Combi (E) CP plus ready
Návod na montáž
Combi (E) CP plus ready
2
1
3
6
4
Príklad montáže
1 Ovládacie prvky
(analógové/digitálne)
2 Snímač teploty
v miestnosti
3 Nasávanie obehového
vzduchu (min. 150 cm²)
4 Teplovzdušné potrubie
5 Výstupy teplého vzduchu
6 Stenový komínček
2
5
Obsah
Návod na montáž
Použité symboly .................................................................... 3
Návod na montáž
Účel použitia .......................................................................... 3
Schválenie ............................................................................. 3
Predpisy ................................................................................. 3
Montážne pokyny pre vozidlá ............................................... 4
Voľba miesta ....................................................................... 4
Upevnenie prístroja ........................................................... 5
Odvod spalín ....................................................................... 5
Montáž stenového komínčeka .............................................. 5
Pripojenie dvojitej rúrky na odvod spalín na prístroj ............. 6
Nasávanie obehového vzduchu ....................................... 6
Rozvod teplého vzduchu ................................................... 6
Prípojka plynu ..................................................................... 7
Prípojka vody ...................................................................... 7
Montáž FrostControl (poistný/výpustný ventil) ..................... 8
Montáž poistného/výpustného ventilu ................................. 8
Pripojenie / položenie vodných potrubí ................................. 8
Montáž snímača teploty v miestnosti ............................ 9
Montáž ovládacích prvkov .............................................. 9
Elektrické prípojky ............................................................. 9
Napájacie napätie 12 V ...................................................... 10
Snímač teploty v miestnosti ............................................... 10
Ovládací prvok / klimatizačný systém ................................. 10
Napájacie napätie 230 V ~ .................................................. 10
Funkčná skúška ............................................................... 10
Výstražné upozornenia .................................................... 10
Pred začiatkom prác je potrebné si starostlivo prečítať a dodržiavať návod na
montáž!
Nedodržanie montážnych predpisov resp. nesprávna montáž môže viesť k ohrozeniu osôb a vecným
škodám.
Dodržiavajte predpisy ESD (Electro Static Discharge)!
Účel použitia
Kúrenie na skvapalnený plyn Truma Combi CP plus ready je
teplovzdušné kúrenie s integrovaným bojlerom na teplú vodu
(obsah 10 litrov). Tento prístroj bol konštruovaný pre montáž
do motorových karavanov a prívesných karavanov. Montáž
do vnútorného priestoru motorových autobusov a vozidiel
(vozidlovej kategórie M2 a M3) pre transport nebezpečných
nákladov nie je prípustná. Pri montáži do zvláštnych vozidiel
sa musia zohľadniť platné predpisy pre tieto vozidlá.
V prístroji Combi E CP plus ready sú dodatočne namontované
elektrické vykurovacie tyče, pre prevádzku s 230 V ~ sieťovým
napätím.
Iné použitia sú možné po konzultácii s firmou Truma.
Schválenie
Pre kúrenie počas jazdy je podľa smernice pre motorové karavany 2004/78/ES predpísané bezpečnostné uzavieracie zariadenie. Regulačné zariadenie tlaku plynu Truma MonoControl CS
túto požiadavku spĺňa.
Použité symboly
Montáž a opravu prístroja smie vykonávať len
odborník.
Namontovaním bezpečnostného uzavieracieho zariadenia, ako
napr. regulačného zariadenia tlaku plynu Truma MonoControl CS
s príslušne dimenzovanou plynovou inštaláciou, je podľa smernice ES 2001/56/ES prevádzka typovo schváleného kúrenia na
skvapalnený plyn počas jazdy prípustná v celej Európe.
Pre kúrenie počas jazdy v prívesných karavanoch odporúčame
kvôli bezpečnosti taktiež bezpečnostné uzavieracie zariadenie.
Symbol upozorňuje na možné nebezpečenstvá.
Upozornenie s informáciami a tipmi.
Dodržiavajte predpisy ESD (Electro Static Discharge)!
Elektrostatický náboj môže viesť k zničeniu elektroniky.
Pred dotknutím sa elektroniky vytvorte vyrovnanie potenciálu.
Vykurovací prístroj je schválený pre montáž do motorových
vozidiel (motorové karavany triedy M1) pre prepravu osôb
s maximálne 8 sedadlami okrem sedadla vodiča, ako aj pre
prívesy (karavany triedy O).
Rok prvého uvedenia do prevádzky musí byť na typovom štítku označený krížikom.
Predpisy
K strate nárokov na záručné plnenie a uplatnenie záruky ako aj
zaniknutiu nárokov zodpovednosti vedú predovšetkým:
– zmeny na prístroji (vrátane častí príslušenstva),
– zmeny na potrubí na odvod spalín a komínčeku,
– použitie iných náhradných dielov a častí príslušenstva ako
originálnych dielov firmy Truma,
– nedodržanie návodu na montáž a použitie.
Okrem toho zaniká povolenie na prevádzku tohto prístroja a v niektorých krajinách taktiež povolenie na prevádzku
vozidla.
3
Nesmie sa obmedziť funkcia prevádzkovo dôležitých dielov
vozidla.
Montáž do vozidiel musí zodpovedať technickým a administratívnym ustanoveniam tej krajiny, v ktorej má byť prístroj
prevádzkovaný (napr. EN 1949). Musia sa dodržiavať národné predpisy a pravidlá (v Nemecku napríklad pracovný list
DVGW G 607 pre vozidlá).
17
18
180
V Nemecku je u vozidiel pri živnostenskom používaní potrebné
dbať na príslušné predpisy odborových zväzov o predchádzaní
nehodám (BGV D 34).
350*
Montážne pokyny pre vozidlá
10*
10*
500*
10*
V ostatných krajinách sa musia dodržiavať príslušne platné
predpisy.
540*
Bližšie údaje o predpisoch v jednotlivých štátoch, v ktorých
sa má prístroj prevádzkovať, je možné si vyžiadať u našich
zahraničných zastúpení (pozri servisnú knižku Truma alebo na
www.truma.com).
12*
Voľba miesta
Prístroj a jeho potrubie na odvod spalín sa zásadne musí
namontovať tak, aby bolo pre servisné práce (napr. prípojka plynu a vody cez servisnú klapku, nábytkové dvere atď.)
kedykoľvek dobre prístupné a dalo sa ľahko demontovať
a namontovať.
Vzdialenosť prístroja k okolitému nábytku alebo častiam
vozidla musí byť na všetkých stranách najmenej 10 mm.
V obsahu dodávky je obsiahnutý druhý typový štítok (duplikát)
s odlepiteľným čiarovým kódom.
Ak nebude po montáži kúrenia typový štítok na kúrení čitateľný, umiestnite na dobre viditeľnom mieste na prístroji druhý
typový štítok (duplikát).
Používajte duplikát len v spojení s originálom.
18a
500*
Obrázok 2
* Najmenšie rozmery – podľa montážnej situácie sa musí
zohľadniť dodatočné miesto pre prípojku plynu, prípojky
vody a poistný/výpustný ventil. Všetky rozmery v mm.
Komínčeky musia byť umiestnené tak, aby nebolo možné preniknutie spalín do vnútorného priestoru.
Komínček musí byť realizovaný ako stenový alebo strešný
komínček.
Originál
Duplikát
Obrázok 3
Obrázok 1
Pod prístrojom sa nesmú nachádzať žiadne materiály chúlostivé
na teplo (napr. podlahové krytiny ako PVC a pod., káble, atď.),
pretože na dne prístroja môžu vznikať vysoké okolité teploty.
Aby sa nepoškodili súčiastky vo vnútri prístroja, nesmú sa na
izolácii prístroja upevňovať žiadne káble alebo vodné potrubia.
4
300 mm
m
m
R
0
Na zníženie možného ohrozenia osôb eventuálnym
uvoľnením kúrenia pri nehode, je možné hornú kryciu
dosku (17) vstavanej skrine pevne priskrutkovať do jednej roviny s kúrením na ostatné diely nábytku. V závislosti na montážnej situácii sa musí naprieč k smeru jazdy – predovšetkým pri
vstavaní v zadnej časti vozidla – umiestniť pred (vedľa) kúrenie
stabilná nábytková konzola (18). Za tým účelom je možné vo
výške cca 180 mm nad podlahou namontovať masívnu lištu
(prierez najmenej 30 x 50 mm) alebo dosku (18a) na zasunutie
do stabilnej nábytkovej konzoly.
Stenový alebo strešný komínček sa musí namontovať tak, aby
sa v okruhu 500 mm (R) nenachádzalo žiadne plniace hrdlo
alebo odvzdušňovací otvor nádrže. Okrem toho sa vo vzdialenosti 300 mm nesmie nachádzať žiadny odvzdušňovací otvor
obytného priestoru alebo otvárané okno.
30
Za účelom zaistenia rovnomerného ohrevu vozidla, musí byť
kúrenie namontované vo vozidle pokiaľ možno centrálne
v skrini na šaty, v odkladacích priestoroch alebo podobne
s dostatočnou výškou tak, aby bolo možné položiť potrubie
rozvodu vzduchu s približne rovnakou dĺžkou. Pre nasávanie
vzduchu musia byť vo vstavanom priestore k dispozícii zodpovedajúce otvory – pozri nasávanie obehového vzduchu a rozvod teplého vzduchu.
Obrázok 4
Pri montáži komínčeka priamo pod otváraným oknom,
musí byť bezpodmienečne namontovaný elektrický okenný spínač (č. výr. 34000-85800).
Upevnenie prístroja
Skontrolujte, či má vozidlo na upevnenie kúrenia únosnú
podlahu, dvojitú podlahu alebo medzipodlahu – pokiaľ táto
podlaha nie je vhodná – vytvorte najskôr únosný podklad
(napr. doska z vrstveného dreva zlepená s podlahou).
Skráťte rúrky tak, aby pri montáži vyčnievali z otvoru pre komínček. Potrubie na odvod spalín (1) musí byť o 10 % dlhšie
ako potrubie na prívod spaľovacieho vzduchu (5). Tým sa zabráni dilatácii a zaťaženiu v ťahu potrubia na odvod spalín.
5
Priskrutkujte kúrenie pomocou 4 skrutiek B 5,5 x 25 (obsiahnuté v obsahu dodávky) na podlahu vozidla, dvojitú podlahu
alebo medzipodlahu. Podľa montážnej situácie je možné
kúrenie priskrutkovať aj pomocou 3 skrutiek – pri tom sa na
podlahu vozidla vždy priskrutkujú hliníkové pätky (a) a voliteľne jedna z plastových pätiek (b).
b
1
Obrázok 7
a
Montáž stenového komínčeka
Stenový komínček (šípka smeruje nahor) namontujte na rovnú
plochu, okolo ktorej môže na všetkých stranách prúdiť vzduch.
Vyvŕtajte otvor Ø 83 mm (duté priestory v oblasti vyvŕtaného
otvoru na komínček vyplňte drevom). Utesnenie vykonajte pomocou priloženého gumového tesnenia (8). Povrchové plochy
so štruktúrou potrite plastickým tesniacim prostriedkom na
karosérie – nepoužívajte silikón!
b
a
Pred prestrčením dvojitej rúrky na odvod spalín otvorom, nasuňte cez rúrky sponu (7).
Obrázok 5
Kúrenie sa musí zoskrutkovať s podlahou vozidla,
dvojitou podlahou alebo medzipodlahou, aby sa
počas jazdy vylúčilo poškodenie plynového zariadenia
vplyvom pohybov!
Gumové tesnenie (8 – hladkú stranu smerom ku komínčeku, tesniace klapky ku stene) nasuňte na vnútornú časť
komínčeka (9).
Potrubie na odvod spalín (1) na začiatku – na cca 2 cm –
utlačte dokopy tak, aby závit priliehal na závit.
Odvod spalín
Pre prístroj používajte len potrubie na odvod spalín Truma AA 3
(č. výr. 39320-00), potrubie na prívod spaľovacieho vzduchu ZR
(č. výr. 39580-00) a dodané spony (č. výr. 34020-14200). Prístroj je preskúšaný a schválený len s týmito komponentmi.
Rúrky pri montáži nestláčajte ani nelámajte.
Sponu (2 – úchytkami ku komínčeku) nasuňte cez potrubie na
odvod spalín (1).
Potrubie na odvod spalín (1) nasuňte až na doraz na hrdlo
(11 – skosenie smeruje nahor).
Nasuňte sponu (2) až na doraz – doraz musí ležať medzi
úchytkami spony – pevne zaskrutkujte.
Strešný komínček je možné dodať ako príslušenstvo
k vykurovaciemu prístroju – návod na montáž je priložený k strešnému komínčeku.
Montáž stenového komínčeka
Prípustné dĺžky rúrok
Dĺžkové údaje sa vzťahujú na potrubie na prívod spaľovacieho
vzduchu.
U stenového komínčeka môžu byť rúrky v dĺžke od najmenej
60 cm do max. 100 cm položené s ľubovoľným stúpaním alebo so spádom max. 20 cm.
Potrubie na prívod spaľovacieho vzduchu (5) nasuňte na zúbkované hrdlo (12).
Vnútornú časť komínčeka (9) upevnite pomocou 6 skrutiek (13), nasaďte vonkajšiu časť komínčeka (14) a priskrutkujte 2 skrutkami (15) (skrutky B 3,5 x 25 sú obsiahnuté v obsahu
dodávky).
Upevnite zvnútra potrubie na prívod spaľovacieho vzduchu
pomocou spony (7) na hrdlo (12) a (pri dĺžkach väčších ako
60 cm) najmenej jednou sponou ZRS (16 – č. výr. 39590-00)
na stenu.
Rúrky od dĺžky 100 cm do max. 200 cm musia byť položené
len so stúpaním.
0200
1
8
9
10
60
-1
cm
00
100 cm
Ø
m
m
max.
20 cm
14
15
16
83
max. 100 cm
TOP OBEN
7
cm
5
2
11 12
max. 100 cm
3 – 4 Nm
Obrázok 6
13
Obrázok 8
5
Pripojenie dvojitej rúrky na odvod spalín na
prístroj
Potrubie na odvod spalín (1) na začiatku utlačte dokopy tak,
aby závit priliehal na závit. Sponu (4 – úchytkami k prístroju)
nasuňte cez potrubie na odvod spalín (1). Sponu (7) nasuňte
na potrubie na prívod spaľovacieho vzduchu (5). Potrubie na
odvod spalín (1) nasuňte až na doraz na hrdlo (3). Nasuňte
sponu (4) až na doraz – doraz musí ležať medzi úchytkami spony – pevne zaskrutkujte. Potrubie na prívod spaľovacieho vzduchu (5) nasuňte na hrdlo (6) a upevnite pomocou spony (7).
Obrázok 11
Pri dĺžke potrubia kratšej ako 2 m sa výstupný otvor vzduchu
nesmie namontovať vyššie ako hrdlo teplovzdušného potrubia. Pri dĺžke potrubia kratšej ako 50 cm musí rúrka medzi
hrdlom a výstupným otvorom vzduchu tvoriť naviac sifón.
4
1
7
5
6
L ≤ 50 cm
L ≤ 50 cm
3
3 – 4 Nm
Obrázok 9
Obrázok 12
Nasávanie obehového vzduchu
Prostredníctvom týchto opatrení sa v letnej prevádzke zabráni
nežiaducemu ohrevu vozidla vplyvom konvekcie (komínový
efekt).
Obehový vzduch sa nasáva prístrojom. Musí sa to vykonávať
cez jeden veľký alebo niekoľko menších otvorov s minimálnou
celkovou plochou 150 cm² z obytného priestoru (nie zadnej
časti) k vstavanému priestoru.
Rúrky pre rozvod teplého vzduchu musia byť spoľahlivo
zastrčené v hrdlách. Na zlepšenie uchytenia je na každom hrdle namontovaný klip.
Pre optimálny rozvod teplého vzduchu Truma odporúča obsadiť vždy 4 výstupy teplého vzduchu kúrenia. Ak budú potrebné
iba 3 výstupy teplého vzduchu, musí sa jeden z dolných výstupov teplého vzduchu uzavrieť uzatváracím vekom VD (č. výr.
34310-01). Uzatváracie veko sa musí pevne vtlačiť do tvarovky
kúrenia, až počuteľne zaskočí a pevne dosadá. Skontrolujte
pevnosť osadenia.
Obrázok 10
Otvory pre nasávanie obehového vzduchu musia byť umiestnené tak, aby za normálnych prevádzkových podmienok
nebolo možné nasávanie spalín motora vozidla a kúrenia.
Konštrukčnými opatreniami musí byť zaistené, aby vykurovací
vzduch vedený do vnútra vozidla nemohol byť znečistený.
Rozvod teplého vzduchu
Teplý vzduch sa vedie flexibilnými rúrkami prevažne do oblasti
podlahy obytného priestoru.
4 hrdlá na prístroji sú dimenzované pre rúrku ÜR Ø 65 mm
(č. výr. 40230-00). Smú sa používať len rúrky odolné proti
tlaku podľa akostných požiadaviek Truma. Iné rúrky, ktoré
nezodpovedajú našim akostným vlastnostiam (predovšetkým
odolnosť proti vrcholovému tlaku, priemer rúrky ako aj počet
drážok) sa nesmú v žiadnom prípade použiť.
Ak sa pri stiesnených priestorových podmienkach musí
teplovzdušné potrubie bezprostredne za výstupom teplého
vzduchu prístroja silne ohnúť, odporúčame použitie 90° kolena
BGC (č. výr. 34091-01). Toto koleno umožňuje pripojenie teplovzdušného potrubia ÜR s Ø 65 mm alebo VR s Ø 72 mm.
6
Pri použití 4 výstupov teplého vzduchu sa smie do jednej
vetvy teplého vzduchu namontovať uzavieracia koncovka EN. Pri iba 3 výstupoch teplého vzduchu je potrebné dbať na
to, že sa pri použití uzavieracej koncovky (napr. kúpeľňa) do vetvy teplého vzduchu namontuje druhá neuzatvárateľná hubica.
Pri kúrení Combi 6 (E) musia byť pripojené všetky 4 hrdlá teplého vzduchu, aby sa zabránilo nadmernému nahromadeniu tepla. Prierez teplovzdušného potrubia sa nesmie
zmenšiť spojením alebo podobne. Ak bude v niektorej vetve
teplého vzduchu Combi 6 (E) namontovaná uzavieracia koncovka EN (napr. v kúpeľni), musí sa do tejto vetvy teplého
vzduchu namontovať druhá neuzatvárateľná hubica.
Systém rozvodu teplého vzduchu je koncipovaný individuálne
pre každý typ vozidla ako stavebnicový systém. Pre tento účel
je k dispozícii bohatý program príslušenstva.
Prípojka plynu
Prevádzkový tlak plynu plynového napájacieho zdroja
30 mbar musí zodpovedať prevádzkovému tlaku prístroja (pozri typový štítok).
Pri použití ponorných čerpadiel sa musí medzi čerpadlom
a prvým rozvetvením namontovať spätný ventil (21 – nie je
v obsahu dodávky). Pri montáži spätného ventilu dbajte na
smer prúdenia. (Pozri obrázok 14 – Príklad inštalácie s flexibilnými hadicami Ø 10 mm).
Položenie rúrok je potrebné zvoliť tak, aby pri servisných prácach bolo možné prístroj ľahko demontovať.
28
Potrubie prívodu plynu Ø 8 mm sa musí na pripojovacie hrdlo
plynu (20) pripojiť pomocou skrutkovania s rezným krúžkom
(19 – v závislosti od prevedenia obsiahnuté v obsahu dodávky). Pri doťahovaní je potrebné starostlivé pridržiavanie
druhým kľúčom!
26
Pripojovacie hrdlo plynu (20) na prístroji sa nesmie skracovať
alebo ohýbať.
23
21
24
29
19
20
27
25
Obrázok 14
Pri použití tlakových čerpadiel s veľkou spínacou hysterézou
môže horúca voda tiecť naspäť cez kohútik na studenú vodu.
Ako obmedzovač spätného prietoku odporúčame namontovať
medzi odvod ku kohútiku na studenú vodu a poistný/výpustný
ventil spätný ventil (22 – nie je v obsahu dodávky). Pri montáži
spätného ventilu dbajte na smer prúdenia. (Pozri obrázok 15 –
Príklad inštalácie s flexibilnými hadicami Ø 10 mm).
Obrázok 13
Pred pripojením na prístroj zaistite, aby v prívodoch plynu neboli žiadne nečistoty, triesky a pod.!
28
26
V prívode plynu musí byť počet spojov v priestoroch obývaných osobami obmedzený na technicky nutné minimum.
Plynové zariadenie musí zodpovedať technickým a administratívnym ustanoveniam tej krajiny, v ktorej má byť prístroj
prevádzkovaný (v Európe napr. EN 1949).
23
22
24
Musia sa dodržiavať národné predpisy a pravidlá (v Nemecku
napríklad pracovný list DVGW G 607 pre vozidlá).
29
27
25
Obrázok 15
Prípojka vody
Pre prevádzku bojlera sa môžu použiť všetky tlakové a ponorné čerpadlá do 2,8 bar, ako aj všetky miešacie vodovodné
batérie s elektrickým spínačom alebo bez neho.
Pri pripojení na centrálne zásobovanie vodou (zemská, príp.
mestská prípojka) alebo pri silnejších čerpadlách sa musí použiť redukčný ventil, ktorý zabraňuje tomu, aby v bojleri vznikali
tlaky vyššie ako 2,8 bar.
Pri inštalácii s flexibilnými hadicami (Ø 10 mm)
Uhlové prípojky (27 + 28) a poistný/výpustný ventil (24) majú
pripojenie s Ø 10 mm. Všetky hadicové spoje sa musia zaistiť
hadicovými sponami (aj v oblasti studenej vody).
Pri inštalácii s pevným položením rúrok (Ø 12 mm)
Uhlové prípojky (27 + 28) a poistný/výpustný ventil (24) majú
vnútorné pripojenie Ø 12 mm. Odporúčame používať výhradne rúrky, hrdlové nátrubky a poistné krúžky firmy John Guest.
Pre pripojenie rúrok s inými priemermi jestvuje príslušný adaptér (nie je v obsahu dodávky).
Ohrevom vody a z toho vyplývajúcej expanzie môžu
až do zareagovania poistného ventilu vznikať tlaky až
4,5 bar (možné aj u ponorných čerpadiel). Vodné potrubia pre
pripojenie na bojler a poistný/výpustný ventil musia byť vhodné pre pitnú vodu, odolné proti tlaku (do 4,5 bar) a odolné
proti horúcej vode do +80 °C.
7
Montáž FrostControl (poistný/výpustný ventil)
Pripojenie / položenie vodných potrubí
Ventil FrostControl sa musí vo vykurovanom priestore namontovať v bezprostrednej blízkosti prístroja, na mieste dobre
prístupnom užívateľovi. Dbajte na to, aby otočný prepínač (30)
a tlačidlo (31) ostali ovládateľné.
Za ručenie funkčnosti pripojených súčiastok musia byť vodné
potrubia položené čo najkratšie, bez zalomenia a napnutia.
Pri voľbe miesta dbajte na to, aby ventil FrostControl (24) nebol namontovaný v blízkosti cudzích zdrojov tepla (napr. sieťových prístrojov) alebo bezprostredne vedľa teplovzdušného
potrubia!
Vypúšťanie vody vykonávajte na mieste chránenom proti odstrekujúcej vode priamo smerom von (prípadne namontujte
ochranu proti odstrekujúcej vode).
Vyvŕtajte otvor o Ø 18 mm do podlahy vozidla. Nastrčte hadicu (24a) na vypúšťacie hrdlo, obidva prestrčte podlahou a veďte smerom von. Vzduchovú medzeru medzi hadicou a otvor
utesnite zospodu plastickým prostriedkom na karosérie.
Upevnite ventil FrostControl pomocou 2 skrutiek B 5,5 x 25
(obsiahnuté v obsahu dodávky). (Pozri obrázok 16 – Príklad
inštalácie s flexibilnými hadicami Ø 10 mm).
Všetky vodné potrubia klaďte so spádom k poistnému/
výpustnému ventilu. Žiadny nárok na záruku na škody spôsobené mrazom.
Pri montáži zásobovania vodou do vozidla dbajte na to, aby
bola medzi vodnými potrubiami a zdrojom tepla (napr. kúrenie, teplovzdušné potrubie) dodržaná dostatočná vzdialenosť.
Vodné potrubie smie byť na teplovzdušnom potrubí priložené
až vo vzdialenosti 1,5 m ku kúreniu. Hadicový klip Truma SC
(č. výr.: 40712-01) môže byť použitý od tejto vzdialenosti. Pri
paralelnom položení, napr. pri priechodke cez stenu, musí
byť namontovaná rozpierka (napr. izolácia), aby sa zabránilo
kontaktu.
Dbajte na to, aby z dôvodu nebezpečenstva mrazu nemal prívod studenej vody kontakt so studenými mostíkmi
(napr. vonkajšou stenou).
Pripojte prívod studenej vody (23) na poistný/výpustný
ventil (24).
30
24
23
31
31
Na zaručenie úplného vypustenia vodnej náplne ako aj
trvalej tesnosti vodných hadíc na prístroji sa musia vždy
použiť priložené uhlové prípojky (27 + 28).
Zhotovte vodné potrubie (25) pre prívod studenej vody medzi
poistným/výpustným ventilom (24) a prívodom na bojleri.
25
Položte vodné potrubie (26) pre teplú vodu od uhlovej prípojky
s integrovaným odvzdušňovacím ventilom (28) k odberným
miestam.
24a
Obrázok 16
Montáž poistného/výpustného ventilu
Poistný/výpustný ventil (24) namontujte na dobre prístupnom
mieste v blízkosti prístroja. Dbajte na to, aby páka ostala
ovládateľná.
Vypúšťanie vody vykonávajte na mieste chránenom proti odstrekujúcej vode priamo smerom von (prípadne namontujte
ochranu proti odstrekujúcej vode).
Vyvŕtajte otvor o Ø 18 mm do podlahy vozidla. Nastrčte hadicu (24a) na vypúšťacie hrdlo, obidva prestrčte podlahou
a veďte smerom von. Poistný/výpustný ventil upevnite 2 skrutkami. (Pozri obrázok 17 – Príklad inštalácie s pevným položením rúrok Ø 12 mm).
Uhlovú prípojku (28 - s odvzdušňovacím ventilom) na doraz
nastrčte na hornú prípojku (odtok teplej vody) a uhlovú prípojku (27) na dolnú prípojku (prívod studenej vody) kúrenia.
Skontrolujte spätným zaťažením, či sú uhlové prípojky spoľahlivo zastrčené.
Nastrčte odvzdušňovaciu hadicu s vonkajším Ø 11 mm (29)
na koncovku hadice odvzdušňovacieho ventilu (32) a bez prelomenia ju položte smerom von. Polomer oblúka nesmie pri
tom byť menší ako 40 mm.
Odrežte odvzdušňovaciu hadicu pod uhlom 45° cca 20 mm
pod podlahou vozidla šikmo ku smeru jazdy. (Pozri obrázok 18
– Príklad inštalácie s flexibilnými hadicami Ø 10 mm).
32
24
28
23
25
26
24a
29
25
27
Ø 18 mm
20 mm
Obrázok 17
Obrázok 18
8
45º
Montáž snímača teploty v miestnosti
Pri voľbe miesta dbajte na to, že snímač teploty v miestnosti
sa nesmie vystaviť žiadnemu priamemu tepelnému žiareniu.
Pre optimálnu reguláciu teploty v miestnosti odporúčame namontovať snímač teploty v miestnosti nad vstupné dvere.
open
39
40
42
44
48
46
12 V
41
10 mm
43
45
47
Obrázok 20
Obrázok 19
Dbajte na to, aby snímač bol vždy namontovaný na zvislej stene. Musí okolo neho bez prekážok prúdiť vzduch
v miestnosti.
Vyvŕtajte otvor Ø 10 mm. Veďte pripojovací kábel zozadu
otvorom a nastrčte koniec kábla s izolovaným pripojovacím
konektorom na snímač (nemusí sa dbať na polaritu). Zastrčte
snímač teploty v miestnosti a položte koniec kábla s dvomi
izolovanými pripojovacími konektormi k elektronike kúrenia
(v prípade potreby je možné predĺženie káblom 2 x 0,5 mm² až
po maximálnu celkovú dĺžku 10 m).
Priložený snímač teploty v miestnosti sa musí vždy pripojiť,
pretože inak prejde kúrenie do poruchy.
40
41
42
43
44
45
=
=
=
=
=
=
vstupné napätie +12 V (plochý konektor 6,3 mm)
vstupné napätie -12 V (plochý konektor 6,3 mm)
vykurovací článok FrostControl (príslušenstvo)
prístrojová poistka: 10 A – zotrvačná – (T 10 A)
drôtený mostík (alebo okenný spínač – príslušenstvo)
spínacie hodiny ZUCB (príslušenstvo – len v spojení
s analógovými ovládacími prvkami)
46 = snímač teploty v miestnosti
47 = ovládací prvok / diagnostická zástrčka*
48 = ovládací prvok / diagnostická zástrčka*
* Alternatívne prípojky
Všetky prípojky k prístroju vykonajte prevesenými pripojovacími káblami. To zabráni tomu, že kondenzovaná voda prenikne
pripojovacími káblami do prístroja.
Montáž ovládacích prvkov
Montáž ovládacích prvkov je popísaná v návode na montáž
priloženom ovládaciemu prvku.
Elektrické prípojky
Položte pripojovacie káble tak, aby sa tieto káble nemohli
odierať. Na ostré hrany, napr. pri priechodoch kovovými stenami, nasaďte naviac priechodky alebo ochranné profily hrán.
Pripojovacie káble sa nesmú upevňovať na kovové povrchy
kúrenia, potrubie na odvod spalín alebo teplovzdušné potrubia, ani sa ich dotýkať.
Obrázok 21
Elektrické prípojky sú umiestnené pod krytom prípojky (39) kúrenia. Tento je možné vybrať stlačením a súčasným posunutím
v smere šípky. Pri vyberaní resp. nasadzovaní krytu prípojky
dbajte na pripojovacie káble, aby sa tieto káble nevytiahli resp.
nestlačili.
Všetky vedenia musia byť spoľahlivo uchytené a nesmú sa
otrasmi uvoľniť alebo povoliť – inak hrozí nebezpečenstvo
požiaru!
Pripojovacie káble a zástrčky nesmú byť vystavené žiadnym
silám. Na odľahčenie od ťahu zviažte pripojovacie káble do
zväzku (pozri obrázok) a upevnite ich pomocou káblovej viazacej pásky na skrinku.
Obrázok 22
9
Napájacie napätie 12 V Napájacie napätie 230 V ~
(Combi E – s elektrickými vykurovacími tyčami)
Elektrické vedenia, spínacie a riadiace prístroje vykurovacích
prístrojov musia byť vo vozidle namontované tak, aby pri normálnych prevádzkových podmienkach nebola narušená ich spoľahlivá funkcia. Všetky potrubia, ktoré sú pretiahnuté von, musia
byť v mieste priechodu utesnené proti odstrekujúcej vode.
Pred začiatkom prác na elektrických častiach musí byť prístroj
odpojený od prívodu elektrického prúdu. Vypnutie na ovládacej časti nestačí!
Pri zváraní elektrickým oblúkom na karosérii musí byť prípojka
prístroja odpojená od palubnej siete.
Prístroj má ochranu proti prepólovaniu. Ak sa prístroj pripojí s nesprávnou polaritou, nedôjde k zobrazeniu LED
diódami. Po zhotovení správnej polarity je možné prístroj ďalej
používať.
Elektrickú prípojku 230 V ~ smie vykonávať iba odborník (v Nemecku napr. podľa VDE 0100, časť 721 alebo
IEC 60364-7-721). Tu vytlačené pokyny nie sú žiadnou výzvou
pre laikov na zhotovenie elektrickej prípojky, ale slúžia Vami
poverenému odborníkovi ako dodatočná informácia!
Bezpodmienečne dbajte na starostlivé pripojenie so správnymi
farbami!
Na údržbárske, resp. opravárske práce musí byť zo strany
zákazníka k dispozícii rozpájacie zariadenie na odpojenie od
siete na všetkých póloch, s minimálnou vzdialenosťou kontaktov 3,5 mm.
Zhotovte spojenie so sieťou prostredníctvom silikónového kábla
o dĺžke 150 cm na vedenie istené najmenej 10 A (lepšie 16 A).
Na zaručenie optimálneho prívodu elektrického prúdu sa kúrenie musí pripojiť na istenú palubnú sieť (centrálna elektrická
jednotka 10 A) káblom 2 x 2,5 mm² (pri dĺžkach väčších ako
6 m káblom 2 x 4 mm²). Prípadne zohľadnite úbytky napätia
na napájacom vedení. Pripojte mínusové vedenie na centrálne
ukostrenie. Pri priamom pripojení na batériu sa musia plusové
a mínusové vedenia zaistiť. Pre prípojky (40, 41) odporúčame
použiť plne izolované ploché zástrčkové zdierky 6,3 mm.
Na prívodné vedenie sa nesmú pripojiť žiadne ďalšie
spotrebiče!
Pri použití sieťových prístrojov príp. prístrojov prívodu
elektrického prúdu je potrebné dbať na to, aby tieto dodávali regulované výstupné napätie medzi 11 V a 15 V a zvlnenie
striedavého napätia bolo < 1,2 Vss. Pre rôzne prípady použitia
odporúčame nabíjacie automaty od firmy Truma. Informujte sa
prosím u Vášho predajcu. Ostatné nabíjačky sa smú používať
iba s batériou 12 V ako vyrovnávacím článkom.
Snímač teploty v miestnosti
Nastrčte konektory pripojovacieho kábla na prípojku (46)
(nemusí sa dbať na polaritu).
Ovládací prvok / klimatizačný systém
Obrázok 23
Všetky káble sa musia zaistiť sponami.
Funkčná skúška
Po montáži sa musí preskúšať tesnosť prívodu plynu metódou
poklesu tlaku. Musí sa vystaviť skúšobný certifikát (v Nemecku
napr. podľa pracovného listu DVGW G 607).
Napokon je potrebné preskúšať všetky funkcie prístroja podľa
návodu na použitie, predovšetkým vypustenie vodnej náplne.
Žiadny nárok na záruku na škody spôsobené mrazom!
Návod na použitie odovzdajte držiteľovi vozidla.
Možné sú nasledujúce pripojovacie kombinácie.
Výstražné upozornenia
Analógové ovládacie prvky
Montážny technik, príp. držiteľ vozidla musí umiestniť spolu
so zariadením priloženú nálepku žltej farby s výstražnými upozorneniami na takom mieste vo vozidle, aby bola pre každého
používateľa dobre viditeľná (napr. na dvierkach skrine na šaty)!
Chýbajúce nálepky si môžete vyžiadať u firmy Truma.
1
Ovládacia časť
CP classic
alebo
1 Volič energie
CP E classic
Combi CP plus ready
(Kúrenie bez elektrických vykurovacích tyčí)
Combi E CP plus ready
(Kúrenie s elektrickými vykurovacími tyčami)
Digitálne ovládacie prvky
1
a
1
Ovládacia časť
CP plus
Combi (E) CP plus ready
(Kúrenie s / bez elektrických vykurovacích tyčí)
Klimatizačný systém Vhodné systémy – pozri Návod na
použitie ovládacia časť CP plus
Zastrčte a zaaretujte konektor príslušného pripojovacieho kábla do niektorej z prípojok (47 alebo 48).
10
34030-23200 · 02 · 04/2013 · Fo · ©
V prípade porúch sa obráťte, prosím, na servisné
centrum firmy Truma alebo na nášho autorizovaného
servisného partnera (pozri servisnú knižku Truma alebo
na www.truma.com).
Pre rýchle spracovanie si prosím pripravte typ prístroja
a číslo závodu, kde bol prístroj vyrobený (pozri typový
štítok)..
TURČAN-AUTO, s.r.o.
Volgogradská 39,
Tel. / Fax +421 (0)43 427 04 45
03608 Martin
Mobil +421 (0)903 805 399
Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Wernher-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn
Deutschland
Service
Telefon +49 (0)89 4617-2142
Telefax +49 (0)89 4617-2159
[email protected]
www.truma.com
Download

Combi (E) CP plus ready