zapadne do žľabu a zabraňuje nedovolenej
manipulácii. Takto uzatvorený žľab je pochôdzny.
09
1. MELIORAČNÝ ŽĽAB
2. ODVODŇOVACIA TVÁRNICA
3. PRIEKOPOVÁ TVÁRNICA
H’
1
r
L
H
T
B’
B
2
r
L
L
H
H
T
T
B’
B
B’
B
označenie
1.
2.
3.
obchodná
značka
TBM 01-20
TBM 02-20
TBM 03-20
KP
L/r
rozmery /cm/
B/B’
H/H’
26.61.11 50/59,8
26.61.11 30/80
26.61.11 30/80
T
trieda
betónu
objem
/m3/
hmotnosť
/kg/
65/36 15,5/8,5 8
80/20 17/7
8
65/36 24,5/8 8
C 30/37
C 30/37
C 30/37
0,0288
0,0184
0,0185
68
42
44
POUŽITIE:
Pre stavbu priekopov a korýt na odvod povrchových vôd pri cestných komunikáciách
a železničných tratiach
10
H’
3
H’
ŠACHTOVÉ A STUDNIČNÉ SKRUŽE
D1
SH-M 100/62,5x60
H
D1
SR-M 100x100
h
H
H
H
D
D
h
SR-M 100x50
H
SR-M 100x25
H
K SU-M..
H
Podľa ø výtoku
označenie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
označenie
výrobku
KP
Skruž 12 SR-M 100x25
Skruž 12 SR-M 100x50
Skruž 12 SR-M 100x100
Kónus 12 SR-M 100x60
Skruž 9 SR-M 100x25
Skruž 9 SR-M 100x50
Skruž 9 SR-M 100x100
Kónus 9 SR-M 100x60
Šacht. dno KSU-M 100x80
Stud. dno KSU-M 100x73
26.61.11
26.61.11
26.61.11
26.61.11
26.61.11
26.61.11
26.61.11
26.61.11
26.61.11
26.61.11
D
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
rozmery /cm/
D1
H
62,5
62,5
-
25
50
100
67
25
50
100
63
95
88
h
trieda
betónu
12,5
12,5
12,5
12,5
9,5
9,5
9,5
9,5
16
16
C 35/45
C 35/45
C 35/45
C 35/45
C 35/45
C 35/45
C 35/45
C 35/45
C 35/45
C 35/45
objem
/m3/
hmot.
/kg/
0,112
262
0,224
526
0,449
1056
0,234
550
0,077
181
0,154
362
0,309
727
0,176
414
0,723-0,808 1700/1900
0,702-0,787 1650/1850
POUŽITIE:
Používajú sa na zhotovenie revíznych, kanalizačných šácht a studní.
Poznámka:
9. Dno s hrhlovým spojom pre uloženie šachtových skruží /hrúbka steny 125mm/
10. Dno so spojom polodrážka-pero pre uloženie studničných skruží /hrúbka steny 95mm/
11
CESTNÝ OBRUBNÍK
B’
H’
L
H
B
označenie
1.
obchodná
značka
KP
ABO 01-20
26.61.11
rozmery /cm/
B/B’
L
H/H’
trieda
betónu
objem
/m3/
hmotnosť
/kg/
15/10
C25/30
0,0325
78
100
25/10
POUŽITIE:
Používajú sa na vytvorenie a spevnenie okraja ciest.
Ďalšie použitie je v záhradách a parkoch na oddelenie záhonov od trávnatých plôch.
12
BETÓNOVÁ TVÁRNICA STRATENÉHO DEBNENIA
1. Betónová tvárnica strateného debnenia 50/20/20
2. Betónová tvárnica strateného debnenia 50/30/20
1
2
H
HH
L
L L
B
označenie
1.
2.
B B
obchodná
značka
KP
BDT 02-20
BDT 03-20
26.61.11
26.61.11
rozmery /cm/
L
B
H/H’
50
50
20
30
20
20
MPa
trieda
betónu
hmotnosť
/kg/
2
2
C25/30 - XF 1
C25/30 - XF 1
20
21
POUŽITIE:
betónové tvárnice strateného debnenia sa vyrábajú v rôznych hrúbkach a vo variante štandardne
doplnenej o tvarovky poliace a koncové. Používajú sa na murovanie zvislých nosných i nenosných
konštrukcií, podmurovky, základov, plotov, oporných stien, stien bazénov a rôznych terénnych
úprav. Tvarovky sú vyrábané vybrolisova
13
1. POLOVEGETAČNÁ TVÁRNICA
2. CHODNÍKOVÁ DOSKA
1
B
2
b
B
b
L
H
L
označenie
obchodná
značka
KP
1.a
1.b
2.a
2.c
TBX 01-20
TBX 07-20
TBX 02-20
TBX 04-20
26.61.11
26.61.11
26.61.11
26.61.11
rozmery /cm/
B/b
L
H
objem
/m3/
trieda
betónu
hmotnosť
/kg/
40/8
40/8
50/50/-
0,0160
0,0128
0,0173
0,0175
C25/30
C30/37
C25/30
C25/30
39
30
41
41
60
60
50
50
10
8
10
7
POUŽITIE:
1/ Slúži k vydláždeniu odstavných a parkovacích plôch pre osobné automobily,
k obloženiu svahov a chodníkov a pod.
2/ Je urcená k vydláždeniu chodníkov a záhradných plôch
3/ Možné využitie na pokládku káblových vedení, do záhradných chodníkov a pod.
14
1. POLOVEGETAČNÝ SPEVŇOVACÍ PANEL 210/100/18
2. POLOVEGETAČNÝ SPEVŇOVACÍ PANEL 210/50/18
B
H
b
L
označenie
1.
2.
obchodná
značka
IZT 01-20
IZT 02-20
KP
26.61.11
26.61.11
rozmery /cm/
L/l
B/b
H
210/20 100/15 18
210/20 50/15 22
I
trieda
betónu
C 30/37
C 30/37
objem
/m3/
0,2258
0,1126
hmotnosť
/kg/
546
272
POUŽITIE:
Používajú sa k spevneniu brehov vodných tokov, nádrží a svahov. Na vydláždenie odstavných
plôch, parkovísk, vjazdov a pod.
15
BETÓNOVÁ PÄTKA ORIENTAČNÉHO STĹPIKA
D1
1
H1
H
D
ozn. obchodná
KP
značka
D
1. ABO 03-20 26.61.11 29
D1
20
rozmery /cm/
o
o1
2,5
7
H
34
H1
25
trieda
objem hmot.
betónu
/m3/
/kg/
C 16/20 0,0152 36
POUŽITIE:
Na výstavbu oplotenia pozemkov (prenosné dočasné oplotenie) betónová pätka
slúži ako základ, do ktorého sa vloží stĺpik.
16
BETÓNOVÉ STĹPY OPLOTENIA
1.
2.
3.
4.
Betónový
Betónový
Betónový
Betónový
1
stĺp
stĺp
stĺp
stĺp
obyčajný 250/11/10
PRIEBEŽNÝ 250/11/10
ROHOVÝ 250/11/10
KONCOVÝ 250/11/10
2
3
H
L
označenie
1.
2.
3.
4.
B
obchodná
značka
AZZ 12-20
AZZ 12-20
AZZ 12-20
AZZ 12-20
4
H
L
KP
26.61.11
26.61.11
26.61.11
26.61.11
B
H
L
H
L
B
rozmery /cm/
trieda
B
L
H
betónu
11
10 250 C 25/30
11
10 250 C 25/30
11
10 250 C 25/30
11
10 250 C 25/30
objem
/m3/
0,0270
0,0271
0,0271
0,02705
B
hmotnosť
/kg/
65
67
67
66
POUŽITIE:
Na výstavbu záhradného oplotenia drôteným pletivom. Stĺpy sa osadzujú do jám hlbokých 50 cm
a zabetónujú sa. Ďalšie využitie, ako podporné vedenie pri pestovaní viniča a nízkokmenných odrôd
jabloní a pod.
17
VODOMERNÁ ŠACHTA
Horná časť 5 ks - 2xA2, 2xB2,1xC
Dolná časť 4ks - 2xA1, 2xB1
L
C
60
H
60
B
B
B2
A2
B
B
B1
A1
L
označenie
1.A1
2.A2
3.B1
4.B2
5.C
obchodná
značka
AZD 14-20
AZD 15-20
AZD 16-20
AZD 17-20
AZD 18-20
KP
26.61.11
26.61.11
26.61.11
26.61.11
26.61.11
rozmery /cm/
B
L
H
80 108
6
80 108
6
80 132
6
80 132
6
110 140
6
L
L’
trieda
betónu
C 25/30
C 25/30
C 25/30
C 25/30
C 25/30
objem
/m3/
0,0476
0,0489
0,0620
0,0634
0,0708
hmotnosť
/kg/
112
115
145
148
164
POUŽITIE:
Ako betónový kryt vodomerov. Celková hmotnosť 1204 kg - 9 dielov
Poznámka:
Dielec B1 má dĺžku L=132 cm, ale zložením s dvoma dielcami A1 vznikne vonkajšia dĺžka šachty
L’=138 cm a vnútorná dĺžka šachty L’’=126 cm. Vonkajšia šírka šachty bude totožná s dĺžkou
dielca A1, teda ako L pre A1=108 cm. Vnútorná šírka šachty bude š=108 - /2 x H/ = 108-12 = 96cm
18
BETÓNOVÝ NÁMEDZNÍK KOĽAJNIČNÝ
L
H
H’
B
označenie
1.
obchodná
značka
AZZ 07-20
KP
26.61.11
rozmery /cm/
trieda
B
L
H/H’ betónu
20 100 14/9 C 16/20
objem
/m3/
0,0237
hmotnosť
/kg/
56
POUŽITIE:
Námedzník sa používa v tratiach ŽSR pre označenie miesta v priestore výhybky, kam ešte môžu
zasahovať železničné vagóny.
19
NÁSTUPIŠTNÁ HRANA L-100
obklad silent
H
H
L
B
B
Nástupištná hrana
L-100
Dĺžka
Šírka
Výška
Hmotnosť [kg/ks]
995/955
880
950
319
POUŽITIE:
Nástupištná hrana L-100 je železobetónový prefabrikát tvaru L slúžiaci na oddelenie železničného
zvršku a nástupišťa. V nástupištnej hrane L-100 je zabudovaný obklad SILENT, ktorý zabezpečuje
pohltivosť hluku vytváraného pohybujúcimi sa vlakovými súpravami a obmedzuje jeho šírenie
smerom na nástupište.
Nástupištná hrana L-100 sa ukladá na pásový betónový základ do lôžka z cementovej malty.
So základom sú fixované pomocou dvoch kotviacich tŕňov cez navrtané otvory zaliate
cementovým mliekom. Jednotlivé dielce sú v pozdĺžnom smere pájané na pero a drážku.
Nástupištná hrana L-100 je vhodná pre modernizáciu, údržbu, opravu a rekonštrukciu nástupíšť
v staniciach s mimoúrovňovým prístupom cestujúcich na celoštátnych dráhach normálneho
rozchodu pre rýchlosť do 160 km/h.
20
1. ŽELEZNIČNÁ IHLANOVÁ PILÓTA
2. STAVEBNÁ IHLANOVÁ PILÓTA
3. ŽELEZNIČNÁ KOTEVNÁ PILÓTA
POHĽAD BOČNÝ
120
350
550
100
I
80
100
1
KOTVA M30
600
3900
4500 L
215 120 215
60
350
550
100
H
KOTVA M30
550
B
550
POHĽAD ZDOLA
100
POHĽAD ZHORA
215 120 215
550
B
POHĽAD BOČNÝ
120
POHĽAD ZDOLA
190 120 190
POHĽAD ZHORA
5000 L
KOTVA M24
H
120
190 120 190
500
B
500
B
500
500
KOTVA M30
500
I
120
80
2
21
1. ŽELEZNIČNÁ IHLANOVÁ PILÓTA
2. STAVEBNÁ IHLANOVÁ PILÓTA
3. ŽELEZNIČNÁ KOTEVNÁ PILÓTA
KOTVA M30
POHĽAD ZDOLA
KOTVA M30
550
B
ozn.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
2.
2.
2.
3.
22
550
450
50
60
350
100
H
550
100
50
POHĽAD ZHORA
100
350
100
550
B
obchodná
značka
názov výrobku
IZP 35-20
IZP 37-20
IZP 45-20
IZP 47-20
IZP 55-20
IZP 31-20
IZP 42-20
IZP 51-20
IZP 61-20
IZP 46-20
Želez. ihl. pilóta ZPZ 55/3,0 U
Želez. ihl. pilóta ZPZ 55/3,5 U
Želez. ihl. pilóta ZPZ 55/4,0 U
Želez. ihl. pilóta ZPZ 55/4,5 U
Želez. ihl. pilóta ZPZ 55/5,0 U
Staveb. ihl. pilóta DPZ 121/20 U
Staveb. ihl. pilóta DPZ 122/20 U
Staveb. ihl. pilóta DPZ 123/20 U
Staveb. ihl. pilóta DPZ 124/20 U
Žel. kot. ihl. pil. tvarov ZPZ 55/4 U
L
rozmery /cm/
B
H
300
350
400
450
500
300
400
500
600
400
55/12
55/12
55/12
55/12
55/12
50/12
50/12
50/12
50/12
55/15
55/12
55/12
55/12
55/12
55/12
50/12
50/12
50/12
50/12
55/25
trieda
betónu
objem
/m3/
hmotnosť
/kg/
C 35/45
C 35/45
C 35/45
C 35/45
C 35/45
C 35/45
C 35/45
C 35/45
C 35/45
C 35/45
0,487
0,596
0,611
0,709
0745
0,311
0,414
0,519
0,619
0,911
1227
1502
1540
1786
1870
775
1030
1290
1540
2284
550
100
350
100 150100
100
175 175
275
3
275
350
100
I
550
100
POHĽAD BOČNÝ
PRVKY NÁSTUPIŠŤA SUDOP
1.
2.
3.
4.
Nástupištná tvárnica Tischer
Konzolové dosky KH 145 /a/, KH 145 Z /b/, KH 230 /c/, K 150 /d/
Úložný blok U 65
Výplňová doska D 1
L
H
B
2/ a, c
H’
B
B’
2/ b B’
L
d
H
1/
d
3/
L
H
4/
H’
B
L
H
B’
B
označenie
obchodná
značka
KP
rozmery /cm/
B
L
H
trieda
betónu
objem
/m3/
hmotnosť
/kg/
1.
2.a
2.b
2.c
2.d
3.
4.
ABZ 01-20
AZZ 02-20
AZZ 03-20
AZZ 04-20
AZZ 18-20
ABZ 05-20
KDZ 06-20
26.61.11
26.61.11
26.61.11
26.61.11
26.61.11
26.61.11
26.61.11
30/27,5 100/11 25/99,5/- 145/9/7
99,5/10 145/9/7
99,5/- 230/9/7
99,5/- 150/- 9,5/7
35/30 30/11 65/25
28/100/8/-
C25/30
C25/30
C25/30
C25/30
C25/30
C25/30
C25/30
0,0619
0,1294
0,1291
0,2050
0,1339
0,0575
0,0224
138
312
310
512
325
132
54
POUŽITIE:
Prvky slúžia k vytváraniu prefabrikovaných nástupištných plôch a lávok. Výplňová doska zabraňuje
zosuvu podkladu do koľajišťa. Konzolové dosky sú zosilnené o 1 cm hrubšie/ s väčšou únosnosťou.
typ KH 145 Z má jednu stranu upravenú pre spájanie dosák, čím sa susedné dosky podieľajú na
prenášaní záťaže.
23
PRIEKOPOVÝ ŽĽAB
1/ Priekopový žľab UCB 0
2/ Priekopový žľab UCH 0
3/ Priekopový žľab UCB 1
4/ Priekopový žľab UCH 1
5/ Poklop priekopových žľabov UC
6/ Poklop priekopových žľabov UC - a
B
L
H’
H
L
B
H
H
H
L
L
B
B
označenie
1
2
3
4
5
6
obchodná
značka
KP
TZM 01-20
TZM 02-20
TZM 03-20
TZM 04-20
TZM 05-20
TZM 06-20
26.61.11
26.61.11
26.61.11
26.61.11
26.61.11
26.61.11
rozmery /cm/
L
B
H/H’
249
249
249
249
83
49,8
87
87
87
87
55
55
125/125/50
145/145/50
6/6/-
trieda
betónu
C25/30-XF1
C25/30-XF1
C25/30-XF1
C25/30-XF1
C25/30-XF1
C25/30-XF1
objem
/m3/
1,5511
1,7379
1,7678
1,9545
0,0274
0,0164
hmotnosť
/kg/
3820
4290
4355
4820
66
41
POUŽITIE:
Pre výstavbu odvodnovacích korýt pri železnicných tratiach, alebo ostatných komunikáciach.
Priekopové žlaby UCB majú tvar písmena U a priekopové žlaby UCH majú tvar hranatého písmena J.
Žlaby majú na spodnej casti 4 odvodnovacie otvory Js 100mm so spádom 5% dovnútra. Na zakrytie
žlabov sú urcené poklopy UC, pricom na jeden žlab musíme mat 3 poklopy, alebo poklopy UC-a,
pricom na jeden žlab musíme mat 5 poklopov. Manipulácia je prevádzaná pomocov prepravných
úchytov s kovovou hlavou.
Pre odvod povrchových vôd pri výstavbe železnicných tratí, na stanicných obvodoch a pre
odvodnenie skládkových a odstavných plôch. Žlab je možné zakryt poklopom UC, poprípade
poklopom U, poprípade poklopom U-a /5ks na žlab. Na zvislých stenách sú štyri otvory Js 100mm
so spádom dovnútra.
24
obalka_2013
3/27/13
1:48 PM
Page 1
1. BETÓNOVÁ ZÁBRANA JEDNOSTRANNÁ
2. OPORNÁ STENA L
3. OPORNÁ STENA L/2
PREDSTAVENIE SPOLOČNOSTI
ŽPSV a.s. Čaňa je nástupcom jedného z bývalých závodov štátneho podniku
,,Průmyslová výroba železničného stavebnictví“ so sídlom v Prahe, ktorá vznikla
v roku 1953 a jeho činnosť sa zameriavala na celú oblasť železničnej siete
v bývalej ČSR. Súčasne vznikajú štátne podniky ,,Železniční stavebnictví“
a ,,Elektrifikace železníc“.
Úlohou novovzniknutého podniku bolo vyrábať priemyselným spôsobom
železničné štrky, štrkopiesky, betónové podvaly a betónové prefabrikované
výrobky pre potreby železničnej dopravy a to v závodoch v Českej republike
Borohrádok, Doloplazy, Nové Hrady, Čerčany a Uherský Ostroh, a v Slovenskej
republike Čaňa a Senec.
Po známych politických zmenách v bývalej ČSFR sa podnik v roku 1992
transformuje na akciovú spoločnosť ,,Železničná průmyslová stavebná výroba“
a po rozdelení ČSFR vznikla v Slovenskej republike dcérska spoločnosť„ ŽPSV a.s.
Čaňa“ s majetkovým podielom ŽPSV Uherský Ostroh a.s. a ŽSR Bratislava. Od
roku 2003 vstupom nadnárodnej španielskej spoločnosti OHL, S.A. sa spoločnosť
začleňuje do OHL Central Europe, a.s. so sídlom v Prahe.
1
2
H
H
L
L
B
označenie
1.
2.
3.
obchodná
značka
KZK 01-20
IZX 03-20
IZX 04-20
B
KP
26.61.11
26.61.11
26.61.11
B
50
87
87
rozmery /cm/
L
H
200
80
249 195/165/145/125
124 195/165/145/125
trieda
betónu
C 25/30
C 30/37
C 30/37
hmotnosť
/kg/
1165
3100
1440
POUŽITIE:
1. Pre výstavbu oplotenia pozemkov /dočasné oplotenie/,
prekážka proti vstupu cudzích vozidiel do objektu.
2. 3. Pre výstavbu silážnych jám a zásobníky rôznych materiálov.
25
Download

Katalóg betónových výrobkov ŽPSV a.s. Čaňa_2013