Technický list:
Hrubovrstvý náter /stierka/ na betón
/Polycol 321/
Str: 1/2
Výrobok:
Hrubovrstvý náter na betón /Polycol 321/ je lesklý náter - stierka na báze epoxidových živíc,
bez obsahu rozpúšťadiel, vytvrdzujúci reaktívnou zložkou (tvrdidlom – Polycol 593), vytvárajúci
súvislú, silnovrstvú mechanicky a chemicky odolnú finálnu vrstvu.
Vlastnosti:
◙ vysoká priľnavosť k podkladu;
◙ vysoká odolnosť proti oteru;
◙ možnosť nanášania ľubovolnej hrúbky náteru - stierky;
◙ odolný proti chemickým látkam a poveternostným vplyvom;
◙ pre interiéry i exteriéry, na betón, asfalt, laminát, drevo;
◙ odolný proti ropným látkam – benzínu, motorovej nafte, olejom a pod;
◙ umývateľný, odolný saponátom a čistiacim prostriedkom;
Použitie:
● finálna povrchová úprava (nátery) vodorovných betónových konštrukcií – betónových podláh;
● nátery poškodených betónov (výtlky) a betónov s vyčnievajúcim hrubozrnným plnivom;
● nátery laminovaných podláh, záchytných zberačov, bazénov, odlučovačov a pod.(hrúbka
náteru prekryje prechody laminovania a prevýšenia po prelaminovaní škár a prasklín);
● nátery podláh skladov, výrobných hál, autoservisov, garáží, terás, balkónov a pod;
● nátery podláh chemických prevádzok, skladov horľavín a náterových hmôt;
Farba:
Balenie / kg:
biela, žltá RAL1018; žltohnedá (tmavý oker), šedá RAL 7001, 7032, 7035,7045;
čokoláda RAL 3009; zelená RAL 6019; modrá RAL 5012;
10+3; 20+6; 30+9; /náter + tužidlo/;
Technické údaje:
Základ
zložka A – syntetická epoxidová živica
zložka B – tužidlo -roztok rozpúšťadiel s aminoakrylátom
Výtoková doba
60 – 120s.
( poh. 6/23 °C)
Hustota
1,4 kg/liter
Lineárne zmrštenie 0,4%
(maximálna hodnota zmrštenia po vytvrdnutí)
Nasiakavosť
0,7% max.
(7 dní expozície pri 23°C)
Medza pevnosti v ťahu35 MPa
(minimálna hodnota)
Pevnosť v tlaku
25,5 MPa
(priemer nameraných hodnôt)
Pevnosť v ohybe
53,4 MPa
(priemer nameraných hodnôt)
Ťažnosť
6,8%
(priemer nameraných hodnôt)
(minimálna hodnota)
Rázová húževnatosť 8,75 kJ/m2
Aplikácia
od +15°C do +30°C
Rel. vlhkosť vzduchu 50%
Vlhkosť podkladu
4%
(maximálna prípustná vlhkosť podkladu)
Pevnosť podkladu
14,7 MPa min. (pre pochôdzne povrchy)
Pevnosť podkladu
21,5 MPa min. (pre pojazdné povrchy)
Vyzretosť betónu
28 dní
(minimálna stanovená doba – s cca 4% vlhkosťou)
Spracovateľnosť
30 min
(pri 20°C)
Spotreba
1,3 – 1,4 kg/m2/1mm hrúbky (spotreba podľa nerovnosti podkladu)
Doba vytvrdnutia
24 hod
(pri 20°C)
Tužidlo - pomer
100 : 30
(hmotnostných dielov)
Riedenie
Nie je možné riediť komerčnými riedidlami
Čistenie
Polycol 6300 (riedidlo pre epoxidové náterové hmoty)
Skladovatelnosť
12 mesiacov (pri teplotách od +5°C do +25°C)
Podklad:
Podkladový materiál musí byť vyzretý, suchý, bez prachu, mastnôt, voľných častíc a všetkých
mechanických nečistôt. Betónový podklad musí byť dostatočne súdržný a mať minimálne
pevnosti uvedené vyššie (Technické údaje), musí byť izolovaný proti spodnej vode (napr.: fólia,
Hydrobetón – kryštalická hydroizolácia) alebo podpivničený. Povrch nesmie byť gletovaný ani
poprašovaný cementom. Pred vlastnou aplikáciou je nutné povrch zamiesť a povysávať
Technický list:
Hrubovrstvý náter /stierka/ na betón
/Polycol 321/
Str: 2/2
priemyselným vysávačom. V prípade značného znečistenia povrchu ( mastnoty, ropné látky,
vystúpené cementové mlieko, korózia, drobenie alebo odlupovanie pôvodných náterov) je
nutné pred aplikáciou vykonať úpravu prebrúsením, otryskaním, alebo frézovaním. Deň pred
vlastnou aplikáciou je nutné podklad penetrovať epoxidovým Penetračným náterom Polycol
225. Penetrácia spevní povrch, vytesní vzduch, zjednotí nasiakavosť podkladu a vytvorí
adhézny, prechodový mostík.
Pracovný postup:
Pred aplikáciou je nutné Hrubovrstvý náter na betón Polycol 321 dôkladne premiešať, aby sme
rozptýlili prípadné usadené plnivo. Následne po premiešaní pridáme tužidlo Polycol 593 v
stanovenom a dodávanom pomere 100:30 a dôkladne, cca 2 minúty, premiešame tak, aby
došlo k dokonalej homogenizácii. Vzniknutá zmes sa nesmie riediť žiadnymi riedidlami!
Náter vylejeme na pripravenú plochu a rozvaľkáme valčekom s krátkym vláknom ( 7 mm),
určeným pre aplikácie ťažkých náterových hmôt (napr. velúrový ). Hrubovrstvý náter Polycol
321 je bez obsahu rozpúšťadiel a je ho možné aplikovať v ľubovolnej hrúbke, ktorú je možné
spracovať do 30 minút ( doba spracovateľnosti po pridaní tužidla).
Spotreba:
Spotreba Hrubovrstvého náteru na betón Polycol 321 je cca 0,75 kg na 1/m2 pri hrúbke
vrstvy 0,5 mm. Pri požiadavke hrúbky vrstvy 1 mm je predpokladaná spotreba 1,2 – 1,4 kg na
1m2. Náter sa robí podľa požiadavky a možností (kvalita podkladu) v jednej až dvoch vrstvách.
počas aplikácií jednotlivých technológií je treba zaistiť vetranie celého priestoru.
Upozornenie:
Pripravte si len také množstvo kompozície (náter + tužidlo), ktoré do pol hodiny spracujete.
PRIDANÍM TUŽIDLA MIMO STANOVENÝ POMER VYTVRDNUTIE NIE JE MOŽNÉ
URÝCHLIŤ ANI PREDĹŽIŤ! Musí sa dodržať pomer stanovený výrobcom a dobu (24 hod)
medzi nanášaním jednotlivých náterov.
Hrubovrstvý náter na betón Polycol 321 nesmie byť použitý na úpravu povrchov
prichádzajúcich do priameho styku s požívatinami a pitnou vodou, k náterom hračiek a
detského nábytku!
Bezpečnosť:
Viď / Bezpečnostný list výrobku / Dodržujte následné hygienické opatrenia. Pri práci používať
osobné ochranné pomôcky (pracovný oblek, ochranné okuliare alebo štít, gumové rukavice).
Pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť, nemanipulovať s otvoreným ohňom. Pre bezpečnú prácu platí
ustanovenie STN 32-3500-99. Po ukončení práce je treba dôkladne si umyť ruky vodou a
mydlom a ošetriť reparačným krémom (napr. Indulona A 64, Reparon). Skladujte mimo
dosahu detí! Skladujte v bezpečnej vzdialenosti od tepelných zdrojov!
Bezpečnostné značenie
Xi – dráždivý, R 36/38 Dráždi oči a pokožku, R 43 Môže vyvolať senzibilujúce účinky
pri styku s pokožkou, R 51/53 Toxický pre vodné organizmy, môže vyvolať dlhodobé
nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí, S 2 Uchovávajte mimo dosahu detí, 37/39 Pri styku
s pokožkou omyte veľkým množstvom vody, S 28 Používajte vhodné ochranné rukavice a
ochranné okuliare alebo štít. S 61 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
Požiarna cha-ka
Teplota vznietenia nad 450°C, Horľavá kvapalina IV. triedy nebezpečnosti, Hasenie – pena,
prášok.
Prvá pomoc:
Pri nadýchaní, prerušiť prácu a prepraviť postihnutého na čerstvý vzduch, pri zasiahnutí očí
okamžite oči dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Pri náhodnom požití vypiť asi 0,5 litra vlažnej vody a nevyvolávať zvracanie,, vyhľadať lekára. Pri kontakte s
pokožkou - pokožku umyť vodou a mydlom, osušenú následne ošetriť reparačným krémom.
Krajina pôvodu:
Vyrobené v ČR – Český výrobok.
Aktualizácia:
Aktualizované dňa 22. 062 2006.
Kontakt SK:
Epoxy – Pavel Benkovič, Hlavná ul. 1, 900 66 Vysoká pri Morave.
Tel: 02 / 6596 7131, Fax: 02 / 6596 7080, Mobil: 0907 742 513
www.epoxidy.sk
E-mail: [email protected]
Vyhotovil: L. Kousal
Download

Polycol 321