SMOLENICKÝ POSOL 4/2013
Posielaš.....
tam, kde má každý rásť
tam skutky svoje klásť.
Robotníkov do vinohradu
tých, čo ich je tak málo
snáď za zmienku by iba stálo,
že pracujú pre Tvoj dom,
pre celú Tvoju rodinu,
v každú dňa hodinu.
Pracujú pilne,
možno nie vždy neomylne.
Veď aj oni sú stvorenia tvoje,
bojujú tiež ľudské boje.
Práce je veľa vo vinohrade
sadiť dobro, polievať láskou
nie je ľahké s tou svetskou cházkou.
Oblamovať choré listy,
že to často bolí, každý je si istý.
No v zime,
keď je víno v džbáne
tak teda pime!
Ochutnaj Pane, čo spravili
z nás tvoji robotníci,
čo pracovali spravodlivo vo vinici.
Daj nám dobrých kňazov
z dediny, mesta ba aj z lazov.
Pomáhaj im v každej chvíli,
nech ich nič zlé nepomýli.
Aby sme raz s nimi spolu
sadli k Tvojmu otcovskému stolu.
Miroslava Gregušová
Kazateľ 3
Mohlo by to byť ohodnotenie schopností, ale tento nadpis chce
byť odkazom na knihu Svätého písma a konkrétnu kapitolu. Tá
začína myšlienkou, že všetko má svoj čas – a ja by som k tomu
dodal: je čas prísť a je čas odísť.
Najprv by som chcel poďakovať všetkým, ktorí mi vo farnosti
(aj v dekanáte) pomáhali a ani vtedy, keď videli moje chyby
a zlyhania, tak to so mnou nevzdali a vydržali stáť pri mne. Patrí
im za to obdiv a nech im to Pán odplatí svojim požehnaním.
Chcel by som poďakovať aj všetkým tým, ktorí počas môjho
pôsobenia robili veľa vecí vo farnosti na Božiu slávu a tým slúžili
Bohu a ľuďom.
Tiež by som chcel poprosiť o odpustenie za všetko to, kde som
vám nebol dobrým príkladom a kde som nebol Kristovým obrazom
medzi vami.
Na druhej strane vnímam ako potrebné povedať, čo je veľký
problém vo farnosti Smolenice. A chcel by som poprosiť, aby ste
ho vnímali nie s ukazovákom otočeným na iných, lebo vtedy štyri
prsty ukazujú na vás. Je to problém zloby až dokonca zákernosti
v medziľudských vzťahoch. Prekvitá ohováranie a osočovanie.
Pripomínam, že osočovanie je ťažkým hriechom a nestačí iba
prísť na spoveď – ale aj napraviť spôsobenú škodu. Vyvarujte sa
v budúcnosti takéhoto správania!
Vyprosoval som Božie požehnanie pre túto farnosť a verím, že
verný Boh bude sprevádzať vás i môjho nástupcu svojou milosťou
a požehnaním.
Patrik Bacigál
1
KULTÚRA
SMOLENICKÝ POSOL 4/2013
Uctili sme si pamiatku smolenických Pálfiovcov
Pietnu spomienku sme začali vo farskom
Kostole Narodenia Panny Márie svätou
omšou, po ktorej sme pokračovali
položením vencov pri rodinnej hrobke na
miestnom cintoríne. Pietnu spomienku
sme zorganizovali 16. mája 2013, v
predvečer žiackej vedeckej konferencie
Smolenickí Pálfiovci, ktorá sa konala
na Smolenickom zámku. Organizovala
ju ZŠ s MŠ v Smoleniciach v spolupráci
so Slovenským národným múzeom Múzeum Červený Kameň, Kongresovým
centrom Slovenskej akadémie vied –
Smolenickým zámkom a Farnosťou v
Smoleniciach.
Na konferencii prezentovali žiaci 7. až
9. ročníka práce, ktoré si pripravili o
Pálfiovcoch žijúcich v Smoleniciach v
spolupráci s historikmi PhDr. Danielom
Hupkom a Mgr. Ivanou Janáčkovou,
autormi knihy Koniec starých čias. Pálfiovci
boli aj patrónmi miestneho kostola. Móric
Pálfi financoval výmenu hlavného oltára.
Lucia Pálfiová, manželka Jozefa Pálfiho
st. darovala do kostola obraz sv. Apolónie.
Predprázdninové zamyslenie
Možno, že si si pri
sledovaní
televíznej
reklamy na zmrzlinu
povedal: „Mohol by
som si ísť hneď jednu
kúpiť!“ Ak sa dokážeš
ovládnuť,
pomyslíš
si: „To veru nie je
dobrý nápad.“ Keď
však pôjdeš nabudúce do obchodu, možno ťa to podvedome
pritiahne do oddelenia mrazených potravín. Nepatrný
reklamný šot sa ti votrel do mysle, stal sa súčasťou tvojho
myslenia, postupne prerástol do túžby a v konečnom dôsledku
ovplyvňuje tvoje konanie.
Práve o tomto hovorí Ježiš v minulotýždňovom evanjeliu, kde
nás upriamuje na to, aby sme si strážili to, na čo sa pozeráme,
lebo to má zásadný vplyv na stav našej mysle. Na Blízkom
východe síce v staroveku neboli reklamy na zmrzlinu, ale
Ježiš už vtedy celkom jasne vedel, že to, čo vnímame zrakom,
formuje zameranie nášho srdca a tiež naše skutky.
Premýšľaj chvíľu, koľko zrakových vnemov denne do seba
absorbuješ: televízia, časopisy, bilboardy, facebook atď. Mnohé
z nich nám prinášajú radosť a nie sú škodlivé, no niektoré
sú vyslovene pohoršujúce a urážlivé. Ak pätnásťsekundový
reklamný spot spôsobí, že ihneď zatúžiš po zmrzline, čo s
tebou urobí oveľa dlhší film plný extrémneho násilia, alebo
nemravných situácií ohrozujúcich čistotu? Ako ovplyvní tvoje
myslenie?!
Je dobré vedieť, že tieto obrazy nemusia dominovať v
našej mysli. Zrak si môžeme napríklad strážiť tým, že sa
vedome rozhodujeme, čo budeme a čo nebudeme pozerať.
V prípadoch, kde sa tomu nedá vyhnúť, sa môžeme naučiť
eliminovať škodlivý obraz ešte predtým, než sa stane súčasťou
nášho myslenia. Odbúravanie nezdravých obrazov z nášho
okolia a ich nahrádzanie plnohodnotnými a povzbudzujúcimi
obrazmi nám pomôže udržať si čistú myseľ plnú svetla.
Možno ťa prekvapí, ako jednoduchá ostražitosť pred vhodnými
a nevhodnými obrazmi prináša pokoj a do srdca vnáša pocit
stálosti a istoty. Zamysli sa nad obrazmi, ktoré si včera videl.
2
Podujatie sa konalo už po druhý krát v
rámci dlhodobého projektu Osobnosti
nášho regiónu. Minulý rok sa žiaci
oboznámili s kňazmi a literátmi (Juraj
Fándly, Jozef Ignác Bajza, Pavol
Ušák Oliva, Ján Hollý) a významnými
smolenickými rodákmi, medzi ktorých
patrí aj spoluzakladateľ Slovenského
ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme
Mons. Jozef Medový. Cieľom projektu
je globálna výchova mládeže,
posilňovanie vzťahu k svojej histórii
cez spoznávanie osobností žijúcich
v regióne. Projekt sa ukázal tiež ako
vhodná forma spolupráce na poli
výchovy a vzdelávania.
Ivana Štibraná
Na fotografii hore zľava doprava
zástupcovia Obce Smolenice,
Červeného Kameňa a ZŠ s MŠ
Smolenice, Pavlína Hornáčková, Daniel
Hupko a Terézia Drdulová
Dolná fotografia - žiačky Júlia
Tepličancová, Kristína Rábarová a
Kristína Murárová
„Lampou tela je oko“ (Mt 6, 22)
Potom si zober kus papiera, červenú a zelenú fixku. Celé
dopoludnie pozorne sleduj, čo vnímaš svojím zrakom. Ak
je to niečo, čo by si si nemal všímať, poznač si to červenou
farbou. Ak je to vhodné a dobré, urob si zelenú značku. Okolo
obeda si to zosumarizuj. Máš veľa červených značiek? Čo s
tým urobíš?
Ako si udržíš zrak taký čistý, ako sa len dá? Chceš ho vôbec
mať čistý? Vieš vlastne čo chceš? Alebo sa len nechávaš
strhávať príležitostnými pokušeniami, ako slamka vo vetre? S
tým je koniec! Si milované Božie dieťa a to vie presne odkiaľ
prišlo, kam patrí a kam kráča v živote svojimi myšlienkami,
slovami i skutkami. Našim dlhodobým cieľom má byť predsa
nebo- dostať sa po fyzickej smrti domov, k nebeskému Otcovi,
kde má každý jeden z nás pripravené miesto. Je len na našej
slobodnej vôli – na našich každodenných rozhodnutiach, či sa
k nemu približujeme, alebo naopak sa od neho vzďaľujeme.
Preto dávajme veľký pozor na to, aby sme sa príliš svojimi
hriechmi nevzďaľovali a pristupovali často ku spovedi - nie len
prikázaných dvakrát do roka. Lebo z večného trápenia, bolesti
a tmy už niet žiadneho návratu- na to pamätajme!
No pokiaľ sme živí, nezakopávajme svoje talenty. Pretože
každé ráno po prebudení dostávame od Boha znovu a znovu
novú šancu učiť sa milovať nezištnou láskou bez podmienok a
tak sa stále viac a viac priblížiť k svätosti a k večnému životu
s Ježišom v nebi, ku ktorému sme všetci povolaní.
Teda si dobre zapamätajme, že naša budúcnosť je jasná:
Dostať sa do neba a všetci spolu!
( Pre jedného by sa tam snáď ani variť neoplatilo.)
Len aby sa niekto z nás potom nevyhováral pri nebeskej
bráne, že o tom nevedel...
„Ide o to, aby sme neboli priemernými služobníkmi, ale
“vernými a prezieravými”. Spojenie týchto dvoch prívlastkov
nie je náhodné; naznačuje, že inteligencia bez vernosti a
vernosť bez prezieravosti nestačí. Jedna bez druhej neumožní
naplno prijať zodpovednosť, ktorú nám zveruje Boh“.
Benedikt XVI.
Ján Jakubec- upravené a rozšírené, od: Načerpaj Nádej 77,
ilustračné foto iš
SMOLENICKÝ POSOL 4/2013
2000
• Vdp. Patrik Bacigál nastúpil vo farnosti Smolenice ako
farský administrátor po vdp. Zdenkovi Sitkovi
• Po oprave fasády z roku 1999 prebral dlh farnosti
1.230000Sk
• Krátko po nástupe vo farnosti bol opravený vstupný portál
vo farskom kostole
2001
• Zrealizovaná oprava bleskozvodov
• Opravy na streche kaplnky pri kostole v Smoleniciach
• Odkvapy na kostole v Lošonci
• Práce na farskej budove v Lošonci
• Opravy a úpravy na budove fary (okná, kotol na teplú
vodu, hydrant...)
2002
• Vyčistenie a naladenie organu (s pomocou farníkov).
• Prebiehala príprava na birmovku, birmovka bola 26.10.,
birmoval Mons. Stanislav Zvolenský
2003
• Splatenie časti dlhov, bez väčších investičných akcií
2004
• Splatenie časti dlhov, bez väčších investičných akcií
2005
• Splatenie časti dlhov, bez väčších investičných akcií.
• 23.10. bola birmovka, birmoval Mons. Štefan Vrablec
2006
• Obnovené vydávanie Smolenického posla
• Založená farská webová stránka
• Splatené posledné dlžoby
2007
•
Prvý ročník Smolenických farských dní (účasť kňazov,
koncert Jendruchovcov)
• Po desiatich rokoch boli farské misie.
• Vo farnosti sa vytvorilo spoločenstvo Biblické čítania,
dodnes vedené manželmi Janáčkovými.
2008
• Zrekonštruovaná elektroinštalácia vo farskom kostole a
vymenené svietidlá
• Reorganizácia diecéz, nové územné členenie
• Rehoľné sestry oslávili 10 rokov v Smoleniciach, spolupráca s kláštorom je dodnes intenzívna, zvlášť výpomocný duchovný vdp. Jozef Lefler je k dispozícii aj farníkom
na spovedanie
• Prebiehala príprava na birmovku, bola 28. septembra,
birmoval Mons. Dominik Tóth
• Púť detí v Marianke, na ktorej sa zúčastnili prvoprijímajúci
• Viacročná spolupráca s Katarínkarmi – slúženie sv. omší,
možnosť prenocovania pri ich presunoch, na Katarínke
pracovali aj viacerí naši mladí farníci
• Viacročné absolvovanie mládežníckeho stretnutie Nádej
• Vo farnosti bola duchovná obnova dekanátu na tému 7
hlavných hriechov
2009
• Vo farnosti sa sformovalo viacero spoločenstiev, ktoré
vyvíjali rôzne aktivity (modlitbové spoločenstva, spevokoly, časopis, mládež, dôchodcovia...)
• Duchovná obnova dekanátu na tému Pavol a my
• Karneval pre deti
• Diakonská vysviacka vdp. Michal Kollár
• Obnovenie dekanátu Smolenice, dekan vdp. Bacigál
• Odčlenená filiálka Lošonec, stala sa súčasťou farnosti
Horné Orešany
• Rok kňazov – modlili sme sa za kňazov z farnosti, z de-
kanátu...
Smolenické farské dni spojené s uvedením do úradu farára, farnosť navštívil Mons. Róbert Bezák
• Riešené kúrenie v kostoloch
• Uplynulo 10 rokov od úmrtia Mons. Medového – Mons.
Štefan Vrablec slúžil sv. omšu
• Modlitbová skupina Eucharistického plameňa začala svoju činnosť
• Vo farnosti pôsobil spevokol dospelých ako aj mládežnícky spevokol zložený z mládeže zo Smoleníc, Trstína
a okolia.
2010
• Kňazská vysviacka a primície vdp. Michala Kollára
• Smolenické farské dni zamerané na zmysel kríža v našom živote
• Bolo u nás dekanátne stretnutie mládeže
2011
• Noc kostolov
• Súčasťou Smolenických farských dní bol výstup na Záruby z príležitosti 20. výročia vztýčenia kríža na Záruboch
• Birmovka bola 9. októbra, birmoval Mons. Pavol Zemko
• Odkanalizovanie farského kostola, fary a starej fary, oprava veže farského kostola
2012
• Predaj farskej stodoly
• Ocenenie pani kostolníčky Mons. Róbertom Bezákom na
návrh dekana
• Projekt osobnosti Smoleníc realizovaný v škole, zdôraznený význam kňazov žijúcich v našom regióne, ktorí boli
činní aj na literárnom a vedeckom poli
• Noc kostolov
• Stanovisko k situácii v diecéze – odvolanie Mons. Róberta Bezáka (je ešte na webovej stránke)
• Spolupráca so združeniami Naše Smolenice a Červenokamenské panstvo
• Smolenické farské dni boli venované osobnosti nášho
rodáka Mons. Jozefa Medového, vyšla kniha Roberta
Serafiniho o jeho živote Sľub z lásky k Bohu, Serafini
navštívil našu farnsoť
• Duchovná obnova dekanátu na tému Čas
• Ozvučenie kostolov
2013
• Rozbehnutá oprava zvonov v Smolenickej Novej Vsi
• Projekt Osobnosti nášho regiónu na tému Smolenickí
Pálfiovci realizovaný v spolupráci so školou a Červenokamenským panstvom
• Každodenné adorácie
•
20002012
krsty
pohreby
sobáše
birmovanci
prvoprijímajúci
2000
31
36
11
0
59
2001
13
25
5
1
44
2002
13
37
16
70
53
2003
18
42
11
0
37
2004
30
42
12
0
37
2005
30
35
12
84
34
2006
15
25
12
1
34
2007
24
29
11
0
24
2008
21
38
20
55
33
2009
23
43
18
0
25
2010
21
37
12
0
25
2011
21
22
12
26
15
2012
21
26
13
0
21
HISTÓRIA
Život vo farnosti Smolenice počas 13-ročného
pôsobenia vdp. Patrika Bacigála
3
SMOLENICKÝ POSOL 4/2013
V rokoch 2006-2009 bol vdp. Patrik Bacigál školským dekanom.
Školský dekan má na starosti a
zodpovedá za vyučovanie náboženskej výchovy v dekanáte. S touto úlohou sa stotožnil veľmi dobre a zodpovedne. Vyučovanie náboženskej výchovy mu skutočne
ležalo na srdci a robil všetko preto,
aby bolo vyučovanie kvalitné, aby
nechýbali potrebné pomôcky, metodické príručky, či iné dôležité
materiály, ktoré zabezpečil. Ako
člen Rady školy aktívne prispel k
zveľadeniu a napredovaniu školy
ako takej.
Farských aktivít bolo za 13 rokov taktiež nemálo. Vdp. Bacigál
podporil každú dobrú vec, každý dobrý nápad. Aby mohlo niečo fungovať je dôležité mať aj materiálne zázemie. Vždy našiel
prostriedky na vydávanie farského časopisu, zabezpečil jeho
technickú realizáciu, tlač, počítače, ktoré na to boli potrebné.
Podobne to bolo aj pri organizovaní táborov pre deti, dekanátneho stretnutia mládeže, či Smolenických farských dní.
Zodpovedne viedol aj Ekonomickú farskú radu. K jej členom
pristupoval naozaj partnersky a rovnocenne. To isté o ňom
možno povedať aj ako o dekanovi. Charakterizoval ho priateľský postoj voči iným kňazom, snaha o spoluprácu a spoločné
napredovanie bez rivality a karierizmu.
Zvlášť zrelo zareagoval pri odvolaní Mons. Róberta Bezáka,
keď sa nebál vyjadriť a zverejniť svoje stanovisko, ktoré bolo
bez rozoštvávania, ale práve naopak v duchu pochopenia a
nasmerovania nás všetkých ku Kristovi a Eucharistii.
Neraz bolo možné pri fare stretnúť
núdznych, ktorí ho žiadali o pomoc.
Nikdy nepreferoval naivné rozdávanie peňazí, ale venoval im čas,
porozprával sa s nimi a obvykle neodchádzali naprázdno, vždy im dal
aspoň jedlo.
Štedrý bol aj v podpore tanzánskej
misie v Shelui. Neľutoval materiálne
ani finančné prostriedky, ktoré mohli
pomôcť zvýšiť životný štandard sheluiského drobizgu a farnosti.
Neustále sa vzdelával a odborne napredoval. Ukončil akreditované vzdelávanie Efektívne riadenie
cirkevných a neziskových organizácií, získal doktorát z pedagogiky (PaedDr.) a v súčasnosti pokračuje v štúdiu teológie, v
odbore katechetika.
Charakterizovala ho skromnosť v tom zmysle, že o mnohých
veciach ktoré urobil, sa ani nezmieňoval, považoval to za
samozrejmú vec. Jeho prístup k riešeniu problémov bol
zásadový, vďaka čomu aj veľa veľkých problémov dotiahol
do zdarného konca. Táto aktivita bola vždy sprevádzaná
aj modlitbou. Veríme, že aj denné adorácie, ktoré zaviedol
posledný rok budú ešte dlho prinášať ovocie v našej farnosti.
Ďakujeme za všetko!
red
foto zo sv. omše pri Karmelskej kaplnke v Neštichu, iš
F R A G I L E- pozor krehká a veľmi vzácna zásielka
Je nezvyčajne čudné v dnešnej dobe vytvoriť si rodinu?
Rodinu, ktorá pozostáva z otca-muža, matky-ženy a ich detí.
Vo Francúzsku si na protest proti schváleniu homosexuálnych
manželstiev lepia ľudia do okna plagáty s postavičkami otca,
matky a detí. Takýmto spôsobom vyjadrujú svoj názor na to,
kto podľa prirodzeného zákona tvorí rodinu.
Už samotné očakávanie prírastku do rodiny je vzácne obdobie.
Deväť mesiacov tešenia sa na bábätko, rozmýšľania na koho
sa bude podobať, robenia si starostí, aby bolo zdravé... Toto
krehké obdobie prináša neopakovateľné darčeky. Oznámenie
starým rodičom, že budú mať ďalšieho
potomka bolo to najkrajšie vianočné
prekvapenie. Starší súrodenci sa tešia,
že pribudne ďalší hráč do futbalového
tímu a dievčatá sa tešia na kočíkovanie.
Tehotenstvo predstavuje aj deväť
mesiacov reakcií okolia. Všeobecne sa
traduje, že tehotná žena má prednosť,
prejavuje sa jej rešpekt a úcta. Ľudia jej
uvoľnia miesto v autobuse, v banke, aby
si mohla sadnúť, u lekára má prednosť,
nemusí čakať. No vždy to tak nie je.
Keď som cestovala autobusom, musela
som požiadať chalana stredoškoláka,
aby sa postavil a pustil ma sadnúť, lebo
sa mi začala krútiť hlava. U zubára som bola počas obdobia
očakávania potomka niekoľkokrát. Raz sa mi stalo, že som
nestihla prísť skoro ráno a predo mnou čakalo 10 ľudí, zväčša
dôchodcov. Nepustil ma ani jeden. Posledný predo mnou bol
starší manželský pár. Pani na celú čakáreň neustále opakovala,
že tu čakajú už celú večnosť. O 10 minút sa zase sťažovala, že sú
tam už mimoriadne dlho a dávno mali byť vybavení. Nakoniec,
keď bol na rade jej manžel, urobil to, čo malo urobiť tých 9 ľudí
4
pred ním, o ženách matkách, babičkách ani nehovorím, keď
videli ženu vo vysokom štádiu tehotenstva. Jemu jedinému "to
nedalo" a pustil ma. Pán doktor bol úplne prekvapený, prečo
som len tak dlho čakala medzi tými pacientmi, ktorí mohli byť
chorí, v čakárni je vydýchaný vzduch, mala som hneď zaklopať
a ohlásiť sa. Naozaj som mala aktívne a neochvejne bojovať
za svoje práva? Ako sa zachovala Panna Mária, keď nosila
Ježiša pod srdcom? Nepotrebovala bojovať za svoje práva,
pretože žene v požehnanom stave sa naozaj prejavovala
úcta a rešpekt.
Pomery v spoločnosti sa zmenili, dieťa
sa nepovažuje za taký vzácny dar ako
voľakedy. Oveľa dôležitejšie sú pre
niektorých materiálne hodnoty, kariéra
a nejaká žena s bruškom je pre nich
nezaujímavá.
Prínosom
dnešnej
spoločnosti je, že každý si môže
vybrať svoje hodnoty sám. Nikto mu
ich nediktuje a neplánuje na 5 rokov
dopredu.
Katherine Trevelyanová v knihe
Vlastnými očami napísala:" Nič na
zemi sa nedá porovnať s okamihom,
keď človek vidí svoje prvé dieťa.
Ľudia zdolávajú vrcholy, no niet vrcholu
porovnateľného s týmto, vyskytujúceho sa nepretržite celé
veky v zatuchnutých spálňach, palácoch, jaskyniach a na
opustených miestach. Pozrela som sa na skrútený batôžtek...a
opätovne pochopila, že nie ja som ju stvorila. Bola sama sebou
mimo mňa. Mala pred sebou svoj vlastný život, naplnenie
vlastného osudu; cezo mňa iba prišla na túto zem.
Marianna Hudcovičová
Ilustračné foto iš
SMOLENICKÝ POSOL 4/2013
Cyrilometodský kult na Slovensku v 20. storočí
Rok sv. Cyrila a Metoda, ktorý
sa blíži k svojmu zavŕšeniu, je
príležitosťou pre lepšie poznanie týchto svätcov, ktorí
majú zvlášť pre nás Slovákov osobitý význam. Aj keď
sa udalosti spojené s našimi
vierozvestcami odohrali pred
vyše tisícročím, sprítomňujeme si ich neustále aj dnes
ako spolupatrónov Európy,
ako svätcov nám blízkych,
ako tých, ktorí pre nás mnoho
urobili.
Úcta k sv. Cyrilovi a Metodovi a vyznávanie ich kultu boli
významnou súčasťou boja za
našu národnú a náboženskú
svojbytnosť. Cyrilometodský
kult bol však v našich dejinách aj prostriedkom účelovo
zneužitým.
K systematickejšiemu uctievaniu sv. Cyrila a Metoda
prichádza na našom území
až v 2. polovici 19. storočia,
kedy boli pre slovenský národ
„nástrojom“ proti maďarizácii.
Na začiatku 20. storočia po
1. svetovej vojne a vzniku
Československej
republiky
sa cyrilometodský kult stáva
akousi protiváhou k všetkým
cudzím kultom ohrozujúcim
národnú identitu Slovákov i
Čechov. Myslíme tým predovšetkým maďarský kult sv.
Štefana vyznávaný v Uhorsku a treba taktiež zdôrazniť,
že rímskokatolícka cirkev
v Rakúsko-uhorskej monarchii, ktorej bolo územie Slovenska do konca 1. svetovej
vojny súčasťou, bola úzko
spätá s habsburskou dynastiou, a tak slúžila v značnej
miere ako nástroj germanizácie („ponemčenia“).
Úcta k sv. Cyrilovi a Metodovi
bola spoločná pre oba národy
novej republiky – pre slovenský i český. V českej časti republiky sa však vytvoril silný
protikatolícky prúd, čo vyústilo do snáh o založenie akejsi národnej československej
cirkvi nezávislej od Vatikánu.
Časť z jej zakladateľov sa
prikláňala k protestantizmu a
časť videla v tejto cirkvi pokračovateľku cyrilometodskej
tradície, pričom sa orientovala na slovanstvo a pravoslávie. Na území Slovenska
však československá cirkev
nenašla väčší ohlas a ľudia sa
nenechali zmýliť ani zatiah-
nutím svojich svätých Cyrila
a Metoda do tejto schizmatickej cirkvi. Niečo podobné sa
odohralo o niekoľko rokov neskôr. Po štátnom prevrate vo
februári 1948 si komunisti dali
za cieľ ovládnuť všetky zložky
spoločnosti v Československu a tak ju celú dostať pod
svoju moc. Katolícka cirkev
chceli stotožniť s myšlienkami socializmu. Komunistický
režim si totiž uvedomoval,
že cyrilometodský kult mal
na našom území veľmi silnú
a dlhú národnú a náboženskú
tradíciu. To všetko malo teda
smerovať k odtrhnutiu katolíckej cirkvi v Československu
od Vatikánu. Štátna moc však
so svojou hlavou sídliacou
vo Vatikáne však pre tento
cieľ predstavovala reálnu
prekážku. Preto všetky kroky,
ktoré režim podnikal v tomto
tzv. zakladateľskom období
komunistického režimu, smerovali k jedinému – rozložiť
cirkev, odtrhnúť ju od Vatikánu a pomaly aj ju dostať pod
svoju kontrolu. Úsilie štátnej
moci preto opäť smerovalo
k utvoreniu národnej cirkvi,
nezávislej od Svätej stolice.
Ako ideová základňa mal slúžiť cyrilometodský kult a proslovanská orientácia. Sv. Cyril a Metod mali byť nositeľmi
slovanskej myšlienky. Využiť
sa mala paralela s minulosťou – ako franskí kňazi ohrozovali cyrilometodskú misiu,
tak „imperialistický“ Západ
mal brániť ideám Východu,
teda vtedajšieho Sovietskeho zväzu, aby sa udomácnili
v Československu. Mal sa
teda pestovať cyrilometodský
kult, ktorého kresťanské rysy
zrejme tento úmysel celkom
nedomyslela a neuvedomila
si, že sv. Cyril a Metod boli
práve naopak s Vatikánom
spriaznení a pápeža mali vo
veľkej úcte. Režim teda, našťastie, nedokázal svoje zámery na vznik národnej cirkvi
dotiahnuť dokonca. Avšak to
znamenalo nastúp otvorenej
agresie voči katolíckej cirkvi.
Presuňme sa do roku 1963.
Významnou a povzbudzujúcou udalosťou pre slovenský
národ bola posviacka Slovenského ústavu sv. Cyrila
a Metoda v Ríme, ktorý niesol
meno našich vierozvestcov
a vysvätený bol práve v roku
1100. výročia ich príchodu na
Veľkú Moravu (ako vieme, aj
náš rodák Mons. Jozef Medový bol jedným z tých, ktorí
sa pričinili o vznik Ústavu).
Avšak v tomto období sa na
katolícku cirkev veľmi často
útočilo cez slovenskú cirkevnú emigráciu, ktorá vraj
ohrozovala komunistický re-
žim zvonka. Slovenský ústav
sv. Cyrila a Metoda v Ríme
bol komunistickou propagandou dokonca považovaný
za „najaktívnejšie cirkevné
emigrantské centrum so separatisticko-ľudáckym zameraním“. Celkom iný charakter
mali už 80. roky, ktoré priniesli aspoň čiastočné a postupné
oživovanie náboženského života u nás. Za zmienku určite stojí púť na Velehrade pri
príležitosti 1100. výročia smrti
sv. Metoda, ktorá bola do istej miery prelomová. Komunistický režim sa usiloval čo
najviac eliminovať náboženský charakter tejto slávnosti, a tak sa snažil redukovať
misiu sv. Cyrila a Metoda
výhradne na kultúrnu a jazykovú. Oficiálna propaganda
používala, samozrejme, iba
označenie Cyril a Metod, bez
prívlastkov „svätí“. Na púti vo
Velehrade sa zúčastnilo 150
– 200 tisíc ľudí, a to väčšinou
zo Slovenska. Prítomní boli
i českí a slovenskí biskupi
a tiež český a slovenský minister kultúry (M. Klusák a M.
Válek). Pri prejave českého
ministra kultúry, ktorý hovoril
o tejto slávnosti ako o mierovej manifestácii a atmosféru
v štáte opisoval ako stav úplnej náboženskej slobody, ho
veriaci dav vypískal, čím dal
najavo svoj nesúhlas a podráždenie. Púť na Velehrade
sa tak stala otvoreným masovým verejným protestom
proti náboženskej politike komunistického režimu. Problematika
cyrilometodského
kultu je pomerne zložitá. Úcta
k sv. Cyrilovi a Metodovi bola
pre našich predkov dôležitou
súčasťou ich náboženského
i národného života. Rozvíjanie cyrilometodskej tradície
môže byť pre nás len prínosom, no už vieme, ako sa ich
kult dá aj veľmi ľahko zneužiť
a využiť pre ciele istých skupín. Môžeme to možno pozorovať dokonca i dnes, veď
množstvo rôznych inštitúcií
nesie vo svojom názve mená
sv. Cyrila a Metoda. Dúfajme,
že svojimi činnosťami sa budú
ich tradícii aj približovať.
Mária Gregušová
Ilustácia http://de.zero.wikipedia.org/wiki/Datei:Kyrill%26Method.jpg CC
5
PREVENCIA
SMOLENICKÝ POSOL 4/2013
Bezpečné prázdniny na internete
Prázdniny sú časom na odpočinok. Voľný čas nám
umožňuje viac komunikovať s okolím prostredníctvom
internetu, hrať na internete hry či na ňom vyhľadávať
informácie. Ponúkame Vám preto niekoľko rád:
• Navštevujte len bezpečné stránky. Stránky
s obsahom ukradnutého softvéru, hudby či
s neslušným obsahom obsahujú veľmi často
škodlivý softvér. Vyvarujte sa návšteve takýchto
stránok a udržíte Váš počítač funkčný a Vaše
súkromné dáta v bezpečí.
• Používaj bezpečné pripojenie k internetu.
Pripojenia nevyžadujúce heslo (napr. v nákupným
centrách, na námestiach miest, či na chytenie
vašich hesiel, či krádež dát z počítačov a
mobilných zariadení.
• Dávajte pozor na internete s kým komunikujete
a aký obsah zverejňujete. Nezverejňujte vo svojom
internetovom profile fotky, ktoré o vás prezrádzajú
kde bývate, aké zamestnanie máte vy, príp. vaši
rodičia, aký máte, či majú majetok (napr. auto,
cennosti, ...) a nezverejňujte informácie o tom,
kedy nebudete doma (kedy pôjdete na dovolenku,
výlet, k starým rodičom a podobne).
• V prípade, že ste sa stali obeťou šikany, vydierania,
alebo inej formy zneužitia prostredníctvom
internetu nezničte dôkazy, ktoré môžu dokázať,
že ste sa stali obeťou. To, že niekto odcudzil a
zverejnil nezákonne získané fotografie, videá či
iné údaje z vášho počítača neznamená, že ste
ich zverejnili vy. Nemažte takéto „smsky“, emaily,
fotky či video, alebo iný internetový obsah, ale ich
archivujte pre prípadné trestné konanie.
Odporúčania pre deti:
• Ak ti niekto ubližuje, alebo si všimneš alebo
sa dozvieš, že niekto niekomu na internete
alebo prostredníctvom mobilu ubližuje alebo
si chce niekto sám ublížiť, zdôver sa niekomu
dospelému, ktorému dôveruješ, alebo zavolaj
na telefónne číslo 116 111 alebo pošli email
na emailovú adresu [email protected]
alebo choď na webovú stránku www.pomoc.
sk.
• Stráž si svoj mobil. Nefoť a nenahrávaj to
čo môže byť zneužité proti tebe alebo tvojim
kamarátom. Nepožičiavaj svoj mobil ľuďom,
ktorým nedôveruješ!
• Ak ťa niekto na internete alebo prostredníctvom mobilu obťažuje neváhaj mu povedať, že
ti to vadí. Túto komunikáciu (aj upozornenie
že ti to vadí) si spolu s dátumom a časom
uchovaj.
Odporúčania pre rodičov:
• Pamätajte, že ste vzorom pre svoje deti.
Robte na internete len to, čo chcete, aby robili
aj Vaše deti, ktoré vás sledujú.
• Máte právo vedieť čo vaše deti na internete
robia a s kým komunikujú. Zaujímajte sa
o to čo na internete robia, o internetových
priateľov vašich detí a o internetové prostredie, ktoré navštevujú.
Ivan Čivan
ŠTATISTIKY
KRSTY:
Natália Sedláková, narodená 26.02.2013, pokrstená 02.06.2013
Dominik Podstrelený, narodený 27.04.2013, pokrstený 16.06.2013
Matej Petrovič, narodený 14.03.2013, pokrstený 23.06.2013
Nikolaj Botta, narodený 02.05.2013, pokrstený 23.06.2013
SOBÁŠE:
Peter Petrašovič a Miriama Zezulková, 04.05.2013 v Smoleniciach
Dušan Lorinc a Michaela Štefíková, 04.05.2013 v Smoleniciach
Vladimír Blaho a Magdaléna Marečková, 11.05.2013 v
Smoleniciach
Juraj Ďuriš a Ema Krajčírová, 18.05.2013 v Smoleniciach
Bystrík Ondica a Anna Pisarovičová, 25.05.2013 v Smoleniciach
Beňadik Hečko a Jana Kučerová, 25.05.2013 v Smolenickej Novej
Vsi
Peter Jelenek a Simona Procházková, 08.06.2013 v Smolenickej
Novej Vsi
Ivan Koleňák a Petra Orlická, 08.06.2013 v Smoleniciach
Viliam Štibraný a Janine-Christin Claudia Jorzik, 22.06.2013 v
Smoleniciach
POHREBY:
Štefan Janáček, narodený 01.05.1955, zomrel 08.05.2013,
pochovaný v Smoleniciach
Jozefína Petrašovičová, rodená Némethyová, narodená
15.04.1934, zomrela 31.05.2013, pochovaná v Smoleniciach
Dňa 24.júna sme si pripomenuli nedožité 80.-te narodeniny
pani Márie Rakovskej. Ako dlhoročná pracovníčka Obecného
úradu v Smoleniciach s nevšednou skromnosťou a ochotou
pomáhala pri zveľaďovaní našej obce aj farnosti v časoch
priaznivých i nepriaznivých.
S vďakou spomína dcéra Júlia a pripája sa redakčná rada
Keby som mal ešte čas
Keby mi Boh daroval ešte odrobinku života, využil by som ten čas
najlepšie ako len dokážem.
Pravdepodobne by som nepovedal všetko, nad čím premýšľam, ale
určite by som si premyslel všetko, čo poviem. Hodnotil by som veci nie
podľa ceny, ale podľa významu. Spal by som málo a viac sníval, pretože
viem, že každú minútu so zatvorenými očami strácame šesťdesiat
sekúnd svetla. Vstával by som, keď iní idú spať, kráčal by som ďalej,
keď sa iní zastavujú, pokračoval by som tam, kde to druhí vzdávajú.
Keby mi Boh ešte daroval odrobinku života, jednoducho by som sa
obliekol a kráčal k slnku a objavoval by som nielen svoje telo, ale aj
svoju dušu. Presviedčal by som ľudí, ako veľmi sa mýlia, ak si myslia,
že je nevhodné zamilovať sa, keď je už človek starý. Nevedia totiž, že
starnú práve preto, lebo utekajú pred láskou.
Dieťaťu by som pripravil krídla, ale dal by som mu ich, až keď sa naučí
lietať. Rodičom by som pripomenul, že honba za úspechom a peniaze
nenaplnia ich život. Ľuďom vo vyššom veku by som pripomenul, že
smrť neprichádza so starobou, ale so zabudnutím a opustenosťou.
Toľko vecí som sa naučil... Naučil som sa, že všetci chcú žiť na vrchole
hory, avšak zabúdajú, že naozajstné šťastie sa skrýva v spôsobe, akým
naň vystupujeme. Naučil som sa, že keď novorodenec po prvý raz chytí
rúčkou prst svojho otca, drží ho už navždy. Naučil som sa, že lepšie je
dávať ako brať. Naučil som sa, že človek sa môže pozerať na druhého
zhora iba vtedy, keď mu chce pomôcť vstať...
Keby som vedel, že ťa dnes posledný raz uvidím spať, silno by som ťa
objal a povedal by som: „Mám ťa rád!“ A nepredpokladal by som hlúpo,
že to predsa vieš. Vždy je nejaké ráno a život nám vždy dáva možnosť
urobiť niečo dobré. Ale pokiaľ sa mýlim a dnešok je všetkým, čo mi
ostáva, chcel by som Ti povedať ako veľmi mi na Tebe záleží.
Marquéz, zdroj internet, pripravila Dária Jajcayová
Farské noviny Smolenický posol. Vydáva Farský úrad v Smoleniciach. Redakčná rada: Patrik Bacigál,
6
Ivan Bacigál, Miroslava Gregušová, Marianna Hudcovičová, Darina Jajcayová, Ivana Janáčková, Ján Jakubec, Ivana Štibraná.
Radi uvítame vaše príspevky na rôzne témy týkajúce sa našej farnosti, náboženského, ale aj spoločenského života.
Prijímame ich v elektronickej podobe na e-mailovej adrese [email protected]
Download

Smolenický posol 4/2013