KONTAKT
Informačník Kontakt je určený
pre vedúcich a členov spoločenstiev,
hnutí alebo farností Kysúc. Kontakt
bude vychádzať podľa potreby ako
občasník. Distribúciu má na starosti
Mládežnícke centrum Čadca, ktoré
ho bude doručovať bezplatne. Naším
hlavným cieľom je sprostredkovať
v tomto časopise informácie o akciách,
stretnutiach a podujatiach, ktoré sa
v našich farnostiach pripravujú, resp.,
ktoré sa už uskutočnili. Prispievať
môže ktokoľvek, kto chce uverejniť
nejakú informáciu, oznam, udalosť,
odozvu, alebo prispieť do niektorej
z rubrík. Informačník sa vydáva pod
záštitou dekanského úradu Čadca a
dekanského úradu KNM.
RUBRIKY:
INFOBLOK
V tejto rubrike budú uverejnené
informácie o akciách, stretnutiach
a podujatiach, ktoré sa pripravujú,
ktorých sa ľudia môžu zúčastniť,
ale aj o akciách, ktoré sa už konali,
aby si tak čitateľ vedel vytvoriť
dobrý prehľad o tom, čo sa v jeho
farnosti, ale aj širšom okolí deje, čo
sa pre neho chystá, na čo sa môže
tešiť. Svoje oznamy a informácie
môžete posielať na mailovú adresu:
[email protected]
PREDSTAVENIE FARNOSTÍ
V každom čísle sa nám predstaví
jedna
farnosť,
ktorá
prezradí
čo-to zo svojho života, s dôrazom
na
predstavenie
spoločenstiev
REDAKCIA
a stretiek, ktoré vo farnosti fungujú.
Cieľom je zlepšiť komunikáciu medzi
spoločenstvami na Kysuciach, ako
aj pozvať nových ľudí do našich
spoločenstiev.
HUDOBNÝ KÚTIK
V každom čísle predstavíme jednu
gospelovú hudobnú skupinu alebo
spevokol z Kysúc, ktorá bude mať
možnosť prezentovať svoju tvorbu,
koncerty, vydané albumy a podobne.
NA ZAMYSLENIE
Táto rubrika bude obsahovať
rôzne zamyslenia, príbehy, svedectvá,
aby časopis nebol len informačný, ale
aj formačný. Kto by chcel do tejto
rubriky vložiť svoj príspevok, môže
tak urobiť.
ZÁBAVA
Tento priestor bude slúžiť pre
spestrenie informačníka - vtipy, hry,
myšlienky, anekdoty.
Z VLASTNEJ TVORBY
Ak poznáte niekoho vo svojom okolí,
kto rád píše básne, krátke príbehy
a pod., a chcel by ich zverejniť, radi
mu to v tejto rubrike umožníme.
Redakčná
rada
pozostáva
so zástupcov farností, hnutí a
spoločenstiev Kysúc.
Všetky vaše príspevky, oznamy,
informácie a otázky posielajte na mail:
[email protected]
1
NAŠE FARNOSTI
Farnosť Raková
Farnosť vznikla v roku 1789.
V roku 1788 bol v centre obce
postavený neveľký drevený kostol,
zasvätený narodeniu Panny Márie.
Dnes je na jeho miestne postavený
nový kostol, ktorý sa staval v rokoch
1870 –1874 podľa projektu známeho
architekta Jozefa Zítka. Na fare sa
nachádza veľká klubovňa, ktorá slúži
na stretká, a kalčetová miestnosť,
kde sa deti vždy vybláznia.
Správcom farnosti
je vdp. farár Roman
Skolozdra, ktorý na
Rakovej pôsobí od roku
2006.
Počas jeho pôsobenia na
Rakovej boli vykonané
rôzne opravy. Bolo
urobené
podlahové
kúrenie,
vymaľovanie
kostola a oprava organu
vo farskom kostole a nová fasáda
na kostole na Korcháni.
Krásu farnosti obohacuje
chrámový zbor Raková - Radosť.
Aj tak by sa dala vyjadriť podstata
tohto zboru. Ich cieľom je spievať
pre radosť Bohu, ľudom, členom a
ich rodinám.
Každý mesiac býva na fare stretnutie
pre dospelých pod vedením Mariána
Kováčika , kde sa vždy rozoberá
nejaká časť zo svätého písma. Tiež
2
je tu spoločenstvo Ruža, ktoré
vedie Jozefína Palušová. Každú prvú
sobotu v mesiaci prebieha večeradlo
vo farskom kostole. Raz za mesiac sa
stretávajú na fare aj mladí, kde čítajú
zo sv. písma a aj si niečo zaspievajú.
Tieto stretnutia vedie organistka
Janka Kováčiková.
Ďalej kresťanské hnutie deti Erko je
v Rakovskej dedine už od nepamäti.
Erkárske stretko sa volá Včielky. Zo
začiatku bývali pravidelné
stretká,
Dobrá
novina
a tábory. Teraz sa pokúšajú
rozbehnúť opäť ďalšie
stretká.
Z dávnejších akcií radi
spomínajú na mládežnícke
poklony v Jablunkove, na
stretnutia mladých s naším
biskupom, na spevácke
sústredenie vo Vysokej
na Jedľovníku, púte do Šaštína,
Oščadnice... . Spolu boli aj v Nitre na
stretnutí mladých s pápežom Jánom
Pavlom II. Dokonca sa ich zboru
podarilo dostať sa na celoslovenský
festival saleziánskej mládeže FESTA,
kde
spoločne s mládežníckym
zborom Radosť zo Senca dostali
príležitosť spievať na slávnostnej sv.
omši.
Kika Zátková.
Rakova
Pútnická HoRA
Misionári na Živčákovej
láske“. Po niekoľkých zjaveniach sv.
Alfonza Mária Liguori, založil v roku
1836 v Secondigline pri Neapole,
kongregáciu Misionárov Najsvätejších
Sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie, ktorá
bola neskôr, v roku 1846 schválená
Piusom IX.
Už tre� rok máme z poverenia
žilinského diecézneho biskupa msgr.
Tomáša Gálisa duchovnú správu na
Mariánskom pútnickom mieste a mieste
modlitby na hore Živčákova. Sme
Misionári Najsvätejších Sŕdc Pána Ježiša
a Panny Márie a okrem Živčákovej máme
Naša
charizma
je
komunitu aj v Žiline.
objasnenie cesty Boha Otca, ktorý
prostredníctvom Najsvätejších Sŕdc
Zakladateľom našej Kongregácie Pána Ježiša a Panny Márie zjavuje
je sv. Gaetano Errico , ktorý pochádza svoju milosrdnú lásku každému
z Secondigliana, starobylej dedinky ľudskému srdcu. Kongregácia má za
severne od Neapola. Narodil sa 19. primárny cieľ zasvä�ť všetky ťažkos�,
októbra 1791 a od malička sa túžil stať štúdiá, námahy a život na poznanie
rehoľníkom a kňazom. Za diecézneho horiacej lásky Svätých Sŕdc ku všetkým
kňaza ho vysvä�li 23. septembra ľuďom a zapáliť v ich srdciach oheň
1815 a od začiatku svoje kňazstvo Božej lásky.
zasvä�l kázaniu o dare a hojnos� lásky
v Srdciach Pána Ježiša a Panny Márie
V tomto duchu sa snažíme
a obrátení sa všetkých k ich „horiacej i my plniť naše poslanie, ktoré je
Živčákova
3
Pútnická Hora
prispôsobené v každej krajine
takým spôsobom, aby čo najhlbšie
odzrkadľovala miestne potreby v
zhode s charizmou kongregácie.
Na Slovensku naša pastoračná
práca
spočíva
v
katechéze,
misiách, v duchovných obnovách
a animácie skupín, v starostlivos�
o chorých, vo formovaní a pomoci
chudobných na lásku, v duchovnom
vedení a vo vysluhovaní sviatos�
zmierenia. V súlade s našim
poslaním a charizmou, ktorá sa
veľmi hodí práve tu na pútnické
miesto Živčáková, poskytujeme
najmä sprostredkovanie Božích
milos� prostredníctvom Sviatos�
zmierenia a Sviatos� eucharis�e.
Sú tu k dispozícii dvaja kňazi páter
Ras�slav Mikloš a páter Ondrej
Sabó. Každý deň je sv. omša o 11.00
h., okrem štvrtku, kedy je o 14.00 h.
V nedeľu sú cez letné obdobie dve
sv. omše o 11.00 h. a o 13.00 h. Vždy
hodinu pred omšou je príležitosť
k sviatos� zmierenia. Konajú sa tu
aj rôzne pobožnos�, ako adorácie,
4
posvätný ruženec, krížové cesty a pod.
Podrobnejšie informácie o našej
Kongregácii nájdete na webovej stránke
http://www.msscc.rehola.sk/ ,
a informácie o programe na
pútnickom mieste Živčáková na
http://www.zivcakova.sk/,
kde
sa dá stiahnuť aj celoročný program
svätých omší a pobožností.
Pre vás, ktorí používate
sociálnu sieť Facebook, sme otvorili
o�iciálnu
stránku
Mariánského
pútnického
miesta
a
miesta
modlitby
na
hore
Živčáková.
Stránka je na tejto adrese:
https://www.facebook.com/
zivcakovahora
a jej názov je Živčáková – Pútnické
miesto. Na tejto stránke vás budeme
informovať hlavne o programe,
poskytovať rôzne užitočné informácie a
samozrejme aj fotografie z akcií.
Páter Rasťo
Živčákova
INFOBLOK
Čo sa udialo ?
Všetko začalo Kysuckou
Jasličkovou (06. 01. 2013), kde sme
slávili spoločne všetci narodenie
nášho Pána.
Spoločne ako dni plynuli, ani sme sa
nenazdali, a prišla dlho očakávaná
akcia SPK (01 - 03. 03. 2013), ktorá
sa niesla v slovách Spolu Poďme za
Kristom, kde program spríjemnil aj
pátri Verbisti, ktorí v tom čase, mali
vo farnosti Čadca - mesto ľudové
misie.
V apríli sme mali možnosť sa
zúčastniť krížovej cesty (Veľký
piatok), ktorú znázornili mladí ľudia kurzy Dominik a Dávid
Goliáš(Kysucké Nové Mesto)
z okolia Čadce
a
Nie všetko sa konalo len u nás v základný animátorský kurz 1
Čadci. Napríklad stretnutie mladých (Oščadnica)...,
na Turíčnom víkende v Považskej
eRko akcie ako Púť do Rajeckej
Bystrici ( 18 - 19. 05. 2013),
lesnej, Deň života, rozprávkový
Gospelolové Kysuce v Krásne lesík, začiatočný kurz animátorov
(06. - 07. 09. 2013) na ktorých pre prácu s deťmi. A to nie je
sme mohli stretnúť kapely ako sú všetko.
Lámačské chvály, Timothy, Tretí
V malých spoločenstvách sa konali
deň... . .
aj ďalšie akcie na Kysuciach ako
Nechýbal ani festival na hore sú napr. Chvály, seminár v Duchu
Živčákovej - Živčákfest (25. 05. Svätom, modlitby matiek... .
2013), ktorý už má svoju 5 ročnú
Ďakujeme Bohu a všetkým
tradíciu.
ľuďom, ktorý patria do rôznych
farnosti
a spoločenstiev, kde
Kongres Hnutia Žíznim ( 05. - 12.
organizovali
tieto akcie. Bohu
08. 2013), kde sa stretli ľudia z
vďaka.
rôznych kútov sveta ako napr.
Pali Kupka
Kanada, Taliansko, Lotyšsko...,
AKTIVITY
5
INFOBLOK
6
Pozývame
INFOBLOK
Pozývame
7
INFO
8
Pozývame
INFO
Pozývame
9
Info
Chvály v Čadci
Dňa 22. 09. 2013 sa konali vo
farnosti Čadca - mesto chvály,
ktoré sa niesli v duchu “Skúste a
presvedčte sa, aký dobrý je Pán”.
Hosťom bol Dávid Dave so svojou
skupinou, ktorá nám spríjemnila
chvály krásnou hudbou chváliacou
Boha. Chvály boli hlavne určené
pre mladých, aby nezabudli na
svoju vieru a nabrali nové sily na
“plávanie proti prúdu”. Atmosféra
bola úžasná, plná Božej lásky.
Ďalšie chvály sa budú konať dňa
14. 12. 2013 (prípadné info o zmene
konania, bude na plagáte), kde ste
všetci s milosťou Božou pozvaní.
Všetka chvála je len odpoveďou
na zjavenia. Čím častejšie sa s ním
stretávame, tým častejšie môžeme
ovplyvniť náš život. Dajme Bohu
10
to, čo by sme nedali nikomu inému.
Nemôžeme spievať o tom, čo sme
nikdy nezažili. Má to byť pieseň
nášho srdca. Po stretnutí s Bohom mu
už nebudeme dávať len druhé alebo
tretie...15 miesto. Cirkev potrebuje
v dnešných časoch piesne a zvuky,
ktoré budú ozvenou Všemohúceho či je to orgán, gitara, spevácky zbor
alebo bubny. A mojou túžbou je, aby
sme nášho Boha stretali a s plným
nasadením chválili vo všednosti.
Aby sme mali pred ním bázeň v
každodenných veciach. Nech naše
stretnutia s ním nemajú začiatok
ani koniec. Nech naša chvála trvá
a zotrvá aj vtedy, keď neznejú tóny
obľúbenej chváliacej piesne . Stretni
sa s ním tam, kde si! A kedykoľvek.
Pavol Kupka
Chvály
HUDOBNÝ KÚTIK
GOSPEL KRÚŽOK - MIESTO
PRE OSLAVU PÁNA
Keď som mala dvadsať rokov,
tak sa v mojom srdci zrodila veľká
túžba hrať na gitare. Veľmi som
túžila cez piesne a hudbu privádzať
deti a mladých k Pánu Ježišovi.
Po dvadsiatich rokoch musím
s vďačnosťou Bohu konštatovať,
že Boh túto moju túžbu vyplnil
a mohla som slúžiť deťom cez
hudbu na stretkách a v spevokoloch,
dokonca mi dal oveľa viac ako som
si dokázala predstaviť. S pokorou
sa skláňam pred Všemohúcim
Bohom, že môžem mať účasť na
jeho diele a žasnem nad tým, ako
si môže poslúžiť aj tými, ktorí sa
cítia neschopní a roky si mysleli,
že nevedia spievať. Spevokol
v mojej rodnej farnosti, spevokol
Nezábudky, Zvončeky, Natanael,
kapela Emauz a Gospel krúžok
Ovečky, to sú pre mňa vzácne dary,
ktoré mi Pán Boh v živote daroval
a ktorými som mohla spolu s deťmi
a mladými chváliť a oslavovať Pána.
Detské a mládežnícke kresťanské
spevokoly
väčšinou
pôsobia
a stretávajú sa v pastoračných
priestoroch pri kostoloch, ale my
sme sa minulý školský rok rozhodli
založiť kresťanský Gospel krúžok
OVEČKY na ZŠ Žarec v Čadci.
Stretávali sme sa každý pondelok
poobede. Tento školský rok sa
Ovečky rozrástli aj na ZŠ Podzávoz,
z čoho máme veľkú radosť. Čo je
naším cieľom? Cez hudbu a spev
chceme deťom priblížiť radostnú
Ovečky
zvesť evanjelia a svojim spevom
povzniesť aj srdcia iných k Pánovi.
Gospel krúžok nie je len o speve
v škole, ale aj o našej službe pre
ostatných, veď radosť rozdávaním
rastie. V minulom školskom roku
sme boli spolu vystupovať na
Magnifikate, Živčákfeste, mali sme
koncert ukazovačiek na stretnutí
v pre deti SPK v športovej hale
v Čadci, spievali sme na Stretnutí
pri jasliach a v lete sme spolu zažili
skvelý trojdňový výlet, kde staršie
Ovečky pripravili tvorivý program
pre mladšie Ovečky. Čo znamená
Gospel krúžok pre samotné
Ovečky? Ponúkam pár výpovedí:
Pre mňa mali a majú Ovečky veľký
význam...mám ich rada a vďaka
spevokolu som mohla spoznať
veľa super ľudí a naučiť sa pekné
pesničky a chodiť na vystúpenia
ako Magnifikat, Živčákfest a zažiť
veľa zábavy...veľa mi dali.../
Nikolka/ Bola to príležitosť nájsť
si nových kamarátov, spoznať
nových rovesníkov. Naučila som
sa veľa nových gospelových
piesní. Prežili sme spolu mnoho
vystúpení a s tým spojenú zábavu.
/Kika/ Ovečky pre mňa znamenali
veľa priateľov, Boha.../Julka/
Povzbudzujem vás všetkých, ktorí
čítate tento môj príspevok, aby
ste dary a talenty, ktoré vám Pán
Boh dal nezakopali, ale aby ste ich
s radosťou ponúkli do služby pre
ostatných, hoci aj cez GOSPEL
KRÚŽKY v školách.
Mária Talapková
11
NA ZAMYSLENIE
SEMINÁR PÁTRA ELIASA VELLU - RAST
V SPOLČENSTVE (POZNÁMKY)
DYNAMIKA MODLITEBNÝCH SKUPÍN
Budeme
pokračovať
hovoriac
o dynamike
modlitebnej
skupiny.
Modlitebná skupina by nás mala viesť
k učeníctvu, ktoré by nás malo viesť ku
komunite a ku komunikácii.
Jedným z nebezpečens�ev
modlitebnej skupiny je tzv. introvertnosť
– zameranosť do vnútra, je to vtedy
keď sa skupina uzavrie voči vonkajšku
a ako keby sama seba uzavrela do ulity.
Namiesto toho, aby sa zameriavala
na Krista, tak sa znepokojuje kvôli
počtom, alebo sa príliš stará o svoju
„popularitu“ – o to, či je obľúbenejšia,
známejšia alebo populárnejšia ako
skupina z inej farnos�, alebo o to, či
máme viac chariziem než iná skupina.
Členovia skupiny sa potom stanú tak
zameraní na samotnú skupinu, že tá
skupina sa pre nich stane bohom,
modlou.. Členovia skupiny sa stanú
vyberavými v tom zmysle, že majú
obavy z nových členov, aby im náhodou
neprebrali ich „miestečko“. Skupina,
ktorá je zameraná dovnútra, už viac
nemôže rásť.
Ďalším nebezpečenstvom skupiny
je akoby oddeľovanie – v takom
zmysle, že sa skupina stane akoby
niečím čo „tlačí“, a miesto toho, aby
zjednocovala skôr rozdeľuje. Napríklad
máme skupinky, ktoré sú v opozícii,
vo vzbure voči farárovi, alebo sú
v spore s národným vedením. Potom
12
sa skupina do seba uzavrie a stane sa
akýmsi rušičom... niečím, čo vadí alebo
vyrušuje, než niečo, čo by zjednocovalo.
Niečo podobné by sme mohli vidieť
na korintskej komunite, cirkvi, kde
boli rôzne rozpory, ktoré sa týkali ich
chariziem. Ako vieme, Pavol sa tým
veľmi zaoberal. Veľmi ho to vyrušovalo
a prísne ich napomenul v súvislos�
s touto vecou.
Ďalším, tre�m nebezpečenstvom
môžeme považovať stagnáciu, kedy
skupina už neras�e, už nie je dynamická
ale skôr sta�cká. Už prešli medové
týždne spoločenstva. Dostávajú sa
do ru�ny týždňového stretávania sa
a stagnujú, nerozvíjajú sa.
Takže musíme si dávať pozor na �eto tri
nebezpečenstvá: zameranie/zamotanie
sa do seba, oddeľovanie a stagnácia.
Dám vám otázku: Čo je to skutočné
fungovanie
skupinky?
Pretože
za�aľ čo skupina musí vo farnos�
fungovať, fungovanie farnos� ako
takej, alebo skupiny ako takej, nie
vždy korešpondujú. Dostávajú sa do
nezrovnalos�. Skupinka by skôr mala
dávať farnos� život a nemala by sa
dostávať do akéhosi pro�kladu. Ako
funguje farnosť? Je takým základom
na systema�cké vyučovanie. Je
úlohou farnos� poskytovať katechézu.
Katechézu mladým, deťom. Rovnako aj
pripravovanie na sviatosť birmovania,
katechézu pre dospelých.... Proste
systema�cký spôsob vyučovania/
katechizovania.
Po druhé, farnosť
sa zameriava
skôr na sviatostnú
PÁTER ELIAS VELLA
NA ZAMYSLENIE
službu. Sviatosť zmierenia, eucharis�a,
pomazanie chorých... toto je fungovanie
farnos�. Tiež organizovanie rozdielnych
kategórií svojich členov, napĺňanie potrieb
de�, pastorácia rozvedených a žijúcich
v rozdelenom manželstve, starostlivosť
o slobodné matky, starosť o vdovcov
a vdovy, starostlivosť o rozvedených,
mládež a dospievajúcich, manželstvá.
Ako vidíme, farnosť sa musí starať
o potreby všetkých členov. Starosť
farnos� je �ež aj koordinovanie
rozdielnych malých a modlitebných
skupiniek, ktoré vo farnos� fungujú. Je
problémom, a je to chybou, keď sa každá
skupinka snaží získať farára za svojho
člena. To znamená, že sa oňho usilujú
charizma�ci, neokatechuméni, fokolárini.
Ako sa on chudák môže stať všetkým
týmto? Iste, musí mať duchovnosť,
duchovný život, ktorý ho vedie k Ježišovi.
On sám musí byť pas�erom, ktorý sám
kráča na zelené pastviny, ale on sám je
zodpovedný za koordináciu týchto
rozdielnych skupín. Všetky �eto skupiny
dávajú farnos� život. Takisto je
zodpovednosť farnos� dávať súhlas na
vedenie. Všetci vodcovia skupiniek musia
nejakým spôsobom nájsť potvrdenie,
súhlas z jeho strany. Rovnako je na
zodpovednos�
farnos�
plánovanie
cirkevných ak�vít a štruktúr, liturgie.
Takisto musí mať dohľad nad pastoráciou
všetkých
problémových
situácií
a prípadov. Ako vidíte toto je tá obrovská
práca farnos�. To je kozub. A teraz ako
funguje modlitebná skupina? Je to ten
ohník, ktorý je vo farnos� a nemá byť
PÁTER ELIAS VELLA
sám pre seba ale byť vo farnos�.
V prvom rade úlohou skupinky je spolu
rozlišovať, spolu diskutovať, spolu rásť.
Spolu sa učíme. Spoločne žijeme
evanjelium najbližšej nedele. Toto je to
najdôležitejšie. Rovnako aj učiť sa
spolu rozlišovať. Čo chce Boh povedať
našej komunite. Pamätám si, že keď
som viedol svoju komunitu na Malte,
zvykli sme hovoriť ľuďom: Keď sa
modlíte
vo
svojom
osobnom
modlitebnom čase, otvárate si Sv.
Písmo a dostávate slová, tak si ich
prosím zapíšte. A potom �eto
posolstvá, ktoré dostali rôzni členovia
komunity, boli odovzdávané do rúk
dvoch ľudí. Títo dvaja členovia sa
v modlitbe pozerali a vnímali �eto
všetky posolstvá a vybrali to hlavné
posolstvo, ktoré bolo v kontexte
vzájomne potvrdzované jedno druhým.
Tento poverený člen z týchto citátov
vytvoril vyučovanie, aby nám povedal,
čo nám Boh počas posledného mesiaca
hovoril a čo od nás chce, aby sme sa
tomu venovali a nad čím v najbližších
týždňoch rozmýšľali. Týmto spôsobom
Boh hovoril ku komunite. Hovoril
osobne, hovoril počas spoločných
stretnu�. Dalo sa všimnúť, že niekedy
sa tam v rôznych kontextoch a v
rozdielnom čase v kuse objavovalo
odpustenie alebo taká jemnosť, a dalo
sa z toho urobiť vyučovanie, a potom
sa dalo pozerať na to, ako Boh skrze
toto zdieľanie, vyučovanie vedie ďalej
a čo vlastne hovorí celému
spoločenstvu. Mohli sme teda vidieť,
13
NA ZAMYSLENIE
ako sa tu dáva dokopy vyučovanie,
svedectvo,
rozlišovanie,
osobná
modlitba a ako to všetko navzájom
môže spolu fungovať. A vtom sa
prejavuje táto dynamika skupiny.
Ďalšou funkciou modlitebnej skupiny
je priateľstvo. Jednou z najťažších, ale
zároveň podstatných vecí, je zdieľanie.
Počúvanie. Raz som mal stretnu�e s
mladými ľuďmi a dal som im veľmi
prekvapujúcu otázku. Ak by ste boli
farárom v tomto meste, na čo by ste sa
zamerali? A jedno dievča povedalo: Ak
by som ja bola farárom, tak by som
trávila hodiny času tým, že by som
načúvala potrebám ľudí. A ja som na
to odpovedal: Ak by som bol ja
biskupom, tak by som z teba urobil
najväčšieho farára toho najväčšieho
mesta. Pretože toto je ten hlavný
problém. My dnes nevieme načúvať
druhému človeku. A
stále sa
stretávame s vetou, ktorú hovoria
ľudia: Nemám sa s kým porozprávať,
nemám sa komu vyžalovať. A na
druhej strane sa dostávame do
situácie, že nikomu neveríme. A práve
fungovanie modlitebnej skupinky je
presne tým miestom, tým spôsobom,
ktorý ma dostáva do situácie, že �
môžem dôverovať. Ale základom je to,
že či ty a ja sme odovzdaní Ježišovi. A
ak sme odovzdaní, tak to je potom ten
základ, ktorý nám dáva príležitosť, aby
sme sa mohli zdieľať. A modlitebná
skupinka je práve miestom, ktoré ma
učí trénovať, viesť svojich členov, aby
to zdieľanie navzájom mohlo fungovať.
Cieľom modlitebnej skupinky je, aby
14
sme spolu rástli a kráčali k svätos�. Ďalšou
funkciou je oddych, ktorý väčšinou človeku
chýba. Je podstatné, aby sa členovia
skupinky stretávali a spolu oddychovali.
Veľa krát sme až posadnutý tým, že ak
náhodou chvíľu nehovoríme o Ježišovi, tak
sa cí�me vinní. A je to až také, že sa kvôli
tomu členovia skupinky nudia. Ako keby
nasledovanie Ježiša by mala byť nudnou
záležitosťou. Za�aľ, čo spolu oddychovať,
ísť spolu na piknik, dáva radosť v
spoločenstve byť spolu. Ja som duchovný
vodca skupinky na Malte, ktorá sa stará o
rodiny (Rodina pre Krista). A dva razy do
roka organizujeme seminár pre manželské
páry. Žije tam takých 70 až 90 párov.
Seminár je uskutočňovaný vo veľmi
dobrých hoteloch, čo je spôsob, akým
priťahujeme zvlášť veľa manželov. Lebo
keď manželka povie: Poďme na seminár
do exercičného domu, tak oni nepôjdu, ale
keď im manželka povie, dáme si taký
trojdňový relaxačný pobyt v hoteli, tak
pôjdu. A takto sa dostaneme k veľa
mužom, ktorí už roky nevkročili do kostola.
Prvá vec, ktorú im povieme je, že ste tu
prišli na seminár a v tej chvíli, keď vás to
začne nudiť, môžete odísť z prednáškovej
miestnos�, pre nás to nebude problém. A
keď máte chuť na kapučíno, tak si ho v
pokoji dajte. To im všetkým dáva, taký
pocit voľnos� a vedia, že nie sú donútení,
aby tu s nami boli. A napriek tomu, všetci
bez výnimky ostanú. Prvý deň sú všetci
zakríknu�, hanbia sa a nikto neprehovorí.
Na druhý deň máme pre nich zorganizovaný
�m, také stretnu�e od 9 do 12 hodiny.
Tento �m pre nich zorganizuje spev, rôzne
PÁTER ELIAS VELLA
NA ZAMYSLENIE
relaxačné ak�vity, ktoré ich majú uvoľniť,
aby ďalší deň mohli o tom celý deň hovoriť.
Týmto spôsobom sa dokážu tak uvoľniť, že
sa nemajú problém zdieľať o čomkoľvek.
Do tejto zábavy si môžu zavolať svoje de�,
svojich puberťákov. Ale je tu problém s tými
dospievajúcimi, že keď vidia ako ich rodičia
chodia na modlitebnú skupinku, tak sa boja,
že sú takí divní, a že ich budú do niečoho
nú�ť. Ale keď ich uvidia takýchto
uvoľnených, tak sa môže niekedy zmeniť
postoj k celej tejto veci. To je ďalším znakom
fungovania modlitebnej skupinky uvoľnenie psychických blokov, ktoré by im
mohli brániť. Ďalšou dynamikou je
pastorálna starostlivosť. Taká pastorácia
jeden druhého nemá byť vyhradená len pre
kri�cké situácie, keď už “horí pod nohami”.
Má byť sústavná. Veľa krát hovoria ľudia,
že: “ vstúpil som do spoločenstva, ale mám
pocit, že ma nikto nepozná, cí�m sa byť
odsúvaný, dokonca ako keby som bol
odmietaný a nikto si nevšíma, že som
smutný a nikto si neuvedomuje, že mám
problém, ako keby ich viac fascinoval hladký
priebeh modlitby, ako sám človek”.
Modlitebná skupinka sa nesmie stať
zameranou na štruktúry, ale musí byť
zameraná na človeka. Inými slovami:
Musíme sa zaujímať, starať jeden o
druhého. Keď som bol v komunite, tak som
použil taký spôsob, že každý mal ako
pas�era, sprievodcu iného člena komunity.
V prvom rade som sa spýtal, či mu ten
človek vyhovuje, či s tým súhlasí, že ho
vedie ten druhý. Tak ten človek, ktorý bol
pas�erom toho svojho zverenca, sa
ustavične oňho zaujímal, mal ho na staros�.
Pomáhal mu v jeho alebo v jej problémoch.
PÁTER ELIAS VELLA
Veľa krát musel napomínať toho
človeka, povzbudzovať ho a robil
všetko to, čo má pas�er robiť s
ovečkou. Samozrejme človek, ktorý
bol takto vedený pas�erom mohol byť
pas�erom pre niekoho iného. Takto
sme sa postarali o to, aby nikto nebol
bez toho, aby niekto oňho mal starosť.
A tak, ďalšia funkcia modlitebnej
skupinky je vzájomná starostlivosť.
Snažíme sa pomôcť človeku, aby
mohol prejaviť svoje charizmy. Ak je
teda niekto členom skupiny, musíme
vedieť, že defini�vne každý člen
skupiny má charizmu. Nikto tu nie je
nato, aby tu iba prijímal, a zároveň nie
je tu nikto, ktorý by iba dával. Každý je
tu na to, aby dával a aj prijímal. Tak je
veľmi dôležité pomôcť tomu človekovi,
aby mohol navonok prejaviť charizmy,
ktoré mu Pán dal. Tieto charizmy sa
často krát môžu prejaviť na rôznych
workshopoch - tvorivých dielňach. Ide
len o to zamerať sa , premýšľať nad
tým, starať sa o toho človeka, aby sa
skrze to mohlo prejaviť, čo Pán Boh
tomu človeku zveril ako charizmu.
Často krát v skupinke nachádzame
15
NA ZAMYSLENIE
ľudí, ktorí sú preťažení a potom takých,
ktorí sú pasívni. Takýmto spôsobom
môžu ľudia upadnúť do odmietnu�a
alebo do únavy. Nebezpečenstvo je
často krát v tom, že vyhľadávame iba
určité typy chariziem, a iné jednoduchšie
menej nápadne, ale rovnako dôležité
prehliadame. Posledná vec je záujem o
okolie. Hoci prvým a hlavným cieľom
spoločenstva je dostať sa do vzťahu a
odovzdať sa Ježišovi. A všetko sa to deje
skrze spoločný rast, ale potom sa
skupinka nesmie uzavrieť do ulity, ale
skupinka sa musí pozerať aj navonok.
Čo môže znamenať: navštevovanie
chorých, prihovárať sa za druhých,
evanjelizovať... . Existujú skupinky,
ktoré sa zamerajú, len na to ako získať
nových členov do skupinky. Alebo ako
narásť a byť väčšou skupinkou ako tá
druhá skupinka. A �ež ako organizovať
ak�vity, ktoré urobia túto skupinku
zaujímavejšou a známejšou. Toto však
nesmie byť cieľom skupinky. Vždy musí
byť cieľom skupiny Ježiš, a vidieť Ježiša
v tých druhých. Lebo ak budeš vidieť
Ježiša takto v tých druhých, tak Ježiš
bude ostávať vždy stredom, centrom
skupinky. Dôležitou časťou skupinky je
mať vhodné vedenie, mať lídra. Je tu
pár typov vodcovstva a veľa sa diskutuje
o výbere vodcov. Spomínam si, keď som
mal úplne prvé začiatky s charizma�ckou
obnovou, a práve o tomto bola veľká
diskusia. Na tejto veľkej konferencii v
Dubline, kde bolo 25 �síc ľudí, kde som
bol, tam hlavní vodcovia charizma�ckej
obnovy diskutovali o spôsobe voľby
vodcov. Povedal: “Prečo ich neťahať z
16
klobúka” - prečo nehlasovať. Lebo aj
Peter, keď chcel nahradiť Judáša, tak to
urobil takýmto spôsobom - hlasovaním.
Každý pápež je �ež volený hlasovaním.
A mnohí hovorili áno, ale pri voľbe do
toho vstupujú mnohé poli�cké tlaky,
kalkulovanie a rôzne záujmy. Hlasovanie
môže byť spôsobom rozsudzovania, ak
volia ľudia, ktorí sú odovzdaní Ježišovi.
A ak ľudia nie sú skutočne odovzdaní
Ježišovi, tak do toho vstupuje veľa
ľudských prvkov a nie je isté, že ten
ktorý bude zvolený, je ten ktorého k
tomu vybral Boh. Som si istý, že keby
dnes žil sv. Peter , tak by sa nikdy nestal
pápežom. Nikto by zaňho nehlasoval.
Ale Ježiš si vybral práve jeho. On si ho
zvolil napriek tomu, že ho zaprel, že bol
verejný hriešnik, že bol človek slabého
charakteru. Najdôležitejšie je teda
zvoliť toho, ktorého tam chce Boh. Tí čo
sa rozhodnú voliť, sa musia zrieknuť
všetkých svojich ľudských predstav a
myšlienok a musia sa naozaj veľa
modliť.
Dnes je veľmi rozšírená
myšlienka, že vodca nemusí byť vodca
naveky. Napríklad v Taliansku si vodcu
volia, každé 4 roky, môže byť potvrdený
na ďalšie 4 roky, ale potom ďalej
PÁTER ELIAS VELLA
NA ZAMYSLENIE
nemôže pokračovať, ale musia túto funkciu
odovzdať ďalšiemu vodcovi. Zvolený vodca
musí byť zvolený pod Kristovým svetlom,
nie podľa ľudských kritérií. Je tu však ešte
niečo dôležité - komu sa zodpovedá tento
vodca. Tam,
kde sa tento človek
nezodpovedá nikomu, tak je tam vždy
nebezpečenstvo
zneuži�a.
Ja
sa
zodpovedám môjmu predstavenému. A
predstavený sa zodpovedá provinciálnemu,
ktorý je predstavený všetkým domom v
našom regióne. Provinciálny predstavený
sa
zodpovedá
generálnemu
predstavenému, ktorý má na staros�
všetky domy na celom svete. A ten sa
zodpovedá kongregácií pre rehoľu, ktorá
sídli vo Va�káne. Kongregácia sa
zodpovedá pápežovi. Je to hierarchická
postupnosť. Mnohí vedúci modlitebných
skupín sa nezodpovedajú nikomu, vôbec
nemajú dočinenia s farárom, vôbec sa
nezodpovedajú biskupovi. Ja som sám
sebe Pánom. A toto je veľmi tragické.
Každý vodca sa musí niekomu zodpovedať.
Veď kto mi povie, či idem správne alebo
nie? A keď nerobím správne veci, tak ten
človek, ktorého sa toto týka, komu môže
povedať: že môj vodca nerobí správne
veci? Keď sa vodca nikomu nezodpovedá,
stáva sa to sektou. Takto sa stáva ohňom
mimo kozuba. Práve preto musíme byť
zodpovedný jeden voči druhému a
hierarchicky sa zodpovedať
tomu
vyššiemu. Vodca nesmie byť nikdy
preťažený. To je jedna z kariet, s ktorými
hrá zlý duch. Ak sme preťažení a stane sa
nám to ru�nou, stáva sa to príležitosť pre
zlého, aby nás zviedol na zlú cestu. Dobrý
vodca je človek, ktorý vie delegovať úlohy
PÁTER ELIAS VELLA
na ďalších. Nemôžeme si namýšľať, že
len my vieme robiť veci správne.
Samozrejme niektorí môžu �eto veci
robiť inak. Môžu použiť iný spôsob a
nemusí to byť ten môj. Nemôžem
očakávať, že ľudia budú robiť veci
mojím spôsobom, ale je veľmi
dôležité, ako delegovať. Raz som sa
zúčastnil jedného seminára a hovoril k
nám jeden švajčiarsky sociológ.
Povedal nám jedno vyjadrenie, ktoré
nás všetkých šokovalo. Povedal: že:
“Dobrý farár musí byť dobra pôrodná
babica”. Reagoval som na to, že ako
farári máme veľa svojich povinnos�.
Ale potom nám to vysvetlil. Veľa krát
si farár myslí, že on jediný je syntézou
všetkých chariziem, za�aľ čo dobrý
vodca má charizmu syntézy. Na druhej
strane si vodca nemyslí, že vie všetko,
že on sám má všetky charizmy. Ale
pravý vodca je práve ten, ktorý ako
pôrodná babica vy�ahne z teba �e
charizmy, ktoré máš a dáva ich dokopy
pre dobro celku. Takýto vodca je
pôrodná babica - dobrý vodca, ktorý
pomáha priniesť na svet dieťa, ktoré
nie je jej. Pomáha priniesť na svet
charizmy, ktoré sú skryté v tých
druhých. A tento vodca musí mať
potom aj charizmu syntézy dávania
dokopy - mať charizmu koordinovania
týchto veci dohromady. Nemusí mať
sám všetky �eto charizmy, ale
koordinuje charizmy tých druhých.
Toto je skutočný líder. Správny vodca.
Kika Zátková
17
ZÁBAVA
Chváli sa spisovateľ:
Pred desiatimi rokmi som napísal
takú skvelú detektívku, že dodnes
neviem kto je vrah.
Zajac hovorí hadovi:
- Prepáč, že som sa ti minule
vysmieval, že nemáš nohy. Sme v
pohode? Ruku na to!
Učiteľ sa pýta:
- Keby pred somára postavili jedno vedro
s vodou a druhé s alkoholom, z ktorého by sa napil?
- Z toho, v ktorom je voda!
- Správne, a prečo?
- Pretože je somár!
Psychicky narušený
muž je lentilky, jedna
mu spadne a muž
povie:
- Poď sem lentilka.
Nejde.
Ešte raz povie:
- Poď sem lentilka!
Znovu nejde.
Muž sa naštve, vysype
všetky a povie:
- Chyťte ju!
„Keď sa na mňa
usmievate mám sto
chutí vás pozvať
k sebe!“
“Ó...., vy lichotník...!”
“Žiadny lichotník,
zubár...”
18
Príbeh o dvoch zaľúbencoch:
-Ona: Ahoj
-On: No konečne!
-Ona: Mam odísť?
-On: Nie
-Ona: A pobozkáš ma?
-On: V každej chvíli.
Ona: Udrel by si ma niekedy?
-On: Nikdy.
-Ona: Myslel si na mňa?
-On: Celé dni a noci.
-Ona: Podviedol by si ma?
-On: Nie, len tá predstava je hrozná.
-Ona: Máš ma rád?
-On: Áno.
-Ona: Miláčik.
Pekný rozhovor, čo poviete? No a
teraz si to prečítajte odzadu.
FTÍPKY
ZÁBAVA
Nerád som chodieval na svadby, lebo ma
babičky vždy ťahali za líce a vraveli: ty budeš
ďalší, ty budeš ďalší!
Prestali až keď som im to začal robiť aj ja na Chlapík volá do rádia:
- Halo, je tam rádio
pohreboch.
Viva?
- Áno, nech sa páči.
Našiel som dnes
Sťažuje sa dedko:
na Račianskom
- Pred 30 rokmi som si zobral do obchodu
mýte
peňaženku s
20 Kč a priniesol som chlieb, maslo, mlieko,
hotovosťou
2 600 € a
cigarety. A dnes? .... všade sú kamery.
dokladmi na meno Jozef
D. Prosím vás, zahrajte
mu nejakú peknú
pesničku.
Milovať, to neznamená pozerať
sa zamilovane na seba, ale
pozerať sa spolu tým istým
smerom.
Neplač, že zapadlo slnko,lebo slzy ti
zabránia uvidieť hviezdy
Za každú minútu hnevu
strácame 60 sekúnd
šťastia.
Sú štyri veci v živote, ktoré nevrátiš späť: kameň,
ktorý si hodil, slovo, ktoré si vyriekol, príležitosť,
ktorú si prepásol, čas, ktorý si premrhal.
Pre človeka, ktorý nevie odpúšťať, je
väčší trest žiť ako zomrieť.
M. Mackovčáková
Ak sú všetci odvážni, je to dôvod k strachu.
FTÍPKY
19
SMS Božie slovo
Od 15.11 . 2013 spúšťame novú službu SMS Božie slovo na každý
deň. Služba je zdarma a je možné si ju ak�vovať poslaním SMS
s textom ano na číslo 0911 811 316 . Ak si budete chcieť tuto
službu zastaviť, stačí na to iste číslo poslať text nie a SMS
služba sa vám zruší.
SMS modlitbová pomoc
Ak niekto potrebuje súrne modlitbovú podporu stačí odoslať na
číslo 0911 811 316 SMS s textom pomoc, a hneď za tým napísať
svoj úmysel. Vaša SMS bude preposlaná členom modlitbového
�mu a oni venujú modlitby a obety jedného dňa na daný
úmysel žiadajúceho.
SMS modlitbový �m na diaľku
Kto by rád slúžil v modlitebnom �me na diaľku a bol ochotný
venovať svoje modlitby a obety za potreby iných, stačí dať o
sebe vedieť cez SMS a mi sa s vami telefonicky spojíme , aby
sme dohodli detaily. Následne vám začnú chodiť úmysly ak o to
niekto požiada.
SMS Info
Prihláseným záujemcom o SMS Božie slovo príde raz za týždeň
informačná SMS o zaujímavých poduja�ach, na ktoré sa dá isť
v najbližšom čase na Kysuciach alebo v rámci Slovenska.
SMS pripomienkovač
Ak spoločenstvo, spevokol, birmovanci, alebo iná kresťanská
skupina potrebuje dostať hromadné SMS ako pripomienku, že
sa majú niečoho zúčastniť, tak stačí poslať mailom na adresu
[email protected] - Text oznamu , čísla na ktoré sa to
má poslať , plánovaný deň odoslania a čas odoslania. Túto
požiadavku možno opakovane zadať aj niekoľko mesiacov
dopredu.
Všetky SMS služby sú bezplatné a to na slávu nášho
nebeského Otca .
Download

5 vydanie web.pdf