Darovacia zmluva
uzatvorená v súlade s § 628 Občianského zákonníka v platnom znení medzi týmito zmluvnými stranami:
1. Meno a priezvisko / Názov organizácie:
Adresa:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:
(ďalej len „darca“)
a
2. Asociácia pomoci postihnutým ADELI
Na Medzi 2/a
831 06 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 42 173 809
DIČ: 2023069620
zastúpený : správcom nadácie
(ďalej len „obdarovaný“)
takto:
I.
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je poskytnutie peňažného daru vo výške (slovom)
na podporu rehabilitačného programu vykonávaného obdarovaným v prospech
meno:
priezvisko:
dátum narodenia:
Darca poukáže obdarovanému finančnú sumu
,-€
II.
Vyplatenie daru
,-€ prevodom na bankový účet číslo:
Tatra Banka a.s.
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava
Číslo účtu: 2929826898/1100.
IBAN: SK98 1100 0000 0029 2982 6898
BIC (SWIFT): TATRSKBX
III.
Všeobecné ustanovenia
1. V ostatnom sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami Občianského zákonníka v
platnom znení.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho ju podpisujú.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že predmetnú zmluvu podpísali slobodne a vážne a ich zmluvná voľnosť nebola
obmedzená.
4. Obdarovaný sa zaväzuje, že po výzve darcu preukáže jeho finančné vyúčtovanie.
Darovacia zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, jeden pre darcu a jeden pre obdarovaného.
V
, dňa
……………………………………………
…………………………………………………
darca
Asociácia pomoci postihnutým ADELI
Tlačiť zmluvu
Mgr. Miriam Juhanesovičová, predseda o.z.
Download

Darovacia zmluva