Datum účinnosti 15.11.2011
Nařízení 1907/2006/ES
BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU
GT – 85 mazivo ve spray
1.
Identifikace látky /přípravku a společnosti/podniku
Název produktu:
Použití:
Kód produktu:
Výrobce/Dodavatel :
Telefon:
Fax:
Nouzové telefonní číslo:
GT – 85 mazivo ve spray
Mazivo se používá k mazání mechanických
Částí(ložisek,čepů)
WD10001
MIKLAN GT s. r. o.
K Vydralinám 114/5, 725 25 Ostrava 25 Polanka
596 931 017
596 931 015
Red Line +420 737 272 792.Toxikologické informační
středisko v Praze,telefon(24 hodin)224 919 293, 224 915
402
2. Identifikace rizik
EC Klasifikace
F+ – extrémně hořlavý
Xn – zdravý škodlivý
Xi – dráždivý
N – nebezpečný pro životní prostředí.
Rizika pro lidské zdraví
Příznaky a symptony
Bezpečnostní rizika
Působí na oči, sliznice a kůži dráždivě. Je zdraví škodlivý
při požití a styku s kůží. Může působit ospalost a závratě.
Vdechování vysokých koncentrací může způsobit poruch
CNS.Vznik závratí bolesti hlavy, nevolnosti,ztrátu
koordinace i vědomí
Extrémně hořlavý.Obsah je pod tlakem a bude-li vystaven
působení tepla nebo otevřenému ohni, může dojít
k výbuchu.
Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé
nepříznivé účinky ve vodním prostředí
Rizika pro životní
prostředí
.
3.
Složení/ informace o složkách:
Popis přípravku:
Aerosolový sprej obsahující směs uhlíkatých látek, butan,
etoxylovaný lanolín.
Nebezpečné látky
Chemický název CAS
EINECS
Symbol(y)
R –věty
Konc.
___________________________________________________________________________
Směs uhlíkatých
látek
64742-48-9 265-150-3
Xn,Xi
R10,65,66
30-50%
Butan
106-97-8
203-448-7
F+
R12
30-50%
Etoxylovaný
lanolín
64742-52-5
265-155-0
10-30%
__________________________________________________________________________
Další informace Uvedená klasifikace odpovídá 100% koncentraci látky.
Datum účinnosti 15.11.2011
Nařízení 1907/2006/ES
BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU
GT – 85 mazivo ve spray
4.
Pokyny pro první pomoc:
Všeobecné informace: Při požití za normálních podmínek nehrozí nebezpečí pro
zdraví.
Při nadýchání:
Přerušte expozici,dopravte postiženého na čerstvý vzduch a
zajistěte tělesný i duševní klid.Nenechte jej
prochladnout.Přetrvávají-li dýchací potíže,dušnost nebo jiné
celkové příznaky,vyhledejte lékařskou pomoc.
Při zasažení pokožky: Odložit kontaminovaný oděv.Zasažené části těla opláchněte
vodou potom umyjeme teplou vodou a mýdle ,dobře
opláchneme. Při známkách silného podráždění kůže
vyhledejte lékařskou pomoc.
Při zasažení očí:
Odstraňte případné kontaktní čočky.Při otevřených víčkách
proplachujte pod tekoucí vodou aspoň 15 minut a neprodleně
vyhledejte lékařskou pomoc.
Při požití :
Po požití ihned vypláchněte ústa. Neprodleně vyhledejte
lékařskou pomoc a ukažte obal přípravku nebo etiketu.
5. Opatření pro hašení požáru:
Zvláštní nebezpečí:
Aerosolové spreje mohou explodovat Může se vytvořit
explozivní směs vzduchu a plynu.Při rozsáhlých požárech
mohou vznikat zplodiny obsahující oxid uhličitý a oxid
uhelnatý.Hasící vodou nesmí být zasažena půda,podzemní
voda či systémy čištění vod.
Vhodná hasiva:
Oxid uhličitý,pěnový nebo práškový hasicí přístroj.
Nevhodná hasiva:
Přímý proud vody
Zvláštní ochranné
Pobyt v ohrožené oblasti je vhodný pouze s vhodným
prostředky pro hasiče: chemickým ochranným oděvem a samostatným dýchacím
přístrojem, nezávislým na okolním vzduchu.
Další informace:
Uzavřené obaly v blízkosti požáru chlaďte
vodou.
6.
Opatření v případě náhodného úniku:
Opatření na ochranu Chraňte se osobními ochrannými prostředky,viz.kap.7a
osob:
8.Pečujte o dobré větrání. Při likvidaci uniklé látky používejte
nepropustné rukavice,bezpečnostní oděv,masku na tvář
absorbující výpary a ochranu očí.Může způsobit kluzkost
podlahy. Zabraňte kontaktu s látkou.
Opatření na ochranu Zabraňte dalšímu úniku.Zabraňte kontaminaci půdy a úniku
životního prostředí: do kanalizace, povrchových nebo spodních vod.Informujte
kompetentní orgány.
Zneškodnění úniku: Kontaminovaný materiál likvidujte jako odpad podle bodu 13. a
v souladu s místně platnými předpisy.
Datum účinnosti 15.11.2011
Nařízení 1907/2006/ES
BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU
GT – 85 mazivo ve spray
7.
Zacházení a skladování:
Všeobecná opatření:
Neskladujte v blízkosti možných zdrojů vznícení. Zajistěte
dobré větrání.Nestříkat do ohně a žhavé
předměty,nekouřit.Zajistit proti elektrostatickému
náboji.
Pokyny pro zacházení: Zabraňte přímému zasažení očí, pokožky nebo oděvu. Noste
přiléhavý ochranný oděv. Používat vhodné osobní a ochranné
pracovní prostředky,dodržovat základní hygienická a
bezpečnostní pravidla pro práci.Používat za vhodného větrání.
Pokyny pro skladování: Dodržovat úřední předpisy pro skladování obalů na stlačený
plyn.Chránit před žárem a slunečními paprsky a teplotami nad
50C.Nejvhodnější teplota je 18-25C.Z blízkosti produktu
odstranit zápalné zdroje.Nekuřte.Nepřevážet uvnitř osobních
aut.Dbát skladovacích předpisů pro
aerosoly.Uchovávejte odděleně od potravin,krmiv a
léků.Skladujte mimo dosah dětí.
8. Omezování expozice/osobní ochranné prostředky:
Limity pracovní expozice
___________________________________________________________________________
Látka
zdroj
Typ
ppm
mg/m3
Poznámky
Olejová mlha
minerální
PEL
5
(aerosol)
CZ OEL
NPK-P
10
(aerosol)
___________________________________________________________________________
Látka
CZ OEL
zdroj
Klasifikace nebezpečí
Butan
CZ CMR
Karcinogenní,kategorie 1
CZ CMR
Mutagenní ,kategorie 2
___________________________________________________________________________
Omezování expozice:Bude závislé na podmínkách užívání daných prostředků a na
opatřeních, které zvolíme.Riziko snížíme použitím
ventilace,kterou snížíme koncentrace látek pod expozičními
limity.Použít zařízení na odvětrávání zplodin.Mít připraveny
zařízení na vyplachování očí a sprchy v případě zasažení.
Osobní ochranné
Musí vyhovovat celostátním normám.OOP koordinovat
prostředky:
s dodavateli.
Ochrana dýchacích cest: Při obvyklém použití odpadá.Při stálé práci,nedostatečném
Datum účinnosti 15.11.2011
Nařízení 1907/2006/ES
BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU
GT – 85 mazivo ve spray
větrání a překročení PEL,při haváriích se použijí masky
s filtrem typu A nebo AX dle ČSN EN 14387“2004.Případně
kyslíkový přístroj.Na vybavení dýchacích prostředků se poraďte
s dodavateli.
Ochrana rukou:
Ochranné rukavice označené piktogramem pro chemická
nebezpečí(příloha C k ČSN EN 420:2004(832300)-Ochranné
rukavice.S uvedeným kódem F,J dle Přílohy A k ČSN EN 3743:2004(832310).Ochranné rukavice proti chemikáliím a ¨
mikroorganismům.Materiál rukavic fluórkaučuk,tloušťka
0,4mm,doba průniku  240min.Při vybavení se poraďte
s dodavateli.
Ochrana očí:
Při obvyklém použití odpadá.Podle charakteru práce použít
ochranné brýle se stranicemi,ochranný štít.
Ochrana kůže:
Při práci nutný ochranný pracovní oděv.Nejíst nepít
nekouřit.Potřísněný oděv svléknout,zasaženou kůži omýt
teplou vodou a mýdlem.Pokožku ošetřit vhodným preparátem.
Ochrana expozice Zabránit úniku do životního prostředí.Ochranu provádět v
životního prostředí: souladu s legislativou.
9.
Fyzikální a chemické vlastnosti:
Vzhled:
Barva:
Zápach (vůně):
PH
Počáteční bod varu
a rozmezí varu
Bod tuhnutí
Teplota vznícení (C):
Zápalná teplota (C):
Hořlavost:
Samozápalnost:
Meze výbušnosti:
dolní:
horní:
Oxidační vlastnosti:
Tlak par :
Hustota :
Rozpustnost ve vodě:
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:
Kinematická viskozita
Poměr odpařování
(nBuAc=1)
Stálost a reaktivita:
Stabilita:
Stabilní
kapalina,aerosolový výrobek
bezbarvá kapalina
charakteristická, příjemná,
Levandule
Neurčuje se.
Údaje nejsou k dispozici.
Neurčuje se.
250 oC,teplotní třída T3
41 oC
II.třída nebezpečnosti
látka není samozápalná
nevytváří výbušné směsi
nevytváří výbušné směsi
může reagovat se silnými
oxydanty
Údaje nejsou k dispozici
Údaje nejsou k dispozici
Zanedbatelná
Údaje nejsou k dispozici
Údaje nejsou k dispozici
Údaje nejsou k dispozici
Datum účinnosti 15.11.2011
Nařízení 1907/2006/ES
BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU
GT – 85 mazivo ve spray
Podmínky,kterým
je třeba
:
se vyvarovat:
Při teplotách nad 50C hrozí nebezpečí prasknutí
dóz,chraňme před zdroji zápalu a přímým slunečním svitem.
Za normálního způsobu použití je přípravek stabilní, k rozkladu
nedochází.
Látky a materiály se
Silné oxidanty.
kterými nesmí přijít
do styku:.
Nebezpečné produkty
Při hoření vznikají CO,CO2.
rozkladu:
11.
Toxikologické informace
Základ pro hodnocení:
Použité informace odpovídají skupinám a toxicitě
podobných produktů
Akutní toxicita ústní:
LD 50>2000 mg.kg- Krysa.Nízká toxicita.
Akutní toxicita –dermální: LD 50>2000 mg.kg .Nízká toxicita.
Akutní toxicita vdechnutí: Dlouhodobé vdechování aerosolu i výparů může vyvolat
bezvědomí a smrt.
Kožní dráždivost:
Předpoklad slabé dráždivosti.
Oční dráždivost:
Předpoklad slabé dráždivosti.
Dráždivost dýchacího
Nadýchání par i aerosolů může způsobit podráždění.
ústrojí:
Přecitlivělost pokožky:
Nepředpokládá se.
Toxicita pro opakované Nadýchání par i aerosolů může způsobit podráždění.
dávce:
Při vysoké expozici únava a závratě.
Mutagenita:
Nepředpokládá se.
Karcinogenita:
Po vdechnutí způsobuje vážný chemický zánět,
Reprodukční toxicita:
Nepředpokládá se.
12.
Ekologické informace
Ekotoxikologické údaje jsou uvedeny na základě znalosti jednotlivých složek a na
nich založených produktů.
Akutní toxicita :
Směs je špatně rozpustná.Předpoklad škodlivosti
LL/EL/IL50 10-100 mg/l pro vodní organismy.
(LL/EL50 vyjádřená jako jmenovité množství požadované
k přípravě vodného zkušebního extraktu).
Mobilita:
Kapalina plave na vodě.Částečně se vypařuje z povrchu.
Částice nebudou jestliže proniknou do prostředí mobilní.
Přetrvávání/rozložitelnost: Hlavní složky budou odbouratelné,některé biologické
složky mohou v prostředí setrvávat.
Bioakumulace:
Nepředpokládá se.
Jiné nepříznivé učinky: Neočekává se.
Datum účinnosti 15.11.2011
Nařízení 1907/2006/ES
BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU
GT – 85 mazivo ve spray
13.
Pokyny pro odstraňování:
Způsoby zneškodňování Zneškodněte v souladu s platnými předpisy
látky/přípravku:
Určit klasifikaci odpadu(podle katalogu odpadů). Nelze
zneškodňovat spolu s domovním odpadem. Nesmí se dostat
do kanalizace.
Způsoby zneškodňování Ujistěte se, že obal je prázdný a likvidujte ho podle zákona.
kontaminovaného obalu: o odpadech a prováděcích předpisů. Obal neprorážejte ani
v případě, že je prázdný.
Lokální legislativa:
14.
Zneškodnění musí být v souladu se zákony a místními
předpisy.Kategorizace odpadu dle (EWC): 160504 plyny
v tlakových nádobách,obsahující nebezpečné látky,
1501041kovové obaly.
Informace pro přepravu:
ADR
Třída:
2
Klasifikační kód:
5F
UN číslo :
1950
Bezpečnostní značky: 2,1
(primární nebezpečí)
Pojmenování a popis: AEROSOLY, hořlavé
RID
Třída:
2
Klasifikační kód:
5F
Identifikační číslo:
23
nebezpečnosti
UN číslo :
1950
Bezpečnostní značky: 2,1
(primární nebezpečí)
Pojmenování a popis: AEROSOLY, hořlavé
IMDG
UN číslo :
1950
Pojmenování a popis:
AEROSOLS
Třída/divize:
2,1
Látka znečišťující moře: Ne
IATA(může se odlišovat pro různé země)
UN číslo :
1950
Pojmenování a popis:
Aerosols , flammable
Třída/divize:
2,1
Datum účinnosti 15.11.2011
Nařízení 1907/2006/ES
BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU
GT – 85 mazivo ve spray
15.
Informace o předpisech:
Informace o právních předpisech nemusí být úplné.Na tuto látku se mohou vztahovat i
jiné předpisy.
EC Klasifikace:
Extrémně hořlavý,zdraví škodlivý,dráždivý,nebezpečný pro
životní prostředí .
EC Symboly:
F+ – extrémně hořlavý.
Xn – zdravý škodlivý.
Xi – dráždivý.
N – nebezpečný pro životní prostředí.
EC Věty označující
R 10 Hořlavý
specifickou rizikovost R 12
Extrémně hořlavý.
(R-věty)
R 22
Zdraví škodlivý při požití
R 36
Drážní oči.
R 48/20
Při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného
poškození zdraví, zdraví škodlivý při vdechování.
R 50/53
Vysoce toxický pro vodní organismy, může
vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
R 51/53
Toxický pro vodní organismy, může vyvolat
dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
R 52/53
Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat
dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
R 65 Zdraví škodlivý:při požití může vyvolat poškození plic.
R 66
Opakovaná expozice může způsobit vysušení
nebo popraskání kůže.
R 67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.
EC Pokyny pro
S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
bezpečné nakládání
S 9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě.
(S-věty):
S 25 Zamezte styku s očima.
S 29 Nevylévejte do kanalizace.
S 33 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické
elektřiny.
S 36 Používejte vhodný ochranný oděv.
S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice.
S 43 V případě požáru použijte práškový nebo sněhový hasící
přístroj.
S 62 Při požití nevyvolávejte zvracení,okamžitě vyhledejte
lékařskou pomoc a ukažte tento bezp.list.
EINECS:
Všechny komponenty jsou zařazeny na seznamu,nebo se
jedná o vyňatý polymer.
TSCA :
Není stanoveno.
Jiné informace:
Obsahuje Propan, butan + směs uhlíkatých látek.Nádoba je
pod tlakem.Ani prázdné nádoby neprorážejte a nevhazujte do
ohně. Nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50C.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.1907/2006
REACH,směrnice komise 91/322/EHS a stanovení
limitů,Směrnice Rady 98/24ES,Směrnice komise
200/39/ES,Směrnice komise 2006/15/ES a s tím souvisejících
směrnic.Zákon č
356/2003Sb.,345/2005Sb.,434/2005Sb.,371/2008
Sb.Vyhlášky č.232/2004 Sb.,369/2005Sb.,22/2007 a
související zákony a nařízeni.Zákon o odpadech č.185/2001
Sb.,vyhláška 381/2001 Sb. a ve znění pozdějších zákonů a
novel.Zákon.č. 258/2000Sb. a jeho novelizací 488/2009 Sb.,
NV 178/2001 Sb.,vyhlášek a dalších zákonů.Zákon o ovzduší
č.86/2002 Sb.,a o vodách 257/2001 Sb. a jejich novel a
vyhlášek.
16. Další informace
R věty:
R 10
R 12
R 22
Hořlavý
Extrémně hořlavý.
Zdraví škodlivý při požití
R 36
R 48/20
Drážní oči.
Při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození zdraví, zdraví
škodlivý při vdechování.
Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé
nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé
účinky ve vodním prostředí.
Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé
účinky ve vodním prostředí.
Zdraví škodlivý:při požití může vyvolat poškození plic.
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.
R 50/53
R 51/53
R 52/53
R 65
R 66
R 67
Bezpečnostní list-Verze č.: 1.0
Bezpečnostní list-Datum : 15.11.2011
účinnosti
Bezpečnostní list-Revize: Svislá linka na levém okraji znamená změnu od
předcházející verze.
Bezpečnostní list-Právní: Nařízení 1907/2006/ES
předpisy
Použití a omezení:
Používejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
Distribuce :
S informacemi bezpečnostního listu by měly být
seznámeny
bezpečnostního listu
všechny osoby,které by mohli přijít s látkou do styku.
Prohlášení:
Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany
životního
prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu
vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými
právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku
vhodnosti a
použitelnosti
výrobku pro konkrétní aplikaci.
Download

Datum účinnosti 15.11.2011 Nařízení 1907/2006/ES