Štatút 5. ročníka „Veľkej vedomostnej súťaže o vode
vzdelávacieho programu Modrá škola – voda pre budúcnosť“
článok I
Preambula
Štatút 5. ročníka „Veľkej vedomostnej súťaže o vode vzdelávacieho programu Modrá škola –
voda pre budúcnosť“ (ďalej len „štatút“) je jediným záväzným dokumentom, ktorý podrobne
upravuje
pravidlá
súťaže
tak,
aby
boli
presne
a
zrozumiteľne
stanovené
podmienky
vedomostnej súťaže vzdelávacieho programu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s.,
pre deti a mládež Modrá škola – voda pre budúcnosť v školskom roku 2013/2014.
článok II
Vyhlasovateľ a organizátor súťaže
1.
Vyhlasovateľom súťaže (ďalej len „vyhlasovateľ“) je:
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. (BVS)
Prešovská 48
826 46 Bratislava
www.bvsas.sk
2.
Organizátorom súťaže (ďalej len „organizátor“) je:
Mladí vedci Slovenska, o. z.
Saratovská 26/A
841 02 Bratislava
www.modraskola.sk
článok III
Cieľ Veľkej vedomostnej súťaže o vode
Cieľom Veľkej vedomostnej súťaže o vode je napomôcť školám aktívne zapájať žiakov
do výchovno-vzdelávacieho procesu v oblasti environmentálnej výchovy so špecifickým
zameraním
na
problematiku
vody,
aby
si
prostredníctvom
riešenia
súťažných
otázok
uvedomovali dôležitosť vodárenských procesov – akú cestu musí voda prejsť, aby sa dostala
k ľuďom a kam po použití ide (výroba/ťažba vody, úprava vody, distribúcia vody spotrebiteľom,
odkanalizovanie použitej odpadovej vody, čistenie odpadovej vody v čistiarňach odpadových
vôd, návrat vyčistenej vody naspäť do prírody).
článok IV
Priebeh Veľkej vedomostnej súťaže o vode
1. Dňom verejného vyhlásenia 4. ročníka Veľkej vedomostnej súťaže o vode vzdelávacieho
programu Modrá škola – voda pre budúcnosť je 1. október 2013.
2. Súťaž má 8 súťažných kôl. Každé súťažné kolo trvá jeden kalendárny mesiac.
3. Súťažné otázky pre dané kolo súťaže organizátor zverejní prvý deň v mesiaci
na www.modraskola.sk/vedomostnasutaz.
4. Organizátor súťaže najneskôr do 10 dní od ukončenia daného súťažného kola zverejní
jeho vyhodnotenie na www.modraskola.sk.
5. Termín uzávierky vedomostnej súťaže je 31. máj 2014. Deň uzávierky súťaže je zároveň
dňom ukončenia posledného – 8. súťažného kola Veľkej vedomostnej súťaže o vode
v školskom roku 2013/2014.
článok V
Kategórie Veľkej vedomostnej súťaže o vode
1.
Veľká vedomostná súťaž o vode sa realizuje v dvoch súťažných kategóriách:
a. Kategória I, ktorá je určená pre žiakov 1. – 4. ročníka základných škôl,
b. Kategória II, ktorá je určená pre žiakov 5. – 9. ročníka základných škôl a žiakov
1. – 4. ročníka osemročných gymnázií.
článok VI
Pravidlá Veľkej vedomostnej súťaže o vode
1. Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci základných škôl a žiaci 1. až 4. ročníka 8-ročných
gymnázií, ktoré v školskom roku 2013/2014 sú zapojené do vzdelávacieho programu
BVS Modrá škola – voda pre budúcnosť. Bližšie podmienky týkajúce sa registrácie škôl
do
vzdelávacieho
programu
a
zoznam
zapojených
škôl
sú
zverejnené
na www.modraskola.sk.
2. Do súťaže sú zaradení len tí žiaci, ktorí vyplnia a odošlú elektronické súťažné hárky
na www.modraskola.sk/vedomostnasutaz.
3. Pri vypĺňaní elektronického súťažného hárku sa žiak môže radiť s pedagógom.
4. Súťažný hárok odoslaný žiakom v nesprávnej súťažnej kategórii bude z hodnotenia
vyradený.
5. Žiak môže v každom súťažnom kole vyplniť a zaslať iba jeden súťažný elektronický
hárok.
6. V každom súťažnom kole žiaci odpovedajú na 10 otázok.
7. Žiaci súťažiaci v I. súťažnej kategórii správnu odpoveď volia z 2 možností a žiaci
súťažiaci v II. súťažnej kategórii správnu odpoveď volia z 3 možností.
8. V každej súťažnej otázke je správna len jedna odpoveď.
článok VII
Hodnotenie Veľkej vedomostnej súťaže o vode
1.
Vedomostná súťaž bude vyhodnotená v dvoch súťažných kategóriách, ktoré sú uvedené
v článku V v bode 1 tohto štatútu.
2.
Podkladom pre vyhodnotenie súťaže sú elektronické súťažné hárky s odpoveďami žiakov.
3.
Za každú správne označenú odpoveď žiaci získajú 1 bod a za nesprávnu odpoveď 0 bodov.
Maximálny počet bodov, ktorý môže súťažiaci získať počas celej súťaže je 80 bodov.
4.
Po ukončení posledného súťažného kola budú spočítané získané body žiakov za jednotlivé
súťažné kolá, a tým aj vyhodnotená vedomostná súťaž v školskom roku 2013/2014.
5.
Do záverečného – celoročného hodnotenia budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí sa zapojili
aspoň do šiestich súťažných kôl.
6.
Po ukončení 5. ročníka Veľkej vedomostnej súťaže o vode v júni 2014 budú zverejnené
celkové výsledky súťaže na www.modraskola.sk.
článok VIII
Ocenenia Veľkej vedomostnej súťaže o vode
1.
Každý mesiac bude 10 najlepších súťažiacich v každej súťažnej kategórii odmenených
zaujímavými predmetmi Modrej školy. V prípade, že viac ako 10 žiakov v danej súťažnej
kategórii získa maximálny počet bodov alebo viacerí žiaci budú mať rovnaký najvyšší počet
bodov, víťazi budú určení žrebovaním.
2.
Organizátor súťaže zašle odmeny víťazom jednotlivých súťažných kôl, vždy po vyhodnotení
daného kola doporučenou poštovou zásielkou na adresu bydliska žiaka.
3.
Na záver budú ocenení 10 najlepší súťažiaci v každej súťažnej kategórii – absolútni víťazi
Veľkej vedomostnej súťaže o vode.
4.
Absolútni víťazi súťaže budú ocenení v dvoch súťažných kategóriách vecnými cenami
v celkovej hodnote 700,00 € a diplomami.
5.
Odmenená bude najúspešnejšia škola (s najvyšším počtom bodov) a najaktívnejšia škola
(s najvyšším počtom zapojených žiakov) Veľkej vedomostnej súťaže o vode v školskom
roku 2013/2014. Školy za mimoriadnu aktivitu budú odmenené finančnými odmenami
a diplomami. Finančná odmena pre najúspešnejšiu školu je 200,00 € a pre najaktívnejšiu
školu je 200,00 €.
článok IX
Záverečné ustanovenia
1.
Na cenu z tejto súťaže nie je právny nárok a nie je možné ju súdne vymáhať.
2.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pravidlá súťaže kedykoľvek zmeniť alebo upraviť.
V
prípade
zmeny
pravidiel
vyhlasovateľ
zverejní
oznámenie
o
zmene
pravidiel
na www.modraskola.sk.
3.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo súťaž odvolať len zo závažných dôvodov. Odvolanie
súťaže bude vykonané rovnakým spôsobom ako bola súťaž vyhlásená, t. j. zverejnením
oznámenia o odvolaní súťaže na www.modraskola.sk.
4.
Tento štatút nadobúda účinnosť dňom verejného vyhlásenia Veľkej vedomostnej súťaže
o vode v školskom roku 2013/2014.
Bratislava, 30. september 2013
Download

Štatút 5. ročníka „Veľkej vedomostnej súťaže o vode