JAGUAR MEETING 2014
Pořadatel:
JAGUAR ENTHUSIASTS´CLUB ČR a SR
Středisko:
Hotel BELLEVUE, Jetřichovice
Českosaské Švýcarsko je negeografický, ale vžitý lidový název pro krajinu na obou březích řeky Labe mezi Děčínem a
Pirnou. Název pochází ze sousedního území Německa, kde se od konce 18. století začalo používat názvu Saské
Švýcarsko, zavedeného švýcarskými malíři působícími v Drážďanech.
V Evropě jde o unikátní krajinu budovanou kvádrovými pískovci, které vznikly zpevněním písků usazených na dně
dávného moře koncem druhohor (ve svrchní křídě asi před 100 miliony let). Později, ve třetihorách, byla pískovcová
tabule tektonickými pohyby zemské kůry rozlámána a následnou erozně denundační činností rozčleněna v síť hlubokých kaňonovitých údolí
a divokých roklí se svislými skalními stěnami a pískovcovými skalními věžemi. Kromě toho do ní ojediněle pronikly i sopečné výlevy
čedičových láv (Růžovský vrch, Vosí vrch aj.).
Mimořádně rozbrázděné území odvodňované říčkami Křinicí, Kamenicí a Suchou Kamenicí ústícími do Labe zprava a menšími potoky
přitékajícími zleva, umožnilo osídlení pestrou vegetací a zvířenou. Na výše položených plošinách se daří teplomilným druhům, v hlubokých
roklích chladnomilným. Tato původně hojně zalesněná oblast byla po dlouhou dobu pro člověka poměrně nepřístupná, a proto se zde
zachovala poměrně nedotčená příroda.
Jetřichovice jsou jedním z turistických center Národního parku České Švýcarsko. Obec je obklopena hlubokými lesy nedotčené přírody, plné
skalních měst, hrádků a vyhlídek. Okolní krajinu si můžete prohlédnout z přístupných výhlídek na vrcholcích skal vybudovaných tehdejším
majitelem panství, rodem Kinských.
Ves Jetřichovice, ležící při potoku Jetřichovická Bělá, vznikla koncem 14. století v souvislosti s hradem Falkenštejnem, postaveným na ochranu
České silnice, která spojovala Čechy se Saskem a Lužicí a její část vedoucí ke státní hranici je dnes oblíbenou turistickou trasou. Obec dnes tvoří
čtyři, dříve samostatné vesnice, od 18. stol. se společnou duchovní správou, které převážně patřily čtyřem českým šlechtickým rodům Michaloviců,
Berků z Dubé, Kinských a Vartenberků.
Hotel Bellevue Jetřichovice
Hotel BELLEVUE se nachází na okraji národního parku České Švýcarsko v obci Jetřichovice a je obklopen fantastickými pískovcovými skalami.
Je jedním z výchozích bodů turistických cest do překrásného skalního labyrintu s jedinečnými přírodními výtvory jako jsou například
světoznámá Pravčická brána, skalní hrad Šaunštejn, Mariina skála a Ostroh s vyhlídkovými chatkami i mnoho dalších kouzelných míst.
Nezapomenutelný zážitek ve Vás jistě zanechá také projížďka na lodičkách známou Tichou a Divokou soutěskou na řece Kamenici. Díky těmto
přírodním podmínkám je okolí hotelu Bellevue ideální pro pěší vycházky i cykloturistiku. Tyto přírodní krásy vytvořily z krajiny v okolí
Jetřichovic vyhledávané místo, kde se můžete obdivovat i charakteristické lidové architektuře.
Jaguar Meeting Českosaské Švýcarsko 2014
1. den 130 km
Jetřichovice, Chřibská, Dol.Podluží silnice 263, 264
Jiřetín pod Jedlovou (Křížová cesta)
9, 263 Rumburk
(Loreta), Jiříkov, přejezd do Německa:
Ebersbach , zde doprava na silnici 96 směr Zittau
Zittau, zde doprava na S 133 (Humboldtstrasse – podle
hnědých ukazatelů na Zittauer Gebirge),
Loreta
Křížová
cesta
Oybin (zastávka), Lückendorf,
hranice ČR ,
po 5 km doprava na silnici č.13 směr Cvikov
Oybin
Po dalších 5 km doleva na Kunratice u Cvikova, Lindava
Lindava (sklárna a restaurace AJETO), exkurze, oběd
Sloup v Čechách, doprava po silnici č. 268 na Nový Bor,
zde na silnici č. 13 směrem na Děčín
Prácheň - Panská skála, fotografování , pokračujeme na
Česká Kamenice, zde doprava na Jánská, Srbská Kamenice,
Jetřichovice
Panská
skála
Lindava,
sklárna AJETO
Křížová cesta v Jiřetíně pod Jedlovou
Vrch nad obcí (563 m), kde v 18. století vzniklo poutní místo spojené s legendou o zjevení Spasitele na kříži sedmi bratrům, vybízející je k
návratu z nuceného exodu v době protireformace. Vrátí se nejmladší z nich. Nemocný na nohy, nechá vystavět na úpatí hory dřevěný kříž, a
po svých modlitbách je uzdraven. Místo se stalo známým a poté sem začalo přicházet mnoho trpících. O založení křížové cesty a výstavbu
kaple se zasloužil zdejší farář Gottfried Liessner. Areál Křížové hory byl v roce 1969 prohlášen za kulturní památku. Od roku 1991 začala
cílevědomá snaha o celkovou obnovu tohoto místa, jež patří mezi nejvýznamnější dominanty obce Jiřetína pod Jedlovou.
Jiřetín pod Jedlovou (Sankt Georgenthal) byl založen v roce 1548 tehdejším majitelem panství Georgem ze Schleinitz jako hornické městečko
na základě objevu ložiska stříbrných rud. O tom svědčí i otevření první štoly sv. Kryštofa v roce 1539, to je ještě před založením obce. Obec se
nachází na hranicích se Saskem (SRN) v nejsevernější části České republiky na západní straně Lužických hor a je branou do Šluknovského výběžku.
Rumburk , Loreta
Loretánská kaple Panny Marie v Rumburku, zvaná též Rumburská Loreta, byla postavena v letech 1704 až 1709 stavitelem Janem Hildebrandtem a na
rozdíl od svého originálu, který je z mramoru, je celá z pískovce. Uvnitř kaple najdeme sochu Černé Madony s dítětem, která byla roku 1694 zhotovena v
Římě a posvěcená papežem Inocencem XII. Rumburská Loreta je přesnou kopií svého italského originálu a je nejen nejsevernější loretou v Čechách, ale i
v Evropě. Rumburská loretánská kaple je kopií rodného domku Panny Marie v Nazaretu, v němž došlo k Zvěstování P. Marii o narození Spasitele, byl v
něm vychován Ježíš Kristus a umíral v něm Josef. Uvnitř lorety se nachází socha Černé matky Boží Loretánské, pocházející z roku 1694, zhotovená v Římě
a požehnaná papežem Innocencem XII. Po svém požehnání byla vystavena osm dní v italském Loretu, kde ji mohli poutníci veřejně uctít, a poté byla
osobně knížetem Antonínem Florianem Lichtenštejnem přenesena do Rumburku. Celý komplex kapucínského kláštera včetně lorety je chráněn jako
kulturní památka České republiky.
Oybin
Romantická zřícenina hradu a kláštera Oybin je asi největší turistickou atrakcí Žitavských hor a jednou z nejvýznamnějších památek Horní Lužice. Stojí
na temeni mohutné pískovcové stolové hory (514 m), vystupující asi 120 m nad severním okrajem malebného letoviska Kurort Oybin. Hrad vznikl asi
ve 13. století jako strážní stanoviště u významné zemské stezky, spojující Čechy s Lužicí, ale hradní skála i okolní krajina byly osídleny už dávno
předtím. Jedinečné seskupení ruin gotického hradu a kláštera, vybudované na popud Karla IV. na vrcholku stejnojmenné pískovcové hory, je zajímavé
nejenom pro fanoušky historie a památek, ale také pro milovníky přírody. Hrad vznikl asi ve 13. století jako strážní stanoviště u významné zemské
stezky, spojující Čechy s Lužicí. V roce 1369 založil Karel IV. na Oybinu klášter Celestýnů, který podléhal řádovému klášteru v italské Sulmoně. Za velké
bouře r. 1577 byl klášter a hrad zapálen bleskem a téměř celý areál byl požárem do základů zničen. K jeho obnovení už nedošlo a zříceniny pomalu
chátraly, takže dnes jsou k vidění v podstatě už jen ruiny.
Sklárna AJETO Lindava
Lindavská sklárna AJETO již dávno není pouze místem, které by bylo určeno výhradně sklářským umělcům, výtvarníkům, designérům a vůbec
kumštýřům všeho druhu. Od roku 2009 jsou dveře tohoto ojedinělého sklářského ateliéru, který po dobu více než dvaceti let spolupracuje s přední
domácí a především zahraniční uměleckou klientelou, otevřeny také pro turisty a návštěvníky z řad široké veřejnosti, kteří sem přijíždějí ať již na
exkurzi, nebo na návštěvu spojenou s foukáním skla. V Lindavě se totiž doslova každý může alespoň na malou chvilku stát českým sklářem, může
zažít tu pravou a neopakovatelnou atmosféru hutě, kdy na Vás z pícky sálá žár několika stovek stupňů a na stole stojí orosený džbánek s pivem...
Sklárna Ajeto leží v malé severočeské vesničce, zvané Lindava, asi deset kilometrů východně od Nového Boru, který je pokládán za jedno z
nejvýznamnějších center světové sklářské výroby. Sklárna byla vybudována v letech 1992 - 1994 na základech bývalé německé soukromé
manufaktury pro stříhání a barvení sametu za spolupráce výtvarníka Bořka Šípka a světově uznávaných designérů, současných majitelů sklárny,
sklářů Petra Novotného a Libora Fafaly.
Panská skála
Panská skála je ojedinělý přírodní útvar nedaleko Kamenického Šenova na Českolipsku. Jedná se o skálu ve tvaru kamenných varhan. Panská skála je Národní přírodní památka, a jak již bylo
řečeno, jedná se o přírodní unikát. Znalci pohádek jistě také budou vědět, že i zde se natáčela česká pohádka Pyšná princezna.
Již na konci 19. století se začínají objevovat snahy lidí, např. českolipského Excursions Clubu na ochranu tohoto unikátního lomu. Ten roku
1878 poslal českému zemskému výboru žádost o ochranu skály. Je zachováno i znění odmítavé odpovědi podepsané nejvyšším zemským
maršálkem Auerspergem Theummerem, zdůvodněné nedostatkem finančních prostředků. Až v roce 1895 bylo vydáno úřední rozhodnutí,
které další těžbu v oblasti zakazovalo, a útvar se stal nejstarší geologickou rezervací v Čechách. V roce 1902 občanské Sdružení pro
záchranu Panské skály založené v Děčíně pro ochranu lokality vykoupilo horní část lomu, čímž se zabránilo pokračování těžby na dobu
několika let do šířky. Peníze sháněli pouličními sbírkami, pořádáním plesů, prodejem těžítek. Roku 1906 uzavřeli s majitelkou dolu
dohodu, že za poplatek 300 Kč ročně jim pronajme na 6 let hlavní stěnu.
Oproti tomu se začalo těžit do hloubky, čímž vzniklo dnešní jezírko. Když se těžba zastavila - po vykoupení dolu roku 1914- vzniklou
těžební depresi rychle zaplnila dešťová voda. I přes zákazy se v následujících letech těžba ještě občas opakovala. V době II. světové války
byl zpracován projekt, podle něhož se mělo těžit mimo hlavní stěnu do hloubky a až k silnici. Vytěžené sloupky měly chránit ponorkovou
základnu na severu Německa na ostrově Helgoland.
Definitivní zákaz se objevil až roku 1948 a rychle následovala i oficiální ochrana (v letech 1953 a 1963). Úředně byla Národní přírodní památka Panská skála vyhlášena Ministerstvem školství a
národní osvěty 18. září 1953.
Jaguar Meeting Českosaské Švýcarsko 2014
2.den 105 km
Jetřichovice, jedeme po silnici 263
směrem na Chřibská, Rybniště, zde
jedeme doleva po silnici č.263 na
Krásná Lípa - Dům Českého Švýcarska
vyjíždíme po silnici č. 265 (Kyjovská ul.)
na Mikulášovice – rozhledna Tanečnice
jedeme zpět 2km do Mikulášovic a
poté doleva na Vilémov, Dolní
Poustevna, hranice Německa,
Sebnitz, K8725, poté S165 na Bad
Hohnstein, za Rathewalde doleva na
K8716 na centrální parkoviště Bastei
Skalní město
Bastei
Rozhledna
Tanečnice
Dům
Českého
Švýcarska
Autobus na Bastei a zpět
Zpátky na silnici S165, po ca 3km
doprava na silnici S163 na
Waltersdorf, Porschdorf, Bad Schandau,
silnice 172, Schmilka, hranice ČR,
Hřensko, silnice 62, u hotelu Labe při
ústí Kamenice doleva směrem na
Mezní Louku, parkoviště U vodopádu,
na lodičkách Tichou soutěskou tam a
zpět, Jetřichovice
Soutěsky
Kamenice
Jetřichovice,
hotel Bellevue
Krásná Lípa
Krásná Lípa je poprvé doložena roku 1361 a dlouhou dobu zřejmě byla jediným sídlištěm v celém okolí. Předkové pánů z Lipé povolali tehdy z Horních Frank asi 30 rodin
kolonistů. Již dlouho předtím stál nedaleko odtud hrad Krásný Buk, který byl ale roku 1339 zničen. Ještě v polovině 16. století patřila Krásná Lípa k tolštejnskému panství, ale
7. března 1573 ji Kryštof ze Šlejnic prodal bratřím Abrahamovi a Jindřichovi z Vartenberka, kteří ji připojili ke kamenickému panství. V roce 1614 panství získali Vchynští z
Vchynic a Tetova (od roku 1619 rod Kinských), jehož příslušníci podporovali rozvoj řemesel. V roce 1731 přijal hrabě Filip Josef Kinský do svých služeb anglického textilního
odborníka Johna Barnese, který zde založil manufakturu na přízi. Téhož roku 3. srpna získala Krásná Lípa od císaře Karla VI. statut městyse a roku 1733 byly novému
městečku uděleny trhy. 5. ledna 1870 se Krásná Lípa stala městem. Nejvyššího počtu 6930 obyvatel dosáhla v roce 1910, poté se jejich počet pomalu snižoval. Ke značnému
úpadku města došlo po odsunu původních německých obyvatel v letech 1945-1946, kdy se počet obyvatel snížil asi na polovinu, a zbořeno bylo přes 300 opuštěných domů.
Dům Českého Švýcarska,se nachází na náměstí v Krásné Lípě.Najdete zde expozici o fauně,flóře,památkách,zajímavostech a v
suterénu ukázku lososího přechodu nebo film o vzniku místních skal.Expozice je opravdu velmi zajímavá a také velmi
poučná.Otevřeno je celoročně. Všem, kteří touží objevovat krajinu Českého Švýcarska, nahlédnout do jejích nejskrytějších
zákoutí a dozvědět se něco o zdejší historii a přírodních památkách, je určena interaktivní a moderně pojatá expozice České
Švýcarsko - život, tajemství, inspirace. Je umístěna ve dvou patrech Domu Českého Švýcarska v Krásné Lípě. Na vlastní kůži si
tu můžete vyzkoušet nejrůznější interaktivní exponáty, například větrný mlýn, lososí cestu, labyrint v krajině a další hříčky.
Součástí expozice je i panoramatická projekce na téma Krajina zrozená z písku a moře a kinosál s kapacitou až 50 míst, kde
můžete zhlédnout dvacetiminutový emotivní film Krajina tajemství. Působivé záběry na krajinu a přírodu Českého Švýcarska
provází komentář herců Františka Němce a Vladimíra Dlouhého.
Mikulášovice, rozhledna Tanečnice
Rozhledna na vrchu Tanečnice je nejseverněji položenou českou rozhlednou. Tanečnice (597 m) se nachází ve Šluknovské pahorkatině, 2,5 km
západně od středu Mikulášovic. Z věže se naskýtá nádherný výhled, který je na severovýchodě omezen překážejícími vrchy Unger a Valtenberg.
Na východě však můžeme dohlédnout až k Jizerským horám a Krkonoším, na jihu se ukazují výšiny Středohoří a na západě je pak výhled na
hřeben Krušných hor. V popředí leží pískovcové skály Labských pískovců a za pěkného počasí jsou vidět i Drážďany, Ještěd, Buková hora nebo
Sněžník.
Tanečnice se nachází 3 km na západ od obce Mikulášovice a 0,5 km od hranic s Německem v nadmořské výšce 598 m. Na vrchol rozhledny vede
136 schodů. K rozhledně Vás dovede modrá turistická značka z Mikulášovic. Až k lesnímu parkovišti asi kilometr od vrcholu je možné jet autem.
.
Bastei
Saské Švýcarsko je zaplněno skalními útvary s překrásnými vyhlídkami. Mezi ty skutečně „nej“ se řadí vyhlídková plošina Bastei.
Bastei je to snad nejnavštěvovanější místo Saském Švýcarsku a nutno říci, že právem. Tato krásná vyhlídková skála se tyčí 190 metrů nad
hladinou moře, asi 1,5 km od Rathenu. Úchvatné to místo. Nachází se zde přírodní rezervace Naturschutzgebiet Bastei, která má
rozlohu okolo 800 hektarů, byla ustanovena v roce 1938 a je nejstarší v Saském Švýcarsku. Pro turisty je zde přípraven hotel se
vším komfortem a komplex restaurací. Největší atrakcí areálu je dlouhý kamenný most o délce 76 metrů vklíněný mezi skály,
tzv. Basteibrücke. Kamenný most vznikl lidskou rukou již v roce 1826, kdy se Saské Švýcarsko začalo zpřístupňovat prvním
turistům, kteří v duchu romantismu podnikali cesty do přírody. Bastei spadá pod obec Kurort Rathen, na pravém břehu Labe,
jsou to příjemné lázně, původně ves rybářů a kameníků. Na levém břehu pak leží obec Oberrathen, kde je vlaková zastávka a
parkoviště, spojení mezi oběma břehy zajišťuje přívoz.
Hřensko, soutěsky Kamenice
Jednou z nejznámějších atrakcí Českého Švýcarska jsou soutěsky na říčce Kamenici. Návštěvníky čeká procházka
romantickou přírodou podél toku Kamenice obklopené z obou stran hradbou vysokých skal. Budete procházet pod
skalními převisy, několika tunely, přes úzké lávky.
Jedná o kaňon říčky Kamenice, který se začal formovat již před milióny let. Celkem se na řece nacházejí soutěsky tři –
Ferdinandova, Divoká a Edmundova (také nazývaná Tichá nebo Dolní), ale jen na posledních dvou se dá uskutečnit
projížďka lodičkou. Kníže Clary-Aldringen nechal Tichou soutěsku splavnit v roce 1890, Divokou potom v roce 1898. Od
počátku se těšily obrovské oblibě, ve 20. letech 20. století přepravily okolo 160 000 lidí ročně. Dodnes se zachoval
zvyk, že lodičky pohání převozník dlouhým bidlem.
Procházka většiny návštěvníků začíná v obci Hřensko. Naproti hotelu Klepáč se odbočí na žlutou turistickou trasu, nově
se musí přibližně po 100 metrech platit 20 Kč za vstup do kaňonu. Po 2 kilometrech se dojde ke vstupu do Edmundovy
soutěsky. Následuje dvacetiminutová plavba 960 metrů dlouhým údolím doprovázená vyprávěním převozníka, který upozorňuje na zajímavé skalní útvary, jako například
Strážce, vodníkovo křeslo, balkónky a jiné. Pěší trasa pokračuje stoupáním do obce Mezná a dále zpět do Hřenska (ca 5 km), ale my se vrátíme stejnou cestou, jako jsme sem
přijeli, tedy lodičkou.
Jaguar Meeting Českosaské Švýcarsko 2014
Jetřichovice
3.den
65 km
hotel Bellevue
Jetřichovice, od hotelu Bellevue doprava na Srbská Kamenice, Janská, zde doleva
na silnici č.13 směr Nový Bor, v České Kamenici rovně na silnici 263 na Kerhartice,
Karlovka, Velká Bukovina, Žandov, Horní Police.
Tady rovně na silnici č. 262 na Stružnice, Česká Lípa, zde najet na silnici č. 9 směr
Jestřebí, a tady pokračujeme rovně na silnici 38 na Doksy.
Po ca 5 km odbočit doleva po silnici 270 na Staré Splavy, objet Máchovo jezero.
Cíl etapy Doksy, hotel PORT
Valdštejnská 530, 47201 Doksy
Itinerář byl zpracován v lednu 2014 s použitím internetového portálu GoogleMaps
a automapy zájmového území v měřítku 1:30 000. Místa předpokládaných zastávek
jsou v popisu etap vyznačena tučným tiskem.
Doksy,
hotel PORT
Download

JAGUAR MEETING 2014.pdf - Jaguar Enthusiasts` Club