OXID CHLORI ITÝ,
NAJPROGRESÍVNEJŠIA METÓDA
DEZINFEKCIE VODY
Chlór, (chlórnan sodný, plynný chlór ap.), sa celosvetovo považuje za dezinfek ný prostriedok
prvého sledu. Už nieko ko desa ro í je však snahou udstva nahradi ho iným dezinfek ným
prostriedkom. Dôvodom je, že pri dezinfekcii chlórom vznikajú ved ajšie, zdraviu škodlivé
zlú eniny - chloramíny, trihalogénmetany a rakovinotvorný chloroform. Navyše, voda
nepríjemne zapácha, spôsobuje svrbenie pokožky, dráždi o i a sliznicu.
Na základe celosvetových praktických skúseností a poznatkov, dobrou náhradou klasického
chlóru by mohol by ClO2 – oxid chlori itý, nazývaný tiež chlórdioxid. Na rozdiel od chlóru,
chlórdioxid pracuje nie chlora ne, ale oxida ne. Jeho použitím nedochádza k vzniku žiadnych
zdraviu škodlivých látok a jeho dezinfek né ú inky sú podstatne lepšie.
Chlórdioxid bol vyvinutý pôvodne v plynnej podobe, kedy je nebezpe ný, výbušný, v praxi
ažko použite ný. Jeho výroba bola z týchto dôvodov, ako aj dôvodov vysokých nákladov
v osemdesiatych rokoch eliminovaná.
Nemeckej firme CEALIN sa podarilo vyvinú chlórdioxid v tekutej, stabilizovanej forme
a v takejto je zapracovaný do výrobku, predávaného pod obchodným názvom DUOZON 100 L.
DUOZON 100 L je ahko skladovate ný, manipulovate ný a bezpe ný. Jeho výroba je z týchto,
a aj iných dôvodov chránená svetovými patentmi ako v Európe, tak v USA a v iných vyspelých
ekonomikách sveta.
Používanie DUOZON 100 L na Slovensku bolo prerokované a je oficiálne uznané Úradom
verejného zdravotníctva v Bratislave, v zhode s „Direktívou biocidálnych produktov Európskej
únie“ o používaní oxidu chlori itého. „Certifikát“ na jeho používanie v SR vydalo CENTRUM
PRE CHEMICKÉ LÁTKY A PRÍPRAVKY Slovenskej republiky, „Certifikát“ na jeho používanie
v SR osobitne aj pre pitnú vodu vydal Úrad verejného zdravotníctva v Bratislave.
DUOZON 100 L ponúka mimoriadne ú innú dezinfekciu, pôsobí celoplošne a dlhodobo,
v priebehu nieko ko sekúnd až minút likviduje a deaktivuje mikroorganizmy, vírusy, baktérie,
ítane Legionella pneumophila. Aplikáciou DUOZON 100 L zostáva voda mikrobiologicky
nezávadná, bez zápachu, nespôsobuje ohrozenie zdravia a života loveka ani životného
prostredia. DUOZON 100 L eliminuje vznik rias, rozmnožovanie améb, taktiež tvorbu vodného
kame a a biofilmov na technologických zariadeniach.
DUOZON 100 L dodávame v 20 litrových kanistroch, o je 25 kg, alebo v balení 60 kg. Cena
DUOZON 100 L je v porovnaní s bežne používanými prostriedkami na Slovensku vyššia, avšak
v porovnaní s prostriedkami kategórie svetovej kvality je porovnate ná a v mnohých prípadoch
aj nižšia. Oproti tomu však, bežná spotreba DUOZON 100 L je v porovnaní s chlórnanom
sodným 7 až 12 x nižšia.
aka prednostiam a vlastnostiam DUOZON 100 L sú náklady
súvisiace s komplexným zabezpe ením prevádzky nižšie a celková ekonomická efektívnos je
vyššia.
DUOZON 100 L je možné aplikova v kombinácii aj s inými metódami dezinfekcie, akými sú
napr. chlórnan sodný alebo plynný chlór, ÚV paprsky, elektrolýza, ionizácia ap.. Ako ú elná sa
javí jeho kombinácia s chlórom, kedy sú ú inky DUOZON 100 L taktiež vynikajúce
a ekonomické i iné aspekty tomu adekvátne.
DUOZON 100 L je možné aplikova mechanicky, priamym vlievaním do dezinfikovanej vody,
alebo plne automatizovane.
Pri používaní DUOZON 100 L odporú ame dodržiava stav pH na úrovni 7,0 – kedy ú innos
DUOZON 100 L je najvyššia a jeho spotreba najnižšia.
Download

oxid chloričitý, najprogresívnejšia metóda dezinfekcie vody