INFORMAČNÝ LIST
OXYKVART
Tekutý dezinfekčný prostriedok na báze peroxidu určený na dezinfekciu plôch. Neobsahuje aldehydy.
Zloženie: účinné a pomocné látky
Množstvo účinnej látky v 100 g prípravku: peroxid vodíka 10g, kvartérne amóniové zlúčeniny,
alkyl(C12-C18)benzyldimetylamónium-chlorid 6 g
Fyzikálne a chemické vlastnosti: kvapalina slabožltej farby bez vône, pH 1% roztoku < 3,0
Spektrum účinku: A, V, B, T, M, C
baktericídny, fungicídny, virusinaktivačný, mykobaktericídny, sporicídny.
Oblasť použitia: zdravotníctvo, veterinárne lekárstvo, komunálna hygiena, balneológia, potravinárstvo.
Prípravok je určený len pre profesionálne použitie
Spôsob použitia: Plošná dezinfekcia: 0,5% (50 ml/10 l vody) roztok, expozícia: 5 minút až nechať zaschnúť.
Malé plochy: 0,5 %(50 ml/ 10 l vody ) roztok, expozícia: 5 minút až nechať zaschnúť.
Dezinfekcia v prostredí kontaminovanom mykobaktériami: 0,5-1 % roztok (50 - 100 ml/ 10 l vody) ,
expozícia: 30 minút. Nechať zaschnúť.
Znášanlivosť: Nepoškodzuje povrchy, je vhodný na čistenie umývatelných plôch a predmetov v uvedených
oblastiach použitia. Nevhodný na hliník.
Registračné číslo prípravku: bio/414/D/08/CCHLP
Skladovanie: v suchu, oddelene od potravín/ odděleně od potravin
Bezpečnostné upozornenia:
N-Nebezpečný pre životné prostredie.
C žieravý/žíravý
Spôsobuje silné popáleniny/poleptanie. Škodlivý po požití. Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť
dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. Uchovajte uzamknuté. Noste vhodný
ochranný odev, rukavice a ochranné prostriedky na oči/tvár. V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre,
okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku). Zabráňte
uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov.
Skladovať v originálnom, riadne uzavretom obale, na suchom dobre vetranom mieste
Zneškodňovanie: Prípravok a obal zneškodňujte s súlade ustanovení zákona o odpadoch č. 406/2006 Z.z.,
v platnom znení. Zákaz opakovaného použitia obalu!
Kontrola kvality dezinfekcie: Kontrola sa prevádza chemicky a mikrobiologicky. Chemická kontrola
spočíva v chemickej analýze pracovného roztoku na množstvo účinnej látky. Účinná je aj
mikrobiologická kontrola účinnosti dezinfekčného prostriedku, a to formou steru z dezinfikovanej
plochy pred a po dezinfekcii a jeho laboratórnym vyhodnotením.
Expiračná doba: 12 mesiacov od dátumu výroby (dátum výroby a dátum spotreby uvedený na obale
Balenie: 5 kg
Odborný poradca: Ján Bobáľ, BANCHEM s.r.o., Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda,
tel. 0905/916 725.
Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale
a pripojené informácie o výrobku.
DRŽITEĽ CERTIFIKÁTU KVALITY ISO 9001:2000
,
Výrobca: BANCHEM, s.r.o., Rybný trh 332/9, P.O. Box 164, 929 01 Dunajská Streda, SR,
http:/www.banchem.sk/
Download

ZNENIE ETIKETY