Technický list
Rhenocryl DL 90 Futur
Okenný lak biely – hrubovrstvový, vodou riediteľný
Verzia: 06/2003, Strana 1 z 2
Oblasti použitia:
Rhenocryl DL 90 Futur je ako vrchný lak určený pre vnútorné i vonkajšie použitie, má výbornú odolnosť proti
poveternosti, hodí sa najlepšie pre okná, domové dvere, obklady, je striekateľný vysokotlakovým striekacím
zariadením. Je určený pre priemyslové spracovanie.
Vlastnosti:
Rhenocryl DL 90 Futur je hodvábne lesklý, umožňuje difúziu vodných pár, reguluje vlhkosť, je striekateľný
vysokotlakovým striekacím zariadením, prostredníctvom vysokej pigmentácie umožňuje vysokú ochranu
proti UV žiareniu. Vďaka polyuretánovým prísadám má zvýšenú odolnosť voči oderu a oteru. Rhenocryl DL
90 Futur je určený pre konečnú povrchovú úpravu všetkých ihličnatých a listnatých drevín, šetrí životné prostredie, je bez zápachu.
Postup spracovania:
Nanášanie:
Konzistencia pre spracovanie:
Riedenie:
Čistenie nástrojov:
Čistenie striekacieho zariadenia:
Teplota pri spracovaní:
Schnutie pri normálnej klíme:
Spotreba:
Skladovanie:
Všeobecné podmienky:
Viskozita:
striekanie vysokotlakovým striekacím zariadením (tryska 0,28 – 0,33
mm, hrúbka filtra 100 – 150), tlak na tryske cca 70 bar
neriedený
vodou
vodou alebo univerzálnym riedidlom
prepláchnuť vodou, pred dlhšími prestávkami - (víkend)
dodatočne prepláchnuť rozpúšťadlom
doporučená izbová teplota, nespracovávať pri teplote pod 8 °C (rozumie sa materiál i teplota miestnosti)
20 °C, 65 - 75 % relatívna vlhkosť, podľa hrúbky nánosu:
po 30 - 60 min nechytá prach
po
1-2h
možno prenášať
po
2-4h
možno ďalej spracovávať
300 ml/m2, hrúbka vrstvy 300 mikrónov mokrého filmu pre konečnú
povrchovú úpravu
v chlade, zabrániť pôsobeniu mrazu, v dobre uzavrených nádobách,
v originálnom balení je možné skladovať 1 rok
pred upotrebením a po dlhšom státí premiešať (miešať tak, aby sa do
farby nevmiešali vzduchové bubliny), nemiešať s rozpúšťadlami
4000 - 4500 mPas
Tesniace materiály:
Používať tesnenie (napr. tesnenie do okien) vhodné pre akryláty. Znášanlivosť so silikónmi bola testovaná
na tieto produkty: Roccasol Silicon 200 säurefrei a 230 Si neutral (firma Rocca Bauchemie, Emmendingen).
Štruktúra povrchovej úpravy pre drevené okná a vonkajšie dvere z listnatého a ihličnatého dreva:
Predspracovanie: drevené diely dôkladne zbaviť prachu, drevá bohaté na živice a vnútornéí látky popr. lepivé povrchy najprv omyť nitroriedidlom.
Základná vrstva: Použijeme produkt Rhenocryl TG 46 Futur - najlepšie máčanie alebo flutovanie. (TG 46
Futur nahrádza pôvodný produkt TG 46 L – jedná sa len o zmenu názvu výrobku bez zmeny jeho vlastností).
U drevín s vysokým obsahom zvláštnych vnútorných látok (afzelia, teak, dub, meranti a pod.) aplikujeme po
nanesení základu Rhenocryl TG 46 Futur ešte izolačnú medzivrstvu Rheocryl IL 48 L, ktorú nanášame
striekaním vysokotlakovým striekacím zariadením.
Vrchná vrstva: Produkt Rhenocryl DL 90 Futur nanášame striekaním vysokotlakovým striekacím zariadením o hrúbke vrstvy 300 mikrónov mokrého filmu. Možno striekať v jednej alebo vo dvoch vrstvách.
V prípade striekania vo dvoch vrstvách by mala prvná vrstva byť cca. 100 mikrónov a s časovým odstupom
2 hod. nanášame 2. vrstvu cca. 200 mikrónov mokrého filmu.
Podľa smerníc pre nátery okien „Farbe und Sachwertschutz“ vydaných Spolkovým nakladateľstvom SRN,
VOB časti C, DIN 18363 a doporučení Inštitútu okennej techniky IFT musia byť stavebné diely pred zabudovaním do stavby celoplošne a zo všetkých strán upravené minimálne základným náterom a medzináterom.
Výrobca:
Dovozca pre SR:
Rhenocoll, Reichenbachstr. 15, 68309 Mannheim
Ing.Peter Urminský-P.A.I.S., E.F. Scherera 4803/2, 921 01Piešťany
tel.: +421 905 360 113 e-mail: [email protected]
www.pais.sk
ISO 9001
Technický list
Rhenocryl DL 90 Futur
Okenný lak biely – hrubovrstvový, vodou riediteľný
Verzia: 06/2003, Strana 2 z 2
Pri tvorbe povrchu sa prosím riaďte tiež tabuľkou náterových vrstiev „Náterové skupiny pre okná a vonkajšie
dvere“, vydané Institutom für Fenstertechnik, ďalej len IFT, zväzok 5.83
Skladovanie:
12 mesiacov, chrániť pred mrazom, zabrániť styku s oxidujúcimi predmetmi a kovovými predmetmi bez nerezovej úpravy.
Bod vzplanutia a trieda nebezpečnosti:
Nie je, ustanovenia pre horľaviny sa nevzťahujú, nie je povinnosť značiť z dôvodu obsahu nebezpečných
látok.
I pri spracovaní lazúr s nízkym obsahom škodlivín je nutné dodržať obvyklé ochranné opatrenia.
Klasifikácia a označenie prípravku:
Výrobok nie je podľa zákona v platnom znení klasifikovaný ako nebezpečný.
S 36/37
Používajte vhodný ochranný odev a ochranné rukavice
S 29
Nevylievajte do kanalizácie
S 23
Nevdychujte aerosoly
S 38
V prípade nedostatočného vetrania používajte vhodné vybavenie pre ochranu dýchacích orgánov
Prvá pomoc:
Zamedziť prístupu deťom. Chrániť sa pred vniknutím do očí.
Pri nadýchaní – dýchajte čerstvý vzduch, pri prejave symptómov a pri neurčitých problémoch vyhľadať lekára.
Pri zasiahnutí kože – umyte zasiahnuté miesto vodou a mydlom, nepoužívať rozpúšťadlá alebo riedidlá.
Pri zasiahnutí očí – roztiahnite viečka a minimálne 10 minút dôkladne vymývajte prúdom čistej vody, poradť
sa s lekárom.
Pri požití – nevyvolávať zvracanie, ihneď konzultovať s lekárom a postihnutého držať v kľude.
Ekológia:
Nevylievať do vodstva, odpadových vôd, nekontaminovať zeminu.
Informácie o odpadoch:
Nevylievať do kanalizácie. Zbytky disperzie laku vyzrážať (zrážadlo Rhenocoll RTM, pre odfiltrovanie zrazeniny je možné potom použiť filtračné zariadenie „Rhenocoll Container Entwasserungssystem“, oba tieto prípravky sú v ponuke firmy Rhenocoll) alebo nechať zaschnúť. Vyzrážané a zaschnuté zbytky nie sú
nebezpečným odpadom.
Obal s vytvrdnutými alebo zaschnutými zbytkami odložte na miesto určené obcou k ukladaniu odpadu!
Dodávané balenie:
5 l vedro
30 l súdok
150 l sud
Upozornenie:
Tieto údaje sú údajmi orientačnými, ich presnosť je ovplyvnená celou radou faktorov, ktoré ovplyvňujú konkrétne podmienky a preto nezakladajú právny nárok. Doporučujeme vykonať vždy skúšku na konkrétne pracovné podmienky a druh výrobku. S uverejnením tohoto listu strácajú platnosť predtým vydané technické
listy.
Výrobca:
Dovozca pre SR:
Rhenocoll, Reichenbachstr. 15, 68309 Mannheim
Ing.Peter Urminský-P.A.I.S., E.F. Scherera 4803/2, 921 01Piešťany
tel.: +421 905 360 113 e-mail: [email protected]
www.pais.sk
ISO 9001
Download

Technický list Rhenocryl DL 90 Futur - Pais