SHELL TELLUS T
KARTA BEZPE NOSTNÝCH ÚDAJOV
1. IDENTIFIKÁCIE LÁTKY ALEBO PRÍPRAVKU A VÝROBCU ALEBO DOVOZCU
Obchodný názov prípravku:
SHELL TELLUS T
Charakteristika použitia prípravku:
Priemyselný minerálny hydraulický olej s visokým viskozitným indexom
Identifikácia výrobcu/dovozcu:
Výrobca-Dovozca:
Dovozca
Meno alebo obchodné meno:
SHELL Slovakia, s.r.o.
Miesto podnikania alebo sídlo:
Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava
Identifika né íslo (I O):
31361081
Telefón:
02/ 58 245 277
Fax:
02/ 58 245 152
Telefónne spojenie v naliehavých prípadoch:
Telefónne íslo:
0903/ 251 411
Toxikologické informa né centrum, telefón (24 hodín): 02/ 54 774 166
Email: [email protected]
2. IDENTIFIKÁCIA RIZÍK
Nie je klasifikovaný ako nebezpe ný pod a EC kritérií ( ani pod a zákona . 163/2001 Z.z. ).
EC Klasifikácia
Riziká pre udské zdravie:
Nespôsobuje žiadne špecifické riziká za podmienok normálneho použitia. Pred žené alebo opakované pôsobenie môže spôsobova
kožné ochorenie. Použité oleje môžu obsahova škodlivé ne istoty.
Bezpe nostné riziká:
Výrobok nie je klasifikovaný ako hor avina ( pod a zákona . 163/2001 Z.z.), ale bude horie . Hor avá kvapalina IV. Triedy!
Riziká pre životné prostredie:
Nie je klasifikovaný ako nebezpe ný pre životné prostredie. Vi aj kapitolu . 12.
3. ZLOŽENIE ALEBO INFORMÁCIE O PRÍSADÁCH
Popis zloženia výrobku:
Zmes vysokorafinovaných minerálnych olejov a aditív. Vysokorafinované minerálne oleje obsahujú <3% (w/w) DMSO-extract, pod a
IP346 .
4. OPATRENIA PRVEJ POMOCI
Príznaky a ú inky:
Nepredpokladá sa, že by vyvolal akútne ohrozenie za podmienok normálneho použitia.
Prvá pomoc pri nadýchnutí:
V prípade závrate alebo žaludo ných nevolnostiach premiestnite postihnutého na erstvý vzduch. Pokia príznaky pretrvávajú, zaistite
lekársku pomoc.
Prvá pomoc pri zasiahnutí pokožky:
Odstrá te zasiahnutý odev a postihnutú as pokožky umyte mydlom a vodou. Pokia sa objaví trvalé podráždenie, vyh adajte lekársku
pomoc. V prípade poranenia vysokotlakovými olejovými zariadeniami vyh adajte lekársku pomoc okamžite. Ne akajte na príznaky !
Prvná pomoc pri zasiahnutí o í:
Vypláchnite zasiahnuté oko ve kým množstvom vody. Pokia sa objaví trvalé podráždenie, vyh adajte lekársku pomoc.
Prvná pomoc pri požití:
Vypláchnite ústa vodou a vyh adajte lekársku pomoc. NEVYVOLÁVAJTE ZVRACANIE.
Informácie pre lekára: Lie i príznaky. Vniknutie do p úc môže vyvola chemickú pneumonitídu. Kožné ochorenie môže by
výsledkom dlhodobého alebo opakovaného pôsobenia. Zasiahnutie vysokotlakým zariadením vyžaduje rýchlu zdravotný zásah a
možnos steroidovej terapie, pre minimalizáciu poškodenia tkaniva a stratu funkcií.
5. PROTIPOŽIARNE OPATRENIA
Špecifické riziká:
Je pravdepodobné, že pri horení bude vznika zložitá zmes vo vzduchu rozptýlených pevných a kvapalných astíc a plynu, vrátane
oxidu uho natého, oxidu síry a alších neidentifikovaných organických a anorganických zlú enín.
Hasiace prostriedky:
Pena a suché práškové prostriedky. Oxid uhli itý, piesok alebo zemina môžu by použité iba na malé požiary.
Nevhodné hasiace prostriedky:
Nikdy nepoužívajte tlakovú vodu. Z dôvodu ochrany životného prostredia sa vyhnite použitiu halogénových hasiacich prostriedkov.
Ochranné prostriedky:
Pri likvidácii požiaru v uzavretom priestore je nutné použi kompletné ochranné prostriedky, vrátane dýchacích prístrojov.
SHELL Slovakia, s.r.o.
1/5
Posledná revízia: 10/2008
SHELL TELLUS T
6. OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVO NENÍ
Ochrana osôb:
Zabrá te kontaktu výrobku s pokožkou a jeho vniknutiu do o í. Použite olejuvzdorné rukavice z PVC alebo nitrilovej gumy, ochranný
odev a obuv. Pre ochranu o í použite ochranné okuliare alebo celotvárový štít.
Opatrenie pre ochranu životného prostredia:
Zabrá te rozšíreniu alebo vniknutiu produktu do kanalizácie, priekopy alebo vodných tokov vybudovaním ochranných bariér z piesku,
zeminy alebo iných vhodných materiálov. Pokia sa nedá rozšíreniu zabráni , informujte miestne úrady.
Likvidácia úniku:
Prípadnú kvapalinu absorbujte pomocou piesku alebo zeminy. Nasiaknutý materiál zme te a uložte do vhodného, zrete ne
ozna eného kontajnera ur eného pre likvidáciu daného odpadu v súlade s miestnymi predpismi.
7. ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE
Manipulácia:
Pri manipulácii so sudmi naplnenými produktom používajte bezpe nostnú pracovnú obuv a vhodné manipula né prostriedky. Zabrá te
úniku výrobku do prostredia a zasiahnutiu osôb. Produktom zne istené papierové alebo textilné utierky predstavujú ur ité požiarne
nebezpe enstvo, preto zabránte ich hromadeniu v pracovných priestoroch.
Skladovanie:
Výrobok skladujte v suchých a dobre odvetrávaných priestoroch. Používajte riadne ozna ené a uzavierate né nádrže. Výrobok
nevystavujte priamemu slne nému žiareniu, pôsobeniu tepelných zdrojov a silných oxida ných inidiel.
Skladovacie teploty:
Doporu ený rozsah skladovacích teplôt 0-50°C
Doporu ené materiály:
Pre vnútorné steny skladovacích nádrží použite mäkkú oce alebo vysokomolekulárny polyethylén.
Nevhodné materiály:
Pre skladovacie nádrže alebo ich vnútorné obloženie nepoužívajte PVC.
alšie informácie:
Polyetylénové obaly by nemali by vystavované vysokým teplotám z dôvodu ich možnej deformácie.
8. KONTROLY EXPOZÍCIE A OSOBNÁ OCHRANA
Limity pôsobenia na organizmus:
alej sú uvedené hodnoty prahových limitov. Pod a miestnych podmienok môžu by uplat ované nižšie limitné hodnoty expozície:
Ozna enie zložky
Typ limitu
Hodnota/Jednotka
alšie informácie
priemerná
Oleje minerálne rafinované
NPEL
5 mg/m3
Ropná olejová hmla
8 hodín TWA
5 mg/m3
ACGIH
Ropná olejová hmla
15 min STEL
10 mg/m3
ACGIH
Technologické opatrenia:
Ak existuje nebezpe enstvo vdychovania pár, hmly alebo aerosólu, použite ventila ný systém pre ich odsávanie.
Hygienické opatrenia:
Pred jedlom, pitím, faj ením alebo použitím toalety si umyte ruky.
Ochrana dýchacích ciest:
Za bežných podmienok nie je vyžadovaná. Pokia sa nedá zabráni tvorbe olejovej hmly, použite respirátor s vložkou zachytávajúcou
organické pary kombinovanou s filtrom pevných astíc.
Ochrana rúk:
Používajte rukavice z PVC alebo nitrilovej gumy.
Ochrana o í:
Ak existuje riziko rozstreknutia produktu, použite bezpe nostné okuliare alebo ochranný štít zakrývajúci celú tvár.
Ochrana tela:
Minimalizujte všetky formy kontaktu produktu s pokožkou. Používajte pracovné kombinézy pre zabránenie zne istenia osobného
odevu. Pracovnú kombinézu i spodný odev perte pravidelne.
9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
Fyzikálny stav:
Kvapalina za bežných teplôt
Farba:
bledohnedá
Pach:
Charakteristický pre ropný olej
pH:
Nedostupné údaje
Tlak pár:
< 0,5 Pa pri 20°C
Po iato ný bod varu:
> 280 oC
Rozpustnos vo vode:
Zanedbate ná
Hustota:
Vi . Tab
Kinematická viskozita:
Vi . Tab
Medze výbušnosti-horná:
10 % obj. (typicky)
Medze výbušnosti-dolná:
1 % obj. (typicky)
Bod tuhnutia:
Vi . Tab
SHELL Slovakia, s.r.o.
2/5
Posledná revízia: 10/2008
SHELL TELLUS T
Bod vzplanutia:
Vi . Tab
Samozápalná teplota:
nad 320°C
Hustota pár ( vzduch = 1):
> 1 pri 20oC
Rozde ovací koeficient ( n-octanol/voda ): Log PoW > 6
Tabu ka
Tellus T
Kinematická viskozita
pri 40°C
pri 100°C
Hustota pri 15°C
Bod vzplanutia COC
Bod tuhnutia
2
mm /s
2
mm /s
3
kg/m
°C
°C
IP 71
ISO 12185
ISO 2592
ISO 3016
T 15
T 22
T 32
T 46
T 68
T 100
15
3,7
871
170
-42
22
4,8
872
190
-42
32
6,1
872
210
-39
46
7,9
872
225
-39
68
10,5
877
225
-36
100
14
889
225
-24
10. STABILITA A REAKTIVITA
Stabilita: Stabilná
Podmienky, ktorým je treba zabráni :
Extrémne teploty a priame slne né žiarenie.
Materiály, ktorým sa treba vyhnú :
Silné oxida né inidlá.
Nebezpe né produkty rozkladu:
Po as normálneho skladovania sa nepredpokladá tvorba nebezpe ných produktov rozkladu.
11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE
Základ pre hodnotenie:
Toxikologické údaje tohoto produktu neboli špeciálne stanovené. Uvedené informácie sú založené na znalostiach jednotlivých zložiek
a toxikológii podobných produktov.
Akútna toxicita-ústne:
Predpokladaná hodnota LD 50 > 2 000 mg/kg
Akútna toxicita-dermálne:
Predpokladaná hodnota LD 50 > 2 000 mg/kg
Akútna toxicita-vdýchnutia:
Nepredpokladá sa riziko vdýchnutia za normálnych podmienok použitia
O ná dráždivos :
Predpokladá sa mierne dráždivé pôsobenie
Kožná dráždivos :
Predpokladá sa mierne dráždivé pôsobenie
Dráždivos dýchacích orgánov:
Pri vdychovaní výparov, sa môže objavi slabé podráždenie.
Precitlivelos pokožky:
Nepredpokladá sa by senzibilizujúci.
Karcinogenita:
Výrobok je založený na báze ropných olejov takých typov, ktoré prekázali nekarcinogénne správanie po as štúdií uskuto ovaných na
pokožke zvierat. alšie komponenty použité pre výrobu nie sú známe v spojení s karcinogénnymi ú inkami.
Mutagenicita:
Nepovažovaná za látku s mutagénnym rizikom.
Toxicita na reprodukciu:
Nepovažovaný za látku s nepriaznivým vplyvom na reprodukciu.
alšie informácie:
Pred žený a/alebo opakovaný kontakt s týmto produktom môže vies k odmasteniu pokožky, hlavne pri vyšších teplotách. To môže
spôsobova podráždenie a možné kožné ochorenie, hlavne v prípade nedostato nej úrovne osobnej hygieny.
Použité oleje a mazivá môžu obsahova škodlivé ne istoty, ktoré sa v nich nahromadili po as používania. Koncentrácia týchto ne istôt
bude závisie od podmienok, za ktorých bol olej použitý. Je však pravdepodobné, že budú zvyšova dráždivé pôsobenie na o i a
pokožku a predstavujú riziká pre udské zdravie a životné prostredie pri likvidácii.
12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE
Základ pre hodnotenie:
Ekotoxikologické údaje tohoto výrobku neboli špeciálne stanovené. Uvedené informácie sú založené na znalostiach jednotlivých
zložiek a ekotoxikologickom chovaní podobných produktov.
Mobilita:
Kvapalina vo vä šine bežných podmienok životného prostredia. Pláva na vodnej hladine. Pri vniknutí do pôdy sa bude absorbova na
astice zeminy a stratí svoju mobilitu.
Pretrvávanie/rozložite nos :
SHELL Slovakia, s.r.o.
3/5
Posledná revízia: 10/2008
SHELL TELLUS T
Výrobok nie je ahko biologicky odbúrate ný. Predpokladá sa, že hlavné zložky sú prirodzene biologicky rozložite né. Napriek tomu,
výrobok obsahuje látky, ktoré môžu v životnom prostredí pretrváva .
Bioakumulácia:
Výrobok má potenciál pre bioakumuláciu.
Ekotoxicita:
Vytvára ve mi málo rozpustnú zmes. Môže spôsobi fyzikálne zne istenie vodných organizmov. Predpokladá sa, že výrobok je
prakticky netoxický pre vodné organizmy, LL/EL 50 >100mg/l. (LL/EL50 je vyjadrené ako nominálna koncentrácia produktu
požadovaná pre prípravu vodného extraktu). Pri minerálných olejoch sa nepredpokladajú chronické nepriaznivé vplyvy na vodné
organizmy p i koncentráciách nižších ako 1mg/l.
Iné negatívne ú inky:
Nepovažovaný za látku s vplyvom na ozónovú vrstvu, s potenciálom na fotochemickú tvorbu ozónu a globálne otep ovanie. Produkt je
zmesou neprchavých zlú enín, ktoré sa neuvo nujú do vzduchu vo významných množstvách.
13. INFORMÁCIE O ZNEŠKOD OVANÍ
Zneškodnenie odpadu:
Recyklujte alebo likvidujte v súlade s obvyklými predpismi, prednostne prostredníctvom spolo nosti autorizovanej pre túto innos .
Oprávnenie spolo nosti k manipulácii s produktom tohoto typu by malo by dopredu preverené.
Nedovo te, aby opotrebované mazivo kontaminovalo pôdu alebo vodu alebo bolo vypustené do životného prostredia.
Zneškodnenie obalov:
200 litrové sudy by mali by úplne vyprázdnené a predané organizácii, ktorá sa zaoberá ich zberom a recykláciou. Z prázdnych sudov
neodstra ujte nálepky, zachovajte pôvodné nápisy a symboly.
Kategorizácia odpadu pod a Katalógu odpadov (Zbierka zákonov . 284 / 2001)
Kód druhu odpadu:
13 01 10 / Kategória odpadu:
N
Kategorizácia obalového odpadu pod a Katalógu odpadu (Zbierka zákonov . 284 / 2001)
Kód druhu odpadu:
15 01 10 / Kategória odpadu:
N
14. INFORMÁCIE PRE PREPRAVU
ADR/RID trieda
Nepridelené
ADR/RID obalová skupina
Nepridelené
IMDG trieda nebezpe enstva
Nepridelené
IMDG obalová skupina
Nepridelené
IATA trieda nebezpe enstva
Nepridelené
IATA obalová skupina
Nepridelené
Výrobok nie je považovaný za nebezpe ný pre dopravu pod a kódu UN, IMO, ADR/RID a IATA/ICAO.
15. REGULA NÉ INFORMÁCIE
Zákon . 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch.
Zákon . 409/2006 Z.z. o odpadoch.
Zákon . 529/2002 Z.z. o obaloch.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky . 300/2007 Z. z. a . 301/2007 Z. z.
Ozna enie látky/prípravku pod a zákona . 163/2001 Z.z.: Nie je klasifikovaný jako nebezpe ný.
Názov výrobku: SHELL TELLUS T 15, T 22, T 32, T 46, T 68, T 100
EC Symbol
Nevz ahuje sa
R - vety
Nevz ahuje sa
S - vety
Nevz ahuje sa
EINECS
Všetky zložky na zozname, polymér je vy atý
TSCA ( USA )
Všetky zložky sú v súlade
Karta bezpe nostných údajov na žiados odborného užívate a k dispozícii.
SHELL Slovakia, s.r.o.
4/5
Posledná revízia: 10/2008
SHELL TELLUS T
16. ALŠIE INFORMÁCIE
Revízia: Revidované pod a REACh legislatívy.
Použitie a obmedzenie: Produkt je ur ený iba pre priemyselné použitie ako hydraulický olej. Nesmie by použitý v iných aplikáciách
ako je doporu ené, bez predchádzajúceho posúdenia technickým oddelením Shell.
R - vety, úplné znenie ( kapitola . 2 ):
žiadne
Zmeny oproti predchádzajúcej verzii Karty bezpe nostných údajov: zmeny v kapitolách 1, 2, 3, 8, 9, 15, 16.
Referencie:
67/548/EEC - Dangerous Substances Directive.
1999/45/EC - Dangerous Preparations Directive.
91/155/EEC - Safety Data Sheet Directive.
Concawe Report 01/53 - Classification and labelling of petroleum substances according to the EU dangerous
substances directive.
Concawe Report 01/54 - Environmental Classification of Petroleum Substances - Summary Data and Rationale
Concawe Report 05/87 - Health aspects of lubricants.
REGULATION (EU) No. 1907/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tieto informácie sú založené na našich sú asných znalostiach a sú ur ené pre charakterizáciu produktu iba z h adiska bezpe nosti, ochrany zdravia a
životného prostredia. Nemali by by chápané ako záväzné pre akúko vek špecifickú vlastnos produktu.
............. Koniec Karty bezpe nostných údajov .............
SHELL Slovakia, s.r.o.
5/5
Posledná revízia: 10/2008
Download

shell tellus t