Ročník 17
číslo 1
február 2011
Nižnianske
ozveny
D vo j m e s a č n í k o b č a n ov N i ž n e j
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení hostia,
milí spoluobčania, dámy a páni
Úvodom mi dovoľte zaželať
Vám všetkým šťastný, požehnaný a dobrými skutkami naplnený nový rok.
Blahoželám Vám pani
poslankyne a páni poslanci
obecného zastupiteľstva k zloženiu sľubu a k začatiu výkonu
mandátu v samospráve našej
obce. Stojí pred Vami i mnou
zodpovedná, nie ľahká, ale aj
radostná práca pri správe veci
verejných vo volebnom období
2010 - 2014.
Ako sa jej zhostíme, ako
bude prebiehať a aké budú
jej výsledky, záleží od nás
všetkých, od našej spolupráce,
od vzájomného rešpektovania sa, od úcty k názoru toho
druhého pri hľadaní a presa-
O čom rokovalo
obecné zastupiteľstvo
2-3
dzovaní spoločného dobra.
Zároveň ďakujem predchádzajúcemu starostovi Ing.
Eugenovi Dedinskému ako aj
bývalým poslancom obecného
zastupiteľstva, ktorí spravovali
veci verejné našej obce, podľa svojho vedomia a svedomia
a snažili sa ju povzniesť ako po
stránke materiálnej, tak aj duchovnej a spoločenskej na vyššiu úroveň. Za túto prácu ešte
raz veľká vďaka.
Čas ukázal, že riešenie
niektorých problémov v obci si
vyžaduje zmenu postoja alebo
uhlu pohľadu na tieto problémy.
Preto aj občania Nižnej dali vo
voľbách zelenú na zmenu, ktorá by mala byť k prospechu nás
všetkých.
Dobrá novina 2010
5
Podľa môjho názoru v Nižnej sú dnes dobré vyhliadky
na bývanie, podnikanie i oddych. Sú tu vybudované takmer
všetky inžinierske siete a ich
kapacita sa bude ďalej rozširovať. Jedným z prvých bodov
na schválenie týmto zastupiteľstvom bude rozšírenie územného plánu rozvoja obce, ktorý
ponúka pre našu obec jej ďalší
všestranný rozvoj. V našej obci
je spoločenský život, kultúra
i šport na vysokej úrovni, vďaka rôznym organizáciám i jednotlivcom vyvíjajúcich činnosť
v rôznych oblastiach. U nás
máme mnoho šikovných podnikateľov, úspešných remeselníkov a živnostníkov. A mohol by
som menovať ďalšie odvetvia,
U indiánov kmeňa Uros
6
jednotlivcov a skupiny.
Je
potrebné,
vážené
novozvolené OZ, milí spoluobčania, aby sme prednosti
a aktivity našej obce, tie tradičné i novozaložené aj naďalej
upevňovali a rozvíjali, aby sme
sa nimi obohacovali navzájom
my, občania tejto obce a aby
sme nimi potešili a povzbudili aj našich hostí. Keď som sa
pred pár mesiacmi rozhodoval,
či sa mám do tretice uchádzať
o post starostu obce, nebolo
to rozhodovanie ľahké. Naša
obec je ako možno väčšina
iných obcí silne polarizovaná
v názorovej rozdielnosti na výkon obecnej samosprávy. Dú(Pokraèovanie na 2. strane)
Na Ostražici 6. 1. 2011
7
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení hostia,
milí spoluobčania, dámy a páni
(Dokonèenie z 1. strany)
fam, že do budúcnosti sa všetci
budeme snažiť nachádzať cestu k názorovým protikladom
v záujme nás všetkých. Môžem
Vám zodpovedne sľúbiť, že vždy
bude mojím prvoradým cieľom
prospech obce a blaho jej obyvateľov. Skåbiť však tieto dve
veličiny: prospech obce ako
celku a blaho občana ako jednotlivca, to je tá najťažšia úloha
pre nové vedenie obce. Často
sú totiž tieto dve veličiny v protiklade a človek vtedy nevie, ku
komu sa prikloniť. Rozhodnúť
sa správne a hneď a za svoje
rozhodnutie niesť aj zodpovednosť, to je veľké umenie.
Vážené pani poslankyne,
vážení páni poslanci, prosperi-
ta a blaho tejto obce ako celku
i jej občanov ako jednotlivcov,
to je najdôležitejšia i najťažšia
úloha, ktorú v dnešný deň berieme na svoje plecia. Vyzývam
a žiadam Vás pred občanmi
obce i pred našimi hosťami,
aby sme sa spoločne, dva najdôležitejšie orgány obce tejto
úlohy aj zodpovedne a so cťou
chopili. Dôvera, ktorú sme od
občanov – voličov v ostatných
voľbách dostali nás k tomuto
kroku na 4 roky zaväzuje. Nepremárnime ju! Nehazardujme
s ňou! Zahoďme za seba rôzne
ohovárania a škriepky z predvolebných kortešačiek a internetových stránok a začnime hneď
teraz napåňať sľuby a predsavzatia, s ktorými sme pred
občanov predstupovali. Na ich
plnenie sme od voličov dostali
mandát. K takejto zodpovednosti sa ja hlásim. K takejto
spolupráci pozývam aj Vás, ako
aj ďalšie orgány a organizácie
obcou zriadené. Mám na mysli
predovšetkým zástupcu starostu obce, obecný úrad ako výkonný orgán obecného zastupiteľstva i starostu obce, hlavného kontrolóra, rozpočtové
organizácie obce, občianske
združenia, politické strany, cirkevné, charitatívne a náboženské organizácie, spoločenské,
kultúrne, športové a záujmové
organizácie sídliace alebo vyvíjajúce činnosť na území našej
obce. Všetkých pozývam ku
vzájomnej a obojstranne prospešnej spolupráci.
Záverom mi vážení prí-
tomní dovoľte vysloviť moju
prosbu Vám osobitne. Vám,
jednotlivcom, mojim známym
a priateľom, mojej rodine, deťom
a manželke, čo mi rôznou mierou, podľa svojich možností,
nezištnou pomocou i radami
môžete pomôcť niesť bremeno úradu, do ktorého som bol
ustanovený. Buďte prosím aj
naďalej mojou duchovnou,
morálnou i telesnou oporou.
Vytvárajte mi aj do budúcna pri
správe vecí verejných, pokojné
rodinné zázemie. Našou spoločnou odmenou bude radostnejší a krajší život v našej obci.
Ing. Jaroslav Rosina
starosta obce
O čom rokovalo obecné zastupiteľstvo
Dňa 22.decembra 2010
sa uskutočnilo ustanovujúce
zasadnutie nového Obecného
zastupiteľstva v Nižnej.
Na tomto zasadnutí obecné zastupiteľstvo zobralo na
vedomie:
- informáciu o výsledku volieb v obci na funkciu starostu
obce a na funkciu poslancov
obecného zastupiteľstva.
- vystúpenie novozvoleného starostu obce.
- návrh komisií a ich členov
podaný starostom obce.
- príhovor občana obce
p.Václava Vojačka.
a skonštatovalo, že:
- Ing. Jaroslav Rosina sa
vzdal mandátu poslanca obecného zastupiteľstva.
- novozvolený starosta
obce Ing. Jaroslav Rosina zložil
zákonom predpísaný sľub starostu obce.
- nasledovní zvolení poslanci obecného zastupiteľstva
zložili zákonom predpísaný
sľub poslanca obecného zastupiteľstva:
Ing. Marián Bulla
MUDr. Daniela Javošová
Mgr. Marián Klimčík
Jozef Labdík
Ing. Iveta Lukáčiková
Ing. Gabriela Marasová
Oľga Mariašová
NIŽNIANSKE OZVENY
Ján Mišík
Jozef Virostko
Jozef Žuffa
- náhradník za poslanca
obecného zastupiteľstva Ing.,
Mgr. Ján Britaňák zložil zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva.
starosta obce poveril
za zástupcu starostu obce Jána
Mišíka.
Ďalej na tomto zasadnutí
obecné zastupiteľstvo schválilo:
- plat starostu obce Ing. Jaroslava Rosinu vo výške súčinu
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve a 2,41násobku+20%
odmeny.
- sobášiacich a to starostu obce Ing. Jaroslava Rosinu
a zástupcu starostu obce Jána
Mišíka
- komisiu na ochranu verejného záujmu v zložení: Ján Mišík - predseda, Oľga Mariašová
– člen, Mgr. Marián Klimčík –
člen, Jozef Žuffa – člen, MUDr.
Daniela Javošová - člen.
Obecné zastupiteľstvo na
prvom zasadnutí v roku 2011
dňa 10. januára 2011 zobralo
na vedomie:
informáciu
starostu
o plánovaných zmenách v or-
ganizačnom poriadku Obecného úradu v Nižnej.
- plánované rozšírenie
územného plánu obce.
- rozhodnutie starostu o vydaní zľaveniek vo výške 2 eurá
dospelý a 3 eurá deti a študenti
pre občanov Nižnej na lyžiarsky
vlek SKI Uhliská do hodnoty
1660 eur.
- oznámenie o vytvorení
poslaneckého klubu s názvom
KDH.
- informáciu starostu o nutnosti legalizácie niektorých výjazdov na št. cestu.
- žiadosť Jakuba Machaja,
Jablonka 480 – mäsna MADEX
o prenájom pozemku pri predajni mäsa na ulici Závodná.
- žiadosť Tomáša Lajmona,
Nová doba 491/7, Nižná o prenájom nebytových priestorov
za účelom výroby umeleckej
drevorezby, ktoré budú slúžiť aj
ako ateliér.
- žiadosť Mariany Hucíkovej
– Kaderníctvo, Nová doba 494
o zníženie nájmu o náklady na
úpravu prenajatých priestorov.
- žiadosť Jána Kováčika
– ZOO+záhradkárstvo, Nová
doba 492 o zníženie nájmu
o náklady na úpravu prenajatých priestorov.
- žiadosť Ľuboša Rošťáka,
Nová doba 495 – predajňa textilu o zníženie nájmu o náklady na
úpravu prenajatých priestorov.
- informáciu o projekte
energetického zhodnocovania
komunálneho odpadov v regióne Orava. - sťažnosť občanov
m.č.Zemianska Dedina na voľný pohyb domácich zvierat.
- informáciu prednostu
OcÚ o príprave nového VZN
o predajnom a prevádzkovom
čase v obci.
- žiadosť folklór. skupiny
Nižná Ves a Ľudovej hudby
Spod Vintišky o finančný príspevok vo výške 1500 eur na
činnosť tejto skupiny.
- žiadosť tanečnej skupiny
Harlekýn, zast. PaedDr. Stanislavou Opátovou o finančný príspevok vo výške 1900 eur na
medzinárodnú tanečnú súťaž
HeelandToe Show.
- pripomienku poslanca
M. Bullu o nutnosti aktualizácie
rokovacieho poriadku.
Na tomto zasadnutí obecné zastupiteľstvo schválilo:
- zriadenie komisie pracovného trhu, sociálnej, zdravotnej, bytovej a dôchodcov
v nasledovnom zložení: MUDr.
Daniela Javošová - predseda,
Anna Hrnčiarová – člen, Elena
Hlavičková - člen, Antónia Mudrončíková - člen, Jozef Labdík
– člen.
- zriadenie komisie na
2
O čom rokovalo obecné zastupiteľstvo
čík - predseda, Ján Mišík-člen,
Ing. Gabriela Marasová – člen,
Mgr. art Eva Jandurová- člen, Mgr.
Jaroslav Suchánek – člen, Martin
Žuffa - člen.
prenájom
nebytových
priestorov v zdravotnom stredisku
Tiborovi Šándorovi, Matúškova
467/4, Nižná za nájomné 1euro/
ročne za podmienok stanovených
zmluvou (čas od 16.00 hod. do
22.00 hod odhlučnenie, samostatné elektrohodiny).
odpustenie
nájmu
a nákladov za služby spojené
s nájmom nebytových priestorov
na prevádzku materského centra
Dupajda v budove Dome služieb
Pre občianske združenie ZOEE materské centrum Dupajda, zast.
Mgr. art Evou Jandurovou.
- Ing. Antona Mikušovského,
Hattalova 474, Nižná do funkcie
prísediaceho Okresného súdu
v Námestove.
- finančný príspevok vo výške
40 eur pre Spojenú školu internátnu v Námestove na nákup kompenzačných pomôcok pre postihnuté deti a finančný príspevok vo
výške 60 eur (t.j.30,-eur na osobu
z obce) pre Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
Novoť na jeho činnosť.
Zástupcovi starostu obecné zastupiteľstvo uložilo rozpracovať pripomienky zo zasadania OcZ do úloh.
Ing. Jaroslav ROSINA
starosta obce
ochranu verejného poriadku,
životného prostredia, obchodu
a cestovného ruchu v nasledovnom zložení: Ing. Mgr. Ján Britaňák – predseda, JUDr.Ivan Degan
- člen, Peter Dekanovský – člen,
Jozef Virostko – člen, Jozef Žuffa
– člen.
- zriadenie komisie výstavby, územného plánovania,
dopravy,
poľnohospodárstva
a lesného hospodárstva, finančná a správy obecného majetku
v nasledovnom zložení: Ing. Iveta
Lukáčiková - predseda, Ing.Marián Bulla - člen, Ing.Ondrej Tuka –
člen, Ing.Mária Ďurošková – člen,
Jozef Virostko – člen.
- zriadenie komisie kultúry,
športu, školstva a mládeže v nasledovnom zložení: Mgr.Marián Klim-
Ján MIŠÍK
zástupca starostu
Ing., Mária KURCINOVÁ
hlavná kontrolórka
Jozef ŽUFFA
predseda OV ZD
Ing., Mgr. Ján BRITAŇÁK
Ing. Marián BULLA
MUDr. Daniela JAVOŠOVÁ
Mgr. Marián KLIMČÍK
Jozef LABDÍK
Ing. Iveta LUKÁČIKOVÁ
Ing. Gabriela MARASOVÁ
Oľga MARIAŠOVÁ
Jozef VIROSTKO
3
JUDr. Jozef Šveda
prednosta
Ing. Jaroslav Rosina
starosta obce
NIŽNIANSKE OZVENY
Vianočný čas v Základnej umeleckej
škole v Nižnej
Aj keď je už nový rok v plnom prúde, vrátime sa do predvianočného obdobia v ZUŠ.
Príprava a nácvik vianočného
programu vyvrcholil 19. decembra 2010 v kinosále DK
v Nižnej, kde o 17-tej hodine
začal Vianočný koncert ZUŠ,
ktorý každoročne neodmysliteľne patrí k hlavným akciám
školy. Všetci účinkujúci sa snažili ukázať čo najlepšie výko-
ny, aby tak spríjemnili a obohatili
poslucháčov -divákov,
ktorým úprimne ďakujeme za
hojnú účasť. Čas a úsilie, ktoré
účinkujúci venovali príprave
a nácvikom tohto podujatia mali
určite zmysel, čo sa odrazilo
i na jeho kvalite. Na koncerte sa
zúčastnili i hostia z Konzervatória Žilina a svoje výkony v prvom
rade ukázali naši žiaci z hudobného, tanečného, literárno-
dramatického a tiež
výtvarného
odboru.
Diváci mali
možnosť
vidieť gitarový súbor,
sláčikový
orchester
ZUŠ, mladé
divadelníčky, hudobnú skupinu
Tw i t t e r s ,
spevácky
zbor, najmladších
tanečníkov
a tiež sólistov ZUŠ Martina Babinskeho (akordeón), Martina
Lofaja (gitara) a Rebeku Lonsku
(flauta). Práce výtvarníkov si bolo
možné zas pozrieť na paneloch
vystavených vo vestibule Domu
kultúry. Nižnianska ZUŠ je jednou z mála na Orave, na ktorej
je možnosť študovať všetky
4 odbory. Ďalší deň, v pondelok
sa v koncertnej činnosti pokračovalo upraveným progra-
mom na dvoch koncertoch
pre ZŠ s MŠ v Nižnej. Prvý bol
určený MŠ a nižším ročníkom
základnej školy, druhý koncert
bol určený pre ročníky 5.-9. Aj
vďaka takýmto podujatiam sa
môžu všetci žiaci stretnúť so
živou hudbou, slovom, tancom
a pokiaľ počúvajú srdcom tak
dobre ako ušami, mohli objaviť skryté talenty aj vo svojich
spolužiakoch. Možno práve
oni budú inšpiráciou k vlastnej
realizácii sa umením. V tomto
období už pomaly končí prvý
polrok šk. roku 2010/2011.
Nižnianska ZUŠ sa aj naďalej
bude aktívne podieľať na kultúrnom živote nielen v obci, ale
aj v blízkom a vzdialenom okolí. Bude nás tešiť, ak i naďalej
zostanete sympatizantmi našej
práce, práce pedagógov, umenia chtivých detí a dúfame, že
sa okruh ľudí, ktorým umenie
nie je cudzie a ľahostajné sa
rozrastie. Veríme, že sa v roku
2011 budeme i naďalej radi
stretávať pri podobných podujatiach.
MG
Medzinárodný festival vianočných zvykov a remesiel
Oravské Vianoce, ktoré
vznikli v r. 1990, dosiahli už
medzinárodný rozmer pokračovaním projektu – Višegrádske
Vianoce a v roku 2010 na Medzinárodný festival vianočných
zvykov a remesiel. Na projekt,
ktorý bol spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja
v rámci Programu cezhraničnej
spolupráce Poľska a Slovenskej republiky, dostala pozvánku aj Fsk Nižná Ves a ĽH Spod
Vintišky.
Už 17.12.2010 sa v Dolnom Kubíne konal medzinárodný jarmok ľudových remesiel
a vernisáž medzinárodnej výstavy – Vianočná pohľadnica.
Z nej bol zostavený kalendár
na rok 2011 nesúci názov
–Vianoce po celý rok. Treba
spomenúť aj monografiu výročného vianočného zvykoslovia
NIŽNIANSKE OZVENY
pod názvom Vianočné koledy
a betlehemské hry na Slovensku
a v Poľsku, na ktorej spolupracoval aj vedúci ĽH Spod Vintišky.
V Zuberci sa v sobotu
18.12.2010 predstavila Fsk
Nižná Ves a ĽH Spod Vintišky
dvomi programovými blokmi
– Po spievaní a Betlehemci
z Nižnej. Ďalšími účinkujúcimi
v tomto programe boli Zábiedovskí koledníci, DFS Zuberček, FSk Magura zo Sihelného, FSk Pod Ostrým Vrchom
z Dlhej, kolednícke skupiny
z Milowky z Poľska, betlehemská skupina z Babína, FSk
Polhoranka, FSk z Or. Bieleho
Potoka, FSk Kýčera zo Zázrivej, Kašunka a Rabčičanka
z Rabčíc a víťazná, domáca
Podroháčska FSk Zuberec,
ktorej bolo odovzdané riaditeľom Oravského kultúrneho stre-
diska, Mgr. Miroslavom Žabenským, hlavné ocenenie súťaže.
Táto kultúrna inštitúcia je hlavným zastrešovateľom medzinárodného projektu. K príprave
programu pristupovali veľmi
zodpovedne ako organizátori,
tak i účinkujúci. Naskytol sa
nám zaujímavý pohľad, z jedného konca zneli štrkajúce kyjaky
betlehemcov, z druhého rohu
husle hrajúce známe aj neznáme melódie vianočných piesní,
v ďalšom kúte zas znelo ladenie
gájd z Polhory, či Sihelného.
Všetko sa to miešalo so ženskými spevmi, radostným smiechom a výskaním rozšantených
detí, v jednej so zákulisných
miestností. Len podľa krojov
ich bolo možné rozoznať, že sú
z rôznych oravských dolín. Toto
spektrum folklórnych skupín dávalo znať, že čas vianočný je už
tu. Oravskou piesňou „Plesajte
všetci ľudia“ sa účinkujúci sobotňajšieho programu pomaly
v neskorých hodinách porozchádzali do svojich domovov.
Nedeľa 19. decembra patrila zas galaprogramu v Habovke pod názvom Božie narodenie je v nás. V tomto programe
neúčinkovali všetky skupiny zo
sobotňajšej prehliadky. Nižnianska Fsk tu neúčinkovala,
s vyhliadkou na vystúpenie
v Nižnej na Nižnianskych Vianociach, ktoré sa nakoniec
nekonali. Preto sa členovia
FSk pripravovali na narodenie
malého Ježiška doma. Tento príchod Spasiteľa slávime
v kresťanských rodinách až 24.
decembra a nie už pomaly od
októbra, ako nám to prezentujú
rôzne komerčné inštitúcie.
Zuzana Kičinová
4
Festival oravských akustických interpretov
Vo štvrtok šiesteho januára, na troch kráľov, sa v nižnianskom kultúrnom dome,
uskutočnil príjemný novoročný
festival štyroch oravských akustických interpretov.
Kinosála sa zaplnila návštevníkmi a o sedemnástej hodine stredoeurópskeho času,
podujatie otvorila pesničkárka
Danka Števanková svojim jemným zjavom, zato však zvučným
hlasom. Jej smutné, melodické
piesne vedia nadchnúť, prinútia
sa zamyslieť a počúvať.
Po ľahkom štarte to na javisku rozbalila bluegrassová
zostava štamgastov (Juraj Balažec-gitara, Patrik Serek-husle, Andrej Latka-kontrabas),
ktorí to všetko okolo novoročného koncertu spískali, s prírodnou dominantou „Lojzom“,
(Peter Dedinský) uprostred.
V tomto štýle ide predovšetkým
o rytmus a rýchlosť, čo chlapi
bez zadýchania dokázali uhrať
až do konca. V zákulisí sa
povrávalo, že má Lojzo nové
banjo, ktoré hrá samo, ale nakoniec sa to ukázalo, ako polovičná pravda, pretože pravdou
bolo len to, že má nové banjo.
Lojzo a jeho spoluhráči vystupujúci pod názvom Arvagrass,
sú skrátka na správnej bluegrassovej vlne.
Po osviežení návštevníkov, v bufete „na chodbe“,
bluegrass na javisku vystriedal folk v podaní Roba Huleja
a Spod Budína (Lukáš Štiptaakustická gitara, Lucia Pitáková-spev, Zdenko Graňák-basgi-
5
tara, Michal Pucheľ - bicie, Aďo
Malovaník-husle).Tento večer
sa rozhodli pre ľudové piesne
a gajdošské melódie. Robo
predstavil rôzne nezvyčajné dychové nástroje, ako čínska hu-
lusi, turecký kaval, či gajdičky
- mulitánky, ktoré podčiarkovali
akustickú gitaru, husličky, bicie
a basovú gitaru.
Celé podujatie uzavrela domáca country hudobná skupina
Kredenc(jej členov určite netreba predstavovať), ktorá zahrala
nielen svoje staré a notoricky
známe hity, ale tiež nové a novo
znejúce country skladby, ktoré
pohládzali ucho fanúšika nefalšovanej country hudby, podľa
amerického vzoru.
Celé podujatie zastrešila
obec Nižná, ktorá podľa vyjadrenia starostu ho v budúcnosti
zaradí do pravidelných podujatí v predvečer Troch kráľov.
Ozvučenie si zobrala na starosť hudobná skupina Kredenc
a za mixážnym pultom sa skrýval Vlado Povala.
Myslím, že koncert bol
výborným štartom do nového
roka. Určite by nebolo na škodu si to minimálne o rok zopa-
kovať a tak priblížiť verejnosti
hudbu, ktorá nie je veľkolepo
propagovaná v médiách, ale
vďaka ľuďom, ktorí ju robia, aj
tým ktorí si ju radi vypočujú je
tu a prežíva.
jrs
Dobrá novina 2010
Bohatý je ten, kto má viac,
ako potrebuje.
Chudobný je ten, kto má
len to, čo potrebuje.
Núdzny je ten, kto nemá
ani to, čo potrebuje.
Ak si to uvedomujeme,
jedným z krokov k odstraňovaniu biedy a hladu vo svete je aj
dobročinná láska, ktorú môže
každý z nás uskutočňovať.
Stalo sa už peknou tradíciou, že vo vianočnom období
(2. sviatok vianočný) sa aj v našej farnosti vydajú deti – malí
koledníci – ohlasovať radostnú
zvesť, prinášať požehnanie do
rodín a nádej našim núdznym
bratom a sestrám v subsaharskej Afrike.
Výťažok zbierky Dobrej noviny je určený ľuďom v Afrike
(zvlášť Keňa, Uganda a Južný
Sudán), ktorí žijú v podmienkach extrémnej chudoby a nemajú prístup k pitnej vode, zdravotnej starostlivosti, vzdelaniu
a iným základným potrebám.
Vodný projekt Turkana,
Podpora ľudí s postihnutím
v Bungome, Fyzioterapeutická podpora detí s postihnutím
v slume Kibera,
Podpora sirôt v slume Kware, Podpora sirôt z rodín postihnutých AIDS v Kyabakadde
a Kabembe – to je len niekoľko
projektov, ktoré sú podporované z tejto koledníckej zbierky.
Sú to projekty, cez ktoré
ľudia vo vzdialenej Afrike budú
môcť aj tento rok pocítiť blízkosť
nás všetkých, ktorí sme sa rozhodli s láskou sa podeliť z toho,
čo nám Pán požehnal.
Riaditeľ Dobrej noviny Marián Čaučík vo svojom príhovore k tohtoročnému 16. ročníku
DN uviedol, že keď navštevoval
oblasti, ktoré sú podporované
z prostriedkov nášho malého
Slovenska, stretol sa s veľkou
vďačnosťou. Vďačnosť ľudí
rástla, keď povedal, že tieto
prostriedky
sprostredkúvajú
malé deti. Miestni ľudia ho prosili, aby na Slovenskuo odkázal,
že si našu pomoc vážia a že sa
za nás a naše potreby modlia.
Nuž, veľká vďaka patrí hlavne deťom a ich animátorom,
ktorí obetavo v tento chladný
deň koledovali. Nech Pán žehná všetkým štedrým darcom
a ich rodinám, ktorí sa do tejto
zbierky zapojili.
ms
NIŽNIANSKE OZVENY
U Indiánov kmeňa Uros
Nasledujúce rozprávanie
nás zavedie do Južnej Ameriky
a to do štátov Peru a Bolívia,
na svetoznáme jazero Titicaca.
O samotnom jazere, o jeho
geografických
parametroch
a prírodných hodnotách, sme
už písali nedávno. Teraz by
som sa rád zameral na jedno
z najvýznamnejších špecifík
jazera, ktoré ho tiež preslávilo
po celom svete. A tým je komunita Indiánov kmeňa Uros,
ktorí žijú na „plávajúcich ostrovoch“ nazývaných Los Uros.
Samotná pôda ostrovov (je ich
dohromady na celom jazere
približne 40) je tvorená vrstvami
trstiny – totora. Je to húževnaté rákosie hojne sa vyskytujúce
v plytkých pobrežných vodách
jazera, túto treba neustále na
ostrovy dovážať a pristielať po
celej ploche. Spodné vrstvy,
ktoré sú pod hladinou vody- totiž pomerne rýchlo odhnívajú
NIŽNIANSKE OZVENY
a tak treba z času na čas
prikladať nové, ostrov si
tak stabilne drží hrúbku
1,5 – 2 metre. Trstina
je zároveň materiálom
na stavbu všetkých obydlí
a plavidiel tunajších obyvateľov.
Indiáni kmeňa Uros boli
vždy hrdý rybársky národ, po- v
važovaný však za veľmi chu- j ú n i
2 0 0 7 .
Z
pobrežného
mesta
Puno sme sa loďou plavili
k najbližšiemu ostrovu Huacavacani, ktorý je zároveň aj
jedným z najväčších. Indiánov
sme „prepadli“ pomerne zavčas ráno, bolo krásne slnečno
ale veľmi chladno. Zastihli sme
tam niekoľko rodín pri príprave jedla, z hrncov na ohni to
dráždivo voňalo, privítali nás
so širokým úsmevom, pohostili
a ponúkli svoj tovar na predaj.
Venujú sa prevažne výrobe
pestrej keramiky a atraktívnych
farebných odevov z vlny lamy
alpaky, ktorá sa
doteraz v okolí
jazera hojne
chová. Pobudli
sme medzi nimi
niekoľko hodín,
porozprávali po
španielsky, presnorili celý ostrov
a
všetko
nafotili.
A môj dojem na záver?
Ano, je to príjemná temperamentná kultúra, ktorá sa snaží
udržať svoje jedinečné charakteristiky stále živé, ale mne to
troška pripomínalo skanzen.
Veľmi pochybujem, že tu Indiáni trvale žijú. Počas návštevy
som nadobudol dojem, že žijú
na pevnine a tu dochádzajú
denne do práce a žijú naozaj
len z turistov. Len tie motorové
člny (nie tie pre turistov vyrobené z trstiny), ktoré som celý čas
hľadal, mali niekde veľmi dobre
„zašité“.
Ladislav Ďuroška ml.
dobný. O tom najvýstižnejšie
svedčí skutočnosť, že samotní
Inkovia, pod ktorých nadvládou
Indiáni dlhé stáročia žili od nich
ako „daň za mier“ nepožadovali nič iné len duté steblo trstiny
plné vší.
O histórii tohto národa je
známe len veľmi málo, archeológovia majú totiž v ich prípade
naozaj veľmi sťažené podmienky
na bádanie, pretože architektonické výtvory tejto kultúry majú
veľmi krátku životnosť. Ja som
s priateľmi navštívil túto lokalitu
6
Ostražica - kto by z obyvateľov Nižnej, Zemianskej Dediny, či
okolitých obcí nepoznal tento
podľa zemepisných údajov
767 metrov vysoký a neľahký
kopec, na ktorý už vystúpilo
veľa ľudí. Leží v široko otvorenom teréne, odkiaľ vidno na
všetky svetové strany. Na jednej Veľký Choč, ktorý vládne
Dolnej Orave, na druhej končiare Roháčov, smerom na Suchú Horu zas niektoré dediny
a potom časť Oravských Beskýd
a pásmo Oravskej Magury, kto-
rej najvyšší vrch Budín
leží v nižnianskom chotári.
Veľa milovníkov prírody tento pohľad už zažilo,
iste sa však nájdu aj takí, ktorí
Ostražicu poznajú len zdola. Aj
známy výrok znie „ V Ríme byť a
pápeža nevidieť“. A čo tak povedať „Pod Ostražicou žiť a nikdy
ju nezdolať“. Nemali by sa nad
tým niektorí naši spoluobčania
zamyslieť. V dnešnej dobe je
veľa kultúrnych či turistických
podujatí, ktoré siahajú účastníkom hlboko do peňaženky.
Výstup na Ostražicu nestojí ani
cent. Chce to len trochu pevnej vôle a odhodlania. V snahe
vytiahnuť ľudí dobrej vôle z teplých obývačiek do prírody pozval Obecný úrad v Nižnej 6. ja-
nuára na „Trojkráľový výstup“ na
Ostražicu. V duchu hesla „Starí
mladí do prírody“ sa na výstup
odhodlalo vyše šesťdesiat ľudí
v rôznych vekových kategóriách, neodradil ich ani ostrý vietor. Účastníkov pozdravil a prihovoril sa starosta obce Nižná,
ktorý ponúkol prítomným teplý
punč a vyznal sa aj z toho, že na
Ostražicu chodí rád a už vyše
dvadsať rokov je pravidelným
návštevníkom, s čím súhlasili
aj ďalší priaznivci turistiky, ktorí
tu tiež radi chodia. Zúčastnení
sa dohodli, že tento 1. ročník
výstupu bude mať aj na budúci
rok pokračovanie a to už ako
organizované podujatie. A hoci
prudký vietor sťažoval zotrvávanie na temene Ostražice, prítomní si aspoň dvoma piesňami
pripomenuli vianočné obdobie.
A potom už pokračovali s prípitkami aj ďalší. Bolo to skutočne
milé a priateľské stretnutie ľudí
dobrej vôle.
Tak teda čo na záver? Ak
v blízkej Krivej majú Podkovu,
vzdialení Kubínčania robia Silvestrovský výstup na Choč,
prečo by sme my nemohli mať
Trojkráľový výstup na Ostražicu? S týmto úmyslom sme sa
uzimení, ale v duchu šťastní
rozchádzal domov. A ešte niečo. Ak je pre niektorých ťažko
isť na Ostražicu v zime, môžu
aspoň v lete. Možno to bude
Cyrilometodský výstup 5. júla.
Veď chceme o dva roky privítať
u nás svätého otca. Priatelia
stojí to zato.
C. Mores
Čo nové v materských školách?
Zvonček, bobík, vrabček
V dnešnej dobe sa vzdelávajú nielen žiaci, študenti
a dospeláci, ale už i malí škôlkari. Pomáhajú im pri tom detské časopisy, na ktoré sa deti
v MŠ veľmi tešia. Chcete vedieť, ktoré sú to? Zvonček, Bobík a Vrabček. Nielenže sú tam
zaujímavé básničky, rozprávky,
omaľovanky, obrázkové čítania,
ale aj zaujímavé súťaže, do ktorých sa deti radi zapájajú. V minulom roku sa zapojili do
súťaže „ O najkrajšie šaty
pre bárbinu“. Pani učiteľky
spoločne s deťmi vyhotovili veľký katalóg rôznych
šiat. A práve za tento katalóg získali spievajúcu bárbinu, ktorá ich veľmi potešila, no asi najviac dievčatá. Aby však chlapcom
nebolo ľúto, tento rok sa
7
už zapojili do dvoch výtvarných
súťaží, v ktorých môžu deti preukázať nielen svoje výtvarné
schopnosti, ale aj odvahu, vytrvalosť a schopnosť pracovať
v kolektíve. Z časopisu Zvonček im za nakreslené ihličnaté
stromčeky, poslali knižku plnú
básničiek a rozprávok a každý
zúčastnený dostal diplom. Deti
čaká ešte veľa súťaží, na ktoré
sa veľmi tešia.
V telocvični je nám super
To sú slová detí z MŠ Nová
doba, ktoré sa na hodiny v telocvični veľmi tešia. Absolvujú
prúdové cvičenia, prekážkové
dráhy, súťažné disciplíny, lezenie
po rebrinách, bežecké preteky
a mnoho iných športových dis-
ciplín. Odskúšajú si tak svoju vytrvalosť, odvahu, priebojnosť, rýchlosť
a postreh, ktoré si rozvíjajú a upevňujú v telovýchovných chvíľkach
v dopoludňajších hodinách v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ.
Ujo horár opäť zavítal do MŠ
Zimné obdobie neprináša
pre deti v škôlke len radosť zo
zábavy na snehu, ale avizuje aj
čas, pozvať uja horára, aby prezradil, čo nové sa deja v lese
v zimnom období, aké prekvapenia zažil a čo zaujímavé sa
mu podarilo nafotiť. Na jeho
návštevu sa deti veľmi tešia,
hlavne preto, že im vie veľmi
pútavo porozprávať o živote
zvieratiek v lese a o tom, ako
niektoré prespia celú zimu
a iné zas potrebujú v zime sta-
rostlivosť. Nezabudol ani na
vtáčiky, ktorým môžu pomáhať
aj deti. Priniesol ukázať slnečnicové semienka ktorými ich kàmi
a krásny plagát s ich fotografiami, ktorý nafotil jeho dobrý
priateľ a kolega. Veríme, že deti
takouto formou besedy získavajú k prírode pozitívny vzťah,
čo sa určite odrazí na ďalšom
formovaní ich osobnosti
Touto cestou sa chceme
veľmi pekne poďakovať ujovi
horárovi - J. Žuffovi.
JR
NIŽNIANSKE OZVENY
Zápis nových školákov
„To je
ale veľká škola!“ zaznelo
z úst užasnutého chlapčiatka,
po zdolaní posledného schodu na prvom poschodí Základnej školy s materskou školou
v Nižnej. Jeho doširoka otvorené oči svedčili o tom, že dnes
má neobyčajný deň. Je 25.
január 2011 a budúci školáci
sa prichádzajú zapísať do prvej
triedy. Usmiate pani učiteľky
z prvého stupňa vítajú každého predškoláka, zoznamujú sa
s ním, postupne nadväzujú kontakt. Všímajú si ich rečovú úroveň, komunikačné zručnosti,
logické uvažovanie, schopnosť
sústrediť sa pri plnení rôznych
úloh. Všetko prebieha v pohode, deti nemajú pocit, že sú pozorované, prijímajú hru, v ktorej
sú dnes hlavnými aktérmi. Sú
pripomínať prvý kontakt so
školským prostredím.
Po prvom dni zápisu budúcich prvákov z Materskej školy
Malá Orava – Orličie bolo zaregistrovaných 23 detí, tri deti
ešte pobudnú v predškolskom
zariadení. Z Materskej školy Nová Doba sa 26. 1. 2011
zapísalo 21 detí, jedno dieťa
sa pridá ku školákom o rok.
Po avizovanom príchode ešte
jedného budúceho žiaka, by
malo v školskom roku 2011/12
vnímaví, nechýba im fantázia zasadnúť do školských lavíc
a chuť sa dozvedieť nové a ne- 44 prvákov.
poznané. Na záver ich čaká
Z. Bachanová
darček, prekvapenie od starších spolužiakov, ktorý im bude
Spoznávanie krás slovenských povestí
Slovensko je krajina bohatá na duchovnú tvorbu. Literárne skvosty, ktoré sa dotkli celej
Oravy, nevynechali ani našu
obec. Prinášali ľuďom nielen
radosť a ponaučenie, ale vzbudzovali v nich aj hrdosť na históriu, ktorú oni sami spolu so
svojimi predkami tvorili.
„V Nižnej Vsi i v Zemianskej
Dedine od nepamäti vravievali,
že na Ostražici bol kedysi velikánsky hrad. Ba aj to spomínali, že bol ešte starší ako iné
hrady. Iba to nevedno celkom
dobre, kedy sa pominul.“
Tak takto sa začína povesť
O hrade na Ostražici od Antona
Habovštiaka. Všetky slovenské
povesti prežívali dlhé stáročia
v chudobných dreveničkách
a zachovávali sa ústnym podaním. Každá dedina mala svoju
rozprávkarku, ktorá bola živou
pamäťou ľudových skvostov.
Chudobný ľud povesti miloval,
pretože aspoň v nich boli lenivci, klamári a ľudia bez svedomia po zásluhe potrestaní.
Dokladuje to aj naša povesť
O hrade na Ostražici.
„Sluhovia zdúpneli od ľaku
a strachu a dívali sa na všetko,
ani čo by boli skameneli. Ešte
aj to videli, ako sa zem otvorila
a zhltla celý hrad aj s panstvom.“
O tom, že ani čas a moderné trendy nášho storočia
neošúchali krásu slovenských
povestí, svedčí aj literárna súNIŽNIANSKE OZVENY
ťaž Šaliansky Maťko, ktorá sa
koná na celom území našej
vlasti. Tajomstvá ľudí žijúcich
pod Ostražicou aj v ostatných
kútoch Slovenska sa otvorili
žiakom a učiteľom ZŠ v Nižnej
16. decembra 2010. Súťaže
sa zúčastnilo 33 reprezentantov jednotlivých tried. Víťazky
z každej kategórie postúpili do
okresného kola. A tu sú už dojmy našich účinkujúcich.
Veronika VI. B : „Som rada,
že túto súťaž vyhrala Veronika
Mišíková, pretože na to mala.
Veľmi sa mi páčila aj povesť
Zuzky Novákovej, pretože bola
najvtipnejšia.“
Kristínka VI. B:“ Aj tento rok
sa mi Šaliansky Maťko páčil aj
keď som sama neuspela - ako
som očakávala. Víťazka Veronika Mišíková recitovala veľmi
dobre. Dúfam, že aj mne sa to
na budúci rok tak podarí.“
Lenka V. A: „Víťazi boli vybratí spravodlivo, aj mne sa ich
povesti páčili - aj to, ako recitovali.“
Agátka V. C: „Súťaž sa mi
páčila - aj to, že som vyhrala.
Najviac sa mi páčila recitácia
Barborky Tyrolovej.“
Zdenka V. C: „Keď som recitovala, mala som veľkú trému
a potom som sa nevedela dočkať vyhodnotenia.“
Fatinka V. A: „ Mne sa páčili všetci. Viem, že nie som dokonalá recitátorka, ale chcela
by som takou byť.“
Barborka V. A: „Som rada,
že som recitovala s najlepšími
recitátorkami školy. Na prvom
mieste skončila výborná recitátorka Agátka Brozová. Ja som
bola druhá.“
Zuzka V. B: „Súťaž Šaliansky Maťko bola aj tento rok
pre nás sviatkom. V krásne
pripravenej triede nás privítali
naše pani učiteľky. Recitácia
všetkých bola pre mňa zážitkom - aj keď som túžila, veľmi
spoznať víťazku.“
Aj porota bola veľmi spokojná. Určite by sa dali vytknúť
malé prehrešky vo výslovnosti, pridlhý či veľmi krátky text,
ba niekedy aj text nie celkom
zvládnutý. Ale na druhej strane
- súťaž vytvorila priestor rozvíjať tvorivé schopností žiakov
a pomohla im nadviazať bližšie
kontakty s krásou slovenských
povestí.
Výsledky školského kola
v recitácii povestí Šaliansky
Maťko.
I. kategória
1. Martinka Oriešková, II.B
2. Zuzka Staroňová, II.B
Timka Hučalová, II.B
3. Tánička Jandurová, II.B
Alex Veselý, II.B
II. kategória
4. Agátka Brozová, V. C
5. Barborka Tyrolová, V. A,
Zuzka Černá, V. B
6. Alexandra Bečková, IV. B
Zdenka Rendeková, V. C
III. kategória
1. Veronika Mišíková VI. A
2. Tánička Tomagová VI. A
3. Zuzka Nováková VI. B
Mgr. Margita Kuchčáková
Pätnásťročná
Trápila rodičov
túlavou drzosťou.
Holým pupkom
zas zvádzala
školské predpisy.
V duši jej
driemali čertíci
z nočných klubov.
Z očí jej
hľadela nuda.
Hľadala odplatu
za život bez zábavy.
Zo zeme dvíhala
omrvinky slávy
a za hrsť drobných
nazrela smrti
do očí...
Kým množiny lásky
zbierala na ulici.
Margita Kuchčáková
8
I. kolo Regionálnej florbalovej ligy
Mladší žiaci
1. FBC Trenčín - FBC
Grasshoppers AC UNIZA Žilina 3:3 (3:1)
ŠK Juventa Žilina - TJ AFBO Nižná
3:7 (1:4)
M.Mores 2, T.Žuffa 2,
F.Kuráň 2, F.Kuboš
FBC Grasshoppers AC
UNIZA Žilina - ŠK Juventa Žilina
6:7 (4:2)
TJ A-FBO Nižná – 1. FBC
Trenčín
4:2 (2:0)
F.Kuráň, F.Kuboš, M.Píší 2
V sobotu 22.1.2011 sa
v telocvični ZŠ s MŠ v Nižnej
uskutočnilo I.kolo regionálnej
florbalovej ligy o postup na
M-SVK 2011. Turnaj prebehol
v 2 vekových kategóriách po
4 družstvá.
Poďakovanie patrí všetkým
zúčastneným hráčom a samozrejme rozhodcom M.Chorvátovi, M.Feriancovi, V.Komačkovi, T.Paňkovi, R.Regulymu,
M. Uhlíkovi a zapisovateľom
M.Klimčíkovi ml. a M.Latkovi
a všetkým rodičom, ktorí prišli
povzbudiť svoje deti.
Výsledky:
Prípravka
Žatva 90 Dolný Kubín - TJ
A-FBO Nižná
1:21 (1:11)
D.Klimčík 7, T.Belopotočan 4, S.Suľa 3, M.Bútora
Priateľský
florbalový zápas
rodičia - dievčatá
V sobotu 08.01.2011 sa
v telocvični základnej školy
uskutočnil priateľský florbalový turnaj, ktorého sa zúčastnili mladšie dievčatá, staršie
dievčatá a ich rodičia. Samotní rodičia mali veľmi ťažkú úlohu, pretože mali proti
sebe družstvá, ktoré na majstrovstvách Slovenska získali
bronzové medaily. Hneď prvý
ŠK
Juventa
Žilina
1.
FBC
2, F.Kanderka 2, J.Kozáčik,
zápas medzi staršími žiačkaTrenčín
4:5
(2:1)
A.Kozáčik, S.Zemančík
mi a rodičmi bol napínavý až
TJ
A-FBO
Nižná
FBC
1. FBC Trenčín - FBC
Grasshoppers AC UNIZA Žilina Grasshoppers AC UNIZA Žilina do samého konca a skončil
1:8 (1:3) nerozhodne.
Nasledovali
6:5 (1:4) F.Kuráň
trestné strieľania, v ktorých
TJ A-FBO Nižná - FBC
Grasshoppers AC UNIZA Žilina
mali viacej šťastia dievčaNižnú reprezentovali:
20: 1 (9:1)
tá, ktoré vyhrali o jeden gól.
Prípravka:
A.Kaššák,
T.Belopotočan 5, S.Suľa
V druhom zápase nastúpili
4, M.Bútora 2, J.Kozáčik 2, D.Klimčík, A.Kozáčik, I.Tomáš, proti sebe mladšie dievčatá
T.Belopotočan,
I.Tomáš 2, D.Klimčík, S.Ze- M.Matlák,
proti starším. Bol to pekný
mančík, M.Nákačka, A.Skur- S.Zemančík, J.Kozáčik, M.Náa vyrovnaný zápas, v ktorom
kačka,
A.Skurčák,
M.Bútora,
čák, F.Kanderka
nakoniec zvíťazili staršie dievF.Kanderka,
J.Žák,
S.Suľa,
Žatva 90 Dolný Kubín - 1.
čatá a stali sa tak víťazom
Š.Vasek.
FBC Trenčín
2:4 (0:1)
Mladší žiaci: F.Jagelka, tohto priateľského turnaja.
1. FBC Trenčín – TJ AFBO Nižná
2:11 (0:4) M.Pleva, M.Mores, M.Píši, Na posledný zápas nastúpili
D.Klimčík 4, I.Tomáš 2, A.Suľa, M.Petrovič, F.Pažítka, proti sebe mladšie dievčatá
S.Suľa 2, T.Belopotočan, D.Franko, A.Kepšta, Ľ.Dre- a rodičia. Dievčatá bojovali
veniak, F.Kuboš, T.Žuffa, zo všetkých síl a rodičov po
M.Bútora, F.Kanderka
FBC Grasshoppers AC D.Paškaj, F.Kuráň, E.Fucek, dobrom výkone porazili a obUNIZA Žilina – Žatva 90 Dolný D.Duraj a tréner M.Klimčík
sadili tak celkové 2. miesto.
Kubín
5:6 (2:4)
Rodičia dievčat sa museli
uspokojiť s 3. miestom. Víťazom tohto turnaja sa však
stali všetci, ktorí prišli stráviť
J.Suľa, Š.Vasek, F.Kanderka,
príjemné športové odpoludA.Judiak
nie do telocvične. Chcem sa
poďakovať všetkým zúčastFinále:
neným rodičom, ktorí pre nás
Nižná A – N.Targ hokejisti
5:2 (3:2) pripravili chutné pohostenie.
A.Suľa 2, M.Píši, D.Klimčík, Už teraz sa všetci tešíme na
ďalší spoločný turnaj.
M.Mores
Nižná vyhrala aj tretí družobný turnaj
V sobotu 18.12.2010 sa
v športovej hale v Novom Targu uskutočnil florbalový turnaj mladších žiakov
o putovný pohár primátora Nového
Targu. Zúčastnilo sa ho 8 družstiev,
ktoré boli rozdelené do 2 skupín.
Nižnú zastupovali 2 družstvá Nižná A
a Nižná B, spolu 28 športuchtivých
detí.Obe naše družstvá po neúspešnom začiatku podali na
záver turnaja neočakávané výkony.
Výsledky:
Nižná A – Krakov
4:2 (4:0)
Nižná B – Novy Targ SP 2
0:3 (0:0)
9
Nižnú reprezentovali:
Nižná A: F.Jagelka, M.
Frolek, M. Mores, D.Polčic,
M.Píši, A. Suľa, S. Suľa, M.
Pleva, I. Tomáš, D. Klimčík, M.
Bútora, S. Zemančík.
Nižnú B: A. Kaššák, J.
Kozáčik, A. Lajmon, A. Skurčák, M. Matlák, M. Nákačka,
F. Kanderka, D. Duraj, E. FuSemifinále:
cek, M. Petrovič, J. Suľa, L.
Nižná A – N.Targ Gorale A 4:3 (2:2)sn Červenka, A. Judiak, Š. Vasek,
A. Kozáčik, D. Franko a tréner
D.Klimčík 2, M.Píši 2
Marián Klimčík a Milan Mores.
O 7. miesto:
Nižná B – N.Targ Gorale B
Marián Klimčík
4:2 (2:2) Nižná A – Gorale N.Targ B
7:0 (4:0)
Nižná B – N.Targ hokejisti
0:9 (0:6)
Nižná A – Ludžmier
16:0 (8:0)
Nižná B – N.Targ Gorale A 2:4 (2:3)
Ľubomír Ivan
NIŽNIANSKE OZVENY
Omladenie lyžiarskeho klubu v Nižnej
Začalo to rozhovorom a odhodlaním niekoľkých rodičov,
ktorí chceli svoje deti pritiahnuť k lyžovaniu. Slovo dalo slovo a partia nadšených rodičov
a 12 malých drobcov vo veku
5 až 7 rokov sa po Novom roku
stretla na 1. oficiálnom tréningu pod taktovkou Dušana Lukaščíka. Následne po stretnutí
s predsedom Lyžiarskeho klubu v Nižnej Ing. L. Košíkom sa
rodičia i deti zaregistrovali ako
noví členovia lyžiarskeho klubu
v Nižnej. Trénujú 2 krát do týždňa v SKI Uhliská v Nižnej. Hoci
sú v LK ešte krátko, absolvovali
už preteky Slovenského pohára predžiakov v obrovskom
slalome, ktoré sa uskutočnili
15. 1. 2011 v Zuberci.
Medzi špičkou slovenského detského lyžovania sa
nestratili, keď v kategórii
superbaby dievčatá obsadila Karolínka Šašková
10. miesto a Barborka
Šašková 20. miesto.
V kategórii superbaby
chlapci obsadil Lukáško
Labdík 8. miesto, Martinko Kuboš 11. miesto
a
Tomáško
Labdík
18. miesto. Hlavným cieľom však nie
je
zbieranie
medailí,
ale
ponúknuť deťom možnosť zdravo
a zmysluplne tráviť voľný čas v prírode. Držíme palce, aby radosť
a nadšenie, ktoré deti
prežívajú pri tréningoch, z nich nevyprchala a pritiahla medzi
seba aj ďalšie deti.
Slovenský pohár v obrovskom slalome – Zuberec
Náš lyžiarsky tím:
Zľava: Janko Žuffa, Barborka Cvoligová, Tomáško Labdík, Kristínka Cvoligová, Martinko Kuboš, Lukáško Labdík,
Alica Reindhartová, Karolínka
Šašková, Sonička Oriešková,
Tánička Oriešková a Barborka
Šašková
Vzadu: Dušan Lukaščík
– tréner
J. Labdík
Na Silvestrovský badmintonový turnaj do Nižnej prišli
hráči až zo Sabinova
Členovia badmintonového
oddielu zorganizovali v spolupráci s Obecným zastupiteľstvom už VII. ročník Silvestrovského badmintonového turnaja
dospelých. Aj tento rok sa hralo
o putovné poháre starostu
obce. Lelkovo ba turnaja zúčastnilo 21 priaznivcov badmintonu
z Nižnej, Tvrdošína, Trstenej
a na prekvapenie všetkých aj
4 hráčov zo Sabinova. V štvorčlennej skupine žien sa podobne ako minulý rok najviac darilo
Karin Kakačkovej, ktorá opäť
získala putovný pohár. Druhé
miesto obsadila Zuzana Oriešková a tretia skončila Anna
Holubčíková. Muži boli aj tento
rok rozdelení do kategórie B
NIŽNIANSKE OZVENY
a kategórie A. Kategóriu B bez
straty setu vyhral Jozef Iskra
z Trstenej, na druhom mieste
skončil Martin Kuruc zo Sabinova a tretiu priečku obsadil Peter
Chromek z Tvrdošína. Hlavnej A kategórii mužov súperilo
13 hráčov v troch skupinách,
z ktorých sa postupovalo do
vyraďovacieho pavúka. Po veľmi vyrovnaných semifinálových
zápasoch nasledoval zápas
o tretie miesto, v ktorom sa stretli dve generácie hráčov Miloš
Golboň z Trstenej a Marek Macák z Tvrdošína. Prvý menovaný popreháňal svojho mladšieho súpera po kurte a vyhral 2:0
na sety. Do finále sa podobne
ako pred rokom prebojovali Ja-
roslav Suchánek a Pavol Žuffa.
Vo vyrovnanom zápase mal viac
síl a športového šťastia P. Žuffa,
keď vyhral 2:1 na sety a získal
tak po tretí krát za sebou pohár
starostu obce Nižná. Poďakovanie patrí všetkým hráčom za
predvedené výkony, ktoré svedčia o stúpajúcej úrovni badmintonu v regióne, ďalej starostovi
obce J.Rosinovi, ktorý si našiel
čas a prišiel povzbudiť hráčov
a odovzdať ceny. Poďakovanie
patrí aj organizátorom turnaja
K.Orieškovi a J.Suchánkovi
a samozrejme sponzorom Obci Nižná, Radke Dedinskej
za božský boršč a Ovociu a zelenina - p. Záhorcovej.
CELKOVÉ PORADIE
Kat. ženy:
1. K. Kakačková
2. Z. Oriešková
3. A. Holubčíková
4. V. Záhorcová
Kat. muži A:
1. P. Žuffa
2. J. Suchánek
3. M. Golboň
4. M. Macák
Kat. muži B:
1. J. Iskra
2. M. Kuruc
3. P. Chromek
4. J. Reguly
Sch
Pozvánka
VZORKOVÁ PREDAJŇA
sídliaca v bývalej OTF
– budova KORD
pozýva na nákup, ponúkajú:
- termo oblečenie
- pracovné oblečenie
- pracovné rukavice
- pracovnú obuv
- baliace pásky
- baliace fólie
10
SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Narodenie dieťaťa
1. HAŽLINSKÁ Veronika, 2.1.2011
2. VOREK Filip, 3.1.2011
3.
4.
5.
65 rokov
Vitaj medzi nami !
Sobáše
1. KUBINCOVÁ Dominika - KUBANDA Tomáš, 8.1.2011
2. HULEJOVÁ Jana – JAGNEŠÁK Igor, 8.1.2011
Na spoločnej ceste životom želáme veľa
zdravia, šťastia, tolerancie, trpezlivoti
a vzájomného porozumenia!
Odišli od nás
1. BAČA Viktor, 77 ročný
2. PETRIČKO Miloslav, 82 ročný
Odpočívajte v pokoji !
Blahoželáme
V mesiacoch december 2010 - január 2011 sa
významných životných jubileí dožili títo naši
spoluobčania:
55 rokov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
PhDr. FILKOVÁ Oľga, Orličie 742, Nižná
KNIŽACKÝ Jozef, Štúrova 427, Nižná
KOČNEROVÁ Helena, Štúrova 453,Nižná
Ing. LAMŽO Miroslav, Štúrova 444, Nižná
Mgr. MIŠÍK Miroslav, Matúškova 463, Nižná
BIELIK Pavol, Hviezdoslavova 217, Nižná
CVOLIGA František,Šoltésovej 644, Nižná
DEDINSKÁ Elena, M.Urbana 130, Nižná
GAŠPEROVÁ Terézia, Zemianska Dedina 11
HLAVAJOVÁ Ružena, Kukučinova 23, Nižná
HULEJ František, Partizánska 99, Nižná
MARIAŠ Ľubomír, J.Hollého 568, Nižná
SKØIPALA Miroslav, Mieru 258, Nižná
ŽUFFOVÁ Helena, Hamuljakova 394, Nižná
ŠANGALOVÁ Eva , Nová doba 489, Nižná
VASEK Marián, Za Vŕškom 691, Nižná
MIŠÍKOVÁ Oľga, Nová doba 501, Nižná
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
LATKOVÁ Oľga, Hviezdoslavova 345, Nižná
MAGUROVÁ Jarmila, Sama Chalupku 538,Nižná
MIKULÁŠIK Ján, Nová doba 485, Nižná
FLOREKOVÁ Elena, Matúškova 465, Nižná
KAISLEROVÁ Valéria, Nová doba 487, Nižná
KAJAN Anton, Mieru 295, Nižná
MEDVECKÁ Antónia, Štúrova 432, Nižná
ŤAPUŠÍKOVÁ Serafína, Nová doba 500, Nižná
70 rokov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
DEDINSKÁ Eva, Matúškova 466, Nižná
PAŽÍTKOVÁ Libuša, Jesenského, 631, Nižná
REGULYOVÁ Augustína, Mila Urbana 128. Nižná
BEČKA Rudolf, Závodná 460 Nižná
KORČUŠKOVÁ Amália, Na Skalke 548, Nižná
KRIŽAN Ján, Matúškova 464, Nižná
MIKUKULÁŠEKOVÁ Mária, Nová doba 483, Nižná
75 rokov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
BOBROVSKÝ Ľudovít, Gen. Štefánika 598, Nižná
HÁJKOVÁ Soňa, Závodná 460, Nižná
REGULYOVÁ Júlia, Vintiška 91, Nižná
ŠÁLKOVÁ Margita, Sama Chalupku 571, Nižná
ZÁHOROVÁ Oľga, Nová doba 491, Nižná
ŽMURÁŇOVÁ Marie, Nová doba 491, Nižná
80 rokov
1. PIKNOVÁ Františka , Œúrova 419, Nižná
2. TUKOVÁ Mária, Kukučínová 14, Nižná
91 rokov
1. MAČÒÁKOVÁ Terézia, Kolejáková 225, Nižná
2. GVOROVÁ Mária, Hamuljakova 394, Nižná
Našim jubilantom prajeme všetko len to
najlepšie, zdravie,
šťastie a spokojnosť. Hodne životného
elánu do ďalších úspešných rokov Vášho života.
60 rokov
1. BUŠÍKOVÁ Mária, Za Vŕškom 701, Nižná
2. ĎAĎOVÁ Eva, Na Skalke 558, Nižná
11
NIŽNIANSKE OZVENY
KRÍŽOVKA
pre našich čitateľov
– Počujte kolega, vás som ešte nevidel
v parlamente otvoriť ústa.
– (Dokončenie v tajničke)
Autor:
Jozef
Marton
priraďovacia
spojka
opica,
primát
1
ohurovala
nervy
(zast.)
judejský kráľ
okúzli,
rastlina
uchváť
obsahujúca zn ústnej
vody
nikotín
Pomoc:
Aarlen,
Adi,
Emme
jeden z
mušketierov
farebnosť
(kniž.)
ináč
3
Hliník
eskimácke
sane
zn. alu
diskov
planétka
klobúk
(zast.)
tu máte
opadúva
Pomoc:
akrier,
JRJ, Ea
EČV
Revúcej
hrbček
borovice
2
arabský
matematik
irídium
poháňala
obojživelník
lebo
(básn.)
valónsky názov
mesta Arlon
perzský
Boh zla
obriadi
(hovor.)
v mokrom
stave
kód rádiostaníc USA
lieta si,
básn.
bahniakovitý vták
indonézsky ostrov
balíky
(zast.)
prsia,
po
česky
vskutku
akademický
(skr.)
lôžko
(nár.)
čínsky
egreš
Pomoc: kód ráKasan, diost.Jap.
Kum,
havajská
NEI,
gitara
priraďovacia
spojka
priúčajú
turecká
rieka
náter
vyťahuj
meč z
pošvy
oznámil
úradom
zaisťovalo
námesačník
(odb.)
citosl.
obdivu
erbium
krytý výklenok
hráči s
kartami
Pomoc:
Aramil,
bolero,
Ronal
manilské
konope
Electrical Research and
Development
Association
Pomoc: španiel- yearbook
Ahriman, sky ľudo- (angl.
akija,
skr.)
vý tanec žen.meno
ľaha
ker
s
hrustarorímska bou dreňou
bohyňa knokaut
(skr.)
úrody
strapcovité
súkvetie
pokladnica (hov.)
škvrna,
fľak
škvara
(kraj.)
švajčiarska
rieka
neprirodPomoc:
zená
nel, aba- predložka, Nasir,
ka
yterbium
ukulele
4
strach
psychická záťaž
patriaci
Emovi
glazúra
(hovor.)
asýr. Boh
mesta Eridu
latinský
súhlas
ženské
meno
odd. v nemocnici
cit. hnevu
špan. exkráľovna
búchaj
citoslovce ticha
(rozkaz)
trampovanie
spojovací
výraz
skratka
pre kus
51 v Ríme
lietanie
Infomation
Hyperlinked
over Proteins (skr.)
choď!
Vylúštenie krížovky zasielajte na adresu: Nižnianske ozveny, Obecný úrad Nižná, do 10. decembra 2010. Vylosovaný výherca
obdrží od OcÚ vecnú cenu. Znenie krížovky z obecných novín č. 6/2010 „CEZ DEŇ ROBÍM ČO PRIKÁŽU A VEČER NESMIEM
NIKAM ÍSŤ.“ Vylosovanou výherkyňou sa stala Marie ŽUFFOVÁ, Hviezdoslavova 342, 027 43 Nižná.
NIŽNIANSKE OZVENY
Obecné noviny. Dvojmesačník občanov Nižnej. Vydáva: Obecný úrad, 027 43 Nižná, Nová doba 506. Evidenčné číslo Ev - 3250/09. Predseda redakčnej
rady: Jana Černá. Členovia redakčnej rady: Ján Lacko, Bc. Daniela Gondová, PaedDr. Stanislava Opátová, Mgr. Margita Kuchčáková a Veronika Latková. Vychádzajú raz za dva mesiace. Tlač: Tlačiareň KUBÍK, Námestovo. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravy článkov a príspevkov, v ktorých sa vyskytujú hanlivé, osočujúce
údaje a gramatické chyby.
Download

Nižnianske ozveny 1/2011 PDF 8,6 MB