Kysucký informačník
2.
Y
Z
R
U
K
číslo
EL
ÍP
A
K
Y
ZR
I
FT
DI
október 2011 - január 2012
InfoBLO
K
Pá
te
r
Ve
l
la
PONUK
Y
KONTAKT
Informačník Kontakt je určený
pre vedúcich a členov spoločenstiev,
hnutí alebo farností Kysúc. Kontakt
bude vychádzať podľa potreby
ako občasník, pravdepodobne 4x
do roka. Distribúciu má na starosti
Mládežnícke centrum Čadca, ktoré
ho bude doručovať bezplatne. Naším
hlavným cieľom je sprostredkovať
v tomto časopise informácie o akciách,
stretnutiach a podujatiach, ktoré sa
v našich farnostiach pripravujú, resp.,
ktoré sa už uskutočnili. Prispievať
môže ktokoľvek, kto chce uverejniť
nejakú informáciu, oznam, udalosť,
odozvu, alebo prispieť do niektorej
z rubrík. Informačník sa vydáva pod
záštitou dekanského úradu Čadca,
ThDr. Emilom Florišom, PhD.
RUBRIKY:
INFOBLOK
V tejto rubrike budú uverejnené
informácie o akciách, stretnutiach
a podujatiach, ktoré sa pripravujú,
ktorých sa ľudia môžu zúčastniť,
ale aj o akciách, ktoré sa už konali,
aby si tak čitateľ vedel vytvoriť
dobrý prehľad o tom, čo sa v jeho
farnosti, ale aj širšom okolí deje, čo
sa pre neho chystá, na čo sa môže
tešiť. Svoje oznamy a informácie
môžete posielať na mailovú adresu:
[email protected]
(redaktor: Ľudmila Krkošková)
PREDSTAVENIE FARNOSTÍ
V každom čísle sa nám predstaví
jedna
farnosť,
ktorá
prezradí
čo-to zo svojho života, s dôrazom
na
predstavenie
spoločenstiev
a stretiek, ktoré vo farnosti fungujú.
Cieľom je zlepšiť komunikáciu medzi
2
spoločenstvami na Kysuciach, ako
aj pozvať nových ľudí do našich
spoločenstiev.
(redaktor: Mária Talapková)
HUDOBNÝ KÚTIK
V každom čísle predstavíme jednu
gospelovú hudobnú skupinu z Kysúc,
ktorá bude mať možnosť prezentovať
svoju tvorbu, koncerty, vydané albumy
a podobne.
(redaktor: Ľuboš Jopčík)
NA ZAMYSLENIE
Táto rubrika bude obsahovať
rôzne zamyslenia, príbehy, svedectvá,
aby časopis nebol len informačný, ale
aj formačný. Kto by chcel do tejto
rubriky vložiť svoj príspevok, môže
tak urobiť. (redaktor: Róbert Roman)
ZÁBAVA
Tento priestor bude slúžiť pre
spestrenie informačníka - vtipy, hry,
myšlienky, anekdoty.
(redaktor: Peter Masaryk, Martina
Mackovčáková)
Z VLASTNEJ TVORBY
Ak poznáte niekoho vo svojom okolí,
kto rád píše básne, krátke príbehy
a pod., a chcel by ich zverejniť, radi
mu to v tejto rubrike umožníme.
(redaktor: Ľudmila Krkošková)
Redakčná
rada
pozostáva
so zástupcov farností, hnutí a
spoločenstiev Kysúc.
Všetky vaše príspevky, oznamy,
informácie a otázky posielajte na mail:
[email protected] Uzávierku
pre najbližie číslo máme 10.1.2011.
REDAKCIA
SLOVO DEKANA
Milí čitatelia!
Dostávate do rúk druhé
číslo informačníka Kontakt,
v ktorom sa môžete dozvedieť
ďalšie informácie o stretnutiach
a podujatiach, ktoré sa chystajú,
prípadne boli zrealizované na
Kysuciach.
ThDr. Emil Floriš, PhD.
Rád by som aj ja využil
túto príležitosť a dal Vám do
pozornosti moju novú publikáciu
s názvom Roste, nebesia.
Názov knižky Roste, nebesia je zobraný z Izaiášovho proroctva
a vyjadruje veľkú túžbu po Spasiteľovi, ktorému sa máme otvoriť, ako
vyprahnutá zem pred dažďom. Táto malá knižka má byť pomocníkom
v čase adventu pre tých, čo chodia vo všedné dni na bohoslužby do našich
chrámov a sú ohlasovateľmi, alebo poslucháčmi Božieho slova. Je zameraná
na biblické texty Starého zákona, ktoré v advente zaznievajú.
Publikáciu vydávam z príležitosti 30. výročia kňazskej vysviacky,
ktorú som prijal 14. júna 1981 v Nitre. Knižka je darom pre každého,
ku komu sa dostane, a teda je nepredajná. Takto vyjadrujem vďačnosť
tým, ktorí mi materiálne a modlitbami pomáhali pri štúdiách na CMBF
v Bratislave a tiež na štúdiách v Krakove. Boli to rodičia, príbuzní, rodáci
z Lednice, Kvašova, z farnosti Rosina, Predmier, Čadca a mnohí moji
dobrí priatelia, z ktorých už niektorí nežijú. Odmena za knižku je jeden
„Zdravas“ za dobrodincov.
Želám kazateľom a veriacim, aby ste čerpali z tohto prameňa Božieho
slova čo najviac pre obohatenie seba a tých, ktorí sú vám zverení.
ThDr. Emil Floriš, PhD.
ThDr. Emil Floriš, PhD.
3
NAŠE FARNOSTI
V júli tohto roku slávnostne vyhlásil
žilinský biskup Mons. Tomáš Galis
dve nové farnosti na Kysuciach:
farnosť Čadca - Milošová a
farnosť Snežnica. Keďže sú to
dve „najmladšie“ farnosti v našom
okolí, predpokladáme, že o nich
ešte nemáte veľa informácií. Preto
sme sa vám ich rozhodli trochu
priblížiť.
Farnosť Snežnica vznikla 1. júla
2011, dovtedy bola filiálkou farnosti
Brodno a spadala pod varínsky dekanát.
V súčasnosti je to už samostatná
farnosť a patrí do dekanátu Kysucké
Nové Mesto. Správcom tejto farnosti
sa stal vdp. Ján Vrbata, ktorý v
predchádzajúcom roku pôsobil ako
kaplán vo farnosti Čadca - mesto.
Snežnica má jednu filiálku - Oškerdu a
spolu zhruba 1400 farníkov.
Farský kostol bol postavený v roku
1995 a je zasvätený Sedembolestnej
Panne Márii, v Oškerde sa nachádza
takmer osemdesiatročná Kaplnka
Božského Srdca Ježišovho.
farský kostol v Snežnici
4
vdp. Ján Vrbata,
farár v Snežnici
Vo farnosti funguje mládežnícky
spevokol, ktorý každú nedeľu spieva
na sv. omši o 9:30. Päť skupiniek
birmovancov sa tu pripravuje na
Sviatosť birmovania, ktorú príjmu
koncom októbra. Miništranti pomáhajú
pánovi farárovi pri svätej omši, a ten
si s nimi zase rád zahrá futbal. Tiež
plánuje pre mládež zorganizovať
rôzne výlety. Snežničania už majú
možnosť každý deň prežiť vo svojom
kostole sv. omšu, v
nedeľu
dve.
Pred
omšami majú možnosť
sa vyspovedať. Vo
farnosti zatiaľ nie je
vybudovaná fara, preto
má pán farár prenajatý
byt na družstve.
Viac
informácii
o tejto farnosti sa
môžete
dozvedieť
na webovej stránke
farnost.sneznica.sk.
SNEŽNICA
NAŠE FARNOSTI
FARNOSŤ ČADCA - MILOŠOVÁ
Farnosť Čadca - Milošová bola
slávnostne vyhlásená 7.7. 2011,
dovtedy bola Milošová filiálkou
farnosti Čadca - mesto. Správcom
farnosti sa stal vdp. Martin Adamčík,
ktorý predtým pôsobil 5 rokov ako
kaplán práve vo farnosti Čadca mesto.
Farský kostol je rovnako ako v
Snežnici zasvätený Sedembolestnej
Panne Márii, je úplne nový a v súčasnom
období sa pri ňom dorábajú priestory
fary a pastoračnej miestnosti.
Autorom erbu farnosti, ktorý môžete
vidieť na uvedenom obrázku vedľa
farského kostola, je PhDr. Miroslav
Glejtek. V strede erbu sa nachádza
srdce, ktoré je prebodnuté siedmymi
mečmi a symbolizuje zasvätenie
farnosti Sedembolestnej Panne Márii.
Vo farnosti funguje miništrantský
hokejbalový krúžok, ktorý vedie pán
farár. Leto si Milošovčania spestrili
opekačkou, deti vzal pán farár na
vdp. Martin Adamčík
pri vyhlasovaní farnosti
jednodňový výlet. Ako bolo aj na
Milošovej vždy dobrým zvykom, vo
vianočnom období sa deti a mládež
radi zapájajú do projektu Dobrej
noviny. Milošovčania tak majú možnosť
finančne pomôcť ľuďom v chudobných
afrických krajinách.
Ak sa chcete
d o z v e d i e ť
viac
o
tejto
novovzniknutej
farnosti,
môžete
n a v š t í v i ť
webovú
stránku
ww.milosova.fara.sk.
Autor:
Mária Talapková
Foto: Zdroj:
Internet
kostol Sedembolestnej Panny Márie na Milošovej
ČADCA - MILOŠOVÁ
5
INFOBLOK
Alfa kurz je otvorená šanca pre každého, kto chce spoznať alebo prehĺbiť
kresťanskú vieru. Slobodná a príjemná atmosféra, prístupná forma a humor.
Každé stretnutie začína pohostením, kde je príležitosť lepšie sa spoznať. Je
možné pýtať sa, diskutovať a objavovať. Alfa je miesto, kde žiadna otázka nie
je naivná alebo nemiestna. Názov je odvodený z Biblie: Ježiš - „Alfa a Omega“.
Alfa kurz je sériou tém, ako sú napr.: „Kto je Ježiš?“, „Prečo a ako sa modliť?“
Po každej téme nasleduje diskusia skupín, videoprojekcia
a občersvenie.
Každý nad 18 rokov, ale kurz je hlavne pre tých, ktorí
túžia oživiť základy svojej viery a zažiť spoločenstvo.
Kurz je zadarmo, je však možné
prispieť na občerstvenie.
6
KURZ ALFA
INFOBLOK
Leto so sebou prinieslo okrem
zaslúženého oddychu aj možnosť
duchovne načerpať. Prehľad letných
akcií, ktoré už boli, a samozrejme aj
tých nadchádzajúcich vám ponúkajú
nasledujúce riadky. Ak aj vy máte
informácie o podujatí, ktoré sa koná
vo vašom okolí, informujte nás na
[email protected]
ˇ
LETO NA ZÁKOPCÍ
Už tradičným je hudobný festival
Gospelové Kysuce, ktorý sa konal
2.9. 2011 v Krásne nad Kysucou
pred kultúrnym domom. Predstavili
sa tu zaujímaví hostia – spevácky
zbor z Milowky (Poľsko) a Shema
z Kysuckého Nového Mesta, vokálna
hudobná skupina Sklo z Bratislavy
a kapely Karmel zo Zákopčia a Ebed
z Krásna nad Kysucou.
Prázdniny na Zákopčí boli plné
zaujímavých
akcií.
Deti
začali
prázdniny už 2. júla úlohami v lese,
ktoré pre ne pripravili rozprávkové
bytosti – Červená čiapočka, Janko
a Marienka,
jeden z dvanástich
mesiačikov, Muž zo železnou maskou
a obor. Po ich splnení boli odmenené
opekačkou, zmrzlinou a premietaním
rozprávky.
Mládež
odštartovala
4. – 8. júla táborom v Kotešovej,
zameraným na hlbšie poznávanie
Ducha Svätého. Popritom si mohli
zaplávať, zasúťažiť a spoločne si
zatancovať. O týždeň neskôr, 15. – 18.
júla, si zase deti mohli vychutnať pár
dní bez televízie, počítača a pohodlia
vlastného domu a spoločne zakúsiť
chuť prírody v chatkách na Korcháni.
Okrem duchovného programu si mohli
skúsiť jazdu na koni, ďalekohľadom
pozorovať hviezdnu oblohu a pozrieť
si krásny prírodný úkaz - guľaté
skaly. Letné aktivity pokračovali 13.8.
kresťanskou diskotékou, kde si mohli
malí i veľkí vyskúšať eRkotance a po
nich aj svoj vlastný pohybový talent.
Bodkou za prázdninami bola 2. – 4.
9. „víkendovka“, v rámci ktorej mladí
navštívili Diecézne centrum v Žiline
a od 9. 9. naštartovalo „spevko“,
ktoré malo dvojmesačnú prázdninovú
odmlku.
Gospelová
skupina
Dizraeli
koncertovala
18.
septembra
v kultúrnom dome v Krásne nad
Kysucou. Pekné slnečné počasie
prilákalo najmä deti, pre ktoré bol
primárne určený. Hudobníci mali pre
ne pripravené veselé kresťanské
ukazovačky, fintice a pesničky.
Týždenný Letný eRko tábor,
ktorý v dňoch 25. - 29.7. strávili
deti z Čadce vo Veľkom Rovnom, sa
niesol v duchu hesla „Cesta do neba“.
Mohli sa viac dozvedieť o Bohu, zažiť
dobrodružstvo a spoznať nových
kamarátov. Posledný týždeň prázdnin
deti z Čadce navštevovali Denný eRko
tábor. Od 29. 8. – 2. 9. mohli každý
deň zažiť niečo zaujímavé – hry,
súťaže, kreslenie na tvár, športovanie,
kreslenie na chodník, tancovanie,
karneval a výlet.
GOSPELOVOVÉ KYSUCE
ČO BOLO?
7
INFOBLOK
8
MAJÁK
INFOBLOK
ZA DOBRÚ RADU
Zaujímavé
vyplnenie
voľného
času ponúka projekt Za dobrú radu.
Počas októbra môžu mladí navštíviť a
pomôcť starším ľuďom vo svojom okolí
a snažiť sa tak prekonať generačné,
ale hlavne predsudkové bariéry. Ak
vás projekt zaujal, viac informácií
o registrácii a celom projekte nájdete
na www.zadobruradu.rcc.sk. Projekt je
organizovaný Radou KBS pre mládež
a univerzity a zapojiť sa môžu nie len
jednotlivci, ale aj skupiny.
KONCERT PRE DETI
14. 10. 2011 o 15:30 je pre všetky
deti pripravený v Kultúrnom dome v
Čadci koncert, na ktorom vystúpia
Mária Podhradská a Richard Čanaky.
Súčasťou programu je prezentácia
rozprávkovej knižky Petra Kubicu:
Javornícke rozprávky. Vstup je
zdarma, všetky deti srdečne pozývame!
POZVÁNKA
Po tretíkrát pripravujú mladí
z
farnosti
Čadca
Kyčerka
v spolupráci s mestom Čadca gospelový
festival Poď za mnou. Akcia sa koná
29.10.2011 v estrádnej sále Domu
kultúry v Čadci a štartuje o 13:00.
Okrem kysuckých formácií – kapely
Dizraeli z Krásna nad Kysucou, ktorá
poteší hlavne deti, kapely Karmel
zo Zákopčia, kapely Ebed z Krásna
nad Kysucou a kapely Tobi z Čadce,
si účastníci môžu vychutnať chvály
v
podaní
dvoch
bratislavských
formácií – WT a Lámačské chvály
a prednášku Mgr. Mária Tomášika,
známeho prednášateľa a vedúceho
spoločenstva pri Dóme sv. Martina
v Bratislave. Podrobný program
nájdete
na
www.facebook.sk/
Gospelový festival Poď za mnou 2011.
MAGNIFICAT
STRETNUTIE PRI JASLIČKÁCH
V sobotu, 26. novembra 2011, sa
v Dome kultúry v Čadci uskutoční
už 18-ty festival duchovnej piesne
katolíckej mládeže Kysúc - Magnificat.
O 9:00 začína skúška skupín a
speváckych zborov. Počas večerného
galakoncertu , ktorý sa začne o 16:
30 hod., vám pekné gospelové piesne
zaspievajú nielen jednotlivci, ale aj
viaceré gospelové zbory. V rubrike
“Hudobný kútik” vám prinášame
rozhovor s Ľubomírom Harcekom
- členom skupiny Dizraeli, ktorá na
tomto festivale vystupovala už neraz.
6. januára o 14:00 hod. sa v
mestskej športovej hale v Čadci opäť
uskutoční Stretnutie pri jasličkách.
Môžete sa tešiť na živý Betlehem,
vystúpenie koledníkov Dobrej noviny.
Deti a mládež Kysúc vystúpia s
vianočným programom, po ktorom
si budete môcť prezrieť zvieratká
z našeho Betlehema a takisto si
pochutnať na vianočnom občerstvení,
ku ktorému môže každý návštevník
prispieť
vlastnými
vianočnými
dobrotami. Všetkých vás na toto
stretnutie srdečne pozývame!
ČO BUDE?
9
INFOBLOK
KURZY, KTORÉ U NÁS BEŽIA
Živčákfest 2011
Jedným zo spôsobov evanjelizácie,
resp. novej evanjelizácie mladých ľudí,
sú duchovné obnovy - kurzy. Mnohí,
ktorí sa podieľajú na príprave mladých
ľudí na prijatie Sviatosti birmovania,
zaradili do prípravy aj takéto
duchovné obnovy. A tak sa stalo, že
mladí ľudia z Klokočova, Vysokej
nad Kysucou, Čadce - mesta, Čadce Kyčerky, Rakovej, Kysuckého Nového
Mesta, Žiliny, Bytče, Bratislavy, a
z mnohých iných miest a dediniek,
mali možnosť spoznávať Boha počas
kurzov, ako sú napr. Dominik alebo
Dávid a Goliáš.
28. mája 2011 sa v Turzovke na
hore Živčák uskutočnil už tretí ročník
Živčákfestu. Na tomto festivale
vystúpili spevácke zbory nielen z
okolitých slovenských farností, ale
aj z Moravy. Stretnutie organizovalo
CCVČ Bytča. Napriek upršanému
počasiu vládla počas celého programu,
na ktorom samozrejme nechýbala ani
sv. omša, dobrá nálada. O deň neskôr,
29. mája 2011 sa na tomto mieste
konala slávnostá sv. omša, ktorú
celebroval žilinský diecézny biskup
Mons. Tomáš Galis.
Nielen birmovanci, ale aj mladí,
ktorí už majú birmovku za sebou a
chceli by pomáhať vo farnosti ako
animátori, majú možnosť pripraviť
sa na svoju službu aj pomocou
kurzov pre animátorov, ako sú
Základný Animátorský kurz 1 a 2.
Túto možnosť už využilo niekoľko
desiatok mladých ľudí - začínajúcich
animátorov - z Čadce, Bytče, Diviny,
Žiliny a Kysuckého Nového Mesta.
V CVČ sv. Jakuba v Kysuckom
Novom Meste sa bude konať kurz
Manželské
večery
pozostávajúci
zo siedmych stretnutí, zameraný na
posilnenie manželskej komunikácie.
Manželské páry sa môžu prihlásiť v
CVČ sv. Jakuba alebo na tel. čísle:
0904 962 737.
Ak by ste sa o týchto kurzoch
chceli dozvedieť viac, podrobnejšie
informácie o ponuke nielen takýchto
kurzov, ale aj rôznych publikácií, sa
môžete dočítať na stranách 18 - 21
nášho KONTAKTU, alebo na webovej
stránke www.emauz.sk.
Každú nedeľu býva v Mládežníckom
centre „Domček“ v Čadci stretnutie s
názvom Dom modlitby, ktoré začína
o 18:00 hod. Srdečne naň pozývame
všetkých, ktorí by chceli zažiť takéto
modlitbové spoločenstvo!
CELOSLOVENSKÉ STRETNUTIE KCHO
MODLITBY NA KYČERKE
V
Trenčíne
sa
uskutoční
celoslovenské
stretnutie
KCHO.
Termín je 22.10. 2011 od 09:30 do
16:00. Na stretnutí bude prednášať
Mons. Peter Brodek. Viac informácií
získate na tel. čísle 0949 228 381.
KCHO
organizuje
pravidelné
modlitbové stretnutia, ktoré bývajú
každú stredu po sv. omši o 19:15 v
priestoroch pastoračného centra vo
farnosti Čadca - Kyčerka.
10
MANŽELSKÉ VEČERY
OTVORENÝ DOM MODLITBY
KURZY
INFOBLOK
KURZ ALFA PRE DOSPELÝCH
V októbri sa vo viacerých mestách
rozbieha kurz Alfa pre dospelých
určený najmä pre tých, ktorí chcú
spoznať
alebo
prehĺbiť
svoju
kresťanskú vieru. Kurz už beží v
KNM každý pondelok o 17:45 v PC sv.
Jakuba. V Bytči kurz štartuje v utorok
18.10. 2011 o 18:00 v priestoroch
CCVČ. V Čadci a Žiline sa účastníci
prvý krát zídu 12.10.2011 taktiež o 18:
00 v Mládežníckom centre „Domček“ v
Čadci a v Žiline v centre Fidélio. Viac
informácií vám ponúkame na strane 6,
kde nájdete pozvánku na čadčiansky
kurz Alfa pre dospelých. Do kurzu je
možné pristúpiť najneskôr do tretieho
stretnutia.
ŠTEFANSKÝ PLES
Všetkých, ktorí majú radi tanec
a zábavu, pozývame na Štefanský
ples, ktorého 21. ročník sa uskutoční
26.12.2011 o 19:00 v Dome kultúry
v Čadci. Zahrá vám čadčianska
skupina MAT, čaká vás dobré jedlo,
tombola, veľa tanca a zábavy až do
skorých ranných hodín. Vstupné je
22 Eur, pre štyri osobí platí zľava:
17 Eur za vstupenku, pre šesťčlennú
skupinku študujúcej mládeže: 12 Eur
za vstupenku. Ak prinesiete cenu
do tomboly, dostanete zľavu 2 Eurá
na vaše vstupenky. Môžete si ich
objednávať v priebehu decembra na
tel. čísle: 0907 264 433.
OSZ – Oblastné stretnutie
zástupcov - farností - hnutí združení a spoločenstiev
„Množstvo veriacich malo jedno srdce
a jednu dušu.“ (Sk 4,32)
OSZ je informačno - pracovné
stretnutie
pre
oblasť
Kysuce,
ktorého sa zúčastňujú jeden alebo
dvaja
zástupcovia
za
farnosť,
hnutie, združenie alebo spoločenstvo.
Stretnutia sú plánované 3 krát do
roka a to v septembri, v januári
a v máji, vždy v poslednú nedeľu
v mesiaci o 15.00 hod. v Mládežníckom
centre Domček v Čadci. Program
na OSZ tvorí modlitba za obnovu
Kysúc, spoločné zamyslenie nad
Božím slovom, zdieľanie, informácie
a pozvania na podujatia. Zástupcovia
majú možnosť informovať o svojich
aktivitách a pozývať ostatných na
podujatia.
Ovocím stretnutia je
väčšia vzájomná spolupatričnosť,
podpora, informovanosť a širšie
možnosti spolupráce. Svoje ponuky a
informácie môžete zverejniť cez našu
spoločnú web stránku www.emauz.sk.
Informácie stačí poslať na email:
[email protected] a my ich tam
uverejníme. Najbližšie stretnutie sa
uskutoční 29.1.2012 o 15:00 hod,
ako vždy v MC Domček v Čadci.
MODLITBY CHVÁL V KNM
V pastoračnom centre sv. Jakuba
v Kysuckom Novom Meste sa konajú
modlitby chvál, na ktoré pozývame
všetkých, ale najmä tých, ktorí patria
do nejakého spoločenstva, alebo domu
ČO BUDE?
modlitby. Stretneme sa vždy o 17:00
v týchto termínoch: 23. októbra 2011,
20. novembra 2011, 18. decembra 2011
a 15. januára 2012.
11
HUDOBNÝ KÚTIK
V prvom čísle KONTAKTU sme vám
predstavili skupinu Karmel zo Zákopčia.
Dnes vám prinášame rozhovor s členom
ďalšej šikovnej kysuckej gospelovej
kapely DIZRAELI, Ľubomírom Harcekom
- Stringom.
Koľko členov má vaša skupina? Skús
ich v krátkosti predstaviť, prípadne na
aký hudobný nástroj hrajú jednotliví
členovia?
Naša
kapielka
DIZRAELI
pozostáva z piatich ľudí. Majka
Michalíkova - sólo spev, Lenka
Kubicová - sólo spev, Jakub Ďurana
- bicie nástroje, Maťko Králik - sólo
spev, elektroakustická gitara, no a ja
Ľubomír Harcek – String - sólo spev
a gitara.
Kedy
vznikla
vaša
skupina
a kedy vlastne
padol nápad, že
ideme založiť
kapelu?
N a š a
s k u p i n a
vznikla
asi
pred 4 rokmi,
ale
presný
dátum
si
nepamätáme.
Čo pre teba hudba znamená?
Hudba pre nás znamená veľa.
Hlavne gospelová hudba pre mňa
znamená mnoho, pretože spievam
Bohu na jeho slávu, a kto spieva,
dvakrát sa modlí.
12
Prečo ste si vybrali práve gospelovú
hudbu?
Gospelová hudba nás zjednocuje
a nie je to len o kapele, ale aj
o spolupráci, počúvaní sa navzájom,
odpúšťaní si, dopĺňaní sa a hlavne o
radosti .
Ako je na tom gospelová hudba na
Slovensku a zvlášť na Kysuciach?
Myslím si, že gospel na Kysuciach je
na dobrej ceste, ale propagácia tomu
chýba. Ľudia si potrebujú oddýchnuť
a vypnúť a to zažijú a prežijú práve na
týchto gospelových festivaloch .
Spolupracujete aj s inými kapelami?
Áno, spolupráca
funguje,
myslím
si, až moc dobre.
Chvála Pánu Bohu,
hrávame s kapelami
ako napr. Karmel
- Zákopčie, Ebed
Krásno
nad
Kysucou,
Tobi
- Čadca Kyčerka.
A mnoho iných
kapiel.
Máte
aj
vlastnú
tvorbu, či sú piesne
prerobené od iných
kapiel?
Máme
aj
vlastnú
tvorbu
a hrávame aj prebraté piesne, chvály
a ukazovačky a aj liturgické veci na
sv. omši.
DIZRAELI
HUDOBNÝ KÚTIK
Nahrali ste už nejaké vlastné CD alebo
nejaké piesne? Ak áno, tak kde a kedy?
Piesne ešte nemáme nahraté, aj
keď by sme radi, ale všetko sa točí
len o financiách. A tie nám akosi
chýbajú. Ale máme len také amatérske
nahrávky.
Kde vás môžu naši čitatelia vidieť,
prípadne počuť?
Môžu nás vidieť na rôznych
festivaloch, ako napr. Verím Pane,
Magnificat – Čadca, Spievame Márii
- Trstenná na Orave, a na eRko
snemoch, či už na púti detí v Rajeckej
Lesnej, a hrávame aj na sv. omšiach,
kde nás pozvú.
Ste mladá kapela a určite máte smelé
plány do budúcnosti. Môžete nám nejaké
prezradiť?
Áno, plány sú a aj vždy budú, naším
snom je nahrať vlastné CD a naďalej
hrávať na detských akciách, či už
koncertoch, kde môžeme vidieť
krásne rozžiarené a šťastné očká
DIZRAELI
malých detí.
Zažili ste spoločne také vystúpenie,
ktoré si do konca života zapamätáte a je
to pre vás zatiaľ najväčší úspech?
Ak môžem za seba, tak nikdy
nezabudnem a stále to zostáva vo
mne
- akcia na púti detí v Rajeckej
Lesnej, kde 4500 detí a mladých
spievalo
a
ukazovalo
spoločne
s nami piesne. A samozrejme na
festivale Verím Pane v Námestove,
kde bola veľmi dobrá spolupráca
s obecenstvom.
Máte spoločne nejaký cieľ, kde by ste
chceli vystupovať?
Áno, radi by sme si zahrali
na nejakom veľkom DETSKOM
FESTIVALE, samozrejme gospelovom,
kde sa môžeme poriadne vyskákať
a ukázať rôzne fintice a ukazovačky.
Autor: Ľuboš Jopčík
Foto: Zdroj: Internet
13
NA ZAMYSLENIE
SEMINÁR PÁTRA ELIASA VELLU - RAST
V SPOLČENSTVE (POZNÁMKY)
DYNAMIKA MODLITEBNÝCH SKUPÍN
Určite sme si vedomí toho, že
modlitebnú skupinku vedie Duch
Svätý. A najhoršia vec, ktorá sa môže
stať je, keď sa pokúsime modlitebnú
skupinku štruktúrovať. Pre Ducha
Svätého je veľmi ťažké pripojiť sa
k takejto zoštruktúrovanej skupinke.
Zabilo by to celú jeho spontánnosť.
Na druhej strane je Duch Svätý
duchom poriadku, a kde je neporiadok,
tam nemôže zostať. Preto je dôležité
dokázať dať do súladu Ducha Svätého
s celou jeho spontánnosťou a poriadok,
ktorý Duch Svätý vytvára.
Častokrát si namýšľame, že
na Ducha Svätého má monopol
charizmatická obnova. Alebo si
myslíme, že začal v Cirkvi pôsobiť
až vtedy, keď sa začala diať
charizmatická obnova. Ale to je veľká
chyba. Duch Svätý pôsobí v Cirkvi
počas posledných dvetisíc rokov.
Niežeby predtým nekonal, ale toto je
obdobie Ducha Svätého, Cirkevná éra.
Starý zákon bol érou Boha Otca.
Tam sa Boh Otec zjavoval s celou
svojou mocou. Pre svoj ľud vyhrával
vojny, a presviedčal ho o tom, že On
je jediný Boh. Keď videl, že jeho ľud
je o tejto pravde presvedčený, že je
iba jeden Boh, Boh Izraela - Jahve,
potom prišiel Ježiš, ako druhá osoba
Najsv. Trojice. Začala druhá éra - éra
Nového zákona. V tomto období sa
Boh zjavuje vo svojom súcite. Niežeby
Otec nebol súcitný, ale v Starom
zákone bol dôraz položený na moc.
Teraz je týmto dôrazom súcit, aj keď
14
moc nevyníma. Obdobie od Turíc až po
druhý príchod Ježišov je tretia éra,
éra Ducha Svätého.
A ako sa Duch Svätý prejavuje?
Prejavuje sa v charizmách, ktoré sú
dané každému človeku, a všetko to
vedie k svätosti. Takže Otec je ten,
ktorý je plný lásky, ale je aj mocný,
Ježiš je súcitný Boh a Duch Svätý
vedie svoj ľud k svätosti. Počas celých
dvetisíc rokov bol aktívne činný. Tu
sú príklady: tisíce svätých v Cirkvi,
mnoho mučeníkov... Jeden taliansky
sociológ robil podrobnú štatistiku, a
zistil, že každých 5 minút je niekde
na svete umučený, resp. mučený jeden
kresťan. Predstavte si to nespočetné
množstvo mučeníkov. Všetci tí, ktorí
obetujú svoje životy za Ježiša,
mučeníci, mužské i ženské rehoľné
rády, tisícky tých, ktorí vstupujú
do kláštorov alebo klauzurovaného
života, evanjelizátori pracujúci na
plný úväzok, množstvo kresťanov,
ktorí sú dobrovoľníkmi v sociálnej
sfére na celom svete... Všetko toto
je dielom Ducha Svätého. Preto si
nemôžeme myslieť, že by sa Duch
Svätý prejavoval výlučne iba skrze
charizmatickú obnovu. Pracuje vo
všetkých oblastiach, ale teraz sa
zameriame na charizmatickú obnovu a
jej modlitebné skupinky.
Počas posledných 40 rokov sa v
rámci charizmatickej obnovy odohralo
na svete veľa vecí. Rozvinula sa
služba oslobodzovania a uzdravovania.
Tisíce ľudí zažili oslobodenie alebo
uzdravenie práve skrze modlitebné
skupinky
charizmatickej
obnovy.
Najmä zásluhou Ducha Svätého sa
začala sústreďovať pozornosť na boj
PÁTER ELIAS VELLA
NA ZAMYSLENIE
a víťazstvo nad zlým duchom. Ďalšou
veľmi dôležitou vecou je obnova
prežívania svätej omše a sviatostí.
Preto charizmatická obnova nesmie
byť vnímaná ako niečo oddelené od
Cirkvi. Práve naopak. Autenticita
modlitebnej skupinky sa vidí práve
podľa toho, či je zakorenená vo
vnútri Cirkvi, alebo nie. Ak vidíte
skupinku, ktorá je vyslovene oddelená
od biskupa, alebo od Cirkvi, tak si
buďte istí, že to nie je od Boha.
Možno hovoriť o ohnisku a o ohni.
Ohnisko
je
Cirkev,
h i e r a r c h i c k á ,
štruktúrovaná
Cirkev.
Ohnisko bez ohňa je
len ozdoba, ktorá nám
nedá svetlo ani teplo.
Na druhej strane, oheň
musí byť v ohnisku.
Charizmy mimo hraníc
Cirkvi sa stávajú veľmi
nebezpečnými.
Aj
heretici boli charizmatici,
Luther, Kalvin, Nestor,
Pelagius,
to
všetko
boli charizmatici plní
nadšenia, plní túžby po
obnove vecí, ktoré neboli
v poriadku, ale skončili v heréze,
skončili ako sekta. Prečo? Lebo sa
stali ohňom mimo ohniska, ktorý skôr
či neskôr zhasne. Preto je veľmi
dôležitá jednota s Cirkvou.
Charizmatická obnova vstúpila do
mnohých sociálnych sfér. Na celom
svete koná úžasné veci v sociálne
slabších sférach - medzi narkomanmi,
napr. v Brazílii, kde drogovo závislí
majú program rehabilitácie. Celá táto
komunita je charizmatickou. Ja som
PÁTER ELIAS VELLA
s nimi slávil sv. omšu za uzdravenie.
Bolo ich asi 150 a bolo vidieť ich
nadšenie - spievali, tancovali, tlieskali.
Skoro ako na diskotéke. Vidíme, čo
Duch Svätý dokáže, keď uzdravuje.
Charizmatická
obnova vstúpila aj
do väzenia. Navštívil som väzenie,
ktorého riaditeľ bol charizmatik, a
jeho väzni boli naozaj šťastní, lebo
nachádzali uzdravenie. Pamätám si,
že som tam slúžil sv. omšu a po nej
prišiel za mnou jeden muž, či by sme
sa mohli porozprávať. Povedal mi:
„Otče, bol som vo
väzení 12 rokov za
spojenie s mafiou, a z
väzenia som vyšiel ako
nový človek. Prečítal
som celú Bibliu a dnes
evanjelizujem.“ On sa
stretol s Ježišom vo
väzení prostredníctvom
muža,
ktorí
chodil
na
modlitebné
skupinky a potom vo
väzení
evanjelizoval.
Charizmatická
obnova
vstúpila
aj
do
podnikateľského
prostredia.
Existuje
spoločnosť s názvom Obchodníci
plného Evanjelia. Stretnú sa na obede
v nejakom hoteli a poobede povie
jeden z nich svedectvo o tom, ako sa
stretol s Ježišom vo svojom podnikaní.
Potom nasleduje pozvanie: kto chce
odovzdať svoj život Ježišovi, nech
vystúpi dopredu. A vždy sa nájdu
podnikatelia, ktorí vystúpia dopredu a
prosia o modlitbu za zmenu ich života.
Sám som zažíval, aké nádherné veci sa
diali v tomto spoločenstve...
15
NA ZAMYSLENIE
V
Brazílii
je
spoločenstvo
politikov, ktorí žijú charizmatickým
spôsobom života. Je tam muž, môj
priateľ, ktorý je poverený starať sa
o politikov z charizmatickej obnovy.
Existuje aj asociácia kresťanských
psychoterapeutov, ktorá sa volá ACT,
je v Británii i USA a zahŕňa všetkých,
ktorí sú činní v zdravotníctve - lekárov,
sestry, psychiatrov, lekárov, kňazov...
Títo ľudia sa spolu stretávajú, lebo
veria, že iba skrze Ježiša môžu
dosiahnuť svätosť.
Existujú
rôzne
skupinky.
Každá
má svoju vlastnú
dynamiku, ale sú
určité prvky, ktoré
pasujú na všetky
skupinky. Pozrime sa
na znamenia časov.
Pozrime, na čo sa má
skupinka zameriavať,
hoci každá musí mať
vlastnú víziu.
Jedným z prvkov je to, čo Ján
Pavol 2. nazýval nová evanjelizácia.
On ustanovil Kongregáciu pre novú
evanjelizáciu. Čo znamená nová
evanjelizácia?
Evanjelizácia
je
zameraná na stretnutie s ľuďmi,
ktorí sa s Ježišom ešte nestretli,
takže bola vždy spájaná s misiami, čo
je jedným z hlavných poslaní Cirkvi
„Choďte a hlásajte!“. Ale Ján Pavol 2.
si uvedomil, že spolu s evanjelizovaním
treba reevanjelitzovať seba samých a
to je nová evanjelizácia, evanjelizácia
tých štruktúr, v ktorých stále žijeme
- politiky, univerzít, športu, škôl,
pracovnej sféry. Sme ich súčasťou,
ale tieto štruktúry nemajú v sebe
Ježiša, sú odkresťančené. V USA
16
je napr. hnutie Odstráňte všetko,
čo súvisí s kresťanstvom, v Británii
nechcú mať na Vianoce nič do
činenia s Kristom. Ježiša vyháňajú
aj odtiaľ, čo bolo voľakedy čisto
kresťanské. V Amerike bol schválený
zákon, ktorý prikazuje odstrániť
sochu znázorňujúcu 10 prikázaní,
Európsa Únia rozhodla, že kríže treba
odstrániť, hoci neskôr muselo byť
toto rozhodnutie reformované... Je
tu snaha odstrániť kresťanstvo zo
všetkých štruktúr a
nová evanjelizácia sa
snaží ho dostať späť.
Ďalším znamením
časov je ekumenizmus.
Žijeme v hektickom
pluralizme.
Napr.
sám
satanizmus
nie je niečo, čo by
bolo
protizákonné.
V
zákonoch
mnohých krajín je
považovaný za jedno z náboženstiev.
„Ak mám právo uctievať Boha, takisto
mám právo uctievať slnko, stôl, hada,
satana, ja musím mať právo na slobodnú
voľbu.“ Na Haity je woodoo oficálne
náboženstvo. V mene pluralizmu
žijeme v spoločnosti, ktorá je svojím
spôsobom
smiešna.
Pluralizmus
a ekumenizmus nie sú to isté.
Ekumenizmus je, keď zotrvávam vo
svojom náboženstve, ale rešpektujem
iné
náboženstvá.
Nesnažím
sa
prehovárať ľudí na moje náboženstvo,
ale ide o vzájomný rešpekt voči tomu,
v čo veríme. Nie je jednoduché
mať ekumenizmus s moslimami,
hinduistami,
evanjelikálmi,
lebo
ekumenizmus musí byť obojstranný.
PÁTER ELIAS VELLA
NA ZAMYSLENIE
V praxi je takéto priateľstvo veľmi
ťažké, ale modlitebná skupinka musí
mať postoj rešpektu a úcty k iným,
musí byť za istých okolností schopná
spolupracovať. Videl som ekumenizmus
v praxi, zvlášť v Británii. Bol som na
stretnutí, kde boli katolíci, anglikáni,
evanjelikálni. Spolu čítali Božie slovo,
chválili Boha, rozprávali svedectvá a
potom mali spoločenstvo ako jedna
rodina. Presne to chce Ježiš. Aby sme
boli ako bratia a sestry.
Porozprávam vám jeden príbeh: Bol
veľký športový zápas a pozvali naň aj
Ježiša. Bol to súboj medzi katolíkmi a
protestantmi. Keď katolíci dali prvý
gól, Ježiš sa postavil, tlieskal a fandil,
potom dali gól protestanti, a Ježiš
sa radoval a tlieskal rovnako. Všetci
sa na neho pozerali: Je bláznivý?
Koho fanúšikom je? Organizátor sa
ho cestou domov spýtal: Tak koho
si fanúšikom? Ježiš mu povedal:
Ja som fanúšikom človeka. Mňa až
tak nezaujíma, či si katolík alebo
protestant, či si v modlitebnej
skupinke alebo jednoduchý farník,
zaujíma ma, či si môj syn, alebo dcéra.
Predstav si, že máš dvoch synov, každý
hrá v inom týme. Myslím, že budeš
fandiť obidvom, veď obidvaja sú tvoji
synovia... A toto je pohľad, ktorý musí
mať modlitebná skupinka.
Tretím znamením doby je rodina.
Rodina je na muške týchto dní. Tak
veľa rozvodov, nevery a cudzoložstva,
toľko párov žijúcich spolu bez toho, že
by premýšľali nad manželstvom, menia
si partnerov ako oblečenie... Toto
by malo veľmi zaujímať modlitebné
skupinky - prihovárať sa za rodiny
v modlitbách, pracovať na jednote
PÁTER ELIAS VELLA
rodín.
Ďalším
znakom
doby
je
konzumizmus, ktorý sa z dlhodobého
hľadiska môže stať nebezpečnejším
ako komunizmus, lebo ničí človeka.
Nie je nič horšie, ako večná
neuspokojiteľnosť. Ak si chudobný
človek, ale spokojný s tým málom čo
máš, si v oveľa lepšej situácii, ako
byť milionár a nespokojný s tým, čo
máš. A my sme už v tomto štádiu.
Konzumizmus je horší stav, ako byť
chudobný, lebo sa snaží naplniť tvoje
srdce, ktoré ale nedokáže naplniť.
Modlitebná skupinka ponúka odpoveď:
Môžem ti dať niečo, čo ti skutočne
naplní srdce, a je to Ježiš. Tí, ktorí
našli Ježiša, zistili, že táto snaha mať
stále viac a viac od nich odišla.
Ďalším znakom doby sú médiá.
Sú jedným z najsilnejších nástrojov
v našich rukách. Minulý rok som bol
maltským parlamentom pozvaný na
poldňovú duchovnú obnovu. Jeden z
poslancov mi povedal poznámku, ktorá
ma zarazila. Povedal: „Viete, dnes už
tá moc nie je v našich rukách. Ľudia už
nie sú takí hlúpi, aby nám verili. A nie
je ani v rukách Cirkvi. Lebo ľudia dnes
Cirkvi neveria. Moc je v rukách médií.
Médiám ľudia veria.“ A mal pravdu. Ak
je moc nad dôverou v rukách medií,
hoci sú skorumpované, my sa do nich
musíme dostať, lebo všetci ostatní v
nich šíria svoje myšlienky, len my sa
bojíme šíriť pravé hodnoty. Členovia
modlitebných
skupín
sa
nesmú
uzavrieť do seba ako malá sektička....
(pokračovanie v ďalšom čísle)
Autor: Róbert Roman
17
PONUKA
Mládežnícke centrum, Kukučínova 1647, 022 01 Čadca
tel.: 041/4335577, 0907/264 433 e-mail:
[email protected] bližšie o ponuke na www.emauz.sk
PONÚKAME MATERIÁLY PRE VEDENIE BIRMOVANCOV!
Pochválený buď Ježiš Kristus!
Dovoľujeme si zahrnúť do Vašej pozornosti knihu a pracovný zošit,
ktoré boli vytvorené so zámerom napomôcť animátorom a kňazom pri
príprave mladýh ľudí na sviatosť birmovania. Oba tituly vydávame s
cirkevným schválením pod č. 218/2004 zo dňa 12.2. 2004.
METODIKA - Choďte a Učte (formát A5, 162
strán) - obsahuje súhrn skúseností a materiálov
zhromaždených pri práci s birmovancami. Je
zameraná na formu malých skupín, preto jadro
brožúrky tvoria podrobne rozpracované katechézy
(v časovom harmonograme cca jeden rok) s
metodickými poznámkami pre animátorov skupín.
Okrem toho tu nájdete aj obrázkovú prílohu,
časovo-organizačný plán prípravy, evidenciu
stretnutí, základné modlitby, súhrnné otázky,
piesne a i.
����
�� ��
����
����
����
����
����
����
�
18
����
Cena: 2€
Cena: 4€
����
Metodika i Vám môže poslúžiť ako jeden
zo zdrojov inšpirácie pre prípravu vo Vašej
farnosti. Odporúčame ju zabezpečiť pre každého animátora skupinky (pokiaľ máte viac skupín a viac vedúcich),
ak sa chcete vyhnúť mnohonásobnému kopírovaniu materiálov.
BIRMOVNÍK (formát A6, 134 strán) - pracovný zošit pre
každého birmovanca. Obsahuje stručne rozpracované
jednotlivé skupinkové stretnutia vo forme opakovacích
otázok, domácich úloh, svedectiev a spoločných textov,
ktoré sú potrebné ku katechézam. Taktiež sa tu
nachádza priestor pre poznámky so spoločných náuk,
základné modlitby a zhrnutie základných vedomostí
vo forme otázok, priebeh sviatosti birmovania,
evidencia stretnutí, kreditný systém a piesne.
Birmovanci si pracovný zošit poväčšine hradia sami,
pričom to nie je pre nich veľká položka vzhľadom
na to, že im táto pomôcka ostáva aj po birmovke a
môžu z nej čerpať aj po niekoľkých rokoch.
METODIKA, BIRMOVNÍK
PONUKA
ĎALEJ VÁM PONÚKAME:
ZAHRAJTE MI VESELO
(formát A6, 206 strán) - spevník ľudových piesní
vhodný pre spoločenské podujatia, rodinné
oslavy, výlety, opekačky... Spevník obsahuje 235
najznámejších ľudových piesní.
CENA: 3€
CENA JEDNEJ KNIHY: 8€
ZVELEBUJTE PÁNA 1., ZVELEBUJTE PÁNA 2.
Obidve publikácie sú zborníky kresťanských duchovných
piesní. Majú formát A5, 380 strán a v každej z nich je
350 znotovaných piesní s akordami. Zborník je vhodný
pre spevokoly, spoločenstvá ale aj súkromnú potrebu.
Obsahuje detské a mládežnícke piesne, ale aj piesne
pre zborový viachlasový spev dospelých. Spevník
obsahuje aj príležitostné piesne: mariánske,
pôstne, veĺkonočné, k Eucharistii, atď.
CD ZVELEBUJTE PÁNA 1., CD ZVELEBUJTE PÁNA 2.
Na obidvoch CD nosičoch je nahratých po 350 zvukových melódií s klavírnym
doprovodom presne podľa nôt zo spevníkov vo formáte mp3, podľa znotovaných zborníkov Zvelebujte Pána 1., 2. Nahrávky sú určené pre zoznámenie sa
s neznámymi piesňami a pri ich opakovaní môžu slúžiť ako pomôcka pre tých,
ktorí aktívne nepoznajú noty.
CENA JEDNÉHO CD: 5€
CD
CD NECH SA ŤA DOTKNE
Obsahuje 37 duchovných piesní vhodných pre
stretnutia s birmovancami a mládežou. Texty piesní
s akordami sa nachádzajú v zošite pre birmovancov
(Birmovník) a tiež v Metodike pre animátorov Choďte a Učte.
CENA: 5€
ˇ
DALEJ
VÁM PONÚKAME
19
PONUKA
CESTA K SVETLU
Kniha má 264 strán, formát A5 a je v nej 43 tém
vhodných na stretnutie s birmovancami alebo s
mládežou. Témy sa dajú využiť pre kňaza v kostole
alebo v malých skupinkách pre animátora. Jednotlivé
časti obsahujú príklady, svedectvá, hlavnú myšlienku
na zapamätanie a
CENA: 7€
SVET
AK
CEST
LU
CO
PRA
VNÝ
t
Zoši
PRACOVNÝ ZOŠIT KU KNIHE CESTA K SVETLU
covn
Pra
šit
ý zo
Pracový zošit má 194 strán, formát A5, je vhodný pre
samoštúdium pre tých, ktorý sa pripravujú na prijatie
niektorej zo sviatostí alebo ako doplnkové učivo pre
birmovancov, ktorí zanedbali svoju prípravu. Pracovný
zošit obsahuje zadania a otázky, ktoré sa priamo
vzťahujú na texty, zamyslenia, svedectvá a modlitby
uvedené v knihe CESTA K SVETLU.
CENA: 5€
SLOVO CENZORA K METODIKE A BIRMOVNÍKU
...Je������� ���� �� ����� t�h� d��r�� p�mô�k�� ���
�lá����í��� s��e��u�i� v� f��nos�ia�� . Meto��k� t�kt� d���ň�
��fi�i� �rac���ýc�� ma���i�l�� ��� �rá�� � �lá��ž��, ��lá�� �
���i�los�� � ����r�v�� n� ��iato�� ���m�v��i�.
Mons. ThDr. Michal Baláž, cenzor
ĎALEJ VÁM PONÚKAME VÍKENDOVÉ DUCHOVNÉ OBNOVY:
KURZ DOMINIK
Víkendová duchovná obnova pre birmovancov od 13 do 17 rokov. Cieľom
kurzu je budovať osobný vzťah k Trojjedinému Bohu. Skladá sa zo siedmych
kerygmatických tém, ktoré odhaľujú poklady srdca sv. Dominika Savia.
Vzhľadom na vek účastníkov je duchová obnova zložená
z tém, ktoré sa striedajú s aktivitami a prácou v malých
skupinkách. Do kurzu je aktívne zapojený každý účastník a
jednotlivé skupinky vedie animátor. Ak máte vo farnosti
minimálne piatich zrelých animátorov, môžeme im
sprostredkovať metodiku tohto kurzu, aby ho mohli
aplikovať vo svojej farnosti pod záštitou svojho kňaza,
prípadne ho môžeme na požiadanie urobiť aj my z
mládežníckeho centra.
20
CESTA K SVETLU, DOMINIK
PONUKA
KURZ DÁVID A GOLIÁŠ
Víkendová duchovná obnova je vhodná ako nadstavba kurzu Dominik pre
mládež od 13 do 17 rokov. Cieľom kurzu je dať mladým pozitívny vzor.
Povzbudiť ich a vzbudiť túžbu bojovať proti zlu. Priviesť k poznaniu,
že sila bojovať proti zlu pramení u Boha. Predstaviť zbrane proti
zlému – vo mne a okolo mňa a naučiť používať tieto zbrane. Učiť ich
byť sám sebou. Priviesť ich k reálnym predsavzatiam, ktorým by boli
BIRMOKURZ
Kurz pre animátorov je zameraný na vedenie skupinky birmovancov v priebehu
jedného roka podľa metodiky Choďte a Učte. Na tomto kurze sa predstaví
jednoročný projekt prípravy mládeže na prijatie sviatosti birmovania.
Animátori majú možnosť podrobne sa zoznámiť so štruktúrou a obsahom
jednotlivých stretnutí v malých skupinách. Cieľom kurzu je uviesť animátorov
do metodiky vedenia birmovancov, aby ich služba vo farnosti priniesla
duchovné ovocie.
ZAK 1 - ZÁKLADNÝ ANIMÁTORSKÝ KURZ 1
Víkendový kurz je zameraný na duchovný život animátora. Účastníkov čaká
víkend, v ktorom zakúsia Božiu lásku, spásu v Ježišovi a moc Ducha Svätého,
aby si obnovili vieru a tak prijali Nový Život a to život v hojnosti.
ZAK 2 - ZÁKLDNÝ ANIMÁTORSKÝ KURZ 2
Trojdňový kurz pre animátorov je zameraný na metodickú prípravu animátora
vedúceho stretko, skupinku alebo spoločenstvo. Cieľom kurzu je ponúknuť
účastníkom základnú orientáciu v službe animátora, aby sa správne nasmerovali
a objavili svoje poslanie v Cirkvi a nadchli sa pre službu vo farnosti. Víkend
obohatí účastníkov o praktické vedomosti o vedení spoločenstva a podporí ich
v ich vlastných animátorských aktivitách.
POKIAĽ SÚ PRE VÁS NAŠE PONUKY ZAUJÍMAVÉ, MÔŽETE SI
TIETO MATERIÁLY OBJEDNAŤ PROSTREDNÍCTVOM UVEDENÝCH
KONTAKTOV, CEZ KTORÉ VÁM RADI POSKYTNEME I BLIŽŠIE
INFORÁCIE O JEDNOTLIVÝCH PONUKÁCH.
S pozdravom za mládežnícke centrum v Čadci
Mgr. Mária Talapková
KURZY
21
ZÁBAVA
Začal sa nám nový školský rok a my dúfame, že to počas vyučovacích
hodín nebude v triedach vyzerať tak, ako v našich „ftípkoch“.
Otec synovi:
-Také vysvedčenie si zaslúži riadny výprask!
-Super ocko, ja viem, kde býva náš učiteľ!
Ako si pán farár prial, deti si na hodinu
náboženstva priviedli najlepších kamarátov.
Jožko príde domov
a ocino sa ho pýta:
Čo bolo v škole?
Písali sme diktát.
Koľko si mal správnych
slov? Dve. Aké?
Meno a priezvisko.
- Viete, prečo sa všetci boja
Kevina Lakatoša z 1.A?
- Lebo má otca v 8.B.
Hodina zemepisu
v maďarskej škole:
- László, pozri na
glóbus a povedz
mi, čo je to os?
- Os? To je taký
veľký paskovaný
much.
Niekde na východnom Slovensku hovorí učiteľka
žiakom:
Dzeci, ta znace co toto za zver?
Jožko: Ta to topier.
Učiteľka: Ta Jozku ta ne topier, ta netopier.
Jožko: Ta ja uz nevim co ineho by to mohlo byc.
Na hodine náboženstva:
Katechét sa pýta, či žiaci majú nejaké nejasnosti.
Móricko sa prihlási a pýta sa:
- Pán katechét, čert je párnokopytník alebo nepárnokopytník?
22
FTÍPKY
ZÁBAVA
Učiteľ sa pýta Móricka:
- Keby si mal sedem cukríkov
a ja by som ťa o dva poprosil,
koľko by ti ostalo?
-Sedem.
O štvrtej ráno zvoní
profesorovi doma telefón.
Rozospatý profesor to dvihne.
- Haló?
A zo slúchadla sa ozve:
- Spíš?
- Spím...
- No, a my sa ešte učíme!!!!!!
Deti, nevideli ste pani katechétku?
Jožko dostane úlohu, aby stokrát napísal
“Nebudem tykať pani učiteľke”.
Na druhý deň prišiel do školy a pani učiteľka sa ho pýta.
- Jožko, prečo si to napísal dvestokrát a nie stokrát?
- Aby som ti urobil radosť.
AKO ZISTÍŠ, ČI SI DIEŤA 21. STOROČIA?
1. Omylom vyťukáš svoj PIN-kód na mikrovlnku.
2. Na trojčlennú rodinu máš 15 rôznych telefónnych čísel.
3. Človeku sediacemu vedľa teba posielaš e-maily.
4. So známymi nemáš kontakt, pretože nemáš ich e-mailovú adresu.
5. Na facebooku máš 300 priateľov, ale najlepšieho kamoša v skutočnosti nemáš.
5. Zavoláš mame, či je doma, zatiaľ čo vchádzaš bránkou do dvora.
6. Na konci každej reklamy je internetová adresa.
7. Keď odídeš z domu bez mobilu, spanikáriš a okamžite sa poň vrátiš.
8. Ráno zapneš počítač skôr, ako si urobíš raňajky.
10. Keď prídeš zo školy, zapneš najskôr telku, až potom si vyzlečieš bundu.
11. Zatiaľ, čo toto čítaš, usmievaš sa a prikyvuješ.
12. Si príliš zaneprázdnený, aby si zbadal, že na zozname chýba 9 bod.
13. Naozaj si sa pozrel, či v zozname chýba 9 bod.
14. Zdá sa, že si nezbadal ani to, že na zozname sú dve 5. Autor:
15. Aj to si sa opäť pozrel.
Peter Masaryk
16. A teraz sa smeješ sám na sebe. :)
FTÍPKY
23
MÁM TALENT OD BOHA
Na chválu Božiu
jasaj, celá zem;
plesajte, radujte
sa a hrajte.
Hrajte Pánovi
na citare,
na citare
a na harfe zunivej.
Za hlaholu trúb a
poľníc
jasajte pred tvárou
Kráľa a Pána.
(Ž 98, 4-6)
Autor: Erika Mojteková,
14 rokov, Zákopčie
Download

Kysucký infmačník KONTAKT 2