Predmet : Geografia
Charakteristika predmetu:
Učebný predmet geografia rozvíja u čiakov poznanie jedinečnosti planéty
Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu. Žiaci pochopia význam poznania
zákonitostí Zeme. Uvedomia si, že dokonalé pochopenie princípov existencie Zeme
im pomôže ju využívať a chrániť. Kompetencie, ktoré žiaci prehĺbujú štúdiom
geografie, umožňujú im spoznávať krajinu, zákonitosti jej usporiadania, možnosti
optimálneho využitia a ochrany krajiny človekom.
Obsah geografie sa sústreďuje aj na väžby prírody a ľudskej spoločnosti.
Vzhľadom na nárast problémov, vyplývajúcich z aktivít človeka a ich dopadu na
prírodné prostredie i na spoločnosť, žiaci získajú aj skúsenosti ako reagovať na
zmeny v priestore, pochopiť ich a v budúcnosti riešiť.
1. Všeobecné ciele predmetu
Zručnostné a postojové ciele :
a) Popísať prírodné javy, ktoré bežne sprevádzajú život človeka a vedú
k pochopeniu princípov existencie Zeme
b) Porozumieť rozmanitosti vesmíru jeho zákonitosti a usporiadaní
c) Určiť javy a procesy, ktoré vo vesmíre prebiehajú a rozoznať zákonitostí,
ktorými sa riadi vesmír
d) Pochopiť význam poznania zákonitostí Zeme
e) Pochopiť princípy existencie Zeme z geografického hľadiska
f) Umožniť spoznávať krajinu, jej zákonitosti a usporiadania
g) Uviesť príklady na optimálne využitie ochrany krajiny človekom
h) Efektívne pracovať s informáciami
i) Pracovať v skupinách
1.1 Obsah ( tematické celky )
Zem ako planéta vo vesmíre
Cesty objaviteľov do rôznych častí sveta
Mapa a glóbus
Ako vytvorila príroda najkrajšie miesta na Zemi
Najkrajšie miesta, ktoré vytvoril človek
1.2 Kognitívne zručnosti ( špecifické ciele )
a) Zapamätať si pojmy a činnosti, ktoré súvisia s planétou Zem a vesmírom
b) Vedieť interpretovať základné informácie o moreplavcoch
c) Porozumieť mape ako celku, chápať ju z geografického hľadiska
d) Definovať mapu a vedieť, interpretovať mapy rôzneho druhu
e) Systematizovať poznatky do oblasti fyzickej a humánnej geografie
e.1 Poznať vplyv a účinok vnútorných a vonkajších síl ,ktoré pôsobia na
povrch Zeme
e.2 Zamerať sa na človeka na Zemi, na premeny, ktorými ovplyvnil krajinu
f) Efektívne pracovať s informáciami, správne porozumenie prečítaného,
spracovanie a interpretácia
g) Využívať rôzne zdroje informácií ( knihy, tlač, internet )
h) Spoznávať a vážiť si rôzne kultúry na celom svete, pri zachovaní vlastnej
identity
i) Venovať sa ľudovej kultúre a kultúrnym tradíciám
1.3 Psychomotorické zručnosti ( špecifické ciele )
a) Vedieť čítať a orientovať sa na mape, interpretovať mapy rôzneho druhu
b) Vytvoriť konkrétny zápis z praktickej aktivity
c) Využívať kompas pri práci s mapou
d) Využívať a vytvárať pojmové mapy v spojitosti s projektovou prácou
1.4 Postoje a hodnoty (špecifické ciele )
a) Na základe získaných poznatkov v geografii vyjadrovať sa k jednotlivým
oblastiam
b) Pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, vzájomne radiť a pomáhať si pri
skupinových prácach
c) Prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti
d) Používať správne postupy pri praktických činnostiach
e) Využívať učebné pomôcky (využívať všetky dostupné učebné pomôcky,
internet, publikácie a knihy)
2. Vzdelávací program pre 5. ročník
2.1 Ciele vzdelávania v predmete Geografia v 5. ročníku
2.1.1 Obsah
Zem ako planéta vo vesmíre
● Fakty
Planéta Zem
● Pojmy
Planéty, hviezdy, Mesiac, štyri ročné obdobia, deň a noc
● Vzťahy / procesy /
Uvádzanie konkrétnych vesmírnych telies a ich vplyv na planétu Zem
● Výkonový štandard
Získať poznatky o Zemi, tvare a jej pohyboch, o planétach, hviezdach
a vymenovať planéty našej slnečnej sústavy, uvedomiť si vplyv slnečnej energie ako
základnej podmienky pre život ľudí. Riešiť problémové úlohy, vysvetliť zmeny
v prírode počas roka, s rozdielnym množstvom dopadajúceho slnečného žiarenia,
ktoré je ovplyvnené tvarom Zeme, vysvetliť striedanie dňa a noci, príliv, odliv.
Cesty objaviteľov do rôznych častí sveta
● Fakty
Oceán, more, záliv, kontinent, svetadiel
● Pojmy
Krištof Kolumbus, Fernao de Magalhaes, Vasco da Gama, James Cook
● Vzťahy / procesy /
Vplyv objavných ciest moreplavcov na spoznávanie vodstva a súše
● Výkonový štandard
Vedieť určiť svetadiely, kontinenty, oceány, moria, prielivy, pohoria a ich
správne určenie na mape. Oboznámiť sa so slávnymi moreplavcami a plavbami,
ktoré vykonali.
Mapa a glóbus
● Fakty
Mapa, glóbus, geografická sieť
● Pojmy
Zemská os, svetové strany, zemské pologule, zemepisné súradnice, druhy máp,
mierka mapy
● Vzťahy / procesy /
Spôsob porovnávania a využitia všeobecnej orientácie na glóbuse a mape
v praxi.
● Výkonový štandard
Používať mapy pri orientácii v teréne (turistické mapy, automapy, plány miest,
tematické mapy) Vedieť sa orientovať na mapách – získavať a aplikovať z nich údaje
v bežnom živote. Používať mapy pri získavaní informácií o danej lokalite. Vedieť
nájsť mapu na internete a orientovať sa v nej, získavať informácie z dát.
mapy. Vedieť vysvetliť základný rozdiel medzi mapou a glóbusom.
Ako vytvorila príroda najkrajšie miesta na Zemi
● Fakty
Geomorfologické činitele, horotvorné procesy, povrchové celky, typy krajín
● Pojmy
Zemetrasenie, sopečná činnosť, činnosť vetra, vody, ľadu, dažďové lesy, polárne
krajiny, Alpy, Himaláje, kaňony, jazerá, vodopády
● Vzťahy / procesy /
Porovnaj spoločné a odlišné znaky pri vzniku pohorí, jazier, vodopádov,
kaňonov, ich vplyv na vznik daných typov krajín na Zemi a ich odlišnosti
● Výkonový štandard
Vedieť vysvetliť prírodný charakter jednotlivých oblastí na Zemi, pochopiť
fungovanie zložiek krajiny v danej oblasti, porozumieť odlišnostiam krajiny a tomu
prispôsobiť svoj život. V tejto téme sa maximálne uplatňuje systémový prístup
a príčinno-následné vzťahy. Vplyv podnebia na povrch, na rastlinstvo a živočíšstvo,
význam vody (činnosť rieky, jazerá a i.). Vznik chránených území, národných parkov.
Najkrajšie miesta, ktoré vytvoril človek
● Fakty
Ľudia, kultúra, sídla, životné prostredie
● Pojmy
Rasa, náboženstvo, jazyk, prirodzený, mechanický pohyb, mestá, dediny,
Činnosť ľudí, Paríž, New York, Tadž- Mahal, Veľký čínsky múr, Yelonstonský
národný park
● Vzťahy / procesy /
Porovnaj spoločné a odlišné znaky národov vo svete / biologické, kultúrne,
socioekonomické/ ich vplyv na prírodu, zmena prírodnej krajiny na kultúrnu
● Výkonový štandard
Zhodnotiť rozmiestnenie obyvateľstva na Zemi /pôrodnosť, úmrtnosť, migrácia
poľnohospodárstvo, priemysel, služby, veda, výskum/,podmienky v jednotlivých
častiach Zeme a ich vhodnosť pre život človeka, vzájomné ovplyvňovanie starých
a nových kultúr, existenciu rôznych kultúr vedľa seba. Vzbudiť snahu zaujímať sa
o kultúru ľudí žijúcich v rôznych oblastiach sveta, porozumieť jej a akceptovať
hodnoty iných kultúr pri zachovaní svojej vlastnej identity.
2.1.2 Kognitívne zručnosti
a)
Zapamätať si pojmy a činnosti, ktoré súvisia s planétou Zem a vesmírom
a.1 vysvetliť príčiny pohybu Zeme vo vesmíre –vníma
a.2 uviesť príklad na pohyb Zeme a jeho vplyv na ľudí / striedanie dňa a noci,
štyroch ročných období/
a.3 vysvetliť postavenie Zemi vo vesmíre /slnečná sústava/
a.4 vymenovanie planét vo vesmíre – vykoná samostatne
a.5 vysvetliť ako vplýva Mesiac na Zem, čo spôsobuje a ako sa ovplyvňujú
navzájom - vníma
b) vedieť interpretovať základné informácie o moreplavcoch
b.1 vedieť vysvetliť aký mali vplyv objavné cesty pre spoločnosť v minulosti
a aké dôsledky z toho vyplývajú pre súčasnú spoločnosť- vykoná
samostatne
b.2 spracovať informácie, triediť ich a interpretovať pred kolektívom- vykoná
samostatne
c) Porozumieť mape ako celku, chápať ju z geografického hľadiska
c.1 definovať mapu ako celok, vysvetliť a uviesť čo je mapa- vykoná
samostatne
c.2 orientovať sa podľa svetových strán, geografickej siete, výškopisu, legendyvykoná samostatne
c.3 určiť vzdialenosť na mape medzi bodmi podľa grafickej mierky- vykoná
napodobením ale aj vykoná samostatne
c.4 vedieť ukázať podľa farebného rozlíšenia výškopis- vykoná
samostatne
d) Odôvodniť vznik povrchu Zeme na základe geografických činiteľov a procesov
d.1 vysvetliť a uviesť príklady na procesoch a činiteľoch, ktoré sa podieľali na
vzniku zemského povrchu –vníma
d.2 vedieť vysvetliť základný rozdiel medzi procesmi, činiteľmi a ich činnosťou
d.3 ukázať na mape vybrané prírodné celky- vykoná napodobením
d.4 odôvodniť vplyv človeka na prírodu–vníma
e) Porozumieť vzťahu prírody a človeka od ich prvého kontaktu až po súčasnosť
e.1 definovať prírodu ako celok a postupne vysvetliť vzťah človeka
a prírody, od doby kedy tvorili jeden celok, postupný spoločenský vývoj
človeka / zberač a lovec, pastier a roľník, rozmiestnenie a pohyb obyvateľstva,
vznik dedín, miest, veľkomiest, vznik základných potrieb a činností, ktoré
súvisia s jeho existenciou a prejavmi ľudskej mysle a kultúry/–vníma ale aj
vykoná samostatne
f ) Pracovať v skupine
f.1 určovať úlohy v zadaniach a ich vzájomné vzťahy -vykoná samostatne
ale aj v skupine
f.2 rozdeliť si úlohy v skupine – vykoná v skupine
f.3 navrhnúť spôsob prezentácie výsledkov skupinovej práce– vykoná v skupine
2.1.3 Psychomotorické zručnosti
a ) Vedieť čítať a orientovať sa na mape
Na základe geografickej siete určí na mape najvýznamnejšie rovnobežky,
poludníky, určí polohu zadaného miesta na Zemi, pomocou rovnobežiek
učí cez, ktoré kontinenty, svetadiely prechádzajú. Vie vymenovať oceány
a určiť ich maximálnu hĺbku
b ) vytvoriť konkrétny zápis z praktickej aktivity
pomocou zadaných úloh navrhnúť konkrétny zápis z vykonanej aktivity
2.1.4 Postoje a hodnoty
a )Vie vyjadriť a kriticky zhodnotiť svoj názor pred skupinou– reaguje
b )Pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, vzájomne radiť a pomáhať
Prijať zodpovednosť za svoj diel práce - integruje
c )Prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti
Pracovať v tíme. Ponúknuť pomoc spolužiakovi v jeho osobnom raste
Komunikovať a kooperovať s ostatnými členmi tímu.- integruje
d) Používať správne postupy pri praktických činnostiach
Konať s rešpektom vo vzťahu k sebe samému a k spolužiakom – uzná
e) Využívať učebné pomôcky
Využívať dostupne učebné pomôcky / knihy, časopisy, internet /- integruje
2.2 Nástroje hodnotenia
1. Test z TC Zem ako planéta vo vesmíre – hodnotí obsah príslušných TC/
alebo ústne odpovede pri tabuli/
2. Test z TC Cesty objaviteľov do rôznych častí sveta - hodnotí obsah
príslušných TC/ alebo ústne odpovede pri tabuli/
3. Test z TC Mapa a Glóbus/ alebo ústne odpovede pri tabuli/
4. Ako vytvorila príroda najkrajšie miesta na Zemi - hodnotí obsah
príslušných TC/ alebo ústne odpovede pri tabuli/
5. Najkrajšie miesta, ktoré vytvoril človek - ústne odpovede pri tabuli
6. Projekt – tvorba projektu : Najkrajšie miesta na zemi, ktoré vytvoril
Človek.
2.3 Tematicko- výchovnovzdelávací plán
Časovo-tematický plán potom do času rozvrhne hodiny potrebné na:
 Prebratie všetkých stanovených tém
 Dosiahnutie stanovených cieľov v ostatných cieľových oblastiach
 Získanie výstupov stanovených ako nástroje hodnotenia
 Komunikáciu so žiakmi o dosiahnutých výsledkoch, silných
a slabých stránkach a príležitostiach pre ďalší osobný rast
Download

Geografia 5. ročník – autor Mgr. J. Spišský