P
ZÁŘÍ 2013
Ročník XI.
OUSTEVNÍK
Městský úřad, Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna, tel./fax 412 397 136, e-mail: [email protected], www.dolnipoustevna.cz
EUROVIA CS dokončila výstavbu kanalizace a ČOV v Dolní Poustevně
EUROVIA CS dokončila
v těchto dnech novou kanalizační síť a výstavbu čistírny odpadních vod pro město Dolní
Poustevna. Práce trvající dva roky přišly město Dolní Poustevna
v roli investora na více jak 114
milionů korun. Stavba zahrnovala pokládku 9,3 km hlavních
stok splaškové kanalizace, dále
1,1 km výtlačného potrubí dále
budovu ČOV s kapacitou 2300
EO a tři čerpací stanice.
Práce začaly již v roce 2011.
Kanalizační stoky vedou hlavními silničními tahy ve směru
na Vilémov a Lobendavu, místními komunikacemi a ostatními
plochami města Dolní Poustevna. Vzhledem k výškovým poměrům území budou splaškové
vody zčásti přečerpávány, celková délka výtlaku přesahuje
538 m.
Pracovníci ústeckého závodu EUROVIA CS položili 9 393
metrů hlavních stok splaškové
kanalizace, 1127 m výtlačného
potrubí včetně osazení 3 čerpacích stanic a 192 metrů vodovodního potrubí.
Vzhledem ke svažitému terénu areálu ČOV tvoří jihozápadní část areálu násyp, který je
po celé délce zajištěn opěrnou
stěnou z drátokošů s výplní z kamene. Vlastní objekt čistírny odpadních vod je zděný, půdorys
má 12,6 x 25,8 m. Prostory se dělí
na technologickou část (hrubé
předčištění, nitrifikace, denitrifikace, dmychána a technická
místnost) a sociálně provozní
zázemí (kancelář, šatna, WC
a sklad). Vně objektu ČOV jsou
pak umístěny dvě železobetonové dosazovací nádrže s čerpací
jímkou.
Petra Kučerová
tisková mluvčí, vedoucí útvaru
komunikace a marketingu
www.eurovia.cz
Na co se nás nejčastěji ptáte ohledně výstavby
nové kanalizace a čističky odpadních vod?
Kdy bude zahájen provoz nových kanalizačních stok a ČOV ?
Výstavba I. etapy kanalizace je dokončena vč. ČOV. Nyní probíhá
doložení veškeré dokladové části ke stavbě a následně bude vydáno
kolaudační rozhodnutí na nové kanalizační stoky. Na kolaudaci stok
bude navazovat vydání souhlasu krajského vodoprávního úřadu
ke zkušebnímu provozu ČOV. Po veškerých schvalovacích řízení
bude zahájení provozu kanalizace a ČOV veřejně oznámeno (ve vývěskách, v Poustevníku, v místním rozhlase atp.)
Jaká bude cena za stočné po napojení na novou kanalizaci?
Na uvedený dotaz odpovíme v příštím vydání Poustevníku, protože o odpověď jsme požádali nového provozovatele, kterým je akciová společnost Severočeské vodovody a kanalizace.
Je možné si zlevnit náklady na připojení nemovitosti na novou
kanalizaci např. provedením výkopu svépomocí?
Veškeré úkony, které nevyžadují profesní a kvalifikační způsobilost je možné provádět svépomocí. Určitě se bude jednat o práce
spojené s výkopem, obsypem potrubí, záhozem výkopu nebo i septiku, vybourání stavebních průrazů atp.
Bývalou spořitelnu převedou majitelé pravděpodobně na město, chybí jim finance na zabezpečení
Stav vyhořelého objektu bývalé spořitelny začíná být neúnosný. V minulých týdnech došlo k pádu cihel a okna v bezprostřední blízkosti lidí a proto
město zahájilo intenzivní jednání s majiteli objektu. Stavební
úřad majitele vyzval k zabezpečení objektu. Z jednání však vyšlo najevo, že vlastníci nemají
na zajištění domu finanční
prostředky a proto začali vážně
uvažovat o možnosti převedení
objektu na město. „Máme
od nich již předběžný souhlas,
nyní jednáme o tom, za jakých
podmínek k tomu dojde. Stav
domu je špatný, staticky poškozený, podmáčený. Zřejmě nebude jiná cesta, než jej zdemolovat
a to hlavně s ohledem na zdraví
a bezpečnost lidí,“ uvedl starosta Miroslav Jemelka. Stav objektu vyžaduje rychlý zásah, a proto radnice předpokládá, že alespoň částečné práce proběhnou
ještě v letošním roce.
strana 2
SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Poustevník 9/2013
Ze života města obrazem... Fotografoval Vilém Madunický
V září 2013 oslaví
své životní jubileum:
SOLDÁTEK Michal 55 let
GRUNTORÁDOVÁ Lud. 55 let
KNAPOVÁ Jindra 55 let
PŘIBYL Miloslav 55 let
RAK Alois 60 let
STEINBACHOVÁ Hana 60 let
NOVOTNÁ Anna 60 let
SCHMALZ Petr 70 let
VOJÁKOVÁ Marie 81 let
KOŘÍNEK Milan 82 let
TAJČMANOVÁ Isolda 82 let
SOUKUPOVÁ Annaliesa 82 let
HOŠKOVÁ Jozefína 82 let
BROŽ Oldřich 85 let
PROŠKOVÁ Lieselotte - 90 let
BĚL Václav 92 let
KOZÁROVÁ Marketa 92 let
HÁJKOVÁ Marie 93 let
V rámci rekonstrukce vozovky ke státním hranicím je opravován mostek za křižovatkou u č. p. 227. Provoz je zde
řízen semafory a potrvá až do konce října tohoto roku. Celková rekonstrukce probíhá rovněž na hlavním mostě na
státní hranici mezi D. Poustevnou a Sebnitz.
Všem jubilantům přejeme zdraví,
pohodu a životní optimismus
do dalších let.
Znovu žádáme občany, kteří si nepřejí,
aby jejich jméno figurovalo
v pravidelně zveřejňovaných
seznamech, aby tuto skutečnost
nahlásili nejpozději do data konání
redakční rady na evidenci obyvatel
nebo redakci Poustevníka.
Povodí Ohře pokračuje ve správce břehové zdi v Lobendavské ulici.
KRÁTCE Z MĚSTA
Narodila se:
Melanie DVORŽÁKOVÁ
Z podnětu města začalo Povodí Ohře s opravami břehových zdí a čištěním dna Lučního potoka po poslední povodni. Hotovo by mělo být ještě
letos a akce je dalším preventivním krokem ke
zmírnění škod možných dalších povodní.
navždy nás opustil:
RADA Pavel 33 let
Poustevenská radnice přispěla Základní organizaci
Českého svazu včelařů 2000,- Kč na náklady spojené
s léčením včelstev.
PODĚKOVÁNÍ
Farnost Dolní Poustevna v čele s P.
Jackem Kotiscem děkuje Obecnímu zastupitelstvu a zvláště místostarostovi Ing. Martinovi Kučerovi a starostovi Ing. Miroslavu Jemelkovi za zajištění financování
generální opravy varhan v kostele
sv. Michaela Archanděla.
Antonín Tobiška
Cena tepla na rok 2013 byla schválena ve výši
598,85,- Kč/1GJ.
Klub českých turistů Dolní Poustevna vyzývá
v souvislosti s přípravami výstavy o historii Dolní
Poustevny, která bude uvedena při městských slavnostech všechny občany, kteří mají možnost přispět
do výstavy nějakou zajímavostí, nechť se obrátí na Ing.
Leksu.
ZUBNÍ POHOTOVOST
31.8. - 1. 9. 2013
MUDr. Křemen Adolf
Teplická 270, Jílové
412 550 343
7. - 8. 9. 2013
MUDr. Bolfíková Renata
Varšavská 1863/7, Děčín VILetná
737 501 440
14. - 15. 9. 2013
MUDr. Voborská Oluša
Myslbekova 404/23, Děčín I
412 519 622
21. - 22. 9. 2013
MUDr. Vojtěch Vladimír
28. října 110, Děčín I
412 151 056
28. - 29. 9. 2013
MUDr. Janda Zdeněk
Čs. legií 10, Děčín IV
412 532 216
Firma Eurovia prováděla přípravné práce (frézování)
na vozovce mezi Dolní a Horní Poustevnou před novou
pokládkou asfaltem.
Firma KM Nezmar pokračovala v tomto měsíci s opravami místních chodníků.
PODĚKOVÁNÍ
Vážený pane starosto,
náš výlet do Dolní Poustevny byl velice zdařilý a to i
Vaší zásluhou. Pan Leksa nám pověděl mnoho zajímavostí o Vašem městě a pěkně se nám věnoval.
I manželé Královi nás srdečně přivítali a mohli jsme si
v krámku zakoupit keramiku. Slečna v Centru setkávání byla také velmi příjemná. Účastníci dávají Dolní
Poustevně velikou jedničku. S pozdravem a přáním
hezkého dne
Helga Hošková
Vážený pane starosto,
Vám patří velké poděkování za podporu Vašeho
sdružení dobrovolných hasičů. Vaše mužstvo
se zúčastnilo oslav 145. výročí založení SDH u nás
v Mikulášovicích. Osobně si práce hasičů velmi
vážím, věřím, že sbory dobrovolných hasičů budou
dobře spolupracovat jak v době míru, tak při požárech
i v dalším období.
Ing. Trojanová Miluše
starostka
Zateplení školky pokračuje. Do konce prázdnin zvládli dělníci všechny práce ve vnitřních
prostorách i osazení nových dveří a oken. Nyní se
práce přesunou ven, na řadě je zateplení a nová
střecha, to vše již za plného provozu školky.
Hotovo by mělo být do konce letošního roku. Radnice v současné době usiluje o dotaci Státního
fondu životního prostředí na změnu vytápění
objektu. Z plynu by ráda přešla na systém vytápění
tepelným čerpadlem.
Město má již připravené veřejné přípojky na stávající kanalizaci u městských objektů. Během září začne
s jejich připojováním. Po zkolaudování čističky odpadních vod pak bude možné připojovat i další objekty
ve městě. Radnice předpokládá, že do konce roku 2013
se připojí alespoň 50% objektů.
Těžba dřeva v poustevenských lesích byla zahájena. Zájemci o odběr dřeva nechť se hlásí
na správě majetku, kde je k dispozici pořadník
a kde získají také informace o cenách a termínech
odběru. Dříví bude dodáváno v metrových kusech
na stanoveném místě. O zpracování se starají poustevenské firmy KM Nezmar a Pila Žák.
strana 3
Poustevník 9/2013
Díky dotacím ožijí památky v okolí Dolní Poustevny
Město Dolní Poustevna uspělo v roce 2012 s žádostí o dotaci v „Programu rozvoje venkova“ s projektem „Naučná stezka
po kamenných památkách
v Dolní Poustevně“. V měsíci
červenci proběhlo v rámci tohoto projektu výběrové řízení
na instalaci čtyř infotabulí s lavičkami, které vyhrála firma Design z Děčína. Tabule budou obsahovat popis jednotlivých památek s vyznačením místem
na mapě (prstencová mapa) a díky lavičkám dojde současně
k vytvoření odpočinkových
míst. Propojení samotných infotabulí bude vyznačeno symbolem pro naučnou stezku, v letácích a na internetové prezentaci
(webové stránky města).
Součástí projektu je i obnova
cesty na vrch Poustevník s bez-
pečnostními prvky pro mladé
i starší (zábradlí, schody),
na kterou bylo vyhlášeno výběrové řízení, ve kterém uspěla firma SIOPS z Vilémova.
V blízké budoucnosti bude
obnovena další pietní památka
kříž Poustevník, ke kterému
vždy vedlo procesí z Nové Vísky
do Horní Poustevny. Tento kříž
bude obnoven z dotačního titulu
„Programu rozvoje venkova“,
ve kterém Město Dolní Poustevna se svojí žádostí letos také us-
pělo. Ve výběrovém řízení vyhrála firma pana Jana Fedorčáka
z České Lípy, který dle historické fotodokumentace provede
exaktní rekonstrukci pietní památky se všemi detaily.
Výsledkem všech projektů je
vytvoření naučné stezky, která
bude sloužit široké veřejnosti
a k propagaci města Dolní Poustevna. Současně se stane i vhodnou učební pomůckou o Dolní
Poustevně a přilehlém okolí.
Iveta Malá
SBĚROVÝ DEN PAPÍRU
Na čtvrtek 26. září 2013 chystá ZŠ a MŠ Dolní Poustevna sběrový den. Nejenom staré vyřazené knihy, ale
veškeré tiskoviny budou předmětem sběru starého papíru, který bude v tento den odvezen firmou ProEKO Varnsdorf. Máte-li doma nahromaděné, nebo dokážete-li do určeného data nashromáždit staré
noviny, časopisy, katalogy, letáky, sešity, nepotřebné knihy (bez vazeb) a další tiskoviny, je možné je
ve středu od 7.00 do 8.00 hodin, případně od 14.00 do 15.00 hodin přinést k budově 1. stupně Základní
školy (garáž ve školní zahradě). Sběr je však podmíněn dvěma nutnými požadavky.
1. Nasbírané tiskoviny musí být řádně svázané do balíčků.
2. Každý, kdo do školy papír přinese, odevzdá současně lístek s naváženou hodnotou přineseného
sběrového papíru panu školníkovi.
Na místě u školy již nebude možné z časových důvodů papír vážit!
Na nejlepší sběrače čekají věcné odměny.
O. Diessnerová
Křižovatka u přechodu bude na semaforech až do konce října
Do konce října potrvají práce na křižovatce
u hraničního přechodu. Do té doby budou v těchto
místech řídit provoz semafory. Práce jsou součástí
akce, při které se pokládají nové silniční povrchy
v úseku z Lobendavy do Dolní Poustevny. Jak jsme
již informovali v minulých vydáních zpravodaje,
křižovatka se dočká nejen rozšíření a nového vo-
dorovného značení, ale dojde také k rekonstrukci
hraničního mostu, při které se bude zvedat i jeho
nosnost. Investorem akce je Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje. Na tuto akci plynule naváže
výstavba nového chodníku podél bytovek č. p. 380
- 382.
INFORMACE PRO ŘIDIČE
Novelou zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích došlo od 1. 7. 2013
ke dvěma významným změnám.
1. Držitel řidičského oprávnění je povinen
se podrobit pravidelné lékařské prohlídce
nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let
věku a nejpozději v den dovršení stanoveného
věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva
roky. Byla zrušena prohlídka v 60 letech.
2. Nově je stanoveno, že osoba, která žádá o
vrácení řidičského oprávnění a byl jí uložen
trest zákazu činnosti soudem nebo sankce
zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení
motorových vozidel nejméně na 6 měsíců,
uložená správním orgánem, je povinna
podrobit se dopravně psychologickému
vyšetření a musí dokázat zdravotní
způsobilost. Dosud dopravně psychologická
vyšetření musela doložit pouze osoba, která
žádala o vrácení řidičského oprávnění z
důvodu vybodování.
Dopravní inspektorát Děčín
sídlí na nové adrese!
Dopravní inspektorát započal svou novou
etapu v nových prostorách v Děčíně IV.
Všechny součásti dopravního inspektorátu se
přestěhovaly do jediné budovy bývalého
Celního úřadu Děčín na adresu:
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
ÚSTECKÉHO KRAJE
Územní odbor Děčín
Dopravní inspektorát
Husovo náměstí 111/12
405 02 Děčín IV
(vchod z Tržní ulice)
Tel.: Podatelna - 974 432 259
Dopravní inženýr - 974 432 258
Dopravní nehody - 974 432 571
nprap. Petra Trypesová
Preventivně informační skupina Děčín
INFO Z FARNOSTI
Touto cestou zveme všechny
zájemce a příznivce na varhanní
koncert, který se uskuteční v době místní farní poutě, koncem
měsíce září. Podrobnosti budou
uveřejněny na zvláštních
plakátech.
14. září 2013 ve 13.00 hodin
proběhne svěcení nového praporu místního Sboru dobrovolných hasičů v Dolní Poustevně.
OSADNÍ VÝBOR
Osadní výbor v Horní Poustevně se koná 10. září od 17 hodin.
NOVÉ KNIHY
Řeháček Marek
Příběhy lužických rozhleden
První česká kniha, která podrobně mapuje vyhlídkové věže
a příběhy s nimi spojené a to bez
ohledu na hranice. Kniha je plná
příběhů rozhleden na Česko německém pomezí. Zahrnuje
oblast: Ještědský hřbet, Lužické
hory, Šluknovský výběžek, České Švýcarsko, Žitavské hory.
Např.: Ještěd, Javorník, Rašovka
(Ještědský hřeben), Jablonné v P.
pivovarská věž, Oybin rozhledna ve zvonici, Zittau - vyhlídka
na Svatojánském kostele, Špičák
u České Lípy, Sloup - nová rozhledna, Hochwald - na české
a německé straně, Luž - zaniklá,
Studenec, Jedlová, Kamenický
hrad, Česká Kamenice - Svatojakubský kostel (Lužické hory),
Dymník, Hrádek u Varnsdorfu,
Vlčí hora, Tanečnice Weifberg
Turm (Šluknovsko), Breiteberg,
Forsterschanze - Spitzkunnersdorf, Löbauerturm Prinz Friedrich August Turm - Sohland,
Valtenberg, Czorneboh, Bieleboh.
St. John Tina
Nevěsta bílého lva
Zlatovlasý cizinec s očima
dravého lva zachrání život mladičké Isabele de Lamere a získá
si navždy její srdce. Král však
rozhodne, že se dívka provdá
za jeho nejoblíbenějšího poddaného hraběte z Montborne.
Isabela se vydává za budoucím
manželem, cestou však její průvod přepadnou "bandité" a unesou ji na hrad Droghallow. Tam
zjistí, že velitel únosců Griffin je
mladík se zelenýma očima,
na něhož nikdy nepřestala vzpomínat. Mladí lidé se do sebe zamilují a Isabela se rozhodne, že
nevstoupí do manželství, v něž
nevěří. Proto s Griffinem uprchne a stanou se z nich psanci.
Splní nakonec Isabela královo
přání, anebo zvítězí horoucí cit?
Městská knihovna Lucie Englerová
strana 4
Poustevník 9/2013
ZUŠ RUMBURK
Čerpací stanice nabízí mnoho nového
Základní umělecké škola
Rumburk,
pobočka Dolní Poustevna
vyhlašuje pro školní rok
2012/2013
Na čerpací stanici v Horní Poustevně došlo v uplynulých týdnech
k viditelným změnám. Od 1. června změnila čerpací stanice
provozovatele, postupně byla vyměněna také obsluha a za provozu
dochází i k dalším změnám. Proto jsme se rozhodli pro vás
vyzpovídat novou vedoucí, kterou se stala paní Andrea Frnčová.
SVATBA V CS
2. výběrové řízení žáků
pátek 3. září 2012 od 14:00 do
16:00 hodin v budově
1. stupně základní školy
v Dolní Poustevně.
Do výběrového řízení jsou
zváni všichni, kdo mají zájem
naučit se hrát na hudební nástroj. Pro školní rok 2012/2013
se otevírají na pobočce v Dolní
Poustevně hudební nástroje: kytara - uč. P. Vilita, zobcová flétna
- uč. T. Kunzeová, Dis., klavír uč. G. Šormová, uč. P. Kalčíková,
dipl. um.
Přijímají se žáci všech věkových kategorií (i dospělí) nejmladší však zpravidla od 5 let.
Oficiální stránky ZUŠ Rumburk www.zus-rumburk.cz.
V sobotu 10. srpna 2013 se
v Centru setkávání poprvé společným jménem podepsali Lucie
Habrová a David Prokop. Tímto
novomanželům gratulujeme
a přejeme jim mnoho štěstí
ve společné budoucnosti.
“Poustevenskej dupák”
Jednu prázdninovou sobotu
nám zpříjemnila restaurace Fajn
Klub Stodola. Dne 10. 8. 2013 se
zde totiž konal první Poustevenskej dupák pořádaný HC
Kanci. Na tomto letním festiválku zahrály tři kapely: Angelic
project - Velký Šenov, Kalný voko - Rumburk a v neposlední řadě 52 voltů z Děčína. Během akce proběhly zábavné soutěže.
Pro dospělé pivní sprint, kterého
se zúčastnilo 15 soutěžících.
Výherce byl odměněn 30 pivy.
Pořadatelé ale nezapomněli ani
na děti, které byly ze soutěží také velice nadšené a všech 28
účastníků obdrželo sladkou odměnu, 6 nejlepších i věcné ceny.
Přišlo se pobavit přes 150 nadšenců a tímto tedy všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na
další podobné shledání. HC
Kanci touto cestou děkují všem
svým sponzorům, především
pak městu Dolní Poustevna.
Tereza Pavlovičová
Kdo nás nově na čerpací stanici obslouží?
Stejně jako dříve, i dnes vás obslouží místní, tedy zaměstnanci z Poustevny. Kromě mne se můžete „za
kasou“ setkat s Romanou Kopeckou, Evou Margalovou a občas
i Míšou Frnčovou.
Rozšířila se i nabídka zboží?
Ano. Čerpací stanice se prozatím
ještě prezentuje pod původním
názvem a v původních barvách, ale
zevnitř se už změnila. Doplnili
jsme nabídku chlazených nápojů,
začali prodávat obložené bagety,
sortiment zboží je pestřejší. Na
pumpu se vrátil po letech kávovar,
máme zbrusu nový přístroj s kávou
a čokoládou Dallmayr, nabízíme
menší venkovní posezení. Začali
jsme také s prodejem lahví s propanbutanem. Další vnější a vnitřní
úpravy, stejně jako rozšíření prodejního sortimentu, se připravují.
A abych nezapomněla, upravili
jsme i prodejní dobu, od počátku
srpna máme denně od 6 do 22 hodin.
Věřím tomu, že všechny tyto změny k lepšímu zákazníci
uvítají. Čerpací stanice často
nabízejí i různé soutěže, výhody, kterými lákají nové zákazníky. Dočkáme se také nějaké
soutěže?
Se soutěží zatím nepočítáme, vycházíme z toho, že zákazník dá raději přednost lepší ceně, než ceně
vyšší, kterou pak „vydělává“ na odměny v nějaké soutěži. Přesto máme pro zákazníky připravenu pozornost – každý, kdo natankuje
alespoň 20 litrů, od nás dostane kávu zdarma.
A to nejdůležitější na konec. Noviny jsou často plné informací o daňových podvodech, o nekvalitním palivu.
Prozradíte nám tedy ještě jméno provozovatele, ať víme, na
čem jsme?
Nemusíte se bát. Provozovatelem se
stala litvínovská společnost G7,
která byla v posledních letech výhradním dodavatelem motorových
paliv na čerpací stanici JRP a dříve
i Izopol. V oboru působíme již dlouhou řadu let a jsme považováni
za jednu z mála spolehlivých stálic
na trhu pohonných hmot.
Děkuji za rozhovor. (inz)
Výstava Drobné sakrální
památky Šluknovského
výběžku a Horní Lužice
Příběhy a fotografie čtyř desítek křížků a kapliček nabízela
od července do srpna objevná
výstava v Centru setkávání. Věnovala se „Drobným sakrálním
památkám Šluknovského výběžku a Horní Lužice / Sakrale
Kleindenkmäler im Schluckenauer Zipfel und der Oberlausitz“ a zájemci se prostřednictvím dvou desítek výstavních panelů mohli vydat na procházku
krajinou Šluknovska a Horní
Lužice. Výstavu připravilo občanské sdružení Kruh přátel
muzea Varnsdorf ve spolupráci
se Spolkem pro podporu hraničního regionu Horní Mandava /
Prameny Sprévy za finanční
podpory Evropské unie v rámci
Fondu malých projektů Euroregionu Nisa. Vernisáž proběhla
v úterý 2. 7. 2013 v 17.00 h a byla
koncipovaná jako komentovaná
prohlídka a přednáška autora
výstavy Mgr. Josefa Rybánského. Ve stejný den byla představena i česko-německá publikace
o drobných sakrálních památkách.
Návštěvníci se na výstavě
seznámili s tím, jak se na Šluknovsku a Horní Lužici zobrazovala Pieta z Bohosudova či sv.
Jan Nepomucký. Přiblíženy byly
i základní typy drobných sakrálních památek. Vyprávěna
byla řada dochovaných pověstí
o původu křížků a kaplí. Podle
autora výstavy Josefa Rybánského z Oblastního muzea Děčín,
pobočka... Pokračování na str. 5
strana 5
Poustevník 9/2013
Školou čar a kouzel ve Šluknově prošlo třicet táborníků
Prázdniny se blížily téměř
do své poloviny, když se 30 dětí
z Poustevny a jejího okolí vydalo do čtrnáctidenní školy čar
a kouzel, jejíž výuka probíhala
na našem tradičním táborovém
místě ve Šluknově.
Podobně jako Harryho Pottera a jeho kamarády čekalo i tyto studenty spousta překvapení,
nástrah a dobrodružství. I nám
pomohl moudrý klobouk s rozřazováním do kolejí. Při hodinách jsme se učili číst starodávné runy, poznávat rostliny i některá souhvězdí, připravovat
lektvary, pečovat o kouzelné
tvory. Navštívili jsme netopýry
ve věži kostela svatého Václava
ve Šluknově, zavítali jsme na ministerstvo čar a kouzel, které se
v době tábora usídlilo na půdě
šluknovského zámku v podobě
výstavy Hry a klamy z IQ parku.
Ukuchtili jsme si sami dvakrát
dobroty k večeři, vyráběli jsme
táborová trička a malovali hrnečky.
Všichni zdárně prošli zkouškami Kamene mudrců i Ohnivého poháru. Vysvobodili jsme
vězně z Azkabanu. Společnými
silami se nám podařilo objevit
a zničit všechny viteály a zvítězit tak nad zlem. Objevili jsme
i truhlu s pokladem.
Počasí nám letos přálo, takže
FOTBAL
Okresní přebor - zápasy:
07.09.2013 - 17,00 hodin
Boletice - Dolní Poustevna
15.09.2013 - 17,00 hodin
Šluknov B - Dolní Poustevna
21.09.2013 - 16,30 hodin
Krásná Lípa - Dolní Poustevna
28.09.2013 - 16,30 hodin
Dolní Poustevna - UNION Děčín
06.10.2013 - 16,00 hodin
Chřibská - Dolní Poustevna
Sdružená soutěž dorostu
Českolipsko/Děčínsko - zápasy:
01.09.2013 VOLNO - D. Poust.
08.09.2013 - 10,00 hodin
Dolní Poustevna - Markvartice
11.09.2013 - 17,00 hodin
Česká Kamenice - D. Poustevna
15.09.2013 - 10,00 hodin
Dolní Poustevna - Žandov
22.09.2013 - 10,30 hodin
Mimoň - Dolní Poustevna
Okresní přebor mladších žáků
7 + 1 - zápasy:
07.09.2013 - 10,00 hodin
Dolní Poustevna - Šluknov
14.09.2013 - 10,00 hodin
Krásná Lípa - Dolní Poustevna
21.09.2013 - 10,00 hodin
Dolní Poustevna - Březiny
25.09.2013 - 16,30 hodin
Markvartice - Dolní Poustevna
28.09.2013 - 10,00 hodin
Mikulášovice - Dolní Poustevna
Výstava Drobné sakrální
památky Šluknovského
výběžku a Horní Lužice
Pokračování ze str. 4...
jsme si dosytnosti užili i koupání
v přehrádce a spousty vodních
hrátek. Večery u táboráku jsme
oživovali zpěvem s kytarou, vtipy i různými úkoly. Odvahu
v noční tmě měli možnost žáci
prokázat při hledání vedoucích
v zapovězeném lese a při získávání meče Godrika Nebelvíra.
Čtrnáct dní uběhlo jako voda
v potoce. Tábor proběhl bez úrazů a problémů. Občasné stýskací
slzičky i strach z bouřky se nám
většinou dařilo zahnat a tak
jsme si všichni mohli 10. srpna
říci „Bylo to fajn“.
Velkou zásluhu na celé pohodě má kuchař Radek, který
nám rozmazloval bříška svými
mňamkami. Spoustu nápadů,
aktivit a trpělivosti denně z ru-
kávů sypali vedoucí Hanka,
Monča, Míša a Kuba. Všem vám
děkuji za dobře odvedenou práci. Poděkování patří i městu Dolní Poustevna za finanční příspěvek, firmě paní Holcové, paní
Lahučké, Centrofloru, Národnímu parku i o.p.s. České Švýcarsko za dárky pro děti a materiál na kucení. A vy, studenti
školy čar a kouzel, byli jste skvělí!
Zážitky a pohodu si můžeme
ještě připomínat na stránkách
www.tabor-sluknov.estranky.cz .
Zde se také včas objeví informace o dalším ročníku tábora i jiných aktivitách (co takhle třeba
týden jarních prázdnin plný
her?)
Radka Kreibichová
Podle autora výstavy Josefa Rybánského z Oblastního muzea
Děčín, pobočka Muzeum Varnsdorf našli zájemci odpovědi
na otázky: „Jaká tajemství skrývají boží muka, kříže, sochy
a kapličky ve Šluknovském výběžku a jaká v německé Horní
Lužici? Jak to, že v protestantském Sasku, kam Horní Lužice
patří, můžeme i dnes obdivovat
katolické památky? V čem jsou
si podobné s českými a v čem
jsou jiné? Proč je Köglerův kříž
z Krásné Lípy považován za nejkrásnější v celém regionu?“.
Tímto děkuji panu Josefu Rybánskému za tuto zajímavou výstavu, na kterou si našlo cestu více než 90 lidí.
Králová Barbora
NENECHTE SI UJÍT
7. 9.
Pohár Fajnklubu v plážovém
volejbale (Marina bar)
HC Kanci
Tenisový turnaj čtyřhry ženy
TJ + TO DP
13. - 14. 9.
Slavnosti města
19. 9.
DEN BEZ AUT
KŠK
20. - 22. 9.
15. ročník „Mezinárodního
loutkového festivalu“
LS Pomněnka
xxx
Poustevenská smeč tenisový
turnaj
TO DP
5. 10.
„Střelecké závody na baterii
do 5. chyby“ na Čtverci
MS Jezevec
SVOZ ODPADŮ
Sběrné místo na objemný odpad
a elektroodpad
sobota 7. a 21. září
vždy od 10 - 12 hodin
Svoz pytlů na tříděný odpad
pondělí 2., 16. a 30. září
Svoz nádob s domovním
odpadem
týdenní vývoz - každé úterý
14 denní - 3. a 17. září
měsíční - 3. září a 1. října
strana 6
Poustevník 9/2013
Poustevník - vychází dvanáctkrát v roce. Místo vydání: Dolní Poustevna. Eviduje Ministerstvo kultury ČR pod číslem MK ČR E 15668. Vydavatel: Město Dolní Poustevna, Vilémovská 77, 407 82 Dolní
Poustevna, IČO 00261289, telefon 412 397 136, e-mail: [email protected], www.dolnipoustevna.cz. Osoba pověřená redakční a grafickou přípravou: Alena Houšková, Sídliště 638, Benešov nad Ploučnicí, tel.
731 101 814, e-mail: [email protected] Tisk: Reprotisk s.r.o., www.reprotisk.cz. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Zveřejněná stanoviska čtenářů a dopisovatelů nemusejí vyjadřovat názory vydavatele ani
redakce. Nepodepsané materiály připravila do vydání Alena Houšková. Toto číslo vyšlo 30. srpna 2013. REDAKČNÍ RADA: 16. září 2013 ve 14 h kanceláři starosty. Uzávěrka říjnového vydání: 20. září!
Download

září - Dolní Poustevna