Gymnázium Jána Papánka
Vazovova 6, 81107 Bratislava
[email protected]
http://www.vazka.sk
OLYMPIÁDY, SÚŤAŽE A UMIESTNENIA ŽIAKOV
školský rok 2012/2013
predmet
doteraz najvyššie
dosiahnuté umiestnenie
(kolo, umiestnenie)
Slovenský
jazyk a
literatúra
Olympiáda SJLkrajské kolo - 3. miesto
B. Tallová
tercia
G.Mišíková
Olympiáda SJLkrajské kolo - 6. miesto
K. Žilinčárová
sexta
V. Maťašovská
septima
G.Mišíková
meno a priezvisko
žiaka
Hviezdoslavov Kubín - T. Švecová
okresné kolo – 2. miesto
Anglický
jazyk
trieda
učiteľ
(ktorý žiaka
pripravoval)
Na počiatku bolo slovo
celoslovenské kolo – 1.
miesto
T. Švecová
septima
G.Mišíková
Dilongova Trstená
celoslovenské kolo – 3.
miesto
T. Švecová
septima
G.Mišíková
Kráľove Šahy
celoslovenské kolo – 2.
miesto
T. Švecová
septima
G.Mišíková
Holčík Michal
kvarta
J. Pramuková
Leontiev Oliver
sekunda
I. Bugajova
Vojtko Jakub
Sek
I. Bugajová
Ľubomír Grejták
2C
D. Kubovová
Olympiáda v AJ –
kat.1B
okr. kolo - 2. miesto
Olympiáda v AJ –
kat.1A
kraj. kolo - 4. miesto
Olympiáda v AJ –
kat.1C
kraj. kolo - 19. miesto
Olympiáda v AJ – kat.
2A
Kraj.kolo - 3. miesto
Nemecký
jazyk
Olympiáda v AJ –
kat.2B
kraj. kolo - 3. miesto
Olympiáda v AJ – kat.
2C
kraj. kolo - 5. miesto
Essay Writing
Competition
Celosl.kolo - 1.miesto
Essay Writing
Competition
Celosl.kolo - 1.miesto
Essay Writing
Competition
Celosl.kolo - užší výber
Olympiáda v AJ –
kat.1B
okr. kolo - 2. miesto
Olympiáda v AJ –
kat.1A
kraj. kolo - 4. miesto
Olympiáda v AJ –
kat.1C
kraj. kolo - 19. miesto
Olympiáda v AJ – kat.
2A
Kraj.kolo - 3. miesto
Marek Mišík
Okt
N.Buberníková
Niamh McCullough
3C
J. Marušiaková
Niamh McCullough
3C
J. Marušiaková
Julia Jean Ackley
3D
J. Marušiaková
Ľubomír Grejťák
2C
D. Kubovová
Holčík Michal
kvarta
J. Pramuková
Leontiev Oliver
sekunda
I. Bugajova
Vojtko Jakub
Sek
I. Bugajová
Ľubomír Grejták
2C
D. Kubovová
Umiestnenie medzi 10.
najlepšími v
celoslovenskej
literárnej súťaži
„Lesefüchse“
2. miesto v okresnom
kole recitačnej súťaže
Spolku karpatských
Nemcov
6. miesto v okresnom
kole recitačnej súťaže
Spolku karpatských
Nemcov
8. miesto v okresnom
kole recitačnej súťaže
Spolku karpatských
Nemcov
Olympiáda v NJ
v okresnom kole -1.
miesto
Olympiáda v NJ
v okresnom kole -3.
miesto
Diana Chudíková
Sexta
J. Blahová
Monika Berešíková
Sexta
J. Blahová
Leinwatherová
Michaela
Tercia
A. Olejárová
Dudáková Jana
II.B
G. Brezňanová
Perniš Ľubomír
Kvinta
G. Brezňanová
Kováčová Dorota
Septima
J. Blahová
Španielsky
jazyk
Francúzsky
jazyk
Ruský
jazyk
Dejepis
Náuka o
spoločnosti,
Občianska
výchova
Geografia
Biológia
Olympiáda v NJ
v krajskom kole -2.
miesto
Olympiáda v NJ
v krajskom kole -1.
miesto
Olympiáda v NJ
v celoštátnom kole -1.
miesto
Olympiáda – kraj. kolo
– kategória A – 1. miesto
Olympiáda – kraj. kolo
- kategória B – 3. miesto
Olympiáda – celoslov.
kolo – kategória C – 2.
miesto
Olympiáda – kraj. kolo
– 4. miesto
Olympiáda – celoslov.
- 2.miesto
Olympipáda – krajské
kolo – 3.miesto
Olympiáda – obvodné
kolo – kategória C
Olympiáda – obvodné
kolo – kategória E
Perniš Ľubomír
Kvinta
G. Brezňanová
Kahay Roman
Tercia
A. Olejárová
Kahay Roman
Tercia
A. Olejárová
Vanda Jánošová
2.C
Ľ. Sklenková
Katarína
Šumichrastová
Barbora Imrišková
3.C
Z. Lauková
4.B
Ľ. Sklenková
Barbora Lihanová
2.C
L. Náhliková
Matej Dulin
4.C
L. Náhliková
Lucia
Beňová
2 žiaci
Andrea 4.D
Príma
V.Simonidesová
Sekunda
Tercia
Kvarta
Kvarta
4.D
R.Deák
B.Jánošová
V.Simonidesová
V.Simonidesová
J. Bohunická
Sára Hrevušová
Príma
J.Predinská
Patrik Memšovský
Sekunda
2 žiaci
2 žiaci
2 žiaci
úspešný riešiteľ:
Róbert Škvarenina
Olympiáda ľudských Peter Gašpar
práv – celoslovenské
kolo – 1.miesto
Olympiáda
školské kolo
okresné kolo: kategória
H – 7.miesto
Olympiáda
okresné kolo: kategória
G – 6.miesto
Olympiáda
okresné kolo: kategória
F – 4.miesto;
10.miesto
Olympiáda
okresné kolo: kategória
E – 5.miesto;
8.miesto
Olympiáda – krajské
kolo: kategória H –
2.miesto
Olympiáda – krajské
B. Jánošová
J.Predinská
J.Predinská
Sebastián Dohnány
Zuzana Wlachovská
Tercia
Tercia
Adam Kostič
Kvarta
Michal Hanzalík
Kvarta
Adam Lauko
Príma
J. Predinská
Adriana Grillová
2. B
A. Róthová
P.Melkus
kolo – 1. miesto
SOČ
- sekcia chémia
celoslovenské kolo
3.miesto
Chémia
Silvia Matulová
3. C
E. Hromadová,
A. Róthová
SOČ
-sekcia psychológia
krajské kolo – mimor.
cena
Olympiáda kat.C –
krajské kolo 4.miesto
Alexandra Vozárová
3.C
E. Hromadová
Peter Gabko
kvinta
M. Kubínová
Olympiáda - kat.C –
krajské kolo - 9.miesto
Olympiáda- kat.B –
krajské kolo - 5.miesto
Olympiáda - kat.A –
krajské kolo - 7.miesto
Medzinárodný projekt
rakúskych učiteľov
chémie – Recyklácia
mobilov
Špeciálne ocenenie 700€
Filip Bolčo
kvinta
M. Kubínová
Martin Zubčák
II.B
M. Kubínová
Matej Chudada
septima
-
Petrovská,
Varcholová
Oravkin
Leflerová
Ondrejka
Žiak
Zechel
Štefanková
III.B
III.B
III.B
Septima
Septima
Septima
Septima
III.C
M.Kubínová,
A.Oejárová,
Ch.Biel
Peter Gabko
Filip Bolčo
Martin Bodický
Peter Gabko
Kvinta
Kvinta
Kvinta
Kvinta
Ľ.Čižmárová
Matej Chudada
Septima
V.Kosnová
Monika
Miklošovičová
Príma
M.Butková
Matematika Olympiáda – školské
kolo – kategória C –
úspešní riešitelia
Olympiáda – krajské
kolo – kategória C –
úspešný riešiteľ
Olympiáda – školské
kolo – kategória A –
úspešní riešitelia
Olympiáda – obvodné
kolo – Z6, postúpilo 6
žiakov;
úspešní
riešitelia:
12. miesto
29.miesto
Adam Lauko
Olympiáda – obvodné
kolo – Z7, postúpil 1
žiak
Olympiáda – obvodné
kolo – Z8, postúpili 4
Ľ.Čižmárová
Príma
Sekunda M.Pecnová
žiaci, úspešní riešitelia:
14.miesto
14.miesto
Pytagoriáda- školské
kolo, úspešní riešitelia:
25 žiakov
Pytagoriáda- obvodné
kolo, P6 – úspešný
riešiteľ 7.miesto
Pytagoriáda- obvodné
kolo, P6 – úspešný
riešiteľ 18.-19.miesto
Pytagoriáda- obvodné
kolo, P6 – úspešný
riešiteľ 21.miesto
Pytagoriáda- obvodné
kolo, P7 – úspešný
riešiteľ 17.miesto
Pytagoriáda- obvodné
kolo, P7 – úspešný
riešiteľ 18.miesto
Pytagoriáda- obvodné
kolo, P7 – úspešný
riešiteľ 21.miesto
Pytagoriáda- obvodné
kolo, P8 – úspešný
riešiteľ 11.miesto
Pytagoriáda- obvodné
kolo, P8 – úspešný
riešiteľ 12.miesto
Matematický Klokan
Matematický Klokan –
miesto v SR 1.10.miesto
Matematický Klokan –
miesto v SR 1.10.miesto
Matematický Klokan –
miesto v SR
84.-94.miesto
Matematický Klokan –
miesto v SR
84.-94.miesto
Matematický Klokan –
miesto v SR
99.-121.miesto
Matematický Klokan –
miesto v SR
99.-121.miesto
Patrik Hric
Michaela
Leinwatherová
13 žiakov
4 žiaci
8 žiakov
Tercia
Tercia
M.Butková
Zuzana Grancová
Príma
M.Butková
Andrea Mayerová
Príma
M.Butková
Adam Lauko
Príma
M.Butková
Alexandra Ratkošová
Sekunda M.Pecnová
Lucia Mydlárová
Sekunda M.Pecnová
Jakub Patkoš
Sekunda M.Pecnová
Alex Sevský
Tercia
M.Butková
Patrik Hric
120 zapojených
žiakov
Tercia
Všetky
triedy
M.Butková
Všetky
vyučujúce
Juraj Valík
Sekunda M.Pecnová
Jakub Patkoš
Sekunda M.Pecnová
Samuel Habodasz
Sekunda M.Pecnová
Martin Paule
Sekunda M.Pecnová
Michaela
Leinwatherová
Tercia
M.Butková
Filip Flimel
Tercia
M.Butková
Príma
M.Butková
Sekunda M.Pecnová
Tercia
M.Butková
Fyzika
Olympiáda – krajské
kolo – 1.miesto
Olympiáda
Náboj KS z fyziky
Informatika Celoslovenská súťaž
v informatike iBobor
94 úspešných riešiteľov
- Kategória
Benjamíni;
- 1.miesto
-
úspešní riešitelia
-
Kategória
Kadeti
1.miesto
-
-
-
Telesná
a športová
výchova
úspešní riešitelia
Kategória
Juniori
úspešní riešitelia
Kategória
Seniori
úspešní riešitelia
Obv. kolo v cezpoľnom
behu SŠ - 2. miesto
Obv. kolo v cezpoľnom
behu ZŠ ml.- 2. miesto
Obv. kolo v cezpoľnom
behu ZŠ st- 2. miesto
Obv. kolo vo futbale
ZŠ Jednota cup - 2.
miesto
Obv. kolo vo futbale
ZŠ Školský pohár - 1.
Michaela
Leinwatherová
Marek Čerešňa
Peter Gabko
Matej Chudada
2 družstvá po 5
žiakov
Zapojených 172
žiakov
Tercia
G.Barčiaková
1.ročník
1.ročník
Septima
3. roč.
G.Barčiaková
G.Barčiaková
B. Tokárová
B. Tokárová
Oliver Leontiev
Alexandra Ratkošová
13 žiakov
14 žiakov
Sekunda
Sekunda
Príma
Sekunda
Michal Antala
Adam Červeň
Sebastián Dohnány
Filip Flimel
Emil Fraňo
Sára Chovancová
Jana Kestlerová
Michaela
Leinwatherová
10 žiakov
Tercia
Tercia
Tercia
Tercia
Tercia
Tercia
Tercia
Tercia
12 žiakov
8 žiakov
7 žiakov
11 žiakov
Kvinta
Sexta
1.ročník
2.ročník
1 žiak
3 žiaci
1 žiak
4 žiaci
Septima
Oktáva
3.ročník
4.ročník
Marek Smetana
Družstvo chlapcov
Samuel Habodász
Družstvo chlapcov
sexta
P.Melkus
sekunda
J.Predinská
kvinta,
tercia
B.Breierová,
J.Predinská
prima,
sekunda
J.Predinská
Družstvo chlapcov
Družstvo chlapcov
Družstvo chlapcov
J.Široká –
koordinátor;
všetci vyučujúci
Tercia
miesto
Kraj.. kolo vo futbale
ZŠ Školský pohár - 7.
miesto
Obv. kolo vo florbale
ZŠ - účasť
Obv. kolo vo florbale
SŠ - 3. miesto
Obv. kolo vo florbale 2. miesto
Obv. kolo vo volejbale
1. miesto
2. miesto
Obv. kolo v basketbale
4. miesto
účasť
Obv. kolo v basketbale
ZŠ - 4. miesto
Obv. kolo
v orientačnom behu ZŠ
6. miesto
3. miesto
Obv. kolo
v orientačnom behu SŠ
účasť
Obv. kolo v šachu ZŠ 1. miesto
Kraj. kolo v šachu ZŠ 1. miesto
Majstrovstvá SR
v šachu ZŠ - 2. miesto
Krajské kolo
v aerobiku SŠ
účasť
Majstrovstvá SR
v aerobiku SŠ
účasť
Družstvo chlapcov
prima,
sekunda
J.Predinská
Družstvo chlapcov
B.Breierová
Družstvo dievčat
B.Breierová
B.Breierová
I.Čuhár
J.Argajová
J.Argajová
P.Melkus
Družstvo dievčat
Družstvo chlapcov
Družstvo dievčat
Družstvo chlapcov
Družstvo chlapcov
Michal Antala
Družstvo dievčat
J.Predinská,
J.Argajová
tercia
B.Breierová
P.Melkus
Anna Vrtiaková
prima
Anna Vrtiaková
prima
Anna Vrtiaková
prima
J.Argajová
dozor
-
Download

Gymnázium Jána Papánka