KARTA BEZPE NOSTNÝCH ÚDAJOV
pod a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) . 1272/2008, 1907/2006 (REACH)
Dátum: 16. november 2011
1.
IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/PRÍPRAVKU A SPOLO NOSTI/PODNIKU
1.1. Identifikácia prípravku - Obchodný názov:
DUOZON 100 L
1.2. Použitie prípravku - Popis funkcie prípravku:
Biocidný a oxida ný produkt na úpravu vody
1.3. Identifikácia spolo nosti - výrobca:
Obchodné meno:
CEALIN – Chemický závod GmbH Sarstedt
Sídlo:
Im Kälberkamp, 31 157 Sarstedt, Spolková republika Nemecko
Telefón:
+ 49 – 5121 – 51 72 64
Kontaktná osoba:
[email protected], [email protected]
Núdzový telefón:
Giftinformationszentrum Nord Tel.:+49 (0)55119240
1.4. Identifikácia spolo nosti - dovozca:
Obchodné meno:
PKR SLOVAKIA a. s.
Sídlo:
974 09 Banská Bystrica, Pod Strá ou 41
I O:
36 624 349
Zapísaná:
OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka . 764/S
Telefón – fax, mobil, mail:
048 416 26 90, 0905 480 987, [email protected]
Kontaktné osoby:
[email protected]
Núdzový telefón, núdzové spojenie:
PKR SLOVAKIA a.s., mobil 0905 480 987
1.5. Núdzový telefón, núdzové spojenie:
Národné toxikologické informa né centrum
Klinika pracovného lekárstva a toxikologie
LF UK, FNsP akad. L Déra, Limbová 5, 833 05 Bratislava
Tel.: +421 (0)2 54774166 (nepretržitá služba)
Fax.: +421 (0)2 54774605
Mobil: +421 (0)911 166 066
e-mail: [email protected]
2. IDENTIFIKÁCIA NEBEZPE ENSTIEV
2.1. Celková klasifikácia prípravku - Prípravok je pod a zákona . 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok
a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov, klasifikovaný ako žieravý a nebezpe ný pre životné
prostredie, (platí iba pre neriedený produkt).
2.2. Nepriaznivé fyzikálno-chemické ú inky
2.3. Nebezpe né ú inky na zdravie udí -ohrozuje zdravie po požití, spôsobuje poleptanie pri kontakte s pokožkou.
2.4. Nebezpe enstvo pre životné prostredie -Ve mi jedovatý pre vodné organizmy.
2.5. alšie možné riziká - Pri kontakte s kyselinami uvo uje jedovatý plyn
3. ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH
3.1. Všeobecný popis - Zmes nižšie uvedených látok.
3.2. Obsah nebezpe ných zložiek, celková klasifikácia prípravku
Nebezpe né látky v obsahu:
oxid chlori itý (ClO2 ) w = > 10% < 25%
EG – .:
233-162-8
INDEX- .:
006 - 089 - 00 - X
Symbol nebezpe nosti:
C, N, T,
R – Vety:
R 25 - 34 - 50
UN – . :
3098
CAS – . :
10049-04-4
Zvláštne údaje:
Pokyny k nebezpe nosti látky sú uvedené v bode 15.
4. POKYNY PRE POSKYTNUTIE PRVEJ POMOCI
4.1. Všeobecné pokyny - Pri pretrvávaní zdravotných ažkostí, alebo v prípade pochybností upovedomte lekára a poskytnite
mu informácie z tejto Karty bezpe nostných údajov.
4.2. Pri inhalácii, vdýchnutí - Preneste postihnutého na erstvý vzduch, uložte ho do k udovej, a pri bezvedomí do
stabilizovanej polohy, nenechajte ho prechladnú . Ak dráždenie, alebo iné celkové príznaky pretrváva, vyh adajte
lekársku pomoc.
4.3. Pri kontakte s pokožkou - Okamžite odložte kontaminované oble enie a obuv. Zasiahnuté asti pokožky umyte pokia
možno vlažnou vodou a mydlom. Ak dráždenie pretrváva vyh adajte lekára.
4.4. Pri zasiahnutí o í - Vyberte kontaktné šošovky. Pri násilne otvorených vie kach vyplachujte o i aspo 15 minút istou
pokia možno vlažnou te úcou vodou. Ak dráždenie neustupuje vyh adajte o ného lekára.
4.5. Pri požití - Postihnutého umiestnite v pokoji. Dajte vypi nieko ko pohárov vody, nevyvolávajte zvracanie. Urýchlene
vyh adajte lekársku pomoc a ukážte túto kartu bezpe nostných údajov, alebo etiketu výrobku.
4.6. alšie údaje - Zabezpe te na pracovisku te úcu vodu a mydlo.
4.7. Pokyny pre lekára - Ošetri pod a sprievodných príznakov, nie je známe žiadne špecifické antidotum, profylaxia
p úcneho opuchu: Corticosteroid-Dosieraerosol
5. PROTIPOŽIARNE OPATRENIA
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
Vhodné hasiace prostriedky - voda.
Nevhodné hasiace prostriedky - nie sú známe.
Osobitné nebezpe enstvo - pri zahrievaní, alebo horení môžu vznika oxidy chlóru.
Špeciálne ochranné prostriedky pre požiarnikov - pri havárii, alebo požiari použite dýchací prístroj.
alšie údaje - zbytky po požiari a kontaminovanú hasiacu vodu zlikvidova na zodpovedajúcom mieste pod a príslušných
noriem.
6. OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVO NENÍ
6.1. Bezpe nostné opatrenia pre ochranu osôb - Zabezpe te primerané vetranie. Použite doporu ené ochranné pracovné
prostriedky (pozri bod 8).
6.2. Bezpe nostné opatrenia pre ochranu životného prostredia - Zamedzte úniku prípravku do kanalizácie, pôdy,
povrchovej a podzemnej vody. V prípade ich zne istenia upovedomte príslušné orgány.
6.3. Doporu ené metódy istenia a odstránenia - Vä šie množstvo zriedi a od erpa do PE sudov. Rozliaty prípravok
zasypte vhodným absorb ným materiálom (piesok, zemina a iné) a následne tento odstrá te ako nebezpe ný
odpad v súlade s platnými predpismi. Pri úniku ve kých množstiev prípravku informujte hasi ov, prípadne
iný miestne kompetentný orgán. Malé množstvo je možné odstráni opláchnutím ve kým množstvom vody.
Kontaminovaný odpad odstrá te v zmysle bodu 13.
7. MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE
7.1. Manipulácia
7.1.1. Preventívne opatrenia pre bezpe nú manipuláciu s látkou alebo prípravkom - Zabrá te kontaktu s pokožkou
a o ami. Zabezpe te dobré vetranie. Používajte vhodné ochranné pracovné prostriedky (pozri kap. 8). Pri práci
s prípravkom nejedzte, nepite a nefaj ite. Dodržujte zásady osobnej hygieny. Nevdychujte výpary. Manipulácia
pod a listov BG – Chemie: M004, T015
7.1.2. Preventívne opatrenia na ochranu životného prostredia - Prechovávajte iba v nádobách, ktoré odpovedajú
originálnemu baleniu. Dodržujte pokyny uvedené na etikete prípravku.
7.1.3. Špecifické požiadavky alebo pravidlá vz ahujúce sa k látke alebo prípravku - Neuvádza sa.
7.2.
Skladovanie
7.2.1. Podmienky pre bezpe né skladovanie - Prípravok skladujte v suchých a dobre vetraných miestnostiach. Skladujte
v nepoškodených originálnych a dobre uzatvorených obaloch. Skladujte pri teplote od +10°C do +25°C. Neskladujte
v blízkosti potravín, nápojov a krmív. Zamedzte styku s kyselinami (vývin plynov), alebo s kovmi (korózia).
Chrá te pred slne ným UV žiarením, teplom a mrazom.
7.2.2. Kvantitatívny limit pri daných skladovacích podmienkach - V mieste použitia skladujte maximálne 50 kilogramov.
7.3. Osobitné použitia - Neuvádza sa.
8. KONTROLA EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA
8.1.
Medzné hodnoty expozície - Kontrolné parametre zložiek prípravku sú stanovené v Nariadení vlády Slovenskej
republiky
. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom
pri práci v znení Nariadenia vlády SR . 300/2007 Z.z
8.2. Kontrola expozície
8.2.1. Kontrola expozície na pracovisku - Produkt neobsahuje látky, pre ktoré by boli stanovené medzné hodnoty expozície.
Zabezpe te dobrú ventiláciu miestnosti. Po skon ení práce si umyte ruky, tiež pred jedením a použitím toalety.
Zne istenú pokožku si umyte vodou a mydlom. Odev zne istený produktom si vyzle te. Pri práci s prípravkom
nejedzte, nepite a nefaj ite. Hodnoty na pracovisku pod a TRGS 900 pre oxid chlori itý 0,1 ml/m3, poprípade 0,28
mg/m³, inak pod a listov BG Chemie: M 004, T015
8.2.1.1. Ochrana dýchacích ciest - Pri bežnom používaní výrobku nie je nutná. Pri úniku plynu a pár použi ochrannú masku
DIN EN 141 (plynový filter B / šedý)
8.2.1.2. Ochrana rúk - Pri bežnom používaní výrobku nie je nutná. Pri práci s vä ším množstvom prípravku použite gumové
rukavice odolné vo i chemickým látkam.
8.2.1.3. Ochrana zraku - Pri bežnom používaní výrobku nie je nutná. Pri práci s vä ším množstvom prípravku použite
ochranné, tesne priliehajúce okuliare.
8.2.1.4. Ochrana kože - Pri bežnom používaní výrobku nie je nutná. Inak používa ochranné rukavice z materiálu PVC
polyvinylchlorid / PE rukavice polyetylén. Pri styku s chemickými látkami možno používa len protichemické
ochranné rukavice s CE ozna ením a skúšobným íslom. Odporú a sa odolnos rukavíc proti chemikáliám
konzultova s výrobcom.
8.2.2. Kontrola environmentálnej expozície - Zabrá te úniku prípravku do kanalizácie, povrchových a spodných vôd,
dodržujte zaužívané opatrenia a všeobecné predpisy pre prácu s chemikáliami.
9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
Forma:
Farba:
Zápach:
Zmeny stavu – vi
kvapalná
žltavá
ahko štip avý svojrázny zápach
nižšie:
Bod varu:
Bod tuhnutia:
Bod vzplanutia:
Zápalnos :
Hranica výbušnosti:
spodná:
horná:
Vlastnosti podporujúce horenie:
Tlak pár:
Relatívna hustota:
Rozpustnos vo vode:
pH hodnota:
Viskozita:
103°C
- 25°C
nie je odkaz na °C
produkt nemá samozápalné vlastnosti
produkt nie je výbušný
nie je odkaz
nie je odkaz
prostredníctvom oxidu chlori itého podporuje horenie (len vysušený produkt)
(20°C)
ca. 14 mbar
(20°C)
1,20
(20°C)
miešate ný s vodou
(20°C)
> 11
(25°C)
ca. 2,4 mPa.s
10. STABILITA A REAKTIVITA
10.1. Podmienky, ktorých vzniku treba zabráni -Za normálnych podmienok stabilný. Ochra ova pred teplom a ÚV
žiarením.
10.2. Materiály, ktorým je potrebné sa vyhnú - Nie je vhodné používa kovové nádoby a pomôcky. Produkt spôsobuje
koróziu kovov.
10.3. Nebezpe né produkty pri rozklade - ClO2, oxid chlori itý
10.4. alšie údaje - Reaguje na kyseliny vývinom plynov.
11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE
11.1. Mutácia:
11.2. Akútna toxicita:
11.3. Chronická toxicita:
11.4. alšie údaje:
testované po as 4 generácií – nezaznamenané žiadne mutácie
žiadne toxické reakcie u 100 ppm na ClO2
žiadne toxické efekty u 25 ppm po as 2 rokov (myš)
tekutý DUOZON 100 L pôsobí silne žieravo na kožu, o i a sliznicu. Pri úniku
môže spôsobi silné podráždenie, alebo poleptanie dýchacích ciest.
12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE
12.1. Mobilita a bioakumula ný potenciál - Duozon sa používa vo ve kom množstve v otvorených zariadeniach. Duozon je
rozpustný vo vode.
12.2. LID = 1 pri použitej koncentrácii 30 mg/l
12.3. Ekotoxická ú innos - Duozon 100 L sa pod a biologickej samo istiacej stupnice takmer plne odbúrava.
12.4. Všeobecné údaje - Duozon 100 L je silný oxida ný prostriedok, do kanalizácie je možné ho vypusti len zriedený, do vôd
s rybami len do hodnoty 0,1 mg/l.
12.5. Zvláštne údaje - Produkt sa rýchlo rozloží vo vode a v pôde.
13. OPATRENIA PRI ZNEŠKOD OVANÍ
13.1. Možné nebezpe enstvo pri zneškod ovaní prípravku - Produkt - menšie množstvo je možné po zriedení ve kým
množstvom vody vypusti do kanalizácie. Obal - Nevy istený – zne istený obal sa odstráni pod a príslušných právnych
noriem.
13.2. Vhodné metódy zneškod ovania prípravku a kontaminovaného obalu -Vi bod 6. a iné tejto Karty bezpe nostných
údajov.
13.3. Právne predpisy o odpadoch - Zákon . 409/2006 Z.z. – Úplné znenie zákona . 223/2001 Z.z. o odpadoch. Ak sa tento
prípravok a jeho obal stanú odpadom, musí kone ný užívate prideli zodpovedajúci kód odpadu pod a vyhlášky MŽP
SR . 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.
14. INFORMÁCIE O DOPRAVE
Zaradenie pod a ADR / GGVS a RID / GGVE - Trieda: 5.1(8), UN – : 3098, Klasifika ní kód: OC1, Obalová skupina: II
Ozna enie tovaru - Hor avá, (oxida ná) ú inná tekutá látka , žieravá N.A.G.
Zvláštne ozna enie pod a 5.2.1.8.ADR - látka ohrozujúca životné prostredie: symbol: Ryba a strom
Zvláštne odporú anie k pozemnému transportu - Medzné množstvo (LQ): LQ10, Zvláštne predpisy: 274. Dopravná kategória: 2
alšie informácie: DUOZON 100 L nie je uvedený v GGVS / ADR a je zavedený separátne.
15. REGULA NÉ INFORMÁCIE A PREDPISY
Poznávacie ozna enie pod a smernice EG:
Symbol nebezpe nosti:
C, N, T,
Ozna enie nebezpe nosti:
žieravina, nebezpe né pre životné prostredie
Obsah:
oxid chlori itý (ClO2) w = > 10% < 25%
R – Vety:
25 - 31- 34 - 50
S – Vety:
1- 2 - 23 - 26 - 28 - 36 - 37 - 39 - 45 - 46- 61
Stupe ohrozenia vody:
( 2 ) vlastný stupe
Zoznam ozna ení R a S viet použitých v karte bezpe nostných údajov vi v bode 16.1.
Národné predpisy SR:
Špeciálne ustanovenia týkajúce sa ochrany osôb, alebo životného prostredia na úrovni SR:
Zdravotnícke predpisy:
- Nariadenie vlády Slovenskej republiky . 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou
chemickým faktorom pri práci, v znení Nariadenia vlády Slovenskej republiky . 300/2007 Z.z.
- Zákon . 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predpisy na ochranu ovzdušia:
- Zákon . 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia.
- Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky . 409/2003 Z.z. ktorou sa ustanovujú emisné limity,
technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov a ich zariadení, v ktorých sa používajú organické
rozpúš adlá.
- Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky . 133/2006 Z.z. o požiadavkách na obmedzovanie emisií
prchavých organických zlú enín unikajúcich pri používaní organických rozpúš adiel v regulovaných výrobkoch.
Požiarne predpisy:
- Zákon . 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi.
- Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky . 96/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpe nosti pri
manipulácii a skladovaní hor avých kvapalín, ažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živo íšnych tukov a olejov.
- STN 65 0201 Hor avé kvapaliny.
16. ALŠIE INFORMÁCIE A ZVLÁŠTNE ÚDAJE, ZOZNAM „R“ A „S“ VIET
16.1.
R 25
R 31
R 34
R 41
R 50
S1
S2
S 23
S 26
Zoznam R a S viet použitých v karte bezpe nostných údajov
Jedovatý po požití
Pri kontakte s kyselinami uvo uje jedovatý plyn
Spôsobuje poleptanie
Riziko vážneho poškodenia o í
Ve mi jedovatý pre vodné organizmy
Uchovávajte uzamknuté
Uchovávajte mimo dosahu detí
Nevdychujte plyn, dym, pary, aerosóly,
V prípade kontaktu s o ami je potrebné ihne ich vymy s ve kým množstvom vody a vyh ada
lekársku pomoc
S 28 Pri kontakte s pokožkou je potrebné ju umy ve kým množstvom vody,
S 36 Pri práci noste vhodný ochranný odev
S 37 Pri práci noste vhodné rukavice
S 39 Pri práci použite ochranu o í a tváre
S 45 V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyh adajte lekársku pomoc, ak je to možné, ukážte
ozna enie látky alebo prípravku
S 46 V prípade požitia okamžite vyh adajte lekársku pomoc a ukážte tento obal, alebo ozna enie, alebo Kartu
bezpe nostných údajov
S 61 Zabrá te uvo neniu do životného prostredia, oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou
bezpe nostných údajov
16.2. Odporú ania na odbornú prípravu - Zoznámi pracovníkov s doporu eným spôsobom použitia, povinnými ochrannými
prostriedkami, prvá pomoc a zakázanými manipuláciami s prípravkom.
16.3. Odporú ané obmedzenia z h adiska používania - Prípravok by sa nemal používa pre žiadny iný ú el, než je uvedený
v bode 1.2.
16.4.
alšie informácie - alšie informácie poskytne: pozri kap. 1.3.. Táto karta bezpe nostných údajov (KBÚ) je odborným
kvalifikovaným materiálom pod a platných právnych predpisov. Akéko vek úpravy bez súhlasu odborne spôsobilej
a kompetentnej osoby sú zakázané.
16.5. Zdroje k ových údajov - Informácie tu uvedené vychádzajú z našich najlepších znalostí a sú asnej legislatívy,
predovšetkým zákona . 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, zákona 217/2003 Z.z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) . 1272/2008, 1907/2006
(REACH)
16.6. Zmeny pri revízii karty bezpe nostných údajov
Prvé vydanie pod a REACH:
01. 02. 2008
Druhé vydanie pod a REACH:
15. 06. 2010
Tretie vydanie pod a REACH:
04. 06. 2011
Štvrté vydanie pod a REACH: 16. 11. 2011
Konformita surovín s EN 12671:2000. Baua: Reg. . N-22565, N-22636, N-22638, N-22924.
Uvedené údaje zodpovedajú sú asnému stup u našich vedomostí a žiadne alšie bezpe nostné opatrenia k vlastnostiam
produktu nie sú potrebné. Uvedené predpisy a odporú ania prevezme odberate produktu do vlastného pracovného poriadku a
ich porušenie je na jeho zodpovednosti.
Download

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV