ALU ZM
TECHNICKÝ LIST
1
Alu ZM je rychloschnúci jednozložkový náter obsahujúci hliníkové čiastočky. Je vhodný na
priamu aplikáciu bez základu na staré - neskorodované, ponorom pozinkované alebo
pokovované povrchy alebo ako vrchný náter na povrch upravený Zingou.
ALU ZM sa aplikuje predovšetkým z estetického dôvodu a to vďaka jeho krásnemu hliníkovému
vzhľadu, ale zároveň zabezpečuje čiastočnú katodickú ochranu. Má dobrú chemickú odolnosť,
a tým je vhodný na použitie v priemyselnom odvetví.
Spôsob aplikácie: štetcom, valčekom, striekaním.
Fyzikálne a technické údaje
- TEKUTÝ PRODUKT:
Zloženie
- hliníkový prášok
- aromatický uhľovodík
- spojivo
0,97 Kg/dm3 (± 0,05 Kg/dm3)
Hustota
Obsah pevných častíc
Riedenie
- 32% váhových
- 24% objemových
Zingasolv (neobsahuje xylén alebo MEK)
Bod vzplanutia
47°C (±1°C)
Skladovateľnosť
neobmedzená ak je uložený v riadne uzatvorenej nádobe
- SUCHÝ FILM:
Odtieň
hliníkový
Balenie: 1L, 2,5L, 15L
Skladovanie:
skladujte na chladnom a suchom mieste. Doba skladovania je neobmedzená; pri dlhodobom
skladovaní odporúčame nádobu čas od času premiešať.
Aplikačné údaje

ODPORUČANÝ SYSTÉM:
A/ ako vrchný náter na základ
Zinga:
B/ ako vrchný náter na starý,
neskorodovaný, ponorom
pozinkovaný alebo
pokovovaný povrch:

Alu ZM sa nanáša v jednej vrstve ( 40-60 µm DFT) ako
vrchný náter na povrch upravený antikoróznym
systémom Zinga na kov
Alu ZM sa nanáša v dvoch vrstvách (40 µm DFT) ako
vrchný náter
VÝDATNOSŤ A SPOTREBA:
Teoretická spotreba:
Teoretická výdatnosť:
Skutočná výdatnosť:
pri 40 µm DFT : 0,16 Kg/m2
pri 80 µm DFT : 0,33 Kg/m2
pri 40 µm DFT : 6,11 m2/Kg
pri 80 µm DFT : 3,06 m2/Kg
závislá od spôsobu aplikácie
Dovozca pre SR a ČR:
RENOJAVA s.r.o. , Bulharská 26, 08001 Prešov, 00421/51/7722509
ALU ZM
TECHNICKÝ LIST

APLIKAČNÉ PODMIENKY:
Teplota prostredia:
Relatívna vlhkosť:
Teplota aplikovaného povrchu:

min. -15°C
max. 40°C
max. 95%
min. 3°C , viac ako rosný bod
žiadna viditeľná prítomnosť vody a mrazu
max. 60°C
SHNUTIE:
Proces schnutia:
Doba schnutia:
Pretieranie:
Zjednotenie náteru
Alu ZM schne odparovaním rozpúšťadla. Tento proces je
závislý od celkového WFT, počtu aplikovaných náterov,
teploty aplikovaného povrchu a okolitého vzduchu
a jeho cirkulácie
pri 40 µm DFT, teplote 20°C a pri dobrom vetraní
s relatívnou vlhkosťou vzduchu 60%:
- suchý na dotyk: po 25 min
- suchý na ďalšie spracovanie: po 1,5 hod.
- úplne suchý: po 24 hod.
- novu vrstvu Alu ZM môžete nanášať 1 hod. potom ako
je náter suchý na dotyk
- akékoľvek znečistenie medzivrstvy môže spôsobiť zlu
priľnavosť následného náteru, preto sa vyžaduje
poškodený povrch opraviť resp, očistiť
každá nová vrstva Alu ZM sa zmieša s predchádzajúcou
vrstvu Alu ZM tak že obe vrstvy sa stanu jednou
homogénnou vrstvou
Návod na použitie

PRÍPRAVA POVRCHU:
Čistenie:
Drsnosť povrchu:
Maximálna aplikačná doba:

- pokiaľ aplikujete Alu ZM na Zingu, povrch musí byť
očistený od zinkových solí a ostatných nečistôt; náter
Alu ZM musí byť nanesení do 24 hod. po aplikovaní
základného náteru Zinga; náter Alu ZM sa môže
aplikovať aj po 24 hod. od nanesenia základu Zinga ale
len keď bude vyčistený parou pri tlaku 140 bar
a teplote 80°C.
- ak aplikujte Alu ZM priamo na starý, neskorodovaný,
ponorom pozinkovaný alebo pokovovaný povrch, pred
jej aplikáciou vyčistite povrch parou pri tlaku 140 bar
a teplote 80°C
- ak sa Alu ZM aplikuje na povrch nový pozinkovaný
ponorom, tak leptacím prípravkom GalvafixII dosiahnete
adekvátnu drsnosť povrchu.
Alu ZM aplikujte ihneď na pripravený povrch.
- v suchom prostredí: max. 24 hod. čakacia doba
- pri relatívnej vlhkosti do 80%: max. 4 hod. čakacia
doba
Ak dôjde k znečisteniu povrchu ešte pred nanesením
náteru, musíte ho opätovne vyčistiť vyššie uvedený
spôsobom.
ŠPECIÁLNE POKYNY:
Dovozca pre SR a ČR:
RENOJAVA s.r.o. , Bulharská 26, 08001 Prešov, 00421/51/7722509
2
TECHNICKÝ LIST
Premiešanie:
Riedenie:
Čistenie náradia a zariadení:

Prvý náter:
Druh štetca a valčeka:
Alu ZM je pripravený na použitie štetcom a valčekom.
Neriediť.
Ak sa aplikuje Alu ZM priamo na ponorom pozinkovaný
alebo pokovovaný povrch, potom prvá vrstva musí byť
aplikovaná iba štetcom, nikdy nie valčekom, pokiaľ sa
chceme vyplniť priehlbiny nerovného povrchu
a zamokriť povrch.
- krátko vlasý valček (mohérový)
- priemyselný okrúhly štetec
APLIKÁCIA STRIEKANÍM – PIŠTOĽ s hornou alebo dolnou nádobkou
Viskozita:
Tlak v tryske:
Veľkosť trysky:

- Pred použitím Alu ZM dobre premiešajte aby vznikla
tekutá homogénna hmota
Pokiaľ sa hmota nepoužije do 20 min od jej
premiešania. Je potrebné ju opätovne premiešať.
- Počas striekania musí byť produkt neustále
premiešavaný.
Alu ZM nikdy nerieďte
Pred a po použití striekacie zariadenie musíte
prepláchnuť riedidlom Zingasolv. Štetce a valčeky tiež
vyčistite riedidlom Zingasolv. NIKDY NEPOUŽÍVAJTE
LAKOVÝ BENZÍN!!
APLIKÁCIA ŠTETCOM A VÁLČEKOM:
Viskozita:

ALU ZM
- 180 sec. Fordov pohárik č. 4 (teplota 20°C)
- cP 612 Brookfieldove vreteno 5 pri 100 rpm
2 – 4 bar
1,4 – 1,8 mm
APLIKÁCIA STRIEKANÍM – PIŠTOĽ s TLAKOVOU NÁDOBOU
Viskozita:
Tlak v tryske:
Tlak v nádobe:
Veľkosť trysky:
- 180 sec. Fordov pohárik č. 4 (teplota 20°C)
- cP 612 Brookfieldove vreteno 5 pri 100 rpm
2 – 4 bar
0,8 – 1,5 bar
1,4 – 1,8 mm
Pre bližšie informácie ohľadne zdravia a bezpečnosti pri používaní Vám na požiadanie
dáme Kartu bezpečnostných údajov na požiadanie.
Dovozca pre SR a ČR:
RENOJAVA s.r.o. , Bulharská 26, 08001 Prešov, 00421/51/7722509
3
Download

ALU ZM je rychloschnúci jednozložkový náter