VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
Ubytovanie v súkromí
Penzion Katarina**, Ždiar 645, 059 55, Ždiar
O: 43663486
Tel.kontakt: +421 907496158
e-mail: [email protected]
Tieto podmienky sú zmluvnou sú as ou Vami ( alej len klient) zadanej zákazky.
Podmienky platia aj pre budúce obchody, i ke
na ne nebude v konkrétnom prípade
výslovne odkázané. Podmienky klienta, ktoré budú ma
odlišné znenie, sú neplatné.
Ved ajšie dohovory, zmeny v dohodách alebo ich zrušenie, musia by
uskuto nené
písomnou formou a musia by potvrdené PENZIONOM KATARINA. Klient uznáva tieto
podmienky a svojím podpisom sa zaväzuje ich dodržiava .
I. UBYTOVANIE Ú ASTNÍKOV – JEDNOTLIVCI
Klientovi sú rezervované izby k dispozícii od 14.00 hod. dohovoreného d a príchodu.
Rezervácie izieb, do ktorých sa klient nenas ahoval najneskôr do 20.00 hod. v de dohovoreného
príchodu, môže PENZION KATARÍNA zruši a následne rezervova iným záujemcom. Toto
neplatí, pokia bol vopred písomne (mail,) dohovorený neskorý príchod. Izby musia by v
dohovorený de
odchodu odovzdané PENZIONU najneskôr do 10.00 hod., pokia nebolo
vopred dohovorené inak. PENZION môže na základe oneskoreného odchodu z izby ú tova
100% z plnej ceny ubytovania. Na pobyt môže nastúpi len po et osôb uvedených v ubytovacom
poukaze. Ak na pobyt nastúpi vyšší po et osôb ako je uvedené v ubytovacom poukaze,
ubytovate nie je povinný ubytova osoby naviac.
II. Sezóny
Pre Penzion
Letná sezóna: za ína poslednou júnovou sobotou a kon í prvou sobotou v septembri,
Zimná sezóna: za ína od 03.01. do 31.03. daného roku v ítane Ve kej noci,
Silvestrovská sezóna: 20.12. do 03.01
Mimosezóna: termíny mimo zimnej sezóny, letnej sezóny sú mimosezónne
III: Z avy
-z avy nie je možné kombinova - z avy pre deti - platia len po obsadení stanoveného
minimálneho po tu osôb. Pre silvestrovský termín neplatia žiadne z avy, vždy platia ceny za
základné lôžko.
IV: Objednávka pobytu
Pobyt si môžete zakúpi osobne v našom PENZIONE, telefonicky alebo rezerváciou objektu
priamo na našej webovej stránke www.penzionkatarina.sk ,alebo prostredníctvom partnerských
cestovných kancelárií. Ubytovanie je možné na min. 2 a viac nocí, okrem Ve kono ného pobytu3 noci, Viano ného a Silvestrovského pobytu 7 nocí.
V: Potvrdenie rezervácie
Rezerváciu objektu potvrdíme do 48 hodín. Po potvrdení rezervácie zaplatíte preddavok vo
výške 40% z celkovej ceny pobytu do 7dní. Prosíme o zaslanie potvrdenia o úhrade e-mailom na
[email protected] , kde uvediete svoje meno, priezvisko a termín rezervácie. Druhú as
platby 60% uhradíte pred nástupom na pobyt.
VI: Spôsob platby
Klienti zo Slovenskej republiky
Vkladom alebo prevodným príkazom na íslo ú tu: 24 7973 8558/0200
Variabilný symbol: Meno a priezvisko klienta
Klienti z ostatných krajín
Platba v EUR na náš ú et:
Adresa banky: Zalohu Vas poprosim poslat na cislo uctu:
IBAN:SK40 0200 0000 0024 7973 8558
BIC:SUBASKBX
Názov BANKY: Všeobecná úverová banka a.s
Spišská Belá
Zimná 3
Naša adresa: Marek Kriššák
diar .d.645
059 55 diar
Variabilný symbol: Meno a priezvisko klienta
VII: Cena zahr uje
Ubytovanie, poste nú bielize , 1x osuška, 1x uterák, elektrickú energiu, vodu a plyn Cena je
uvedená za osobu a de .
V cene nie je zahrnutý
Rekrea ný poplatok (hradí sa na mieste) € 0,40 na osobu/de za osobu nad 15 rokov veku,
poplatok za zviera (ak je dovolené) . Klient zodpovedá za to, že po ukon ení pobytu odovzdá
ubytovacie zariadenie v pôvodnom stave.
VIII: Storno poplatky
do 60 dní pred nástupom na pobyt je storno poplatok 10 % z celkovej ceny pobytu
59 - 30 dní pred nástupom na pobyt je storno poplatok 20 % z celkovej ceny pobytu
29 - 10 dní pred nástupom na pobyt je storno poplatok je 30% z celkovej ceny pobytu
9 a menej dní pred nástupom na pobyt je storno poplatok 40 % z celkovej ceny pobytu
Zrušenie pobytu je nutné oznámi
PENZIONU KATARÍNA písomne, e-mailom, alebo
telefonicky.
IX: CENNÉ PREDMETY
PENZION nezodpovedá za cenné predmety, ako je hotovos , šperky, prinesené hudobné
nástroje, technické prístroje a pomôcky a pod.
X. RU ENIE V ŠKODOVOM PRÍPADE
Klient ru í za všetky škody, ktoré PENZIONU spôsobili pracovníci klienta, jeho hostia alebo iné
ním poverené osoby, a tieto škody PENZIONU nahradí v plnej výške. PENZION ru í iba za
škody, u ktorých bude jednozna ne a preukázate ne zistená vina PENZIONU, v žiadnom prípade
však neru í za škody, ktoré spôsobí tretia osoba. PENZION je oprávnený požadova , aby klient
uzavrel vhodné poistky.
XI. OSTATNÉ USTANOVENIA
1) PENZION neru í za úrazy pri programoch na vo ný as akéhoko vek druhu, ibaže by
PENZION konala hrubo, nedbanlivo alebo úmyselne.
2) Zvieratá do PENZIONU majú povoleny prístup / za poplatok /
3) Nájdené veci sa klientovi zasielajú poštou na základe písomnej žiadosti, pri om klient hradí
všetky výdaje s tým spojené. Nájdené veci sa usklad ujú v PENZIONE po dobu 6 mesiacov. Po
uplynutí tejto lehoty sa predmety, ktoré majú zjavnú hodnotu, odovzdajú miestnym stratám a
nálezom.
4) Pobyt zákazníkov v PENZIONE
alej upravuje Ubytovací poriadok PENZIONU
KATARÍNA, ktorý je pre hostí záväzný bez výnimky.
5) Pokia by jednotlivé ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok boli alebo sa
stali neú innými i neplatnými, nedotýka sa tým ú innos
i platnos ostatných ustanovení.
Svojím podpisom potvrdzujete, že s vyššie uvedenými obchodnými podmienkami súhlasíte v
plnom rozsahu ich znenia.
Za klienta : .Meno a Priezvisko, datum
………………………………..
Za penzion KATARÍNA datum
……………………………………
Marek Kriššák, Ždiar 645
059 55, Ždiar
O: 43663486
Tel.kontakt: +421 907496158
e-mail: [email protected]
Download

Prečítajte si obchodné podmienky