ANSILVER® PROFI SAN (BOROWOOD)
Registr. č. CCHLP Bratislava:bio/849/D/06/CCHLP
Vysokoúčinný přípravek pro dlouhodobou ochranu dřeva proti veškerému dřevokaznému hmyzu,
plísním a dřevokazným houbám.
Určení:
Kapalný suspenzní přípravek ANSILVER® PROFI SAN (BOROWOOD) je určený na komplexní
ochranu dřevěných konstrukcí, krovů, podlah, obkladů v interiérech i exteriérech. Dodává se ve
formě koncentrátu. Aplikuje se nátěrem, postřikem, máčením nebo tlakovou impregnací.
Složení:
oktaboritan disodný tetrahydrát ≤160,1 g/kg, pomocní látky ≥ 39,9 g/kg, voda.
Účinné látky:
oktaboritan disodný tetrahydrát CAS 12280-03-4, EINECS 234-541-0
Návod k použití: Před každým použitím přípravek důkladně promíchejte. Spotřeby a aplikační
postupy pro různé aplikace jsou uvedeny v následujícím textu.
1. Preventivní ochrana dřeva.
Spotřeby koncentrátu jsou uvedeny v následující tabulce:
Použití
ANSILVER® PROFI SAN : Voda
Min. spotřeba
koncentrátu
Způsob aplikace
1:9
20 g/m2
nátěr, postřik, máčení
1 : 99
5 kg/m3
tlaková impregnace
1:9
40 g/m2
50 g/m2
nátěr, postřik,
dlouhodobé máčení
1 : 49
15 kg/m3
tlaková impregnace
Ředění
Interiér
Exteriér *
* Po ošetření doporučujeme dřevo natřít vhodným krycím nátěrem.
2. Napadené dřevo.
Koncentrát přípravku rozředíme vodou v poměru 1:1 a aplikujeme v množství min. 160 ml/m2
povrchu.
Důležité upozornění! Přípravek míchejte a s přípravkem pracujte v plastových anebo nerezových
nádobách, resp. v nádobách s povrchem upraveným syntetickou nátěrovou hmotou, smaltem nebo
emailem.
3. Preventivní ochrana zděné stěny.
V případě preventivního ošetření zděné stěny se použije ředění: 1 díl přípravku ANSILVER® Profi
SAN a 9 dílů vody. Na suchou stěnu se natře nebo nastříká min. 140 ml/m2 rozředěného přípravku.
Po vyschnutí je možné stěnu natřít běžným nátěrem nebo pro dosažení protiplísňového nátěru
doporučujeme přídavek protiplísňového přípravku ANSILVER® Profi. V případě ošetření zaplísněné
stěny je vhodné napadenou omítku nejdříve ošetřit protiplísňovým přípravkem Asanex ®.
4. Sanace zdi napadené dřevomorkou domácí.
Omítku stěny napadené dřevomorkou domácí nejdříve ošetříme přípravkem Asanex ®, který
necháme působit min. 24 hodin. Pak napadenou omítku odstraníme až na zdivo, které se nechá
co nejvíce vyschnout. Do mezer vyschlého zdiva se šachovnicově pod úhlem min. 30° navrtají díry
o průměru 8 - 15 mm a hloubce min. 2/3 tloušťky zdiva. Vzdálenost mezi dírami by neměla být více
než 200 - 250 mm. Vyvrtané díry je třeba min. 2x naplnit přípravkem ANSILVER® Profi SAN
rozředěným vodou v poměru 1:9. Poté se provede povrchová preventivní ochrana zdiva jako v
bodě 3. Omítku doporučujeme natřít nátěrem s přípravkem ANSILVER® Profi.
Doba účinku:
Vykonaná ochrana je v interiéru prakticky neomezená, doporučuje se však kontrola nejméně 1 x
za 5 roků. Doba účinku v exteriéru je závislá na namáhání ošetřeného materiálu přímými
povětrnostními podmínkami. Kontrolu je nutné vykonávat nejméně 1 x za rok.
Bezpečnostní a požární informace:
Přípravek je nehořlavý, nevýbušný.
Bezpečnost při práci:
S20/21 Při používaní nejezte, nepijte ani nekuřte. S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně
vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou
pomoc a ukažte tento obal nebo značení.
Znečistěnou pokožku umyjte vodou a mýdlem.
Informace v nouzových případech poskytne Toxikologické informační středisko, tel.: 224 91 92 92,
224 91 54 02.
Skladování:
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladovat dobře uzavřené na chladných, suchých, tmavých
dobře větratelných místech mimo dosahu silných redukčních činidel.
Pokyny pro bezpečné zneškodňování biocidního přípravku a jeho obalu:
Rozlitý materiál anebo jeho případné zbytky je nutné likvidovat jako toxický odpad. Prázdné obaly
je možné po důkladném vypláchnutí vodou recyklovat. Výplachovou vodu použijte do pracovní
směsi.
Výrobce:
ANSIL, s.r.o.
Trenčianska 762, 018 51 Nová Dubnica, Slovensko
tel./ fax: 00421 42 4440 385
mobil: 00421 907 739 187, 00421 949 715 556
e-mail: [email protected]
www. ansil.sk
Oprávněný distributor v ČR:
KEMA MORAVA – sanační centrum s.r.o.
Sviadnov 435, SVIADNOV 739 25
mobil: +420 725 987 429
e-mail: [email protected],
www.sanacnicentrum.cz
www.kema-morava.cz
Datum spotřeby: při dodržení skladovacích podmínek bez omezení. Vyrobeno na Slovensku.
Balení: 0,5 a 5 kg
Download

ANSILVER® PROFI SAN (BOROWOOD)