Technický list
DREVOSAN
Zloženie : Drevosan je vodný roztok fungicídnych a insekticídnych látok, disperzie
a zmáčadla.
Použitie : Drevosan sa používa ako impregnačný a napúšťací prostriedok na ochranu dreva
proti drevokaznému hmyzu, drevokazným hubám, plesniam a zamodraniu dreva. Má
preventívny a likvidačný účinok. Používa sa k ochrane drevených konštrukcií, drevených
obkladov, krovov, záhradného nábytku a stolárskych výrobkov v interiéri a exteriéri. Používa
sa taktiež na ochranu dreva slúžiaceho na výrobu prepravných obalov. Má výbornú penetráciu
do štruktúry dreva, keď zároveň vypĺňa póry a spevňuje povrchovú štruktúru dreva. Náter nie
je vhodný pre úpravu povrchov prichádzajúcich do styku s potravinami, krmovinami, pitnou
vodou a na nátery detských hračiek a detského nábytku.
Účinnosť :
Drevosan sa je určený na ochranu dreva, ktoré nie je v styku so zemou a je vystavené
poveternostným vplyvom.
Typové označenie : P, Iv, B, W, 3
P - preventívne účinný proti drevokazným hubám
Iv – preventívne účinný proti drevokaznému hmyzu
B - preventívne účinný proti drevosfarbujúcim hubám a plesniam
W – ošetrené drevo môže byť vystavené vplyvu poveternosti
3 – skupina ochranných prostriedkov vhodných pre drevo charakteristiky C,D,E (občasný styk človeka
s impregnovaným drevom)
Farebné odtiene : biely, zelený, hnedý
Nanášanie : Drevosan sa nanáša štetcom, valčekom, striekaním a máčaním
Príklad spôsobu nanášania :
Podklad : Drevosan sa nanáša na čistý, starých náterov, mastnoty, pilín a brúsneho prachu
zbavený drevený povrch. Pri aplikácii nesmie teplota vzduchu a podkladu klesnúť pod + 7°C
a relatívna vlhkosť vzduchu nesmie byť vyššia ako 75%. Nízka teplota a vysoká vlhkosť
vzduchu predlžujú dobu zasychania náteru.
Postup : povrch dreva prebrúsiť brúsnym papierom č. 150 – 240,
- očistiť povrch dreva od zvyškov prachu,
- 1 – 2 x náter Drevosanom,
- zasychanie medzi nátermi 4 – 6 hodín,
- po dokonalom zaschnutí aplikácia konečnej vonkajšej povrchovej vrstvy.
Pracovné pomôcky a znečistené miesta je potrebné ihneď očistiť vodou.
Doporučené riedenie vodou :
- likvidačný účinok (napadnuté staršie drevo) - neriediť, 1 - 2 x náter,
- dlhodobá ochrana výrobkov z nenapadnutého dreva – riediť vodou v pomere 1:1,
- dočasná ochrana nenapadnutého dreva na ďalšie spracovanie – riediť vodou v pomere 1:2, pri aplikácii máčaním – riediť vodou v pomere 1:4, doba máčania 24 hodín
Doba spracovateľnosti : 36 mesiacov od dátumu výroby. Skladovať v uzavretom
originálnom obale pri teplote od +5°C do +25°C.
Vlastnosti výrobku :
- obsah neprchavých zložiek
- výtokový čas ( F2, 23°C )
- výtokový čas ( F4, 23°C )
- hustota
:
:
:
:
min. 7,5 %
min. 40 sek.
min. 10 sek.
cca 1,00 g/cm3
Balenie : plastové obaly o obsahu 1, 5, 10 litrov a po dohode s odberateľom.
Skladovateľnosť : Skladovať v suchom dobre vetranom sklade pri teplotách od +5°C do
+30°C. Prípravok nesmie zamrznúť.
Požiarna charakteristika : Výrobok nie je horľavý.
Spôsob likvidácie odpadu : Zvyšky prípravku a prázdne obaly likvidujte ako nebezpečný
odpad.
Bezpečnosť a hygiena pri práci : Je uvedená v karte bezpečnostných údajov.
Výrobca: SLOVLAK Košeca, a.s., Továrenská 545, 018 64 Košeca, č.t.:042/4455151
„Technické odporúčania v tomto technickom liste sú uvádzané na základe našich skúseností a najlepších
vedomostí o súčasnom stave vo vede a praxi, nie sú záväzné. Užívatelia zodpovedajú za správne použitie
výrobku a musia zvážiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy.
Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu údajov v technických a propagačných materiáloch bez
predchádzajúceho upozornenia.“
Download

Drevosan – Technický list