Živena, spolok slovenských žien, Miestny odbor Bratislava,
s príspevkom Fondu Glaxo Smith Kline 2011 Jarná výzva pripravili projekt
Vedieť, vidieť a naplno žiť v každom veku
September 2011
Predstavenie projektu - tlačová beseda
a) *Slovenčina naša krásna – prednáška Doc. PhDr. Heleny Čertíkovej, PhD.,
hlasovej pedagogičky a učiteľky javiskovej reči, spojená s besedou.
(Štvrtok 8. septembra 2011 o 15.30 h na Konventnej 15 v Bratislave)
b) Loďou za kultúrou a históriou Dolného Rakúska (návšteva súboru 3 výstav s názvom
Krajiny Dolného Rakúska 2011 (Továreň pre kultúru - Hainburg/Donau, Múzeum pod
holým nebom Petronell-Carnuntum a Múzeum Carnuntinum v Bad Deutsch-Altenburg).
Október 2011
a) *Hudba o živote a duši – spomienka na Jána Cikkera – zakladateľa modernej hudobnej
drámy pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia. Spomínať bude PhDr. Allia Christa
Varkondová, recituje Alfréd Swan.
(Štvrtok 6. októbra 2011 o 15.30 h na Konventnej 15 v Bratislave)
Martin – cesty ku koreňom Živeny (návšteva Národného cintorína, uctenie si pamiatky
zosnulých členiek Živeny Eleny Maróthy – Šoltésovej a Terézie Vansovej, návšteva
Slovenského národného literárneho múzea, návšteva pamätnej izby Hany Zelinovej).
November 2011
Pavol Országh Hviezdoslav – 90. výročie úmrtia nášho velikána,
prednáška prof. Vladimíra Petríka, literárneho vedca SAV, spojená s besedou.
(Štvrtok 3. novembra 2011 o 15.30 h na Konventnej 15 v Bratislave)
December 2011
Slávnostné ukončenie projektu na Vianočnom stretnutí v Živene s kultúrnym programom,
vyhodnotením najkrajšieho zážitku a najkrajšej fotografie z podujatia.
* Vstup aj pre nečlenov Živeny, Miestneho odboru Bratislava
Keď sú muži inšpiráciou pre ženy
N
ajstarší ženský spolok na Slovensku vznikol 2. júna 1869 predovšetkým vďaka mužom: redaktorovi Ambrovi Pietrovi, Viliamovi Paulinymu-Tóthovi, Martinovi Čulenovi a Mikulášovi
Ferienčíkovi, ktorí prostredníctvom novín vyzvali ženy a zorganizovali zriaďujúce zhromaždenie. Vytýčený cieľ - vzdelávať slovenské ženy vo financiách, varení, výchove detí a samozrejme, kultúre, oslovil stovky žien. Na
lepšie šírenie myšlienok začali vydávať Almanach Živeny, Letopisy Živeny (v redakcii S. H. Vajanského), prvý ženský časopis Dennica (v redakcii
Terézie Vansovej) a vlastný literárny a spolkový časopis Živena (iniciovaný
E. M. Šoltésovou). Učili sa poznávať históriu a čerpať z nej. Zorganizovali
mimoriadne úspešnú výstavu slovenských výšiviek, zbierali a uchovávali slovenské kroje a piesne. V roku 1919 založili prvú vlastnú školu Živeny a rodinnú
školu, v roku 1922 prvé jasle na území Slovenska. Živenu viedli múdre, vzdelané ženy, väčšinou spisovateľky s veľkým srdcom pre národnú hrdosť. V roku
1948 založili aj národopisnú skupinu a na návrh členky Živeny, speváčky
a etnografky Ľuby Pavlovičovej – Bakovej ju nazvali Lúčnica. Živena bola, žiaľ,
v roku 1955 násilne rozpustená. Začiatkom roku 1990 bola Živena vďaka spisovateľke Hane Zelinovej, etnografky Ľuby Pavlovičovej – Bakovej, libretistky Jely
Krčméry – Vrteľovej a ekonómky Zory Breierovej opäť zaregistrovaná. Živena
žije, vzdeláva svoje členky a rozvíja svoju rôznorodú činnosť, verná odkazu, ale
s pohľadom upretým do budúcnosti. Veď múdre ženy sa učia po celý život. Či
majú 20, 50 alebo 90. Ako členky Živeny.
Po odchode Hany Zelinovej z postu predsedníčky Ústredia Živeny (1990
– 1993) sa stala predsedníčkou Ústredia Ing. Zora Breierová a je ňou dodnes.
Miestny odbor Živeny v Bratislave je zo všetkých najpočetnejší (pôsobí v ňom
cca 80 až 100 členiek). Prvou predsedníčkou MO Živena Bratislava bola Ľuba
Pavlovičová Baková (1990 – 1995), druhou Ing. Zora Breierová (1995 – 2011).
Od februára 2011 ho vedie PhDr. Alena Bučeková.
Download

Vedieť, vidieť a naplno žiť v každom veku