TECHNICKÝ LIST
IMPREGNIT PROFI
VÝROBCA
PAM-ak s.r.o., Triblavinská 47, 900 25 Chorvátsky Grob
tel. 02-45 94 39 22, fax:02-45 94 33 10
email: [email protected],
www.pam.sk
POPIS A POUŽITIE
Impregnit PROFI je impregnačný a napúšťací prostriedok na dlhodobú ochranu
dreva proti drevokaznému hmyzu, hubám a zamodraniu. Používa sa
na ochranu krovov a drevených konštrukcií, drevených obkladov, záhradného
nábytku a iných stolárskych výrobkov v exteriéri a v interiéri. Prostriedok má
preventívny účinok ako aj likvidačný účinok u dreva už napadnutého.
Zároveň vyplní póry, spevní povrch dreva a zlepší adhéziu farieb alebo lakov
použitých na finálnu povrchovú úpravu dreva. Vyznačuje sa veľmi dobrou
penetráciou do štruktúry dreva. Je vhodný aj na ochranu prepravných
a obalových materiálov z dreva ako sú dosky, debny, palety a pod.
Impregnit Profi zabezpečuje fungicídnu a insekticídnu ochranu dreva.
Používa sa na ochranu dreva, ktoré je vystavené poveternostným
vplyvom, ale bez kontaktu so zemou, s vlhkosťou často nad 20 %.
Typové označenie ochranných vlastností a označenie zdravotnej
neškodnosti podľa STN 49 0600-1 :
Iv preventívne účinný proti drevokaznému hmyzu
P preventívne účinný proti drevokazným hubám (bazidiomycéty)
B preventívne účinný proti drevosfarbujúcim hubám a plesniam
W ošetrené drevo môže byť vystavené vplyvu povetria
3 skupina ochranných prostriedkov vhodných pre drevo charakteristiky
C,D,E (občasný styk človeka s impregnovaným drevom)
Na zaistenie dlhodobej ochrannej účinnosti je potrebné aplikovať 200 g/m
Impregnitu Profi.
2
Registračné číslo biocídneho výrobku: bio/1118/D/07/CCHLP
Biocídny výrobok, používajte bezpečne! Forma biocídneho prostriedku:
vodouriediteľný prostriedok.
Čas potrebný na biocídny účinok najmenej 6 h po nátere finálnej vrstvy.
Prostriedok nie je určený na úpravu povrchov prichádzajúcich do priameho
styku s potravinami, pitnou vodou a krmovinami a na nátery detských hračiek a
detského nábytku..
ZLOŽENIE
Vodný roztok účinných látok, disperzie, koalescentu, zmáčadla a pomocných
látok.
Účinné látky:
Permetrín EC č. 258-067-9 0,6 g/kg
3-jód-2-propynyl-N-butylkarbamát EC 259-627-5 7 g/kg
Tebuconazol EC č. 403-640-2 8 g/kg
TL Impregnit PROFI, strana 1 z 3, dátum vydania: 29.03.2012
o
PODMIENKY APLIKÁCIE
Teplota vzduchu pri aplikácii musí byť vyššia ako +8 C a relatívna vlhkosť
vzduchu nižšia ako 70%. Nízka teplota a vysoká relatívna vlhkosť spomaľujú
zasychanie. Vlhkosť natieraného dreva max. 12 %.
POSTUP
Nanáša sa štetcom alebo máčaním. Povrch dreva pred aplikáciou Impregnitu
Profi očistiť, prebrúsiť brúsnym papierom č.150-180, zbaviť starých náterov,
mastnoty a brúsneho prachu.
1 až 2 nátery Impregnitom Profi.
Technologická prestávka medzi nátermi cca 4-6 hodín.
Po dôkladnom zaschnutí je možné aplikovať ďalšiu povrchovú úpravu
lazúrovacím lakom alebo farbou na drevo, napr. Pam Lazex, Základná farba na
drevo (vyrába Pam-ak s.r.o.). Pred aplikáciou farby alebo laku prebrúsiť
brusným papierom č. 150-180.
Pracovné pomôcky ihneď očistiť vodou.
Riedenie vodou:
TECHNICKÁ
CHARAKTERISTIKA
Likvidačný a preventívny účinok
neriediť
Krátkodobá ochrana výrobkov z dreva
riedenie 1:2
Krátkodobá ochrana reziva
riedenie 1:3
Vlastnosti v dodávanom stave:
vzhľad
priehľadná kvapalina
hustota
cca 1000 kg/m³
o
výtokový čas F4 / 23 C
min. 10 s
obsah neprchavých zložiek
min. 5 %
Zasychanie:
pri 23˚C, RVV 55% brúsiteľný
po 4-6 hodinách
ODTIENE
Transparentný, zelený, oranžový, hnedý.
BALENIE
1 l, 5 l, 10 l.
VOC
Kategória a podkategória výrobku: A/h
Hraničná hodnota pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín: 30 g/l.
Najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v stave, v ktorom je regulovaný
výrobok pripravený na použitie: 25g/l.
VÝDATNOSŤ
10-40 m /l na jednu vrstvu v závislosti od nariedenia a savosti podkladu.
2
TL Impregnit PROFI, strana 2 z 3, dátum vydania: 29.03.2012
BEZPEČNOSŤ PRÁCE
Impregnit PROFI je vodouriediteľný prostriedok a v tekutom stave je nehorľavý.
Podrobnosti k bezpečnosti pri práci sú uvedené v Karte bezpečnostných
údajov.
LIKVIDÁCIA ODPADU
Spôsob likvidácie odpadu je uvedený v Karte bezpečnostných údajov.
SKLADOVATEĽNOSŤ
24 mesiacov od dátumu výroby v originálne uzatvorenom obale. Skladovať pri
teplote od +5°C do + 25°C. Nesmie zamrznúť!
UPOZORNENIE
Tieto informácie a doporučenia vychádzajú zo skúšobných výsledkov,
pozorovaní alebo skúseností získaných pri špeciálne definovaných skúškach.
Užívatelia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky
faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy.
Vyhradzujeme si právo na zmenu údajov bez predchádzajúceho upozornenia.
TL Impregnit PROFI, strana 3 z 3, dátum vydania: 29.03.2012
Download

TECHNICKÝ LIST IMPREGNIT PROFI - PAM