RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ ŽDIAR
Ždiar 688, 059 55
www.zdiar.fara.sk
e-mail: [email protected]
tel.: 052 449 81 36
IČO: 31966110
VÝSLEDKY VÝBEROVÉHO KONANIA
Do výberového konania sa zapojilo celkovo 10 subjektov.
ŤAŢBA:
Poradie vo výberovom konaní
Firma
1.
Štefan Andráš
2.
Katarína Jašňáková
3.
Valent Kotarba
4.
RIAVA s.r.o.
5.
Jozef Pitoňák
6.
Štefan Majerčák
PREDAJ NA PNI:
Poradie vo výberovom konaní
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Firma
Ľudovít Mačák
Valent Kotarba
RIAVA s.r.o.
LESS&CO s.r.o.
Jozef Pitoňák
Ľubomír Katušák
Katarína Jašňáková
ZALESŇOVANIE:
Poradie vo výberovom konaní
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Firma
LESS&CO s.r.o.
Štefan Andráš
Valent Kotarba
Štefan Majerčák
LESOM s.r.o.
Jozef Pitoňák
Katarína Jašňáková
Ťažba Strednica
Ťažba Magura
12,5
13
13
14,1
15
15,7
Predaj na pni Strednica
12,5
13
18
14,1
15
15,7
Predaj na pni Magura
40
41
35
35
34
35
25
40
26
35
30
34
20
25
Ponuka na zalesňovanie za 1 ks
0,16
0,166
0,17
0,17
0,23
0,24
0,5
Z uvedeného vyplýva, ţe najlepšiu ponuku na komplexnú výrobu dreva na OM predloţil Štefan Andráš
a najlepšiu ponuku predaja dreva na pni predloţil Ľudovít Mačák. Vyhlasovateľ sa rozhodol prijať spôsob “a“
výberového konania – teda ťaţbu komplexné spracovanie dreva na OM a nie predaj dreva na pni.
V prípade zalesňovania predloţila najlepšiu ponuku spoločnosť LESS&CO s.r.o. Predpokladáme však, ţe táto
ponuka by platila len v prípade víťazstva v spracovaní dreva respektíve predaja na pni. V ponuke na zalesňovanie
zvíťazil Štefan Andráš.
Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť na výberovom konaní.
V Ţdiari, 21. februára 2012.
Miroslav LETTRICH
farský administrátor
Download

prezrieť v tomto odkaze - RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ ŽDIAR