1.1.1 Tlač
Tlač môže byť:
•
•
•
a) súhrn tlačovín, pozri tlačovina
b) hromadný oznamovací prostriedok tvorený periodickými (noviny, časopisy a.i.) a
neperiodickými (knihy, brožúry a.i.) publikáciami
c) v užšom zmysle: hromadný oznamovací prostriedok tvorený periodickými
publikáciami
Tlačovina môže byť:
•
•
(akýkoľvek) polygrafický výrobok,
pri pošte: zásielka obsahujúca časopisy alebo knihy,
Masovokomunikačný prostriedok alebo masmédium je hromadný oznamovací prostriedok,
teda prostriedok hromadnej komunikácie, masové medium, prostriedok masovej komunikácie.
Je to široko rozšírený sprostredkovateľ informácií všetkého druhu, ako tlač, rozhlas, televízia
a pod. Hoci masmédiá predstavujú vysokohodnotný kultúrny výdobytok, stavajú pred
filozofiu kultúry otázky svojimi sčasti negatívnymi kultúrnopolitickými účinkami.
Nevyhnutnosť oslovovať všetkých a obracať sa preto na priemerného recipienta, má o. i. tieto
následky:
1. to, čo sa ponúka, predkladá sa spravidla na všeobecnezrozumiteľnej úrovni, s čím
nevyhnutne súvisí zjednodušovanie, nepresné formulácie, banálne doplnky a pod., z
čoho podpriemerne vzdelaní prijímatelia, ktorých je väčšina z publika, prijímajú
hlavne heslá a prosté obraty bez toho, že by si premysleli celok;
2. ak tieto heslá stvárňujú jazyk, tak sa masmédiá cítia nútené, prispôsobovať sa tomuto
jazyku, čím sa legalizuje toto spriemerňovanie jazyka.
Noviny sú hmotnostne ľahká publikácia (presnejšie periodikum) na jedno použitie, zvyčajne
vytlačená na lacnom papieri nazývanom novinový papier. Noviny môžu obsahovať všeobecné
alebo špeciálne témy a môžu byť publikované denne, týždenne, dvojtýždenne, mesačne,
dvojmesačne, štvrťročne atď.
Všeobecné noviny sú zvyčajne denníky nových správ na mnoho tém. Môžu obsahovať správy
zo sveta, ekonomiky, športu a komentáre (úvodníky, rubriky atď.). Mnohé obsahujú aj správy
o počasí a predpovede. Noviny často obsahujú fotografie na ilustráciu článkov, inzerciu,
kreslené seriály, kurzy devíz a valút v bankách atď.
Väčšina novín vychádza denne (denníky), často s výnimkou nedele a štátnych sviatkov.
Týždenníky vychádzajú raz týždenne a zvyčajne sú menšie a menej prestížne ako denníky, i
keď aj tu sú uznávané periodiká. Venujú sa dôkladnejšie jednej téme a zväčša sú tlačené na
kvalitnejší papier.
Vlastník novín alebo osoba zodpovedná za produkciu je vydavateľ. Osoba zodpovedná za
obsah je šéfredaktor.
Periodikum je tlačovina ako noviny , časopisy a i. - pravidelne, najmenej dvakrát do roka
vychádzajúce s rovnakým titulom.
Delenie periodík podľa periodicity
•
denníky - vychádzajú najmenej štyrikrát v týždni a môžu mať tri typy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ranníky
poludníky
večerníky
dvojdenníky – obdenníky - vychádzajú 2 až trikrát v týždni
týždenníky – 40 – 52 krát v roku
dvoj týždenníky
mesačníky
dvojmesačníky
štvrťročníky
občasníky - najnižšia periodicita je dvakrát do roka.
Delenie periodík podľa obsahového zamerania
•
•
pre širokú verejnosť: univerzálne - spoločensko-politicko-ekonomické, kultúrne a
umelecké, populárno-odborné, programové, rodinné, zábavné, ženské, detské a
mládežnícke, športové a pre cestovný ruch, cirkevné a náboženské, pre zahraničie,
inzertné, erotické a i.
pre špecifické skupiny čitateľov: odborné, vedecké, profesionálnych a občianskych
skupín, podnikové a firemné, školské a iné. Pod nimi rozumieme tie, v ktorých sa nedá
celkom jednoznačne identifikovať obsah.
Delenie periodík podľa územného pôsobenia
•
•
•
ústredné
regionálne
lokálne
Neperiodické publikácie sú tlače vydávané nepravidelne, teda vydávané v nepravidelných
časových intervaloch ( periódach), alebo len jednorázovo.
Najznámejším zástupcom neperiodických publikácií je kniha.
Iné druhy neperiodickej tlače:
Komunikačno-propagačné publikácie
•
•
•
•
Leták: Leták je najbežnejšou formou tlačovej reklamy. Letáky sú v rôznych
formátoch, rôzneho grafického spracovania, rôznej farebnosti a obsahu. Letáky sú
často distribuované vo veľkom náklade do poštových schránok potenciálnych
zákazníkov.
Brožúra: Neviazaná tlačovina alebo zošitová publikácia, obvykle s mäkkým obalom.
Bulletin: Pôvodne úradné správy, úradný vestník informačného charakteru.
Katalóg: Utriedené zoznamy, súpisy s prípadným opisom, ktoré sú vydávané
výrobcom väčšinou za účelom prezentácie vlastnej ponuky.
Odborno-náučné publikácie
•
•
•
•
•
•
Učebnica: Výučbový informačný materiál používaný na školách.
Skriptum: Výučbové vysokoškolské učebné texty, v zošitovej úprave a smäkkou
väzbou. Dôraz je kladený na informačný obsah, nie na design.
Zborník: Súhrnné označenie pre knižné publikácie, ktoré pod spoločným názvom
prinášajú súbor samostatných, vzájomne príbuzných textov.
Spevník: Zborníky piesní (s textom, nápevom, niekedy s notovým zápisom).
Manuál: Návody na použitie, príručky.
Ročenka: Publikované súhrny informácií viažucich sa ku konkrétnej téme či inštitúcií
spravidla v časovom intervale jedného roku.
Legislatívno-správne publikácie
•
•
•
Zbierka zákonov: Kódexy, zákonníky. Publikácie, ktoré obsahujú súhrny zákonov
schválených v určitom časovom období v konkrétnej krajine.
Organizačný poriadok: Obsahovo neohraničené súbory smerníc, ktoré sa stále
aktualizujú a dopĺňajú.
Smernica: Direktívy, nariadenia, návody, predpisy, príručky viažuce sa ku
konkrétnemu správaniu.
Slovníky
Krátky slovník slovenského jazyka
Synonymický slovník
Slovník cudzích slov
Dvojjazyčné slovníky
Trojjazyčné slovníky
Download

1.1.1 Tlač