Darovacia zmluva
uzatvorená v súlade s § 628 až 630 Občianskeho zákonníka v platnom znení
medzi týmito zmluvnými stranami
Darca:
Obdarovaný:
Rescue zdravotná služba (ďalej „RZS“)
občianske združenie
Segnerova 6, 841 04 Bratislava
v zastúpení: Ing. Peter Fabian, predseda
č. účtu: 20538377/6500
IBAN: SK69 6500 0000 0000 2053 8377 BIC: POBNSKBA
IČO : 42 357 985
DIČ: nepridelené
Článok I.
Predmet a účel zmluvy
Predmetom zmluvy je poskytnutie peňažného daru vo výške
.................. € (slovom: .......................................................................................................)
Darca poukáže obdarovanému uvedenú finančnú sumu prevodom na horeuvedený bankový
účet alebo zložením sumy v hotovosti do pokladnice RZS po podpise tejto zmluvy.
Darca poskytuje obdarovanému dar, ktorý je predmetom tejto zmluvy za účelom podľa článku
III. stanov RZS, t.j. na:
1. Zabezpečovanie predlekárskej prvej pomoci formou asistenčnej služby na kultúrnych,
spoločenských, športových a iných podujatiach pre verejnosť vyškolenými dobrovoľnými
zdravotníkmi.
2. Asistenčná služba a doprovod chorých pri návšteve zdravotníckych zariadení.
3. Prezentovanie aktivít Rescue zdravotnej služby (ďalej „RZS“) na verejných podujatiach,
školách, škôlkach a pracoviskách, a to najmä formou ukážok poskytovania prvej pomoci,
1
zdravotnou výchovou, poskytnutím letákov a iných materiálov. Prezentácia na webovej
stránke a na sociálnych sieťach.
4. Zvyšovanie povedomia a dôležitosti automatických externých defibrilátorov (AED)
a presadzovanie ich širšej dostupnosti na miestach s väčším výskytom ľudí, prezentovanie
ukážok práce s nimi. Prezentácia na webovej stránke a na sociálnych sieťach.
Článok II.
Povinnosti obdarovaného a darcu
1. Obdarovaný dar prijíma a zaväzuje sa, že darované prostriedky použije na účel, ktorý je
uvedený v tejto zmluve.
2. Darca súhlasí/nesúhlasí* so zverejnením jeho loga a/alebo názvu firmy na webovej stránke
a na Facebooku, ako aj v propagačných letákoch RZS.
Článok III.
Všeobecné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
2. V ostatnom sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka v platnom znení.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho ju
podpisujú.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že predmetnú zmluvu podpísali slobodne a vážne a ich zmluvná
voľnosť nebola obmedzená.
5. Darovacia zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, pričom každá zmluvná strana obdrží
jeden exemplár.
V Bratislave dňa:
..................................................
Darca
...............................................
Obdarovaný
2
Download

RZS - Darovacia zmluva - zdravotna